Анотації дисциплін

Обов’язкові компоненти ОП

Навчальна дисципліна: Філософія освіти

Предмет: інтерпретація та операціоналізація понятійного апарату філософії освіти та науки, інтеріоризація методології освітнього та наукового процесів.

Мета: засвоєння принципів філософської рефлексії щодо загальнометодологічних принципів та соціокультурних функцій освіти та науки як в історичній ґенезі так і в модернових умовах.

Змістові модулі:

Філософське, логічне, методологічне, культурологічне осмислення педагогічних проблем, в тому числі проблематики професійної (професійно-технічної освіти. Філософія науки.

 

Навчальна дисципліна: Теорія і методика професійного навчання

Мета полягає в розкритті закономірності розвитку освіти, процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; розробити на цій основі підходи до удосконалення системи формування психолого-педагогічної готовності магістрантів до викладацької та науково-педагогічної діяльності.

Предмет: закономірності методичної діяльності викладача з конструювання, застосування і розвитку спеціальних засобів навчання, за допомогою яких здійснюється регуляція навчальної діяльності викладача і когнітивної діяльності учнів з розвитку і формування професійних знань і умінь.

Змістові модулі:

Система професійної освіти в Україні. Організація роботи вищого навчального закладу. Викладач вищого навчального закладу та організація і планування діяльності викладача. Студент вищого навчального закладу. Методика добору змісту професійної освіти. Педагогічні основи вибору методів і засобів навчання у вищому навчальному закладі. Методика організації і проведення самостійної навчально-пізнавальної діяльності та науково-дослідної роботи студентів. Форми організації навчального процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу та дидактичні основи діагностики навчання у вищому навчальному закладі. Навчальне заняття у ВНЗ. Підготовка до заняття. Проведення заняття. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу. Методична робота у вищому навчальному закладі.

Навчальна дисципліна: Педагогічна та професійна психологія

Мета: підвищення освіченості студентів з питань педагогічної та професійної психології, вивчення психологічних особливостей та закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини в професійному середовищі.

Предмет: дослідження психологічних закономірностей формування особистості в умовах професійного середовища.

Змістові модулі:

Загальні основи педагогічної та професійної психології: Предмет, завдання та методи педагогічної та професійної психології; Психопедагогіка як сучасна наука про поєднання психологічних та педагогічних принципів в освітньому процесі; Психолого-педагогічний зміст професійного навчання; Професійна діяльність; Психологія особистості; Психологічні засади управління у професійній освіті. Психологія педагога професійного навчання: Особистість педагога професійного навчання. Педагогічна майстерність. Психолого-педагогічні аспекти життєтворчості особистості. Загальна та особиста культура педагога професійного навчання. Професійна культура; види культур. Психологія професійної діяльності: Професійна мотивація. Психологічні основи готовності педагога професійного навчання до професійної діяльності. Спілкування як вид професійної діяльності. Саморозвиток педагога професійного навчання у професійному середовищі.

Навчальна дисципліна: Тренінгова діяльність в освіті

Мета полягає в розкритті особливостей застосування тренінгових технологій в процесі здійснення навчальної діяльності; розкритті специфікуи проектування та здійснення навчального процесу із застосуванням тренінгових технологій; з’ясування чинників, які впливають на результативність взаємодії між учасниками процесу тренінгової взаємодії

Предмет: закономірності тренігової діяльності.

Змістові модулі:

Тренінгова діяльніть як специфічна форма освітньої діяльності. Специфіка та ефекти від застосування тренінгових технологій у освітній діяльності. Компетентність педагога-тренера: структура та рівні розвиненості компонентів.Інтерактивні методи взаємодії у треніговій діяльності: специфіка застосування та критерії вибору. Технології ігрового імітаційного моделювання. Методи оцінювання результатиності тренінгової взаємодії. Основи майстерності педагога-тренера. Методи управління груповою динамікою

Навчальна дисципліна Коучингові технології в освіті

Мета полягає в розкритті ообливостей застосування коучингових технологій в процесі здійснення навчальної діяльності; розкритті специфіки проектування та здійснення навчального процесу із застосуванням коучингових технологій; з’ясування чинників, які впливають на результативність взаємодії між учасниками у процесі коучингової взаємодії

Предмет: закономірності використання коучингових технологій.

 

Змістові модулі:

Коучингові технології як специфічна форма взаємодії між суб’єктами навчального процесу. Специфіка та ефекти від застосування коучингових технологій у освітній діяльності. Компетентність педагога-коуча: структура та рівні розвиненості компонентів. Специфічні методи та технолгії коучингу у навчальній діяльності: специфіка застосування та критерії вибору. Алгоритми коучингової взаємодії із суб’єктами навчального процесу. Методи оцінювання результатиності коучингової взаємодії. Основи майстерності педагога-коуча. Методи управління самодетермінацією та саморозвитком суб’єктів навчального процесу в коучинговій взаємодії

Навчальна дисципліна Правові основи діяльності вищої школи та інтелектуальна власність

Мета: поглибити і розширити знання студентів про правові аспекти діяльності вищих навчальних закладів у контексті правового регулювання освіти; ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій права інтелектуальної власності, підвищити їх рівень правової культури.

Предмет: комплексні знання із права інтелектуальної власності, необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.

Змістові модулі:

Особливості законодавчого регулювання системи вищої освіти в Україні. Основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності. Складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; складові системи інтелектуальної власності в Україні. Інтелектуальна власність в нормах загального законодавства України. Об’єкти права інтелектуальної власності та суб’єкти права інтелектуальної власності. Алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків). Правова охорона об’єктів авторського права.

Особливості управління у сфері вищої освіти. Механізми забезпечення якості вищої освіти, зокрема, сутність і роль державних стандартів вищої освіти. Пошук, підбір та практичне застосування чинних нормативно-правових актів. Застосовувати знання з права інтелектуальної власності на практиці.

Навчальна дисципліна Моніторинг якості освіти

Мета: поглибити і розширити знання студентів у побудові національної системи моніторингу якості освіти

Предмет: ініціативні моніторингові дослідження з різних проблем освітньої практики

Змістові модулі:

Роль національної системи моніторингу якості освіти. Внутрішній моніторинг якості. Зовнішній моніторинг якості. Моніторинг контексту освітнього процесу. Моніторинг ресурсів освітнього процесу. Моніторинг результатів освітнього процесу Інституційний рівень оцінки якості діяльності освітніх організацій (установ). Практика публічної звітності освітніх установ. Забезпечення цілісності системи освіти та її інноваційного розвитку в умовах децентралізації управління освітою й становлення автономії навчальних закладів. Розвиток системи зовнішнього оцінювання. Міжнародні проекти з оцінювання різних аспектів освіти. Роль національної системи освіти для успішності громадян і країн

Навчальна дисципліна Інноваційні освітні технології

Мета: навчитися характеризувати та аналізувати сучасні інноваційні технології в професійній освіті, проектувати технології професійного навчання.

Предмет: суть та особливості використання технологій професійного навчання.

Змістові модулі:

Характеристика технологій у педагогічній науці. Особливості інноваційної педагогічної діяльності. Організаційно-педагогічні умови застосування інноваційних технологій у професійній освіті. Проектування технологій професійного навчання.

 

Навчальна дисципліна Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Мета: поглибити і розширити знання студентів в обґрунтовуванні наукових, технічних і організаційних рішень щодо організовування інформаційних систем для управління виконанням проектів

Предмет: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Використання нових інформаційних технологій

Змістові модулі:

Формальні (аналітичні) та інтуїтивні(експертні) методи застосування інформаційних технологій для прийняття проектних рішень. Нормативно-методологічна база використання мережних інформаційно-комунікаційних технологій. Особливості застосування інформаційних технологій в умовах динамічних процесів. Застосування мережних інформаційно-комунікаційних технологій для мінімізації невизначеності та формування механізмів оперативного прийняття управлінських рішень. Ефективність та результативність використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчального процесу.

Навчальна дисципліна Педагогіка вищої школи

Мета: засвоєння теоретичних основ організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі та наукових основ управління вищою школою; формування досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі.

Змістові модулі: Основні поняття і категорії системи педагогічних знань, педагогічні системи вищої освіти. Методи науково-педагогічного дослідження, конструювання цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої школи. Аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі.

Навчальна дисципліна Методика викладання педагогіки вищої школи

Мета полягає в ознайомлені з основами побудови навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, для формування компетентностей та специфічних умінь і навичок викладання навчальних дисциплін.

Предмет: закономірності викладацької діяльності у вищій школі.

Змістові модулі:

Теоретичні засади методики викладання у вищій школі. Специфіка методів викладання у структурі процесу навчання у вищій школі. Психолого-педагогічні умови впровадження освітніх технологій викладання у вищій школі. Методичні основи викладання у вищій школі. Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентівhttps://mail.ukr.net/api/public/message_read?a=hqm_uNYKPHy33JW_e502BHagZNI-EcrlUVVOfbvCIhetfyBJ0cjW0_Bxk7yMdnXx3FBhBbOfYuWx9G0xVTklRtiC5VN95g==.

Вибіркові компоненти ОП

Навчальна дисципліна Іноземна мова за професійним спрямуванням

Мета: оволодіння таким рівнем знань, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах.

Змістові модулі: Студент повинен знати: лексичний мінімум однієї з іноземних мов; граматичний мінімум.

Студент повинен вміти: вести іноземною мовою бесіду-діалог загального характеру; користуватися правилами мовного етикету; читати літературу з спеціальності без словника з метою пошуку інформації; перекладати тексти з словником; складати анотації, реферати і ділові листи іноземною мовою.

Навчальна дисципліна: Методологія та організація наукових досліджень

Мета: Оволодіння теоретичними і методологічними основами наукового пізнання у професійній педагогіці

Предмет: закономірності процесу формування і розвитку всебічно розвинутої, творчої, соціально активної  особистості фахівця, його професійної компетентності.

Змістові модулі:

Загальнонаукові підходи до організації психолого-педагогічних досліджень.

Методологічні підходи і принципи науково-педагогічного дослідження в галузі професійної педагогіки. Методи і методика педагогічних досліджень в галузі професійної педагогіки.https://mail.ukr.net/api/public/message_read?a=hqm_uNYKPHy33JW_e502BHagZNI-EcrlUVVOfbvCIhetfyBJ0cjW0_Bxk7yMdnXx3FBhBbOfYuWx9G0xVTklRtiC5VN95g==

 

Навчальна дисципліна Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

Мета полягає в ознайомленні з принципами побудови моделі освітньої та професійної підготовки фахівця, використанні цих знань як теоретичної основи загальної схеми формування змісту навчання, визначення цілі навчання, проведення діагностичних процедур для з’ясування рівня навчальних досягнень студентів у вищому навчальному закладі.

Предмет: закономірності моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця.

Змістові модулі:

Моделювання змісту підготовки за циклами та навчальними дисциплінами. Цілі освітньої та професійної підготовки. Формування змісту підготовки за циклами і навчальними дисциплінами. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця. Дидактичні моделі змісту навчання. Теорії формування змісту освіти. Напрями та принципи структурування змісту освіти. Формування змісту навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної системи. Структура та зміст робочої програми навчальної дисципліни. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни. Структурно-логічна схема обробки змісту навчання. Інформаційна база освітньої та професійної підготовки. Визначення видів та форм контролю ступеню досягнення цілей підготовки за навчальною дисципліною.

Навчальна дисципліна: Комунікативні практики у професійній освіті

Метою курсу є формування системи знань про технології комунікації, особливості їх використання у діяльності соціальної служби.

Змістові модулі:

Структура соціальної комунікації, способів, умов та критеріїв її ефективності. Технології створення комунікативних ефектів у соціальній комунікації. Лінгвістичні норми комунікативної взаємодії для різних типів комунікації. Характеристики аудиторії та адекватність комунікації цільовій аудиторії, аналізу текстів, видань, рекламних та PR-кампаній щодо доцільності та правомірності використання комунікаційних технологій.

 

Навчальна дисципліна: Акмеологія

Мета: забезпечити загальну теоретичну підготовку студентів у галузі акмеології, що полягає у визначенні шляхів досягнення педагогом професіоналізму та має чітко виражену гуманістичну спрямованість на розвиток особистості іншої людини.

Предмет: педагогічна акмеологія

Змістові модулі:

Предмет акмеології та її місце в системі наук. Методологічні принципи і підходи в акмеології. Методи акмеології. Специфіка і сутність акмеологічної діагностики. Акмеологическое вивчення людини як індивіда, особистості, суб'єкта діяльності. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини. Вершини у розвитку людини (або його "акме") і їх основні характеристики Прикладна акмеологія. Види прикладної акмеології. Сутність педагогічної акмеології.

 

 

Навчальна дисципліна Психологія вищої школи

Мета: забезпечити загальну теоретичну підготовку студентів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої професійної педагогічної діяльності.

Предмет: дослідження теоретичних проблем розвитку, навчання та виховання студентів; особливостей розвитку особистості викладача ЗВО; вивчення суті та особливостей професійної діяльності викладача у вищій школі.

Змістові модулі:

Психологія вищої школи: Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. Психологія студентської групи. Психологія особистості викладача: Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення. Професіоналізм особистості викладача вищої школи. Педагогічний імідж. Професійна культура. Психологічні основи організації освітньої діяльності: Сучасні стратегії і моделі професійної освіти. Психологічні засади управління освітнім процесом у вищій школі. Психологічний аналіз навчальної діяльності.

 

Навчальна дисципліна Менеджмент освіти і навчання

Мета: полягає в навчанні студентів ефективному управлінню освітньою діяльністю, виходячи з психологічних особливостей її реалізації.

Предмет: дослідження управління освітньою діяльністю учнів і студентів різних освітньо-вікових категорій.

Змістові модулі:

Психологія суб’єкта діяльності: Діяльність і особистість; Психіка суб’єкта діяльності; Атрибути психології особистості; Риси особистості; Якості особистості; Свідомість і підсвідомість; Дослідження й оцінка особистості. Навчальний менеджмент: Освіта – основа розвитку особистості; Спільна діяльність та управління. Навчальний менеджмент; Мета як основа діяльності. Навчальні цілі; Мотивація, стимулювання та активізація навчання; Зміст навчальної діяльності; Процес і методи навчання; Контроль і діяльність навчання; Планування й організація навчальної діяльності; Умови навчальної діяльності; Особливості навчання учнів різних освітньо-вікових категорій; Комунікації, керівництво і прийняття рішень в навчальній діяльності

Навчальна дисципліна Педагогічна деонтологія

Мета курсу: Формування у майбутніх учителів моральних цінностей педагогічної професії через засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі

Змістові модулі:

Поняття педагогічної деонтології. Ідеї відомих педагогів – як підґрунтя вітчизняної деонтології. Основні принципи педагогічної деонтології. Зв’язок педагогічної деонтології з іншими науками. Основні завдання педагогічної деонтології. Педагогічна деонтологія як проблема сучасної спеціальної педагогіки. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку вчителя. Характеристика професійних, моральних норм діяльності вчителя. Педагогічне табу Роль педагогічної етики вчителя у реалізації основних прав і свобод дитини. Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях.

 

Навчальна дисципліна Сучасна університетська освіта

Мета: забезпечити загальну теоретичну підготовку студентів у галузі університетської освіти

Предмет: розвиток Болонського процесу

Змістові модулі:

Головні тенденції розвитку вищої освіти в європейських країнах. Болонський процес в Україні. Характеристика основ університетської освіти в Україні. Основні тенденції розвитку університетської освіти. Фактори розвитку університетської освіти. Оцінка сучасного стану розвитку університетської освіти України. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою. Індивідуалізація навчання та шляхи її впровадження. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти.

 

Навчальна дисципліна Педагогічні основи дистанційного навчання

Мета полягає в ознайомлені з теоретичними та методичними основами дистанційного навчання.

Предмет: вивчення систем дистанційного навчання та особливостей їх використання у навчальному процесі.

Змістові модулі:

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті. Принципи функціонування систем дистанційного навчання. Типологія систем дистанційного навчання та особливості їх функціонування. Онлайн комунікація та інтерактивна взаємодія, як основа дистанційного навчання. Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у СДН Moodle; технологія проектування дистанційних навчальних курсів у СДН eFront; технологія проектування дистанційних навчальних курсів у СДН OpenEDX; наповнення дистанційного курсу навчально-методичними матеріалами; практика створення тестів та проведення тестувань. Практика використання статистичних даних систем дистанційного навчання.

Навчальна дисципліна Педагогічна діагностика якості освіти у ВНЗ

Мета: теоретична і практична підготовка студентів до здійснення у навчальних закладах педагогічного контролю.

Предмет: системи знань і вмінь щодо використання сучасних форм, методів здійснення педагогічного контролю, педагогічної діагностики, моніторингу навчання

Змістові модулі:

Педагогічний контроль як складова навчально-виховного процесу. Суть педагогічного контролю у вищій школі. Предмет педагогічного контролю у вищій школі. Функції педагогічного контролю у вищій школі. Загальні аспекти організації якісного навчання. Педагогічні вимірювання. Основні теорії тестування. Організаційно-технічне забезпечення психодіагностичних вимірювань. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти. Шкалювання результатів педагогічних вимірювань. Методи порівняння й інтегрування результатів педагогічних вимірювань.

Навчальна дисципліна Теорія і практика виховної роботи

Мета полягає у теоретичній і практичній підготовці студентів до здійснення виховної роботи в системі освіти.

Предмет: організації та методики виховної роботи в системі освіти.

Змістові модулі:

Науково-педагогічні засади організації та методики виховної роботи в системі освіти. Виховання як складова навчально-виховного процесу в системі освіти. Зміст виховної роботи. Основні питання методики виховної роботи. Методики вивчення особистості учнів. Методика організації колективу. Самовиховання. Особливості виховної роботи з різними групами учнів. Проектування виховного процесу.

 

Навчальна дисципліна Професійна культура викладача вищої школи

Мета полягає в створення умов для активізації процесу становлення культури професійної діяльності майбутнього викладача вищої школи на основі творчої самореалізації та самовдосконалення на етичних засадах.

Предмет: професійна підготовка викладача вищої школи.

Змістові модулі:

Корпоративна культура викладача вищої школи; Професійно-педагогічна та наукова етика викладача вищої школи. Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Навчальна дисципліна Формування здоров'язбережувального освітнього середовища у ВНЗ

Мета: полягає в створення умов для активізації процесу Формування здоров'язбережувального освітнього середовища у ВНЗ на основі творчої самореалізації та самовдосконалення на етичних засадах.

Предмет: освітнє середовище ВНЗ

   Змістові модулі:

Поняття «здоров’язбережувальні освітні технології». Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес. Сучасні здоров’язбережувальні освітні технології. Головні чинники здоров’язбережувальних технологій. Основні закономірності моделювання соціально-педагогічних умов формування здоров’язбережувального освітнього середовища вищого навчального закладу.

                                    

 

Навчальна дисципліна Проектування індивідуальних програм навчання у вищій школі

Мета: забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до реалізації основних освітніх програм і навчальних планів у вищих навчальних закладах України на рівні сучасних державних стандартів; забезпечення формування навичок розробки і використання сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі, здійснення усвідомленого вибору оптимальної стратегії і тактики викладання; створення квазіпрофесійних умов з метою формування практичного досвіду проектування навчально-виховного процесу у вищій школі, сприяння творчому розвитку особистості студента.

Змістові модулі:

Педагогічне проектування - сполучна ланка педагогічної теорії і практики. Методи якісної оцінки і кількісного виміру особистісного та професійного розвитку. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищій школі. Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу у вищій школі України та основні підходи до їхнього проектування. Проектування змісту освіти на рівні навчального предмета. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття.

 

Навчальна дисципліна: Компаративна педагогіка вищої школи  

Метою викладання є сформувати знання студентів про особливості організації навчального процесу навчання у вищих навчальних закладах зарубіжних країн та напрями реформування вищої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні знання про особливості організації навчання у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, порівняння стану вищої освіти в країнах, що перебувають на різних щаблях економічного, політичного й культурного розвитку, напрями реформування вищої освіти в зарубіжних країнах.

 

Змістові модулі:

Світові, регіональні та національні тенденції функціонування і розвитку систем вищої освіти зарубіжних країн. Фактори, які визначають стан і напрями розвитку вищої освіти сучасних зарубіжних країнах. Провідні моделі організації й управління вищими навчальними закладами. Стандартизація і змістові аспекти вищої освіти за кордоном. Форми, методи і технології навчання у вищих закладах освіти зарубіжних країн. Регіональні особливості розвитку вищої освіти в світі. Вища освіта США. Вища освіта Великобританії. Вища освіта Польщі. Вища освіта Японії. Перспективи розвитку вищої освіти в світі      

Навчальна дисципліна Студентське самоврядування в системі вищої освіти

 Мета: полягає в розкритті суті і ролі студентського самоврядування в реформуванні вищої освіти; навчанні майбутніх викладачів методам і прийомам організації діяльності органів студентського самоврядування на принципах демократизації та активізації студентської громади в підвищенні якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Предмет: дослідження студентське самоврядування в системі вітчизняної та зарубіжної вищої освіти.

Змістові модулі: Нормативно-правові засади створення і функціонування студентського самоврядування: законодавча база; Положення про Всеукраїнську студентську раду при Кабінеті Міністрів України; статутна діяльність органів студентського самоврядування у вищому навчальному закладі. Форми, методи і прийоми діяльності студентського самоврядування: управління студентською організацією у вищому навчальному закладі та основні напрями роботи студентського самоврядування; взаємодія з керівними органами вищого навчального закладу, студентським активом, стейкхолдерами та різними громадськими організаціями; роль студентського самоврядування в підвищенні якості професійної підготовки майбутніх фахівців; співпраця з науковцями в організації науково-дослідної роботи студентів; організація дозвілля студентів, клубна діяльність; вивчення досвіду студентського самоврядування в зарубіжних країнах; академічна мобільність.

Магістерська робота

Анотація: Виконання та захист магістерської роботи є основним засобом об’єктивного контролю рівня професійної підготовки студентів.

Підготовка магістерської роботи передбачає аналіз й теоретичну розробку (моделювання та дослідження процесів і об’єктів) актуальних питань, проблем у галузі педагогіки. Тематика магістерських робіт безпосередньо пов’язана з узагальненим об’єктом діяльності фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню