BazelukБазелюк Олександр Васильович

завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

ORCID: 0000-0002-3206-2287

ResearcherID: B-2657-2016

Google Академія

o.bazeliuk[at]ukr.net; elearning[at]ivet-ua.science

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційного професійного навчання.

НДР «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційного професійного навчання.

НДР «Художньо-естетичні технології позакласної виховної роботи в основній школі» (2013-2015 рр.), Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія естетичного виховання та мистецької освіти.

НДР «Естетизація навчально-виховного процесу в основній і старшій школі засобами мистецтва» (2010-2012 рр.), Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія естетичного виховання.

НДР «Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи в системі інтегративної мистецької освіти» (2007-2009 рр.), Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія естетичного виховання.

 

Публікації

Автореферат дисертації

Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, 2015. – 20 с.

Монографії

Базелюк О. В. Інформаційно-естетична виховна технологія: до сутності поняття / О. В. Базелюк // Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі : монографія / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, І. В. Руденко, С. А. Ничкало, Л. О.Хлєбникова, О. В. Базелюк; за ред. Н.Є Миропольської, О. А. Комаровської. – Харків: Мадрид, 2015. – С.161-166.

Посібники

Базелюк О. Мультимедійні засоби у процесі вивчення курсу “Художня культура” / О. Базелюк // Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти : посіб. для вчит. / [Л. Масол, Н. Миропольська, В. Рагозіна та ін.] ; за наук. ред. Л. Масол. – К. : Педагогічна думка, 2010. – С.134-141. Гриф МОН України (лист №1.4/18-Г-111 від 19.03.2010).
Базелюк О. В. Мультимедійні технології як інновація у інтегративній мистецькій освіті / О. В. Базелюк // Професійна орієнтація: теорія і практика : наук.-метод. посіб. [для пед. працівників] / за ред. О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. – Вип. 2. – С.131-137.

Програми

Базелюк О. Мультимедійна художня творчість : прогр. курсу за вибором для загальноосвіт. навч. закл. / Л. Масол, О. Базелюк // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 4 (58). – С.55-58. Гриф МОН України (лист №1.4/18-Г-817 від 29.11.2010).

Аналітичні доповіді

Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті : аналітична доповідь українською, російською, англійською мовами / Л. М. Масол, О. В. Базелюк, О. А. Комаровська, В. Г. Муромець, В. В. Рагозіна ; за наук. ред. Л. М. Масол. – К. : Аура Букс, 2012. – 240 с. (Проект ЮНЕСКО і МФГС «Мистецька освіта в країнах СНД: Розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті»).

Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях

Базелюк А. В. Технология полихудожественного воспитания старших подростков как педагогическая проблема / А. В. Базелюк // Молодой ученый. – 2013. – № 10 (57). – С.494-497.

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях

Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання як активізуючий чинник пізнання культури / О. В. Базелюк // Вища освіта України. – 2006. – Дод. 3, т. 2, тематичний вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С.33-38.
Базелюк О. В. Мультимедіа технології в сучасній освіті / О. В. Базелюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С.27-31.
Базелюк О. В. Мультимедіа – технологія – мистецтво / О.В. Базелюк // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 3 (49). – С.16-18.
Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання, як чинник розвитку особистості / О. В. Базелюк // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 3. – С.309-320.
Базелюк О. В. Концепція Інтернет-порталу Національної академії педагогічних наук України / І. Ю. Регейло, Н. Т. Задорожна, О. В. Базелюк [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №3 (17). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/.
Базелюк О. В. Педагогічні умови ефективності поліхудожнього виховання старших підлітків мультимедійними засобами / О. В. Базелюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Дод. 1 до вип. 27, т. VІІІ (41), тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С.586-594.
Базелюк О. В. Педагогічні умови як складова системи поліхудожнього виховання старших підлітків / О. В. Базелюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – 2013. – № 20. – С.19-22.
Базелюк О. В. Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема / О. В. Базелюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – 2013. – № 4. – С.138-142.
Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами: структурно-функціональна модель / О. В. Базелюк // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) – К. : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2015. – Вип. 10. – С.257-277. – (Серія: Педагогічні науки).

Статті в інших наукових виданнях

Базелюк О. В. Проблеми та перспективи систем дистанційного навчання у професійній освіті / О. В. Базелюк // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Вип. 4, Част. 1. / За редакцією М. М. Козяра, Н. Г. Ничкало. – Київ–Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С.83-86.
Базелюк О. В. Порівняльний аналіз критеріїв відбору систем дистанційного навчання для професійної освіти / О. В. Базелюк // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015.

Тези доповідей

Базелюк О. В. Естетичний компонент у системі навчально-виховних завдань з інформатики / О. В. Базелюк // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали наук.-практ. конф. (за результатами наук.-дослід. роботи Ін-ту проблем виховання НАПН України у 2010 р.) / за ред.: І. Д. Беха, О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. – Вип. 1 – С.178-180.
Базелюк О. В. Проблеми використання хмарних технологій у освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу / О. В. Базелюк // Нові інформаційні технології в освіті для всіх ITEA-2015: десята міжнародна конференція, 27 листопада 2015 р. : збірка праць. – Част. 1. – К., 2015. – С.31-34.
Базелюк О. В. Особливості вибору систем дистанційного навчання для професійної освіти / О. В. Базелюк // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції / за заг. ред. Л. І. Шевчук. – Хмельницький: НМЦ ПТО ПК; ФОП Мельник А. А., 2016. – С.469–472.
Базелюк О. Структурний аналіз способів реалізації дистанційного навчання у ПТНЗ / Олександр Базелюк // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. ІІ. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – С.117-120.
Базелюк О.В. Платформа дистанційного навчання e-learning.org.ua для професійної освіти / О.В. Базелюк // Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 26 квітня 2016 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Українська інж.-пед. академія / [редкол.: Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – С. 11-13. – Режим доступу: http://ivet-ua.science/.

 

Інша діяльність

Член підкомісії 015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації) Науково-методичної комісії 1 із загальної та професійної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Міжнародна діяльність

У 2012 році брав участь у пілотному проекті ЮНЕСКО і МФГС «Мистецька освіта в країнах СНД: Розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті» («Arts Education in CIS Countries: Building Creative Capacities for the XXI Century»).

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню