ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

підготовки доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти)

01 Освіта
Тип диплома та обсяг програми Диплом доктора філософії, перший науковий ступінь, 4 академічних роки, 40 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад

Інститут професійно-технічної освіти

Національної академії педагогічних наук України

Ліцензуюча інституція

Міністерство освіти і науки України,

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Період ліцензування 2016 рік
Рівень програми

QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень;

НРК України – 8 рівень

А Мета програми
Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі освіти шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або практично спрямованих результатів, а також підготовки та захисту дисертацій
В Характеристика програми
1

Предметна область

(галузь знань)

015 – Професійна освіта

(01 – Освіта)

2

Фокус програми:

загальний/

спеціальний

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за Законом України «Про вищу освіту», восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій.

Загальний:

-                  обґрунтування теоретичних основ та вдосконалення наявних освітніх технологій, що дає змогу на більш високому теоретико-методологічному рівні підвищити якість знань особистості;

-                  виявлення закономірностей, обґрунтування методологічних підходів і принципів організації освітнього процесу у ПТНЗ та ВНЗ;

-                  наукове обґрунтування змісту, методів, організаційних форм і засобів професійної освіти;

-                  дослідження та розробка стандартів у професійній освіті;

-                  наукове обґрунтування проблем сучасного підручника для професійної освіти;

-                  дослідження наступності освіти у професійних навчальних закладах;

-                  вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду з професійного навчання дорослого й незайнятого населення;

-                  дослідження інноваційних процесів у професійній освіті;

-                  розробка педагогічних засад професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти;

-                  обґрунтування основ формування педагогічної майстерності науково-педагогічних і педагогічних працівників;

-                  розробка та обґрунтування науково-дослідної складової підготовки фахівців з метою цілеспрямованого формування дослідницької компетентності студентів;

-                  організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

-                  наукові основи підготовки та перепідготовки фахівців у системі дистанційної освіти;

-                  за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;

-                  за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, педагогічні, науково-педагогічні працівники; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;

-                  за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;

-                  за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузей знань;

-                  за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами

3 Орієнтація програми Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові дослідження з новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними теоретичними і методичними результатами
4 Особливості програми

Освітня складова програми. Особливістю програми є забезпечення науково-інтелектуального розвитку аспіранта не тільки в системі «науковий керівник-аспірант», а, насамперед, у груповій взаємодії молодих дослідників.

Програма реалізується у невеликих групах і передбачає особистісно-орієнтований підхід до оволодіння аспірантами дисциплінами загальної та професійної підготовок. Зміст програми спрямовується на здобуття аспірантами теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення  власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне й практичне значення. Особливістю програми є орієнтація на самостійну роботу (частка самостійної роботи: 52,16%, що складає 626 год. із загального обсягу 1200 год.) та запровадження педагогічної практики, що проходить у межах професійно-орієнтованих дисциплін підготовки аспірантів, з метою поглиблення та закріплення знань з питань організації й форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь й навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять. Зміст педагогічної практики спрямований на вироблення комплексу вмінь та навичок, необхідних для здійснення всіх видів навчально-виховної роботи; оволодіння формами, засобами, технологіями її організації; розвитку умінь застосовувати в практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та методики навчання.

Програма передбачає 27 кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін,з яких 5 кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки(Філософія освіти і науки, Методологія наукових педагогічних досліджень, Психологія і методика викладання у вищій школі); 6 кредитів ЄКТС – це дисципліни з розвитку мовних компетенцій (Іноземна мова за професійним спрямуванням, Культура українського наукового мовлення); 7 кредитів ЄКТС – з розвитку дослідницьких компетенцій (Методика наукових педагогічних досліджень, Управління науковими і освітніми проектами, Інформаційно-комунікаційні технології в наукових педагогічних дослідженнях,); 9 кредитів ЄКТС – це дисципліни з розвитку фахових компетенцій (Теорія і методика професійної освіти, Порівняльна професійна педагогіка, Інноваційні технології в професійній освіті).

10 кредити ЄКТС передбачено на вибіркові навчальні дисципліни, що посилює цикл професійної підготовки. Вибіркова частина програми уможливлює право вибору навчальних дисциплін, з врахуванням індивідуальних потреб аспірантів і передбачає дуальні модулі навчальних дисциплін (Інтелектуальна власність і авторське право у педагогічній і науковій діяльності, Публікаційна активність і науковометричні бази даних , Методика створення електронних навчальних ресурсів у професійній освіті / Дистанційне навчання в професійній освіті; Психодіагностика у наукових педагогічних дослідженнях / Консультування з розвитку професійної кар'єри; Іміджеологія та етика педагогічної діяльності / Менеджмент в професійній освіті; Сучасне законодавство про професійну освіту / Моніторинг якості професійної освіти).

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану.

Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних та семінарських занять з дисциплін професійної підготовки.

Можливими напрямами досліджень наукової складової освітньо-наукової програми є:

формування змісту професійної освіти і навчання на засадах компетентнісного підходу

розроблення інноваційних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників;

проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів ПТНЗ;

обґрунтування методичних основ дистанційного професійного навчання;

проектування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ;

виявлення тенденцій розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу та можливостей творчого використання інноваційних ідей цих країн у модернізації професійної освіти в Україні.

С Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаш-тування

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері освіти.

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері освіти.

Посади згідно класифікатора професій ДК 003:2010 України.

Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), дирек­тор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проект­ної) (1210.1), директор (начальник) професійного освітнього закла­ду (професійно-технічного училища, професійного училища та ін.) (1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету та ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва) (1237.2), науковий співробітник (2213.1).

Місце працевлаштування. Міністерство освіти і науки України, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути (станції, лабораторії), обласні управління, коледжі, технікуми.

2 Продовження освіти

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань:

-                     підготовка на 9-ому (постдокторському) рівні НРК України у галузі освіти;

-                     навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

-                     освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

D Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та учіння

Підхід до викладання та учіння передбачає:

-                      застосування інтерактивних технологій навчання (навчальний тренінг, «мозкова атака», проблемне навчання, дискусії, імітаційно-ігрове навчання, кейс-метод, метод квестів тощо) для продуктивного оволодіння аспірантами різнорівневими професійними знаннями, уміннями та навичками, розвитку самостійності, відповідальності, творчих якостей майбутніх дослідників;

-                      застосування технології навчального проектування з парним або груповим виконанням проектів та їх захистом в умовах широкої групової дискусії;

-                      організацію продуктивної педагогічної взаємодії з науковими керівниками, науково-педагогічними працівниками, задіяними до навчального процесу;

-                      залучення до консультування аспірантів відомих фахівців у галузі педагогічної науки та практики;

-                      інформаційну підтримку участі аспірантів у конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, грантів (у тому числі у

міжнародних);

-                      надання можливості аспірантам  брати участь у підготовці наукових проектів на конкурси Міністерства освіти і науки України;

-                      безпосередню участь у виконанні бюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт.

2 Система оцінювання

Освітня складова програми. Система контролю оволодіння аспірантами дисциплінами освітньо-наукової програми складається з попереднього, поточного та підсумкового видів контролю.

Попередній контроль здійснюється з метою виявлення рівня підготовленості аспірантів до навчання залежно від етапу навчання і місця проведення контролю.

Поточний контроль знань аспірантів має на меті отримання оперативних даних про рівень знань аспірантів і якість навчально-пізнавальної діяльності на заняттях і розв’язання завдань управління навчальним процесом.

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку проводиться як форма оцінювання рівня засвоєння аспірантом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни.

Для ефективної перевірки рівня сформованості в аспіранта компетентності/ей з певної навчальної дисципліни застосовується комплекс методів: усне опитування, письмовий, тестовий, графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи самоконтролю та самооцінки. Вибір методів контролю залежить від змісту навчального матеріалу, вимог до рівня знань аспірантів (екзамен/залік). На екзаменах рекомендується поєднувати методи об’єктивного контролю (тести, практичні задачі, графічні завдання) з письмовою перевіркою та усним захистом результатів.

Наукова складова програми. Оцінювання наукової діяльності аспірантів (здобувачів) здійснюється на основі кількісних та якісних показників, що характеризують підготовку наукових праці, участь у конференціях, підготовку окремих частин дисертації відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача). Звіти аспірантів (здобувачів), за результатами виконання індивідуального плану, щорічно затверджуються на засіданні кафедр та вченій раді інституту (факультету) з рекомендацією продовження (або припинення) навчання в аспірантурі.

3 Форма контролю успішності навчання аспіранта (здобувача)

Освітня складова програми. Підсумковий контроль успішно­сті навчання аспіранта (здобувача) здійснюється у таких формах

-                      екзамен – за результатами вивчення таких обов’язкових дисциплін освітньої програми, як філософія та іноземна мова за професійним спрямуванням, а також комплексний фаховий екзамен за результатами вивчення дисциплін професійної підготовки;

-                      залік – за результатами вивчення всіх інших дисциплін, передбачених навчальним планом.

Наукова складова програми. Кінцевим результатом навчання аспіранта (здобувача) є належним чином оформлений, за результатами наукових досліджень, рукопис дисертації, її публічний захист та присудження йому наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта

Е Програмні компетентності
1

Загальні

(універсальні)

Здатність до науково-професійного іншомовного мовлення. Здатність використовувати іноземну мову для представлення наукових результатів в усній та письмовій формах, для розуміння іншомовних наукових та професійних текстів для спілкування в іншомовному науковому і професійному середовищах.
Здатність до цілісного викладу основних проблем філософії на рівні об'єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного бачення.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Комплексність у використанні інформаційних та комунікаційних технологій.
Комплексність та системний підхід до проведення наукових досліджень на рівні доктора філософії.
Компетентність володіння методами математичного и алгоритмічного моделювання при аналізі проблематики наукового дослідження.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел. Здатність працювати з різними джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулювати наукові гіпотези.
Комплексність в організації творчої діяльності та процесу проведення наукових досліджень. Здатність організовувати творчу діяльність та процес проведення наукових досліджень.
Комплексність у педагогічній діяльності щодо організації та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до певного виду професійно-орієнтованої діяльності.
Здатність бути критичним та самокритичним. Здатність критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, рецензувати наукові публікації та автореферати, здійснювати критичний аналіз власних матеріалів.
Комплексність у науково-педагогічній діяльності щодо професійної підготовки студентів, здатність виявляти, ставити та розв’язувати наукові задачі та проблем у галузі професійної освіти.
Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї (креативність).
Комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень.
Комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та програм. Здатність розробляти та реалізовувати наукові проекти і програми в галузі науки про освіту.
2 Спеціальні (фахові) Комплексність у проведенні досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.
Здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку в галузі теорії і методики професійної освіти.

Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової й вітчизняної педагогічної науки.

Здатність виявляти прогресивні ідеї зарубіжного досвіду функціонування професійної освіти та визначати на цій основі можливі напрями впровадження цих ідей у вітчизняну систему освіти.
Здатність планування та управління часом підготовки дисертаційного дослідження.
Комплексність у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі освіти.
Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових задач та проблем у теорії і методиці професійної освіти.
Комплексність у формуванні структури дисертаційної роботи та рубрикації її змістовного наповнення.
Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.
Комплексність у публічному представленні та захисті результатів дисертаційного дослідження.
Здатність брати участь у критичному діалозі. Здатність брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію.
Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів дисертаційного дослідження.
Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-теоретичних знань у галузі теорії і методики професійної освіти.
F Програмні результати навчання
Знання та розуміння іноземної мови, вміння та навички використовувати її для представлення наукових результатів в усній та письмовій формах, розуміння іншомовних наукових та професійних текстів, вміння та навички спілкування в іншомовному науковому і професійному середовищах, вміння працювати спільно з дослідниками з інших країн.
Комплекс методологічних, професійних, міждисциплінарних наукових знань і пізнавальних умінь дослідницької діяльності.
Знання та розуміння основних теоретичних понять у галузі інформаційних технологій та інформаційних систем. Знання методик та алгоритмів обробки великих масивів даних за допомогою інформаційних технологій. Вміння та навички використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, застосовувати інформаційні технології для обробки та аналізу результатів експериментальних досліджень та їх представлення.
Знання основних понять математичної статистики та математичних методів моделювання. Вміння та навички застосовувати методи математичної обробки експериментальних даних та оцінки їх точності та достовірності.
Знання сучасного стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної теорії і методики професійної освіти.
Знання і розуміння правових і загальних  засад професійної освіти. Знання та розуміння основних теоретичних понять в галузі дидактики професійної освіти.
Знання теоретичних проблем педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки. Знання і розуміння теоретичні засади педагогічної думки, цінності сучасної освіти Володіння аналізом теоретико-методологічних засад реформування сучасної освіти
Знання і вміння критичного аналізу ретроспектив. формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем. Знання і розуміння методологічних і загальнотеоретичних проблем проведення історико-теоретичних досліджень
Уміння аналізувати українську народну педагогіку в її історичному контексті. Знання і розуміння історію розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди.
Уміння здійснювати порівняльно-педагогічний аналіз моделей розвитку світових систем освіти
Уміння виявляти можливі напрями впровадження прогресивних ідей передового світового досвіду у вітчизняну педагогічну практику;
Уміння розробляти науково-методичне забезпечення процесу впровадження принципів і ідей передового зарубіжного досвіду.
Знання та розуміння методів наукових досліджень, вміння та навички  використовувати їх на рівні доктора філософії.

Уміння та навички працювати з різними джерелами, вишукувати, обробляти, аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння  наукових статей у сфері обраної спеціальності. Вміння та навички працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами, такими як Web of Science, Scopus та ін.

Уміння та навики відслідковувати найновіші досягнення у педагогічній науці та знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів аспіранта (здобувача). Знання, розуміння, вміння та навички використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку. Знання та розуміння змісту і порядку розрахунку основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор.

Уміння та навички аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не розвязані раніше проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези.

Уміння та навички організовувати творчу діяльність та процес проведення наукових досліджень.
Уміння та навички оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Уміння та навички критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз власних матеріалів.
Уміння та навички генерувати власні ідеї та приймати обґрунтовані рішення. Уміння виконувати самоаналіз, самоконтроль, самооцінку власної наукової роботи, прогнозувати власну траєкторію професійного зростання
Знання, вміння та навички розробляти та реалізовувати наукові проекти і програми в галузі освіти.
Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні. Знання та вміння використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти. Знання специфіки науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Знання та вміння використовувати сучасні засоби і технології організації на здійснення освітнього процесу. Знання та вміння використовувати різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами та інноваційні технології навчання.
Уміння та навички організовувати творчу діяльність, роботу над науковими статтями та доповідями. Вміння та навички виконувати належні, оригінальні і придатні для опублікування дослідження у галузі наук про освіту. Вміння та навички організовувати самооцінювання відповідності матеріалів дисертаційного дослідження встановленими вимогам.
Уміння та навички здійснювати ретроспективний аналіз наукового доробку в галузі теорії і методики професійної освіти.

Знання та розуміння статистичних методів аналізу для встановлення тенденцій у галузі теорії і методики професійної освіти. Вміння та навички використовувати статистичні методи аналізу для встановлення тенденцій та динамічних процесів у галузі наук про освіту.
Уміння та навички планувати та управляти часом підготовки дисертаційного дослідження.
Уміння та навички проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі наук про освіту.
Уміння та навички виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі теорії і методики професійної освіти. Вміння та навички формулювати мету, задачі, гіпотезу, об’єкт та предмет дослідження. Вміння та навички формувати структуру дисертаційного дослідження та рубрикацію його змістовного наповнення, а також представляти власні результати на розгляд колег.
Уміння та навички створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях. Вміння та навички брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію на конференціях, семінарах та форумах.
Уміння та навички публічно представляти, захищати результати дисертаційного дослідження, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою. Вміння та навички використовувати сучасні засоби для візуальної презентації результатів дисертаційного дослідження.
Творчі, ділові якості дослідника (евристичність, креативність, інтелектуальна мобільність, допитливість, спостережливість, уважність, ініціативність,  почуття нового, пунктуальність, ретельність, честолюбство, ірраціональний компонент: інтуїція, інсайт, уява, натхнення, осяяння тощо), здатності саморегуляції,  самоорганізації власної наукової роботи.
G Програмні результати наукової роботи

Підготовка та публікація наукових статей (кількість яких передбачена відповідними нормативно-правовими актами), монографій, науково-методичних рекомендацій, тез доповідей.

Участь у виконанні бюджетних, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт (тем).

Участь з доповідями на конференціях, семінарах, форумах.

Впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес.

Підготовка і публічний захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню