Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Cистема кваліфікацій

діяльність, що пов’язує освіту і навчання з ринком праці і громадянським суспільством. Включає:

 • визначення політики щодо кваліфікацій, розробку і впровадження професійної підготовки, інституційне упорядкування, фінансування, оцінювання якості;
 • оцінювання, визнання і сертифікацію результатів навчання.

Коментар: національні системи кваліфікацій можуть складатися з декількох підсистем; часто вони включають національну рамку кваліфікацій.

Перегляди - 364
Synonyms - оцінювання навчальних результатів, сертифікація навчальних результатів, кваліфікаційна рамка, визнання навчальних результатів
Cпільні принципи забезпеченння якості професійної освіти і навчання

принципи, необхідні для забезпечення вимірюваності та покращення якості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу, зокрема:

 • система забезпечення якості, її політики та процедури мають бути фундаментом для всіх рівнів Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК);
 • система забезпечення якості має бути складовою системи управління навчальними закладами;
 • система забезпечення якості має включати постійну оцінку навчальних закладів, їх програм зовнішніми незалежними вповноваженими органами;
 • незалежні вповноважені органи з оцінювання систем управління якістю мають бути об’єктом постійного контролю та моніториншгу діяльності;
 • процес оцінювання якості має на меті оцінку умов, змісту, процесів та результатів з особливим наголосом на оцінці навчальних результатів;
 • система оцінювання якості має включати такі елементи: зрозумілі та вимірювані цілі і стандарти, директиви та методики впровадження систем оцінювання й залучення стейкхолдерів; відповідні ресурси, релевантні методики оцінювання (включаючи самооцінку та зовнішнє оцінювання), механізми зворотного зв’язку, доступні результати оцінювання;
 • ініціативи з питань оцінювання якості на міжнародному, національному та регіональному рівні має координуватися з метою забезпечення узгодженості, синергії та системності;
 • система забезпечення якості має бути спільним процесом, в який включені системи освіти, навчання, відповідні стейкхолдери з країн-членів ЄС;
 • політика у сфері забезпечення якості на рівні ЄС має стати основою для взаємного оцінювання, навчання та покращення якості професійної освіти і навчання.
Перегляди - 248
Synonyms - Європейська мережа забезпечення якості професійної освіти і навчання
Cтейкхолдер (у сфері професійної освіти і навчання)

всі, хто має інтерес (в тому числі й фінансовий), у сфері професійної освіти і навчання (наприклад, ті, хто визначає політику в даній сфері, громадяни/покупці, працівники/роботодавці, суспільство, органи місцевого самоврядування тощо).

Перегляди - 268
Synonyms - суспільний діалог
Європасс

інструмент європейського управління, мета якого полягає в наданні допомоги:

– громадянам - у ефективному поширенні інформації про наявні  уміння і кваліфікації на етапі їх пошуків роботи або навчання;

– роботодавцям - у розумінні умінь і кваліфікацій робочої сили;

– керівним інституціям у сфері освіти і навчання - у визначенні й поширенні змісту курікулуму.

Коментар: пакет Європасс включає п’ять документів, метою яких є уможливлення прозорості та зрозумілості умінь і кваліфікацій для кожного громадянина в Європі: резюме (Curriculum Vitae); мовний паспорт (Language Passport); Європасс мобільність (Europass Mobility); Додаток до сертифіката (Certificate Supplement); Додаток до диплома (Diploma Supplement).

Перегляди - 291
Synonyms - Європейська рамка кваліфікацій (EQF), Європейська система забезпечення якості професійної освіти і навчання (EQAVET).
Європейська кредитна система професійної освіти і навчання

трансферна система для визнання та накопичення результатів навчання, що уможливлює отримання кваліфікації. Інструменти та методологія європейської кредитної системи професійної освіти і навчання включають: опис кваліфікацій в одиницях навчальних результатів (знання, уміння і/або компетенції), регламенти процесу накопичення та перенесення результатів, додаткові документи (угоди, навчально-методичні матеріали, рекомендації для користувачів).

Коментар: метою Європейської кредитної системи професійної освіти і навчання є забезпечення мобільності здобувачів професійної освіти і навчання; накопичення, трансферту та визнання в різних країнах результатів навчання (формального, неформального, інформального); стимулювання навчання впродовж життя; забезпечення прозорості кваліфікацій; стимулювання співробітництва між провайдерами професійної освіти і навчання в країнах Європи. Системою описуються одиниці навчальних результатів як елементи кваліфікації, які можуть бути оцінені та визнані (ECVET points). Система базується на Європейській рамці кваліфікацій (EQF), Європасі (Europas) та Європейській системі забезпечення якості професійної освіти і навчання (EQAVET). Охоплює всі рівні Європейської рамки кваліфікацій, що відповідають професійній освіті і навчанню (від 3 до 8).

Перегляди - 365
Synonyms - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, ЄКТС
Європейська мережа підтримки учнівства

загальноєвропейська веб-платформа для підтримки мобільності учнів; мережа, до якої входить більш, ніж 250 компетентних організацій – закладів професійної освіти, провайдерів послуг з підготовки кадрів, які спільно організовують мобільне навчання або надають інформацію, необхідну для підтримки навчальних проектів, мобільності учнів та забезпечення навчання молоді на робочому місці.

Коментар: Європейська мережа підтримки учнівства не забезпечує навчання безпосередньо, не передбачає фінансування проектів мобільності та не створює нових робочих місць для молоді, проте надає інформацію, інструментарій, контакти та надає можливість обмінюватися особистим досвідом для знаходження партнерів, підтримки й прийняття рішень для організації міждержавної мобільності.

Перегляди - 304
Європейська рамка кваліфікацій для освіти впродовж життя (ЄРК)

інструмент для опису й порівняння рівнів у національних, міжнародних та галузевих системах кваліфікацій.

Коментар: ЄРК включає вісім кваліфікаційних рівнів, описаних у термінах навчальних досягнень (сукупності знань, умінь і/або компетенцій), які охоплюють увесь спектр кваліфікацій від базового рівня до рівня вищої академічної і вищої професійної освіти.

Перегляди - 409
Synonyms - національна рамка кваліфікацій
Європейське управління

правила, процеси і поведінка, які впливають на спосіб управління на європейському рівні, особливо в тому, що стосується відкритості, участі, підзвітності, ефективності й послідовності.

Перегляди - 280
Synonyms - Європейська мережа (у сфері), Європейська рамка (кваліфікацій, якості тощо).
Європейський фонд освіти

спеціалізована інституція Європейського Союзу. Створена в 1990 році у м. Турин (Італія) з метою розвитку систем освіти і навчання в країнах-партнерах ЄС.

Місія ЄФО – сприяння країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються, в розбудові їх людського капіталу через реформування систем освіти і навчання та ринків праці. Співпрацює з 29 країнами (Південно-Східна Європа і Туреччина, країни Східного партнерства, Росія, Південне та Східне Середземномор’я, Центральна Азія).

ЄФО спрямовує свою діяльність на: допомогу в розбудові виваженої державної політики у сфері професійної освіти і навчання в країнах-партнерах, створенні механізмів взаємодії системи професійної освіти і навчання та основних стейкхолдерів, які спрямовуються на збільшення відповідності вимогам ринку праці, соціальній інклюзії та подолання бідності.

Перегляди - 402
Synonyms - ЄФО
Європейський Центр розвитку професійного навчання

інституція Європейського Союзу, яка має на меті підтримку розвитку європейської політики у сфері професійної освіти і навчання. Центр надає експертну допомогу Європейській Комісії, країнам-членам ЄС і соціальним партнерам у впровадженні політики у сфері професійної освіти і навчання (VET). CEDEFOP спрямовує свою діяльність на:

 • надання технічної допомоги та ідей щодо політики у сфері професійної освіти і навчання;
 • розбудову нових підходів у сфері професійної освіти і навчання з урахуванням новітніх тенденцій розвитку і сучасних викликів;
 • підвищення привабливості і розуміння значущості професійної освіти і навчання;
 • об’єднання політиків, соціальних партнерів, дослідників і практиків для обговорення ідей і шляхів покращення політики у сфері професійної освіти і навчання;

допомогу і підтримку в об’єднанні європейських підходів, принципів та інструментів покращення політики у сфері професійної освіти і навчання.

Перегляди - 412
Ігрові педагогічні технології

успішно реалізуються як у навчально пізнавальній, так й у виховній діяльності. За характером змісту й структури ці технології є проникними, оскільки їх елементи часто залучають до інших технологій та відіграють роль каталізаторів. Серед різноманітних груп ігор виокремимо педагогічні. За характером педагогічного процесу виокремлюють такі групи ігор:

– навчальні, тренувальні, узагальнюючі, контролюючі; – пізнавальні, виховні, розвивальні;

– репродуктивні, продуктивні, творчі;

– комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні та ін. За характером ігрової методики найбільш поширеним є предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-драматизації. За предметною галуззю виокремлюють ігри з усіх шкільних дисциплін.

Перегляди - 266
Ігрова діяльність
різновид активної діяльності дітей, у процесі якої вони оволодівають суспільними функціями, відносинами та рідною мовою як засобом спілкування між людьми. ІД є свого роду дитячим моделюванням соціальних відносин. При вмілому і правильному керівництві з боку дорослих ІД формує емоційну, моральну та інтелектуальну сферу дитини, розвиває її уяву, сприяє фізичному вдосконаленню, виховує у дітей волю до дії та здатність до гальмування - якості, необхідні людині в трудовій і суспільній діяльності.
Перегляди - 267
Індивідуальне навчання
прогресивний вид навчання, орієнтований на врахування пріоритетів і можливостей кожного окремого учня.
Перегляди - 257
Інноваційна освітня технологія

це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітянського процесу і є багатокомпонентною моделлю, що включає в себе:

– навчальну інноваційну технологію (підбір операційних дій педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу),

– виховну інноваційну технологію (мистецькі засоби і прийоми впливу на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті (загальнолюдських),

– управлінську інноваційну технологію (сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення).

 

Перегляди - 320
Інновація

комплексна діяльність, спрямована на створення (народження, розробку), освоєння, використання й розповсюдження нового.

(англ. – нововведення) – запровадження нових форм організації праці й управління, що охоплює не тільки окреме підприємство, але й їхню сукупність. 

 

Перегляди - 315
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Please publish modules in offcanvas position.