Про загальні збори Національної академії педагогічних наук України

16 листопада в Національній академії педагогічних наук України відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи», в яких узяли участь науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, а саме: Валентина Радкевич, Ганна Романова, Людмила Єршова, Олександр Базелюк, Петро Лузан, Андрій Кононенко, Інна Гриценок, Тетяна Герлянд, Людмила Пуховська. Учасники заходу мали змогу ознайомитися з актуальними проблемами модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи та визначити конструктивні способи їх розв’язання.

Проведення засідань відділень НАПН України перед загальними зборами активізувало увагу науковців до розгляду суперечливих питань реформування освітньої галузі Української держави, що підтвердилося під час обговорення доповіді академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти О. І. Ляшенка «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».

Під час обговорення доповіді було закцентовано увагу на результатах наукових досліджень учених НАПН, що уможливлюють удосконалення змісту сучасної освіти на засадах фундаменталізації, рівневої і профільної диференціації, інтеграції й цілісності; конкретизують освітні результати учнів у категоріях компетентнісного підходу, деталізованих змістовими і структурними складниками ключових і предметних компетентностей тощо. Під час засідання наголошувалося на значущості Концепції середньої загальноосвітньої школи України, розробленої вченими НАПН України, що є підґрунтям загальнодержавної Концепції Нової української школи як урядової програми реформування шкільної освіти на 2016-2020 рр. Зверталася увага на посилення компетентнісної спрямованості й оптимізацію навчальних програм, типових освітніх програм Нової української школи й розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення. В умовах сьогодення традиційним стало проведення напередодні нового навчального року масових заходів, під час яких науковці НАПН України презентують наукові ідеї освітянам-практикам, здійснюють науково-методичний супровід креативних освітніх пошуків педагогів, діляться інноваційними розробками і методиками. Особливу увагу під час виступів було зосереджено на необхідності забезпечення високоякісної фахової підготовки і професійного вдосконалення вчителя.

Від Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в обговоренні доповіді О. І. Ляшенка виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи Людмила Єршова, яка висвітлила проблему забезпечення наступності всіх рівнів професійного становлення особистості : від Нової Української Школи, в якій має відбуватися професійне визначення особистості – до модернізованої професійної освіти, покликаної забезпечити умови її професійного становлення й сформувати готовність до професійного успіху, й далі – до сучасного закладу вищої освіти, спроможного відшліфувати професійні цінності майбутніх спеціалістів та розвинути готовність навчатися впродовж життя, нарешті – до вітчизняного та світового ринків праці, що випробовують особистісну, професійну та громадянську зрілість українских фахівців. Нова Українська Школа представлена, з одного боку, як інтелектуальне й духовне середовище, в якому закладаються основи становлення майбутніх професіоналів – особистісно зрілих, соціально відповідальних, патріотичних, інноваційних, здатних розвивати економіку і конкурувати на ринку праці, а з іншого, – як потужний чинник модернізації вітчизняної професійної освіти.

Однак у ході засідання було наголошено і на недоліках реформування освітньої галузі в Українській державі. Зокрема недостатньо досліджено проблему стандартизації змісту освіти, що ускладнює роботу над державними стандартами, породжуючи низку питань щодо теоретичного його обґрунтування і реалізації в типових освітніх програмах. Лише частково розв’язано питання реалізації диференційованого й інтегрованого підходів у доборі і структуруванні змісту освіти на різних її рівнях. Істотним недоліком навчальних планів шкіл є багатопредметність, особливо на рівні профільної освіти, оскільки поки що відкритою залишається проблема формування змісту предмета, що вивчається на базовому чи профільному рівні. Актуальним завданням для педагогічної науки постає дослідження STEM-освіти, яка набуває все більшого поширення в навчанні інтелектуально обдарованих дітей. Світова тенденція широкого застосування в освітньому процесі засобів ІКТ вимагає пошуків різних підходів до її реалізації, зокрема щодо використання електронних підручників, адаптивних інформаційних систем, хмаро орієнтованих технологій, різних форм дистанційного навчання. Потребує вирішення проблема створення електронних освітніх ресурсів і забезпечення широкого доступу до них суб’єктів освітньої діяльності. Є гостра потреба у створенні типових освітніх програм для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, а також у розробленні науково-методичних засад оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

У зв’язку з цим актуалізуються проблеми обґрунтування нових шляхів і підходів у професійному зростанні вчителів, підготовці їх до нових умов освітньої діяльності на засадах академічної свободи, педагогічної творчості, ініціативності, відповідальності і професіоналізму. Це вимагатиме досліджень як соціально-педагогічних чинників, так і віднайдення технологічних інновацій підготовки фахівця нової формації.

У результаті заслуханих виступів, учасники загальних зборів дійшли висновку, що саме зміст освіти є провідним рушійним засобом особистісного становлення людини, розвитку її мислення і свідомості, оскільки визначає загальну спрямованість освітнього процесу, здійснює вирішальний вплив на інші складники освітньої діяльності. Наразі основні вектори змісту освіти охоплюють орієнтованість на цілі і цінності демократичного суспільства, особистісний розвиток учнів, виховання їх як громадян-патріотів України, переорієнтацію на набуття компетентностей, необхідних людині в ХХІ ст.

rty

uio

asd

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Please publish modules in offcanvas position.