Затверджено

Протокол № 3 від 28 березня 2016 р.

засідання вченої ради ІПТО НАПН України


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

 

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною та науково-освітньою діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, у тому числі законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійно-технічну освіту», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого дослідника, професора, нормативними документами Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти і науки, Статутом Інституту та цим Положенням.

1.3. Положення про Вчену раду схвалює Вчена рада.

1.4. Кількісний склад членів вченої ради Інституту не перевищує 21 особу. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом керівника Інституту.

1.5. Директор, заступники директора, вчений секретар Інституту входять до Вченої ради за посадою.

1.6. Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

1.7. Решта особового складу Вченої ради формується з числа завідувачів лабораторій, інших наукових підрозділів Інституту, провідних фахівців Національної академії педагогічних наук України, представників інших наукових та освітніх установ. До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених (представник молодих вчених) та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник).

1.8. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується Постановою Президії НАПН України.

2. До компетенції вченої ради Інституту належать питання щодо:

6.6.1. Визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової, науково-технічної та освітньої діяльності.

6.6.2. Проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт.

6.6.3. Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

6.6.4. Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів).

6.6.5. Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників.

6.6.6. Висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.

6.6.7. Присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань.

6.6.8. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору.

6.6.9. Погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим

6.6.10. Обговорення найважливіших наукових, науково-практичних, інших проблем, що стосуються основної діяльності Інституту; розгляд перспектив розвитку, обговорення та прийняття рішення щодо вдосконалення його структури й функцій, створення нових підрозділів.

6.6.11. Визначення й затвердження перспективних напрямів наукової та науково-інноваційної діяльності Інституту, проектів планів науково-дослідних робіт, проведення нарад, семінарів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, виставок тощо.

6.6.12. Заслуховування й затвердження звітів про виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, виконаних у підрозділах Інституту, а також загальноінститутських звітів у цілому.

6.6.13. Рекомендація рукописів підручників, навчальних посібників, іншої навчальної літератури щодо надання публікаціям грифу Міністерства освіти і науки України.

6.6.14. Рекомендація до опублікування наукових праць, що видаються з назвою Інституту.

6.6.15. Заслуховування питань заснування й видання наукових, фахових, інших видів друкованої продукції та електронних видань.

6.6.16. Заслуховування питань щодо утворення спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій у порядку передбаченому законодавством.

6.6.17. Ухвалення рішень щодо підвищення кваліфікації наукових співробітників Інституту й затвердження результатів їх атестації.

6.6.18. Обрання і затвердження в установленому порядку кандидатур керівників наукових підрозділів, наукових працівників на вакантні посади чи на новий термін; затвердження результатів їх атестації.

6.6.19. Ухвалення рішення про надання творчих відпусток науковим працівникам Інституту відповідно до чинної нормативно-правової бази.

6.6.20. Прийняття рішення щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру й докторантуру, обрання наукових кореспондентів.

6.6.21. Заслуховування питання щодо присвоєння вчених та почесних звань; висування кандидатур наукових працівників для обрання дійсними членами, членами-кореспондентами НАПН України, інших вітчизняних і зарубіжних академій наук.

6.6.22. Рекомендація наукових праць і кандидатур працівників Інституту на представлення до державних нагород, відзначення преміями, стипендіями, іншими видами морального й матеріального заохочення у встановленому порядку.

6.6.23. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях.

3. Організація роботи Вченої ради

3.1. Діяльність Вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, який є складовою річного Плану роботи Інституту, і затверджується директором Інституту.

3.2. Засідання Вченої ради проводяться за потребою, але не менше як десять разів на рік.

3.4. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем на основі плану роботи Вченої ради на поточний рік і матеріалів, які плануються до розгляду.

3.5. Засідання Вченої ради проводить її голова, а за відсутності – заступник голови.

3.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують заступники директора і керівники відповідних структурних підрозділів (лабораторії, відділ аспірантури, відділ кадрів, редакційно-видавничий відділ та ін.) спільно з ученим секретарем.

3.7. Вчена рада має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж 2/3 її складу.

3.8. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань, де рішення вважаються ухваленими, якщо за них голосувало не менш ніж 3/4 присутніх членів Вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням.

3.9. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні і вчений секретар. Витяги з протоколів за потреби направляються установам, закладам, організаціям, окремим особам. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

3.10. Звіт про діяльність ради є складовою частиною загального звіту про роботу Інституту.

3.11. Виконання рішень Вченої ради забезпечується особами, визначеними у рішенні ради; вони також несуть відповідальність за своєчасність і якість виконання рішень.

3.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора Інституту і його заступників.

3.13. Технологічні питання діяльності Вченої ради визначаються Регламентом, який є невід’ємною частиною цього Положення.

РЕГЛАМЕНТ підготовки та проведення засідань Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Цей регламент розроблено відповідно до Статуту Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (далі – Інститут), Положення про Вчену раду Інституту.

1. Загальні положення

Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради Інституту розроблено відповідно до Положення про Вчену раду Інституту (далі – Положення).

Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради (далі – Регламент) визначає процедури підготовки і проведення засідань Вченої ради, оформлення ухвалених рішень і наданих доручень, а також контроль за їх виконанням.

Організацію підготовки та проведення засідання Вченої ради покладено на вченого секретаря Інституту.

2. Формування плану роботи і порядку денного засідання Вченої ради

План роботи Вченої ради розробляється на рік та схвалюється на засіданні рішенням Вченої ради і затверджується в установленому порядку.

Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складається відповідно до плану її роботи і погоджується головою Вченої ради не пізніше ніж за двадцять днів до засідання. Додаткові пропозиції до порядку денного чергового засідання мають право внести директор, заступники директора, завідувачі структурних підрозділів та інші члени Вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня її засідання.

Позапланові питання Вченої ради можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови.

За порядком денним засідання формулюються питання, що виносяться на розгляд Вченої ради, визначаються доповідачі, утворюються тимчасові комісії та відповідальні за їх підготовку (заступники директора, керівники структурних підрозділів).

Порядок денний поточного засідання у його остаточній редакції та регламент роботи за ним затверджують на засіданні Вченої ради її члени відкритим голосуванням.

3. Порядок підготовки засідань Вченої ради

Організація підготовки засідань Вченої ради здійснюється відповідно до схваленого головою Вченої ради проекту порядку денного.

Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Вченої ради покладається на доповідачів, заступників директора згідно з посадовими обов’язками, керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також на вченого секретаря Інституту.

Проекти рішень Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, за яким складено проекти цих рішень, заступниками директора відповідно до напрямів їхньої відповідальності.

За структурою текст проекту рішення, що подається на розгляд засідання Вченої ради, складається з двох частин: констатувальної та ухвальної.

Констатувальна частина рішення має містити відомості про доповідача (доповідачів) питання порядку денного, стислий виклад проблеми та стан її розв’язання.

Ухвальна частина рішення має передбачати завдання, виконавців, терміни виконання та осіб, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів здійснює вчений секретар Інституту.

Учений секретар Інституту в порядку підготовки до засідання Вченої ради:

• доводить інформацію про день засідання Вченої ради та порядок денний до її членів за сім робочих днів до проведення ради;

• організовує, контролює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради (проекти рішень Вченої ради, аналітичні, довідкові і звітні матеріали, що мають бути завізовані відповідальними за питаннями порядку денного засідання);

• за три робочих дні до засідання знайомить голову Вченої ради з проектами її рішень щодо питань порядку денного;

• організовує тиражування матеріалів у потрібній кількості та забезпечує ними учасників не пізніше ніж за один робочий день до засідання Вченої ради.

4. Порядок проведення засідання Вченої ради

Учений секретар у день засідання Вченої ради організовує:

• реєстрацію членів Вченої ради й інших учасників засідання;

• забезпечення членів Вченої ради і запрошених роздавальними матеріалами.

У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени й інші запрошені для розгляду окремих питань особи.

Особи, запрошені на засідання Вченої ради для участі в розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття рішень з цих питань у подальшій роботі Вченої ради не беруть участі.

Голова (головуючий на засіданні) Вченої ради:

• оголошує порядок денний та виносить його на схвалення Вченою радою шляхом голосування, встановлює регламент обговорення питань порядку денного;

• веде засідання відповідно до схвалених порядку денного та регламенту обговорення його питань;

• при розгляді Вченою радою питань щодо присвоєння вчених звань та кадрових призначень керується встановленим законодавством порядком розгляду таких справ;

• приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Вченої ради представників засобів масової інформації і проведення кіно-, відео-, фотозйомки та аудіозапису.

Рішення Вченої ради приймаються голосуванням. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

5. Опрацювання й оформлення прийнятих рішень Вченої ради та інформування про них

Після засідання Вченої ради відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного протягом чотирьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено інший строк) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених членами Вченої ради під час їх обговорення.

Тексти доопрацьованих рішень узгоджуються з ученим секретарем Інституту на відповідність внесеним зауваженням, визначеним термінам виконання і правилам оформлення, погоджуються з керівниками відповідних підрозділів, заступниками директора, сфери відповідальності яких стосуються ці рішення, і подаються вченому секретареві Інституту у двох друкованих примірниках (один з яких завізований), а також на електронному носії. Доопрацьовані матеріали передаються голові Вченої ради на підпис.

Рішення Вченої ради за визначеними питаннями порядку денного підписують голова (головуючий на засіданні), заступник голови і вчений секретар; протокол засідання – голова і вчений секретар.

На підставі рішень Вченої ради видаються накази або розпорядження директора, проекти яких готують відповідні виконавці.

6. Контроль за виконанням рішень Вченої ради

Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора, заступників директора згідно зі сферами їх функціональних обов’язків і відповідальності, що відображається в цих рішеннях.

Учений секретар Інституту забезпечує моніторинг змістової складової виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову і членів Вченої ради.

7. Зберігання матеріалів Вченої ради

Засідання Вченої ради протоколюються. Протокол засідання формує секретар Вченої ради протягом 10 днів після завершення засідання.

У протоколі засідання Вченої ради фіксуються порядковий номер протоколу, дата і місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради; прізвища та ініціали головуючого на засіданні, вченого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, інших актів Вченої ради, доручень Вченої ради, пропозицій членів Вченої ради і прийняті рішення, у тому числі процедурні.

До протоколу додаються: лист реєстрації, порядок денний, аналітичні матеріали, доповіді, тези виступів, довідки, рішення, витяги з рішень структурних підрозділів та інші документи.

Протокол засідання підписується головою Вченої ради і вченим секретарем.

Підписаний протокол засідання разом із матеріалами зберігається у вченого секретаря. Матеріали до засідань Вченої ради є документами постійного зберігання, що забезпечується вченим секретарем протягом поточного календарного року, а після його завершення ці матеріали передаються на збереження до архіву Інституту.

Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень Вченою радою і може надаватися її членам і працівникам Інституту, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їхнім письмовими зверненнями до голови Вченої ради.

8. Внесення змін і доповнень до Регламенту

Зміни і доповнення до Регламенту приймаються з ініціативи голови Вченої ради, заступника голови Вченої ради, вченого секретаря, членів Вченої ради кваліфікованою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Список членів вченої ради

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Примітка

1

РАДКЕВИЧ

Валентина Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту

за наказом

2

РОМАНОВА

Ганна Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту

за наказом

3

БАЗИЛЬ

Людмила Олександрівна

доктор педагогічних наук, доцент, учений секретар Інституту

за наказом

4

ЄРШОВА

Людмила Михайлівна

доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту

обрано загальними зборами

5

БОРОДІЄНКО

Олександра

Володимирівна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту

обрано загальними зборами

6

ГОМЕНЮК

Дмитро Васильович

кандидат педагогічних наук, директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України

обрано загальними зборами

7

ГУРЖІЙ

Андрій Миколайович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту

обрано загальними зборами

8

ЗАКАТНОВ

Дмитро Олексійович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії професійної кар’єри Інституту

обрано загальними зборами

9

КАЛЕНСЬКИЙ

Андрій Анатолійович

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту

обрано загальними зборами

10

КРУЧЕК

Вікторія Аркадіївна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту

обрано загальними зборами

11

КРЕТОВИЧ

Світлана Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України

обрано загальними зборами

12

КУЛАЛАЄВА

Наталія Валеріївна

кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту

обрано загальними зборами

13

КУЧИНСЬКИЙ

Микола Сигізмундович

директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України

за наказом

14

ЛУЗАН

Петро Григорович

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у  коледжах і технікумах Інституту

обрано загальними зборами

15

МАЙБОРОДА

Людмила Анатоліївна

науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання, голова профспілкового комітету Інституту

обрано загальними зборами

16

НИЧКАЛО

Нелля Григорівна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

обрано загальними зборами

17

ОРЛОВ

Валерій Федорович

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту

обрано загальними зборами

18

ПРИГОДІЙ Микола Анатолійович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту

обрано загальними зборами

19

ПУХОВСЬКА

Людмила Прокопівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту

обрано загальними зборами

20

РАДКЕВИЧ

Олександр Петрович

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, голова ради молодих науковців Інституту

за наказом

21

ШУЛЬГА

Наталія Дмитрівна

кандидат технічних наук, доцент, «Заслужений працівник народної освіти України», «Почесний працівник Транспорту України», директор ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету

обрано загальними зборами

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню