НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК України

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням вченої ради Інституту професійно-технічної освіти

НАПН України

від 28 січня 2019 року

протокол № 1

____________ В. О. Радкевич


ПЛАН РОБОТИ

ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК України

НА 2019 РІК
КИЇВ – 2019

 

ЗМІСТ

 

І. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ …………………………………………. 3

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА……………………………………..12

ІІІ. НАУКОВІ КОНТАКТИ ЛАБОРАТОРІЇ З ІНШИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ОБЄДНАННЯМИ ПРАЦЕДАВЦІВ……………………………………………………………….. 21

IV. ВИСТУПИ НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ…………………………………………………………………...23

V. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ ЛАБОРАТОРІЙ……………..………25

VІ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ…………...……………..26

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Визначення перспективних напрямів наукової та освітньої діяльності Інституту.

2. Проведення наукової оцінки тематики та експертизи результатів науково-дослідних робіт.

3. Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

4. Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів).

5. Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників.

6. Висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.

7. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору.

8. Обговорення найважливіших наукових, науково-практичних, інших проблем, що стосуються провідних видів діяльності Інституту; обговорення та прийняття рішення щодо вдосконалення його структури й функцій, створення нових підрозділів.

9. Визначення й затвердження перспективних напрямів науково-інноваційної діяльності Інституту, проектів планів науково-дослідних робіт, проведення нарад, семінарів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, виставок тощо.

10. Заслуховування й затвердження звітів про виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, виконаних у підрозділах Інституту, а також загальноінститутських звітів у цілому.

11. Рекомендація рукописів підручників, навчальних посібників, іншої навчальної літератури щодо надання публікаціям грифу Міністерства освіти і науки України, опублікування наукових праць, що видаються з назвою Інституту.

12. Заслуховування питань заснування й видання наукових, фахових, інших видів друкованої продукції та електронних видань.

13. Ухвалення рішень щодо підвищення кваліфікації наукових співробітників Інституту й затвердження результатів їх атестації.

14. Обрання і затвердження в установленому порядку кандидатур керівників наукових підрозділів, наукових працівників на вакантні посади чи на новий термін; затвердження результатів їх атестації.

15. Ухвалення рішення про надання творчих відпусток науковим працівникам Інституту відповідно до чинної нормативно-правової бази.

16. Прийняття рішень щодо провадження освітньої діяльності в Інституті.

17. Заслуховування питання щодо присвоєння вчених та почесних звань; висування кандидатур наукових працівників для обрання дійсними членами, членами-кореспондентами НАПН України, інших вітчизняних і зарубіжних академій наук.

18. Рекомендація наукових праць і кандидатур працівників Інституту на представлення до державних нагород, відзначення преміями, стипендіями, іншими видами морального й матеріального заохочення у встановленому порядку.

19. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях.

 

План засідань ученої ради

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у 2019 році

СІЧЕНЬ

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про вибори наукових співробітників Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Романова Г.М.

Про результати дослідження «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу», виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Бородієнко О.В.

Про затвердження тематичного плану Інституту на 2019 рік

Романова Г.М.

Затвердження плану роботи Інституту на 2019 рік

Базиль Л. О.

Про участь у конкурсі проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочнеться в 2020 році

Романова Г. М.

Про рекомендацію наукової продукції до участі у конкурсі на здобуття Державних премій

Гуржій А. М.

Про затвердження Правил прийому на навчання в Інститут професійно-технічної освіти НАПН України у 2019 році

Базиль Л. О.

Про затвердження складу і плану роботи приймальної комісії

Базиль Л. О.

Затвердження плану роботи Вченої ради на 2019 рік

Базиль Л. О.

Про затвердження технічних завдань та планів роботи лабораторій Інституту на 2019 рік

Зав. лабораторій

Про участь Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»

Радкевич В. О.

Про організацію Всеукраїнської Web-конференції «Дистанційне навчання у професійній освіті»

Кручек В. А.

Про підготовку ХІІІ звітної науково-практичної конференції Інституту ПТО НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти»

Кручек В. А.

Про затвердження теми докторської дисертації Загіки О. О. «Система розвитку маркетингової компетентності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Радкевич В. О.,

Загіка О. О.

 

ЛЮТИЙ

 

№ з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про виконання постанов Президії

НАПН України І півріччя 2018 року

Романова Г.М.

Про інформаційний супровід науково-дослідної діяльності в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Єршова Л. М.,

Кононенко А. Г.,

Радкевич О. П.

Про затвердження програм наукових досліджень

Завідувачі лабораторій

Про рекомендацію А.Г.Кононенка до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади керівника науково-організаційного відділу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Романова Г.М.

Про участь співробітників Інституту в ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019», яка відбудеться 14 – 16 березня 2019 р.

Радкевич В. О.

Про підготовку ХІІІ звітної науково-практичної конференції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти»

Базиль Л. О.,

Кручек В. А.

Про підготовку ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне навчання персоналу – європейський вибір»

Базиль Л. О.

Про результати проведення науково-практичних вебінарів

Кручек В. А.,

Кулалаєва Н. В.

 

БЕРЕЗЕНЬ

№ з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про результати завершених у 2018 році фундаментальних і прикладних досліджень Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Романова Г.М.

Про затвердження галузевої тематики наукових досліджень, виконання яких розпочинається в 2019 році

Романова Г.М.

Про організацію експериментальної роботи в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Єршова Л. М.

Про результати Всеукраїнської науково-практичної Web-конференції «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Кручек В. А.

Про організацію ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»

Радкевич В. О.

Про організацію та результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Модернізація професійної освіти і навчання з опорою на інноваційний європейський досвід

Бородієнко О. В.

Про організацію та результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Консультування з професійної кар’єри: досвід та перспективи»

Закатнов Д. О.

Про організацію та результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Методичні основи розроблення та впровадження проектних технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців»

Кулалаєва Н. В.

 Про організацію та результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Стандартизація фахової передвищої освіти: проблеми та перспективи»

Каленський А. А.

9.

Про організацію та результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Дистанційне професійне навчання в контексті цифровізації освіти»

Кручек В. А.

10.

Про організацію та результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Методики створення та використання Smart-комплексів у системі професійної освіти і навчання»

Пригодій М. А.

11.

Про участь співробітників Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у методологічному семінарі «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» (4 квітня) та загальних зборах Національної академії педагогічних наук України (5 квітня)

Базиль Л. О.

 

КВІТЕНЬ

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про затвердження перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на 2020–2022 роки

Радкевич В.О.,

Романова Г.М.

Про затвердження перспективних планів випуску друкованої продукції НАПН України на 2020–2022 рр., підготовленої за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень

Єршова Л. М.

Про організацію роботи з магістрантами, аспірантами і докторантами в Інституті професійно-технічної освіти, роботу спеціалізованої вченої ради та керівництво аспірантурою і докторантурою

Базиль Л. О.

Про затвердження складу комісій з атестації аспірантів і докторантів Інституту

Базиль Л. О.

Про затвердження програм та білетів вступних іспитів в магістратуру й аспірантуру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Романова Г.М.

Про участь співробітників Інституту в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

Радкевич В. О.

Про організацію Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Підготовка учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності»

Закатнов Д. О.

Про організацію Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників» (у рамках всеукраїнського експерименту)

Кулалаєва Н. В.

Різне.

 

ТРАВЕНЬ

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

1.

Про здійснення освітньої діяльності з підготовки та атестації здобувачів вищої освіти – рівнів магістра, доктора філософії, доктора наук в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Романова Г. М.

2.

Про результати Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Кулалаєва Н. В.

3.

Про результати Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Підготовка учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності»

Закатнов Д. О.

4.

Про підсумки проведення Фестивалю науки

Радкевич В. О.

5.

Про підготовку та організацію ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне навчання персоналу – європейський вибір»

Базиль Л. О.

6.

Про підготовку та організацію круглого столу «Інноваційні методики професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах»

Каленський А. А.

ЧЕРВЕНЬ

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

1.

Про підсумки навчального року в аспірантурі за спеціальністю 015 «Професійна освіта»

Романова Г.М.

3.

Про розвиток зв’язків лабораторій Інституту з іншими науковими установами та університетами

Зав. лабораторіями

4.

Про участь науковців Інституту в зарубіжних конференціях та публікації статей у виданнях, внесених до наукометричних баз даних

Зав. лабораторіями

5.

Про результати проведення ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне навчання – європейський вибір»

Бородієнко О. В.

6.

Про результати проведення круглого столу «Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону»

Кулалаєва Н. В.

7

Різне

 

СЕРПЕНЬ

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про результати дослідження «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей», виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН

Кулалаєва Н. В.

Про переведення та випуск докторантів

Базиль Л. О.

Про підсумки вступної компанії в Інституті та зарахування на навчання в аспірантурі зі спеціальності «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Романова Г.М.

Про призначення наукових керівників і консультантів

Радкевич В. О.

Про затвердження навчальних планів підготовки докторів філософії зі спеціальності «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Романова Г.М.

Про затвердження графіків та розкладу проведення навчальних занять для аспірантів спеціальності «015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Романова Г.М.

Про підготовку та організацію Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Прикладні аспекти стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»

Бородієнко О. В.

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

№ з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про виконання постанов Президії

НАПН України ІІ півріччя 2018 року

Радкевич В. О.

Про проміжні результати прикладного дослідження «Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей»

Пригодій М. А.

Про підсумки вступної кампанії у магістратурі Інституту ПТО НАПН України

Романова Г. М.

Про участь співробітників Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

Базиль Л. О.

Про організацію Х Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

Базиль Л. О.

Про організацію та проведення вебінару «Стандартизація підготовки молодших спеціалістів» 

Каленський А. А.

Про організацію та проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Проектний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Бородієнко О. В.

 

ЖОВТЕНЬ

 

№ з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про виконання Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017 – 2020 рр.

Єршова Л. М.

Планування роботи Інституту на 2020 р., підготовка пропозицій до плану роботи НАПН України

Романова Г. М.

Про результати проведення Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Прикладні аспекти стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»

Бородієнко О. В.

Про результати X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018»

Радкевич В. О.

Про міжнародне наукове співробітництво лабораторій Інституту в рамках реалізації НДР, експериментальної та виставкової діяльності

Зав. лабораторіями

Про організацію та результати Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»

Каленський А. А.

Про організацію та результати Всеукраїнського науково-практичного семінару «Застосування інноваційних технологій для розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання»

Кручек В. А.

Різне

 

ЛИСТОПАД

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

Про результати дослідження «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах», виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Каленський А. А.

Про затвердження Правил прийому на навчання в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України та Положення про приймальну комісію.

Базиль Л. О.

Про моніторинг впровадження продукції завершених тем НДР

Зав. лабораторіями

Про результати проведення Х Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

Базиль Л. О.

Про результати Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційно-освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Пригодій М. А.

Про організацію та результати Всеукраїнського науково-практичного семінару «Інноваційний досвід формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Закатнов Д. О.

Про організацію й результати Всеукраїнського науково-практичного семінару «Освітньо-виробниче середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання» та тренінгу «Освітньо-виробниче середовище ЗП(ПТ)О: проблеми та перспективи»

Кулалаєва Н. В.

Про результати проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Проектний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Бородієнко О. В.

Різне

 

ГРУДЕНЬ

№№

з/п

Порядок денний

Відповідальні

1.

Про стан виконання рішень вченої   Інституту

Базиль Л.О.

2.

Про результати діяльності наукової бібліотеки Інституту

Маркова В.О.

3.

Про результати проведення науково-масових заходів  у 2019 році

Базиль Л.О.

4.

Затвердження звіту про роботу аспірантури і докторантури Інституту за 2019 р.

Базиль Л.О.

5.

Затвердження річних звітів із НДР, заключних звітів із тем, що завершені.

Завідувачі лабораторій

6.

Затвердження звіту про діяльність Інституту  професійно-технічної освіти НАПН України у 2019 році

Романова Г. М.

 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

(у межах виконання тем НДР)

 

№ з/п

Тема НДР

Термін виконання

Відповідальний

1.

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу (Державний реєстраційний номер теми 0119U002047)

01.01.2019 – 31.12.2021 рр.

Закатнов Д. О.

2.

Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці (Державний реєстраційний номер теми 0119U001086)

01.01.2019 – 31.12.2021 рр.

Бородієнко О. В.

3.

Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (Державний реєстраційний номер теми 0119U000153)

01.01.2019 – 31.12.2021 рр.

Кручек В. А.

4.

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування (Державний реєстраційний номер теми 0119U001097)

01.01.2019 – 31.12.2021 рр.

Кулалаєва Н. В.

5.

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах (Державний реєстраційний номер теми 0117U002628)

01.03.2017 – 31.12.2020 рр.

Каленський А. А.

6.

Методичні основи розроблення SMART- комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей (Державний реєстраційний номер теми (0118U003223)

01.01.2018 – 31.12.2021 рр.

Пригодій М. А.

 

ІІІ. НАУКОВІ КОНТАКТИ ЛАБОРАТОРІЇ З ІНШИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ОБЄДНАННЯМИ ПРАЦЕДАВЦІВ

 

№ з/п

Назва установи та її підрозділу

Характер наукових контактів

Кінцеві результати

Відповідальні

Інститут проблем виховання НАПН України

Підготовка і проведення масових заходів;

наукова експертиза та рецензування наукових праць

Програми заходів, рекомендації;

рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Університет менеджменту освіти НАПН України

Підготовка і проведення масових заходів;

наукова експертиза та рецензування наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Наукова експертиза та рецензування інноваційних розробок і наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Наукова експертиза та рецензування інноваційних розробок і наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Наукова експертиза та рецензування інноваційних розробок і наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Наукова експертиза та рецензування інноваційних розробок і наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Інститут соціальної та політичної психології

Наукова експертиза та рецензування інноваційних розробок і наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

Інститут обдарованої дитини

Наукова експертиза та рецензування інноваційних розробок і наукових праць

Рецензії, експертні висновки

Завідувачі лабораторій

НМЦ ПТО у Вінницькій області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Єршова Л. М.

НМЦ ПТО у Волинській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Закатнов Д. О.

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Кулалаєва Н. В.,

Пригодій М. А.

НМЦ ПТО у Закарпатській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Пригодій А. М.

НМЦ ПТО у Запорізькій області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Кулалаєва Н. В.

НМЦ ПТО у Івано-Франківській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Каленський А. А.

НМК ПТО ГУ освіти і науки Київської міської ДА

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Закатнов Д. О.

НМЦ ПТО у Київській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Кулалаєва Н. В.

НМК ПТО у Кіровоградській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Пригодій М. А.

Криворізький міський методичний центр ПТО

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Пригодій М. А.

НМЦ ПТО у Львівській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Пригодій А. М.

НМЦ ПТО у Луганській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Кононенко А. Г.

НМЦ ПТО у Миколаївській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Каленський А. А.,

Кулалаєва Н. В.

НМЦ ПТО в Одеській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Пригодій М. А.

НМЦ ПТО у Рівненській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Пригодій А. М.

НМЦ ПТО у Сумській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Кулалаєва Н. В.

Науково-методичний центр ПТО та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Закатнов Д. О.

НМЦ ПТО у Черкаській області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, рекомендації

Каленський А. А.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, ухвали, збірники тез

Каленський А. А.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів

Каленський А. А.

Національний транспортний університет

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів, збірники праць

Кулалаєва Н. В.

Українська інженерно-педагогічна академія

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів

Каленський А. А.

Білоцерківський професійний ліцей Київської області

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Кулалаєва Н. В.

Камянський професійний ліцей

Підготовка і проведення масових заходів

Підготовка і проведення масових заходів

Кулалаєва Н. В.

Кременецький лісотехнічний коледж

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Катюжанське вище професійне училище

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Первомайський політехнічний коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Кропивницький інженерний коледж центрально-українського національного технічного університету

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Ржищівський будівельний технікум

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Ржищівський професійний ліцей

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Закатнов Д. О.

Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Закатнов Д. О.

Політехнічний  технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Дніпрорудненський індустріальний технікум

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Каленський А. А.

Дніпрорудненський професійний ліцей

Експеримент регіонального рівня, спільне проведення заходів

Програми заходів

Кулалаєва Н. В.

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Експеримент Всеукраїнського рівня «Організаційно-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу»

Рекомендації Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Кулалаєва Н. В.

Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського Полтавської області

ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»

Колківське вище професійне училище (Волинська область, Маневицький район, смт. Колки)

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Закатнов Д. О.

Вище комерційне училище Національного торгівельно-економічного університету

(м. Київ)

Упровадження результатів НДР, підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів

Закатнов Д. О.

ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»

Експеримент Всеукраїнського рівня «Організаційно-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу»

Рекомендації Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Кулалаєва Н. В.

ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»

ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва»

Упровадження результатів НДР

Довідка про впровадження

Закатнов Д. О.

Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну (м. Київ).

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Закатнов Д. О.

ВПУ № 11

м. Хмельницький

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Єршова Л. М.

ВПУ № 25

м. Хмельницький

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Закатнов Д. О.

ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»

Упровадження результатів НДР

Програми заходів

Закатнов Д. О.

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів

Пригодій М. А.

Золотівський професійний ліцей Луганської області

Підготовка і проведення масових заходів

Програми заходів

Кононенко А. Г.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Планові заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

Налагодження співробітництва закладами вищої та професійної освіти Республіки Білорусь, Польща, Німеччина, Австрія, Іспанія

Упродовж року

Завідувачі лабораторій

 

IV. ВИСТУПИ НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Планові заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

Висвітлення у педагогічній пресі та інших ЗМІ основних положень та результатів НДР

Упродовж року

Завідувачі лабораторій

 

V. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ ЛАБОРАТОРІЙ

Планові заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

Лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

Червень,

грудень

Каленський А. А.

Лабораторія професійної кар’єри

Червень,

грудень

Закатнов О. Д.

Лабораторія електронних освітніх ресурсів

Червень,

грудень

Пригодій М. А.

Лабораторія дистанційного професійного навчання

Червень,

грудень

Кручек В. А.

Лабораторія технологій професійного навчання

Червень,

грудень

Кулалаєва Н. В.

Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання

Червень,

грудень

Бородієнко О. В.

 

VІ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

№ з/п

Тема і вид заходу

Дата і місце проведення

Відповідальні

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання – європейський вибір»

Травень

(у рамках Фестивалю науки)

м. Ізмаїл

Бородієнко О. В.

Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

Листопад

м. Хмельницький

Закатнов Д. О.

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (звітна)

«Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти»

Березень

м. Київ

Кручек В. А.

Всеукраїнська науково-практична веб-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Лютий

м. Київ

Кручек В. А.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Жовтень

м. Київ

Пригодій М. А.

Вебінари, семінари, круглі столи

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Модернізація професійної освіти і навчання з опорою на інноваційний європейський досвід»

Березень

м. Київ

Бородієнко О. В.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Консультування з професійної кар’єри: досвід та перспективи»

Березень

м. Київ

Закатнов Д. О.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Стандартизація фахової передвищої освіти: проблеми та перспективи»

Березень

м. Київ

Каленський А. А.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Дистанційне професійне навчання в контексті цифровізації освіти»

Березень

м. Київ

Кручек В. А.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методичні основи розроблення та впровадження проектних технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців»

Березень

м. Київ

Кулалаєва Н. В.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методики створення та використання Smart-комплексів у системі професійної освіти і навчання»

Березень

м. Київ

Пригодій М. А.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Квітень

м. Київ

Кулалаєва Н. В.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Підготовка учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності»

Травень

(у рамках Фестивалю науки)

м. Київ

Закатнов Д. О.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Прикладні аспекти стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»

Вересень

м. Київ

Бородієнко О. В.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»

Жовтень

м. Київ

Каленський А. А.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Застосування інноваційних технологій для розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання»

Жовтень

смт. Катюжанка Київської обл.

Кручек В. А.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційний досвід формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Листопад

м. Київ

Закатнов Д. О.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітньо-виробниче середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання»

Жовтень

м. Дніпрорудне

Запорізька обл.

Кулалаєва Н. В.

Тренінг «Освітньо-виробниче середовище ЗП(ПТ)О: проблеми та перспективи»

Жовтень

м. Дніпрорудне

Запорізька обл.

Кулалаєва Н. В.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проектний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Листопад

м. Чернівці

Бородієнко О. В.

Круглий стіл «Інноваційні методики професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах»

Червень

Київська обл.

Каленський А. А.

Круглий стіл «Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону»

Червень

м. Ромни

Кулалаєва Н. В.

 

ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА РОБОТА

Участь у Міжнародній виставці «Заклади сучасної освіти»

Березень

Закатнов Д. О.

Участь у ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

Жовтень

Каленський А. А.

 

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню