+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Захист дисертаційного дослідження Прохорчука Олександра Михайловича

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Каленський Андрій Анатолійович.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва Нагаєв Віктор Михайлович; кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили Чубук Руслан Валентинович.

У дисертації проаналізовано стан дослідженості проблеми формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки. Уперше розкрито наукову сутність, зміст і структуру дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки. На основі факторного аналізу визначено найвагоміші педагогічні умови формування дослідницьких здатностей соціальних педагогів.

Запропоновано модель формування дослідницької компетентності студентів, яка ідеально відображає змістово-технологічні аспекти розвитку цієї інтегративної властивості особистості у взаємодії основних блоків (методологічний, змістово-технологічний, діагностико-корегувальний). Визначено критерії, показники та рівні сформованості такої компетентності. Засобами педагогічного експерименту перевірено ефективність авторської методики формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки. Розроблено і впроваджено у педагогічний процес «Методичні рекомендації формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки», розроблений і впроваджений ЕОР «Школа молодого дослідника».

За результатами голосування членів спецради було прийнято рішення щодо присудження Прохорчуку Олександру Михайловичу наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Щиро вітаємо дорогого нашого колегу! Зичимо йому натхнення і багато нових перемог у подальших наукових пошуках.

 DSC0091

 DSC0233

 DSC0040

 DSC0283

 DSC0095