RomanovaРоманова Ганна Миколаївна

заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

доктор педагогічних наук

професор

ORCID: 0000-0002-2388-6997

Google Академія

тел. роб. +380 (44) 252-72-80

roman-ania[at]ukr.net

Ключові компетенції: професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, дослідницькі, викладацькі вміння,  навички тренінгової роботи; вільне володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.); активність, цілеспрямованість, аналітичність, креативність, самостійність, відповідальність, комунікабельність, рефлективність, організаційно-управлінські здібності.

Коло професійних інтересів:

теорія і практика підготовки викладачів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти до дидактичного проектування;

інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців;

індивідуально-психологічні та дидактичні чинники результативності навчальної діяльності;

організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх докторів філософії за освітньо-науковими програмами.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

Публікації

Автор 116 наукових праць, з яких: 3 – монографії, 20 – навчальних, навчально-методичних посібників та навчально-практичних видань (5 – мають Гриф МОН України), 59 наукових статей (53 – у фахових наукових виданнях України, 3  – у зарубіжних), тези доповідей у матеріалах конференцій.

 

 

Основні наукові праці

Монографії

Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика : моногpафія [Електронний ресурс] / М. А. Вайнтpауб, А. М. Романова, І.А.  Мося, Я. Ю. Білоконь та ін., за наук. ред. М. А. Вайнтpауб. – Київ: 2015.– 328 c.

Романова. Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій : монографія / Г. М. Романова. – К. : КНЕУ, 2009. – 252 с.

Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників: монографія / [Лузан П.  Г., Манько В. М., Нестерова Л. В, Романова Г. М.]; за заг. ред. Г. М.  Романової.  – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 216 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету : науково-практичне видання / [Г. М. Романова, М. І. Радченко, М. В. Артюшина та ін.]. – К. : КНЕУ, 2010. – 332 с. – 2,5 авт. арк.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент : зб. міні-кейсів / [Г. М. Романова, М. І. Радченко, Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. – 151 с. – 0,7 авт. арк.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / [Г. М Романова ., М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко та ін.] ; за заг. ред. М. В. Артюшиної. – К. : КНЕУ, 2008. – 336 с. – 1,5 авт. арк.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Г. М. Романова, В. А. Козаков, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.] ; за заг. ред. В. А. Козакова. – К. : КНЕУ, 2003. – 829 с.  – 3,5 авт. арк.

Психологія та педагогіка : навч. посіб. / [Г. М. Романова, Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.] ; за заг. ред. Л. А. Колесніченко. – К.  : КНЕУ, 2008. – 408 с. – 1,5 авт. арк.

Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навч. посіб. / [Г. М. Романова, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.] ; за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, Г. М. Романової. – К. : КНЕУ, 2007. – 528 с. – 2 авт. арк.

Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів : тренінг курс для викл. ун-ту / [Г. М. Романова, Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Савенкової, Г. М. Романової. – К. : КНЕУ, 2011. – 390 с. – 1 авт. арк.

Статті у фахових виданнях

Романова Г. М. Зв’язок стилістичних особливостей творчих письмових робіт студентів та їх індивідуально-типологічних властивостей // Професійна підготовка бакалаврів у закладах другого рівня акредитації: Гуманізація і гуманітарізація навчального процесу: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. - Харків: Книж. видавництво "Каравела". - 2000. - С.97-103. – 0,3 авт. арк.

Романова Г. М. Самостійна робота як умова формування творчої активності майбутніх педагогів // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н.В. (відп. ред.) та інші. – К.: НПУ. - 2000. -   Вип. 4. – С. 174-178. – 0,3 авт. арк.

Романова Г. М. Індивідуально-типологічні властивості як фактор організації самостійної роботи студентів // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. - 2002. - №2. - С. 187-193. - 0,4 авт. арк.

Романова Г. М. Організаційна модель самостійної роботи студентів //                     Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), П.Кралюк, В.Мовчан, В.Кремінь та ін. - Дрогобич: Вимір. - 2000. - Випуск другий - С. 194-204. - 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Взаємозв’язок типологічних особливостей студентів та часу виконання ними самостійних робіт // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: В.О. Зайчук (головний редактор), О.Я.Савченко, М.Ф.Дмитриченко та ін. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”. - 2003. - Спец. випуск. - С. 184-188. - 0,3 авт. арк.

Романова Г. Особистісно орієнтовані засади тренінгової підготовки викладачів вищої школи / Г.  Романова // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2007. – Вип. 15 : Педагогіка. – С. 25 – 35. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Навчальні технології як втілення індивідуалізації та фундаменталізації у навчальному процесі вищої школи школи / Г. Романова // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : наук.-теор. зб., 2007. – С. 333 – 337. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Психологічні умови професійної самореалізації викладачів вищих економічних навчальних закладів / Г. Романова // Педагогічні науки  : зб. наук. пр. – Ч. II : Неперервна освіта : проблеми, пошуки, перспективи. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 337 – 342. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. М. Особливості підготовки викладачів до застосування кредитно-модульної системи навчання / Г. Романова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий ріг : КДПУ, 2007. – Вип. 19. – С. 8 – 17. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Індивідуальні стилі проектування навчальних технологій викладачами вищих економічних навчальних закладів / Г. Романова // Вища освіта України. – Додаток 3 (т. 7) . – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти”. – К., 2007. – С. 314 – 320. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Теоретичні засади навчального менеджменту у вищій школі / Г.  Романова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – К. : Геопринт, 2007. – Вип. 6. – С. 46 – 54. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Мотиваційні аспекти викладання у вищій школі / Г. Романова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 6 (16). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 150 – 155. – 0,6 авт. арк.

Романова Г. М. Сучасні орієнтири професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів / Г. Романова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 7 (17). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 159 – 161. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Людинознавчий контекст підготовки викладачів до проектування навчальних технологій / Г. Романова // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2008. – Вип. 17 : Педагогіка. – С. 39 – 50. – 0,6 авт. арк.

Романова Г. Застосування типологічного підходу у процесі психолого-педагогічної підготовки викладачів / Г. Романова // Проблеми освіти : наук. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 56. – С. 21 – 26. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Акмеологічні основи професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів / Г. М. Романова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 97. Вип. 84 : Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 15 – 18. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. М. Роль мотиваційного компоненту у структурі готовності викладачів до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова // Вища освіта України. – Додаток 3, т. II (9) . – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2008. – С. 507 – 513. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. Контроль та корекція навчальних досягнень студентів як складові навчальних технологій / Г. Романова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – зб. наук. пр. – Вип. 11. – К.  : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 278 – 283. – 0,4  авт. арк.

Романова Г. Психолого-педагогічна підготовка як чинник професійної самореалізації викладачів економічного університету / Г. Романова // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна, 2009. – Вип. 25. Ч. 3. – С. 167 – 165. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Сучасне освітнє середовище як умова підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до дидактичного проектування / Г. Романова // Вища освіта України. – Додаток 4, т. VI (18) . – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2009. – С. 452 – 461. – 0,7 авт. арк.

Романова Г. Вимірювання рівнів готовності викладачів до проектування навчальних технологій / Г. Романова // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – Вип. 19 : Педагогіка. – С. 56 – 69. – 0,7  авт. арк.

Романова Г. М. Структура готовності викладачів до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – К. : Геопринт, 2009. – Вип. 11. – С. 158 – 166. – 0,6 авт. арк.

Романова Г. М. Особливості ставлення викладачів та студентів до методів навчання / Г. М. Романова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : Видавництво „ЕКМО”, 2009. – Вип. 4. – С. 143 – 150. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Цілепокладання як основа проектування навчальних технологій викладачами ВНЗ [Електронний ресурс] / Г. Романова // Теорія та методика управління освітою. – 2009. – № 2. – Режим доступу до журн. : http : // tme.umo.edu.ua/docs/2/09romttv.pdf. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Система підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій / Г. Романова // Імідж сучасного педагога. — 2010. — № 1 (100). – С. 34 – 39. – 0,6 авт. арк.

Романова Г. М. Стильові особливості проектування навчальних технологій викладачами вищих економічних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г. М. Романова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 4. – Режим доступу до журн. : http : // tme.umo.edu.ua /docs/4/10romeee.pdf. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. Теоретичні та методичні основи моделі проектування навчальних технологій / Г. Романова // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2010. – Вип. 21 : Педагогіка. – С. 174 – 187. – 0,7 авт. арк.

Романова Г. Дидактичне проектування як напрям психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ / Г. Романова // Вісник національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” : Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К. : ІВЦ „Політехніка”, 2010. – № 1 (28). – С. 219 – 223. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Андрогогічний контекст підготовки майбутніх викладачів економіки до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : Видавництво ВД „ЕКМО”, 2010. – Вип. 3, Ч. II. – С. 115 – 123. – 0,4 авт. арк.

Романова Г. Дидактичні умови підготовки майбутніх викладачів економіки до проектування навчальних технологій / Г. Романова // Вища освіта України. – Додаток 4, т. VI (24). - Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2010. – С. 456 – 465. – 0,6 авт. арк.

Романова Г. М. Суб’єктно-продуктивний підхід у підготовці викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науково-практичне видання. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 59. – С. 93 – 97. – 0,5 авт. арк.

Романова Г. М. Концепція та модель підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова // Вища освіта України. – Додаток 2 до №3, т. II (27). – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2010. – С. 365 – 372. – 0,5 авт. арк.

Романова Г.М. Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наук. праць. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. №37. – С. – 170-176 (0,5 д.а.).

Романова Г.М. Методологічні аспекти підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів до застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій // EDUKACJA RYNEK PRACY/ Ksztalcenie a kariera zawodowa. – Plock, 2014. C. 297-304 (обсяг – 0,6 др. арк.).

Романова Г.М. Розвиток готовності педагогів професійного навчання до запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: збірник наук. праць. – Вип. 8. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – С. 89-96 (обсяг – 0,8 др. арк.).

Романова Г.М. Проектування технологій професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників // Професійно-технічна освіта: науково-методичний журнал – №  1 (62). – К. , 2014. – С. 47,64 (обсяг – 0,2 др. арк.).

Романова Г.М. Акмеологічний контекст підготовки педагогів до запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійну освіту // Проблеми освіти : збірник наук.праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015. – Вип. №37. – С. – 291-295 (0,5 д.а.).

Романова Г.М. Тренінгова підготовка методистів навчально (науково) – методичних центрів (кабінетів) ПТО України до запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наук. праць. – Вип. 9. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С.  103-110 (0,8 д.а).

Романова Г.М. Особливості проектування особистісно-розвивальних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників // Теорія і методика професійної освіти : електронний науковий фаховий журнал [електронний ресурс]. – Вип. 7. – Режим доступу :

http://www.tmpe.profua.info/images/docs/7/15romanova.pdf (0,7 д.а.).

Романова Г.М. Застосування проектних технологій у формуванні особистісно-розвивального середовища ПТНЗ // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наук. праць. – Вип. 11. – К. : Міленіум, 2016. – С.  54-62 (0,7 д.а).

Романова Г. Формування особистісно-розвивального середовища професійно-технічних навчальних закладів // Професійно-технічна освіта. – №. 2 (71), 2016. – С. – 36-40 (0,5 д.а.).

Статті

Статті в інших наукових виданнях

Романова Г.М., Романов Л.А. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до застосування веб-квестів // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : збірник наук. праць. Частина 2. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. С. – 105-109 (авт. - 0,3 д.а.).

Романова Г.М. Проектування особистісно-розвивальних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах евроінтеграційних процесів : зб. наук. статей. – К. : НТУ, 2015. - С. 225 – 234 (0,5 д.а.).

Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі // Дидактичні засади організації навчального процесу в професійних навчальних закладах Ураїни : збірник наукових статей / за наук. ред. Х.Ш. Бахтіярової, І.В. Богачевської. – К. : НТУ, 2015. – С. 10-13 (0,3 д.а.).

Романова Г.М. Сучасні підходи до вирішення проблем організації та формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів // Х.Ш Бахтіярова, Г.М. Романова, В.А. Ткаченко / Економіка та управління на транспорті : Науковий журнал. – Випуск 4, 2017. – С. 90-96 (0,6 д.а., авт.  0,2  д.а.).

Романова Г.М. Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників для сучасних галузей економіки / М.В.Артюшина, Г.М.Романова, Л.П.Пуховська // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. – Київ : Вид. дім «Сам», 2017. – С.  313-320. (0,6 д.а., авт.  0,2  д.а.).

Romanova Anna Comparative overview of vocational teacher training in Ukraine and Germany // Anna Romanova, Oksana Melnyk / International journal of education & development.  – № 3, 2017. – Режим доступу до журналу : http://uaped.com/journal.html – (0,6 д.а., авт.  0,3  д.а.).

Інша діяльність

Спеціалізовані вчені ради

З 2014 р. є членом, а з 2016 р. – заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України.

Наукові періодичні видання

Заступник головного редактора збірника наукових праць «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка», науково-методичного журналу «Професійно-технічна освіта». Член редакційних колегій збірників наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Професійне навчання на виробництві», «Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи», Теорія і методика професійної освіти (електронне наукове фахове видання)».

Підготовка наукових кадрів

Миргородська Г.М. Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки : : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ганна Миколаївна Миргородська. – Київ, 2016. – 20 с.

Мельник О.В. Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Оксана Валеріївна Мельник. – Київ, 2017. – 20 с.

Науковий керівник 6 аспірантів.

Викладацька діяльність

У ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» викладала навчальні дисципліни: «Психологія та педагогіка», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Педагогіка», «Психологія і педагогіка вищої школи». Керувала курсовими роботами та педагогічною практикою студентів. Проводила тренінгові заняття на курсах підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу викладачів.

В Інституті професійно-технічної освіти НАПН України є гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 015 – «Професійна освіта, завідувач кафедри професійної освіти і навчання. Викладач дисциплін «Психологія і методика викладання у вищій школі», «Управління науковими і освітніми проектами».

Проекти

Член проектної команди, експерт проекту ЄС за програмою Еразмус+”Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання” (2016-2018  р.р.).

 

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню