1-й етап

Завершивши роботу над дисертацією, здобувач наукового ступеня подає її на розгляд лабораторії, де виконувалась робота. Протягом місяця після рекомендації до захисту, висновок лабораторії оформлюється як витяг з протоколу (2 прим.), підписується завідувачем та секретарем засідання, затверджується Директором Інституту та скріплюється печаткою установи. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 

2-й етап

Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності усіх документів, які подає здобувач ученому секретарю СВР та призначає експертів.

 

3-й етап

Експерти надають підписаний висновок про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Надалі здобувач готує повідомлення про захист (http://pedpresa.ua/app).

Для подачі повідомлення здобувачем готуються наступні документи:

  • повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня за підписом Голови спеціалізованої вченої ради, яке завіряється підписом ученого секретаря СВР та печаткою установи;
  • копія квитанції про оплату за друк оголошення.

Документи надсилаються секретарем ради з поштової скриньки СВР на електронну адресу фахівця з педагогіки Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України.

 

4-й етап

Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:

  • подати на підпис до Голови СВР автореферат дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради;
  • підписаний до друку автореферат тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного СВР. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради;
  • не пізніше, ніж за місяць до захисту, 1 прим. дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою Інституту) та 2 прим. автореферату необхідно передати до наукової бібліотеки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а, 5-й поверх).

Зверніть увагу на те, що:

  • автореферат дисертації в електронному вигляді не пізніше як за 30 календарних днів до дати захисту слід оприлюднювати на офіційному веб-сайті Інституту (http://ivet-ua.science/) (формат pdf), а примірник дисертації в електронному вигляді, відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації (формат pdf) (Наказ МОН від 14.07.2015 р. №758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»).

 

5-й етап

На захист дисертації наукового ступеня здобувач готує проект висновку спеціалізованої вченої ради, підписаний членами експертної комісії.

 

6-й етап

Після захисту дисертаційної роботи здобувач у 10-денний термін подає до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (03171, Київ-171, вул. Антоновича, 180) електронний варіант дисертації та автореферату, відскановані довідки про впровадження, облікову картку дисертації (ОКД) та супровідний лист, який отримує у вченого секретаря СВР.

Здобувач оформляє дві окремі папки з документами згідно вимог МОН України, а саме: опис справи, що подається у МОН України; опис справи, що залишається в архіві Інституту. Перша папка з 1 прим. дисертації подається до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України (01135, бульвар Шевченка, 16, 3-й поверх) у місячний термін. Друга папка зберігається в архіві Інституту професійно-технічної освіти НАПН України протягом 10 років.

 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається у МОН

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається у МОН

Перелік документів атестаційної справи, яка зберігається у спеціалізованій вченій раді

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Перелік українських та іноземних періодичних видань, які входять до міжнародних наукометричних баз. Педагогічні науки

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню