1. Положення про спеціалізовану вчену раду

2. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

3. Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

5. Наказ № 758 від 14.07.15 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

6. Паспорт спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»

7. Спецвипуск газети «Освіта України»

8. Лист МОН України від 04.12.2015 № 1/9-586 «Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях»

9. Лист МОН України від 03.03.2017 № 6.5-597 «Про вимоги до оформлення дисертації»

10. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

11.  Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація тадокументація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правиласкладання»

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню