Анотації дисциплін та структурно-логічна схема

Філософія освіти і науки

Мета: формування цілісної уяви про генезис наукового знання, про історію становлення та розвитку науки, про різні методи дослідницької діяльності,формування здатності до цілісного сприйняття основних проблем філософії на рівні об'єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного бачення

Предмет: філософія освіти і науки

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-         теорія та практика філософського мислення з урахуванням засад світоглядного плюралізму й ідеологічної толерантності

-         особливості предметної ідентифікації філософії освіти;

-         методологічні функції філософії освіти; сутність освіти; внесок провідних філософів у розвиток ідеї освіти; еволюцію ідеї освіти;
основні парадигми розвитку освіти;

-         цілі, цінності, ідеали та результати освіти; закономірності розвитку освіти;

Практичний модуль:

-       загальні тенденції розвитку освіти і науки; вплив освіти на розвиток особистості і суспільства; результати освіти та критерії їх оцінки;

-       узагальнення знань у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також залучення до філософського осягнення ідеї освіти і науки;

Місце у структурно-логічній схемі: ННД. 01 читається на першому курсі навчання. Засвоєння аспірантами курсу сприятиме підвищенню якості їхньої загальноосвітньої підготовки

Методологія наукових педагогічних досліджень

Мета полягає в оволодінні вихідними позиціями наукового пізнання, які є загальними для всіх галузей науки, і одночасно – є теорією наукового пізнання у професійній педагогіці.

 Предметом методології науково-педагогічних досліджень з професійної педагогіки єзакономірності процесу формування і розвитку всебічно розвинутої, творчої, соціально активної  особистості фахівця, його професійної компетентності.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-         Методологічні та теоретичні засади педагогічного дослідження;

-         Педагогічне дослідження як процес і результат наукової діяльності, класифікація досліджень за їх характером і змістом;

-         Визначення проблеми, теми, об’єкта і предмета, мети і завдань, обґрунтування актуальності й гіпотези дослідження;

Практичний модуль:

-         визначення наукової новизни і теоретичного значення результатів дослідження;

-         практичне значення результатів дослідження та їх впровадження;

-         достовірність (вірогідність результатів дослідження);

-         предмет захисту.

Місце у структурно-логічній схемі: ННД. 02 читається у першому семестрі  на першому курсі навчання. Сприяє оволодінню вихідними позиціями наукового пізнання, які є загальними для всіх галузей науки, і одночасно – є теорією наукового пізнання у професійній педагогіці.

Психологія і методика викладання у вищій школі

Мета: полягає в ознайомленні аспірантів з: психологічними аспектами освітньої діяльності, розвитку особистості професійного педагога; основами психологічного аналізу форм, системи, якості освітньої діяльності, активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; доцільно обирати та застосовувати зміст, методи, форми викладання у вищій школі.

Предмет: вивчення психологічних основ сучасної освітньої діяльності та розвитку особистості суб'єктів цієї діяльності; суть та особливості викладання у вищій школі.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-         Сучасні стратегії та моделі освіти: психологічний аналіз.

-         Психологічні основи організації освітньої діяльності.

-         Професійна мотивація педагогічної діяльності.

-         Психологічні складові успішності, результативності та якості педагогічної діяльності.

-         Психологія навчальної діяльності у закладах професійної освіти.

-          Наукові засади викладання у вищій школі;

-          Структура і зміст навчального процесу у ВНЗ;

-          Методи, форми, засоби навчання у вищій школі;

-          Науково-методична діяльність викладача ВНЗ.

Практичний модуль:

-     використання законодавчого та нормативно-правового забезпечення вищої освіти;

-     специфіка науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи;

-     використання сучасних засобів і технології організації на здійснення освітнього процесу;

-     використання різноманітних аспектів виховної роботи зі студентами та інноваційні методи навчання

-                        предмет, цілі, специфіка, види, властивості структура і функції освітньої діяльності.

-                        мотиваційні основи професійної педагогічної діяльності.

-                        психологічні аспекти педагогічного впливу і дисципліни в структурі діяльності професійного педагога.

-                        психологія педагогічної творчості.

-                        професійні кризи. Вплив професії на поведінку і особистість педагога, розвиток професійних стереотипів, агресія, стреси і феномен емоційного вигорання.

-                        психологічні основи емоційної саморегуляції у професійно педагога.

-                        міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі.

Місце у структурно-логічній схемі: ННД. 03 читається на першому курсі навчання. Сприяє оволодінню навичками психологічного аналізу форм, системи, якості освітньої діяльності, активізації навчально-пізнавальної діяльності, застосовувати зміст, методи, форми викладання у вищій школі.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Мета: формування необхідних для науковця компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, планування та реалізації міжнародної наукової мобільності.

Предмет: наукова іноземна усна та письмова мова

Змістові модулі:

-         Анотування наукової інформації.

-         Реферування наукової інформації.

-         Наукове творче письмо: особливості лексики і стилю.

-         Структура, лексика і текст наукового листування.

-         Структура, лексика і текст наукової доповіді.

-         Структура і лексика графічної й голосової презентації наукового повідомлення.

-         Структура, лексика і текст стендової доповіді.

-         Структура, лексика і текст наукової статті.

Місце у структурно-логічній схемі: ННД.04 Сприяєформування необхідних для науковця компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, планування та реалізації міжнародної наукової мобільності.


Культура українського наукового мовлення

Мета актуалізувати, узагальнити та систематизувати знання  про культуру наукової лексики, її стилістичні функції; розвивати вміння написати, порівнювати, узагальнювати науковий текст роботи.

Предмет: забезпечити володіння орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними і стилістичними нормами сучасної наукової української мови.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-         Науковий стиль фахового мовлення;

-         Структура наукової роботи;

-         Особливості наукового стилю;

-         Види наукових робіт.

 Практичний модуль:

-         Найтиповіші наукові тексти;

-         Мовні та жанрові особливості наукового тексту;

-         Особливості написання статті, тез та анотацій;

-          Загальні вимоги до тексту автореферату та дисертації..

Місце у структурно-логічній схемі: ННД.05 Сприяє узагальненню та систематизації знання  про культуру наукової лексики, її стилістичні функції; розвивати вміння написати, порівнювати, узагальнювати науковий текст роботи

Методика наукових педагогічних досліджень

Мета: розвиток  дослідницької компетентності щодо проведення педагогічних досліджень у системі професійної освіти.

 Предмет:методика наукових педагогічних досліджень у системі професійної освіти.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

Концепція та теоретичні основи педагогічного дослідження.

Практичний модуль:

Основні етапи педагогічного дослідження.

Методи педагогічного дослідження.

Місце у структурно-логічній схемі: ННД.06 Сприяє розвитку  дослідницької компетентності щодо проведення педагогічних досліджень у системі професійної освіти.

Управління науковими і освітніми проектами

Мета: навчитися управляти проектами в професійній освіті і навчанні.

Предмет: зміст, методи, форми управління проектною діяльністю в освіті.

Змістові модулі:

-         наукові основи управління проектною діяльністю;

-         управління дидактичними проектами;

-         управління виховними проектами;

-         управління науково-методичними проектами.

Місце у структурно-логічній схемі: ННД.07 Сприяє розвитку навичок управління проектами в професійній освіті і навчанні.

Інформаційно-комунікаційні технології в наукових педагогічних дослідженнях

Мета полягає в ознайомлені з інформаційними аспектами науково-дослідної діяльності та розвитку дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії.

Предмет: застосування інформаційно-комунікаційних технологій та використання інтернет-простору, інтернет-ресурсів та інтернет-сервісів в наукових педагогічних дослідженнях.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-           Наукова інформація: основні поняття та характеристики;

-           Зміст та послідовність інформаційно-аналітичної діяльності дослідника;

-           Інформаційні потреби дослідника

-           Визначення мети пошуку інформації для використання в дисертації

-           Збирання матеріалу для дослідження;

-           Збереження інформації;

-           Принципи відбору інформації;

-           Якісно-змістове оброблення інформації;

-           Методи аналізу та синтезу інформації;

-           Інтерпретація наукових даних

Практичний модуль:

-           Методика визначення інформаційної потреби дослідника;

-           Побудова ієрархії цілей щодо забезпечення своєї інформаційної потреби в розв’язанні педагогічної проблеми;

-           Алгоритми пошуку інформації в Інтернеті. Складання списку літератури з педагогічної проблеми;

-           Створення інформаційної бази з проблеми дослідження;

-           Класифікація джерел інформації, які входять до джерельної бази даних; їх опис, визначення пізнавальної суті, реферування, підготовка посилань на них;

-           Контент-аналіз документів, необхідних для розв’язання окресленої проблеми;

-           Інтерпретація вихідних даних, одержаних у процесі вивчення педагогічної проблеми;

-           Використання методів аналізу для якісно-смислового оброблення інформації;

-           Використання методів синтезу інформації для підготовки висновків.

Місце у структурно-логічній схемі: ННД.08 Сприяє розвитку дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії, застосування інформаційно-комунікаційних технологій та використання інтернет-простору, інтернет-ресурсів та інтернет-сервісів в наукових педагогічних дослідженнях.

Теорія і методика професійної освіти

Мета: розвиток методологічної культури  щодо підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців різних економічних галузей  на засадах  розвитку  аналітичних і проектних здатностей,   реалізації  у професійній підготовці практико-орієнтованих освітніх завдань.

Предмет: теоретичні і методичні основи професійної освіти 

Змістові модулі:

Теоретичний модуль                          

        Методологія і методи професійних педагогічних досліджень;

        Психолого-педагогічні засади професійної підготовки сучасних фахівців;

        Теорія і практика виховної роботи в системі професійної освіти;

        Педагогічні системи  і парадигми у професійній освіті;

        Інноваційні процеси в розвитку професійної освіти;

        Теоретичні засади розробки змісту професійного навчання;

        Методи і технології професійного навчання;

        Сучасні  зарубіжні технології у професійній освіті;

        Система неперервної професійної освіти. Післядипломна освіта.

Практичний модуль

        Форми і методи професійного навчання;

        Організація  комплексних досліджень щодо  розв’язання конкретних практичних професійних завдань;

        Проектування та моделювання змісту професійного навчання;

        Проектування компетентнісно-орієнтованих технологій  професійного навчання;

        Презентація навчально-методичних матеріалів;

        Моделювання навчально-виховного  процесу;

        Розробка науково-методичного забезпечення професійного навчання;

        Організація навчального проектування і виробничої практики;

        Оцінювання результатів професійної підготовки майбутніх фахівців.

Місце у структурно-логічній схемі: ДВВ.01 Сприяє розвитку методологічної культури  щодо підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців різних економічних галузей  на засадах  розвитку  аналітичних і проектних здатностей,   реалізації  у професійній підготовці практико-орієнтованих освітніх завдань.

Порівняльна професійна педагогіка

            Мета:  Розвиток у аспірантів і докторантів здатності орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку  теорії і практики  професійної освіти і навчання в Україні й за рубежем; формування  умінь  порівняльного аналізу концепцій освіти,  прогресивних ідей зарубіжного досвіду  (кращих практик) професійної освіти і навчання в умовах глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації освіти;

розвиток міжкультурної компетентності, яка забезпечує порівняльний аналіз і 

вирішення різних освітніх проблем у міжнародному контексті

            Предмет:  міжкультурна компетенція аспіранта

            Змістові модулі:

Теоретичний модуль: 

-   глобалізація і інтернаціоналізація – провідні тенденції  сучасної світової освіти;

-  світові освітні системи: порівняльний аналіз;

-  Європейський вимір професійної освіти і навчання;

-  стандарти і кваліфікації в умовах високорозвиненого виробництва;

-  особливості організації міжнародних форм освіти;

-  якість професійної освіти в компаративній перспективі;

-  мультикультурний педагогг в сучасному суспільстві;

-  компаративні педагогічні дослідження: сучасний контекст

Практичний модуль:

-         розвиток здібності прогнозувати тенденції розвитку професійної освіти з позиції педагога в стрімнозмінному контексті;

-         оволодіння навиками самостійної організації і  проведення компаративних досліджень;

-         розвиток уміння працювати в міжнародній команді, використовуючи іноземну мову;

-         уміння самостійно організовувати роботу команди для вирішення комплексних педагогічних проблем з урахуванням мікультурного контексту;

-         розвиток умінь представляти результати наукових досліджень: формати презентації

            Місце у структурно-логічній схемі: ДВВ.02 Сприяє розвитку здатності орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку  теорії і практики  професійної освіти і навчання в Україні й за рубежем; формування  умінь  порівняльного аналізу концепцій освіти,  прогресивних ідей зарубіжного досвіду  (кращих практик) професійної освіти і навчання в умовах глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації освіти;

розвиток міжкультурної компетентності, яка забезпечує порівняльний аналіз і 

вирішення різних освітніх проблем у міжнародному контексті

Інноваційні технології в професійній освіті

Мета: навчитися характеризувати та аналізувати сучасні інноваційні  технології в професійній освіті, проектувати технології професійного навчання.

Предмет: суть та особливості використання технологій професійного навчання.

Змістові модулі:

-     суть та характеристика технологій у педагогічній науці;

-     особливості інноваційної педагогічної діяльності;

-     організаційно-педагогічні умови застосування інноваційних технологій у професійній освіті;

-     проектування технологій професійного навчання.

Місце у структурно-логічній схемі: ДВВ.03 Сприяє розвиткунавичок аналізувати сучасні інноваційні  технології в професійній освіті, проектувати технології професійного навчання.

Дисципліни вільного вибору аспіранта

Блок 1

Інтелектуальна власність і авторське право у педагогічній і науковій діяльності

Мета є надання рекомендацій для оволодіння правовими знаннями, навичками щодо охорони та захисту авторських прав на навчальну та науково-методичну продукцію, створену у процесі професійно-педагогічної діяльності.  Забезпечення умов для формування правової культури, правових орієнтирів і правомірної поведінки в умовах сучасних реалій через набуття необхідних теоретичних знань і практичних навичок.

Предмет: Законодавчі основи інтелектуальної власності і авторського права у педагогічній і науковій діяльності.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

    Проблеми авторського права в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

    Українська та міжнародні системи охорони авторських і суміжних прав.

Практичний модуль:

    Договори у сфері інтелектуальної власності;

    Особисті немайнові та майнові права авторів;

    Позовна заява до суду про порушення авторських прав.

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 1. 01 Сприяє оволодінню правовими знаннями, навичками щодо охорони та захисту авторських прав на навчальну та науково-методичну продукцію, створену у процесі професійно-педагогічної діяльності.  Забезпечення умов для формування правової культури, правових орієнтирів і правомірної поведінки в умовах сучасних реалій через набуття необхідних теоретичних знань і практичних навичок.

Методика створення електронних навчальних ресурсів у професійній освіті

Мета полягає в теоретичній і практичній підготовці до проектування і використання електронних навчальних ресурсів з метою створення структурованих дидактичних матеріалів та здійснення інформаційної підтримки навчального процесу у професійній освіті.

Предмет:особливості створення електронних навчальних ресурсів у професійній освіті з використанням.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-                   основні види та функціональна класифікація електронних навчальних ресурсів;

-                   загальні вимоги до електронних навчальних ресурсів;

-                   формати подання навчальних матеріалів електронних освітніх ресурсів.

Практичний модуль:

-                   проектування електронних навчальних ресурсів;

-                   інструментальні засоби для розроблення й розміщення;

-                   наповнення електронних навчальних ресурсів навчально-методичними матеріалами;

-                   зберігання, поширення, забезпечення доступу до електронних навчальних ресурсів.

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 1. 02 Сприяє теоретичній і практичній підготовці до проектування і використання електронних навчальних ресурсів з метою створення структурованих дидактичних матеріалів та здійснення інформаційної підтримки навчального процесу у професійній освіті.

Психодіагностика у наукових педагогічних дослідженнях

Мета полягає у формуванні в аспірантів цілісного і системного розуміння теоретичних основ і володіння психодіагностичними методами у науково-педагогічних дослідженнях.

Предмет:вивчення основ психодіагностики у науково-педагогічних дослідженнях.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль

-                   Теоретичні основи використання психодіагностичних методів у науково-педагогічних дослідженнях.

-                   Характеристика психодіагностичних методів в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.

-                   Специфіка використання психодіагностичних методів у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях

-                   Психодіагностичні дослідження в контексті психологічного супроводу освітнього процесу у професійних навчальних закладах

Практичний модуль

-     Роль психологічної діагностики в комплексному моніторингу педагогічних інновацій.

-     Критерії і показники у науково-педагогічному дослідженні, що оцінюються на основі психологічних методів.

-     На прикладі власного дослідження розкрити значення психологічної діагностики для оцінювання результатів педагогічного експерименту.

-     Основні вимоги до організації та проведення психодіагностичного дослідження (процедурні, етичні).

-     Проблема визначення відповідних цілям і змісту науково-педагогічного дослідження методів психологічної діагностики, їх коректного використання та інтерпретації результатів.

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 1. 03 Сприяє розвитку цілісного і системного розуміння теоретичних основ і володіння психодіагностичними методами у науково-педагогічних дослідженнях.

Іміджеологія та етика педагогічної діяльності

Мета: розвиток педагогічної іміджової компетентності та етичної культури аспірантів; становлення особистості в про­цесі засвоєння духовного досвіду людства у безпосередніх та опосередкованих формах

Предмет: педагогічний імідж та професійна етика педагогічних кадрів, моральна цінність сто­сунків, вироблених у навчально-виховній діяльності

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-     теоретико-методологічні основи педагогічної іміджеології та деонтології;

-     іміджові атрибути педагогічних кадрів;

-     психологічні основи створення іміджу педагога;

-     соціокультурні детермінанти розвитку педагогічного іміджу та етичної культури педагогічних кадрів.

-      специфіка функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, про різні аспекти моральної діяльності педагога.

-      розвиток моральної самосвідомості педагога , розширення інтелектуально-аксіологічного кола у процесі опанування філософської, історико-етичної, етико- психологічної, етико-педагогічної практики.

-      проблема визначення певної програми заходів щодо розвитку професійної поведінки на засадах етики.

Практичний модуль:

-       професійний імідж сучасного педагога;

-        корпоративний імідж;

-     педагогічний імідж та етика у суб’єкт-суб’єктній взаємодії

-      практичні аспекти розвитку професійної етики педагога

-     формування  у педагога таких моральних регуляції, як професійний обов’язок і відповідальність, совість та гідність, чесність і шляхетність

-        методики творення пізнавальних образів

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 1. 04 Сприяє формуванню педагогічної іміджової компетентності та етичної культури аспірантів.

Сучасне законодавство про професійну освіту

Мета полягає в ознайомленні з сучасним законодавством у сфері вищої та професійної освіти і навчання, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності, розвитку трудового потенціалу країни для забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Предмет: Законодавчі основи розвитку професійної освіти і навчання, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, розвитку трудового потенціалу країни.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

       Законодавство у сфері вищої та професійної освіти і навчання, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

       Законодавство у сфері розвитку трудового потенціалу країни

Практичний модуль:

       Закони України «Про освіту», «Про професійну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність»;

       Закони України «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

            Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 1. 05Сприяє формуванню знань сучасного законодавства у сфері вищої та професійної освіти і навчання, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності, розвитку трудового потенціалу країни для забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Дисципліни вільного вибору аспіранта

Блок 2

Публікаційна активність і науковометричні бази даних

Мета полягає в ознайомлені з оцінювання результативності наукової діяльності через дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

Предмет:дослідження публікаційної активності серед наукової спільноти та провідних видавців наукової продукції у всьому світі.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-                       Публікаційна активність і наукометрія;

-                       Наукометрична платформа  Web of Science

-                       Наукометрична платформа Scopus;

-                       Наукометрічні показники

-                       Пошукові системи: Google Академія і Publish or Perish

Практичний модуль:

-                       Міжнародний реєстр учених ORCID;

-                       Наукометричні бази даних;

-                       Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України» (Scientific Periodicals of Ukraine);

-                       Каталог наукових журналів відкритого доступу DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 2. 01полягає в ознайомлені з оцінювання результативності наукової діяльності через дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць та дослідженні публікаційної активності серед наукової спільноти та провідних видавців наукової продукції у всьому світі.

Дистанційне навчання в професійній освіті

Мета полягає в ознайомлені з теоретичними та методичними основами дистанційного навчання у професійно-технічній освіті.

 Предмет:вивчення систем дистанційного навчання та особливостей їх використання у навчальному процесі ПТНЗ.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-                   Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті;

-                   Принципи функціонування систем дистанційного навчання;

-                   Типологія систем дистанційного навчання та особливості їх функціонування;

-                   Онлайн комунікація та інтерактивна взаємодія, як основа дистанційного навчання.

Практичний модуль:

-                   технологія проектування дистанційних навчальних курсів у СДН Moodle;

-                   технологія проектування дистанційних навчальних курсів у СДН eFront;

-                   технологія проектування дистанційних навчальних курсів у СДН OpenEDX;

-                   наповнення дистанційного курсу навчально-методичними матеріалами;

-                   практика створення тестів та проведення тестувань.

-                   практика використання статистичних даних систем дистанційного навчання.

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 2. 02 Сприяє формуванню знань з теоретичними та методичними основами дистанційного навчання у професійно-технічній освіті

Консультування з розвитку професійної кар'єри

Мета:  вивчення докторантами закономірностей щодо розвитку особистості у процесі реалізації професійної кар’єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар’єрної компетентноості докторантів, формування навичок діагностування кар’єрного потенціалу та корекції кар’єрних планів.

Предмет: Консультування з розвитку професійної кар’єри.

Змістовні модулі:

Теоретичний модуль:

– сутність дефініцій «кар’єра» і «професійна кар’єра»;

– типології кар’єри;

– стадії та етапи індивідуальної кар’єри, кар’єрні кризи;

– кар’єрне консультування.

Практичний модуль:

        кар’єра у життєвому просторі особистості;

        типи кар’єр у професійному розвитку особистості;

        технологія планування кар’єри;

        кар’єрне консультування у сфері освіти, професійна орієнтація.

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 2. 03 Сприяє формуванню знань щодо розвитку особистості у процесі реалізації професійної кар’єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар’єрної компетентноості, формування навичок діагностування кар’єрного потенціалу та корекції кар’єрних планів.

Менеджмент у професійній освіті

Мета: розвиток управлінської компетентності

Предмет:менеджмент в професійній освіті

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

Теоретичні основи управління професійною освітою

Практичний модуль:

Стратегія і тактика управління навчальним закладом

Методи, стилі управлінської діяльності менеджера навчального закладу

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 2. 04 Сприяє формуванню управлінської компетентності

Моніторинг якості професійної освіти

Мета полягає в ознайомленні з оцінюванням діагностико-прогностичного комплексного дослідження якості професійної освіти за різноманітними показниками освітньої діяльності.

Предмет: дослідження якості професійної освіти за різноманітними показниками освітньої діяльності.

Змістові модулі:

Теоретичний модуль:

-                       Моделі визначення якості професійної освіти;

-                       Кваліметрична модель.

Практичний модуль:

-                       Визначення рівнів професійної підготовки учнів (студентів, слухачів);

-                       Визначення рівнів діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

-                       Визначення рівнів науково-методичного забезпечення професійної освіти.

Місце у структурно-логічній схемі:. ДВА 2. 05 Сприяє формуванню навичок з оцінювання діагностико-прогностичного комплексного дослідження якості професійної освіти за різноманітними показниками освітньої діяльності.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню