11Радкевич Валентина Олександрівна

директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

доктор педагогічних наук

професор

дійсний член НАПН України

ORCID: 0000-0002-9233-5718

ResearcherID: D-9148-2016

Google Академія

тел. роб.: (044) 252-71-75

тел./факс: (044) 259-45-53

ipto_info[at]ukr.net; info[at]ivet-ua.science

Ключові компетентності: професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, навички викладацької діяльності, тренінгової роботи; вільне володіння українською та російською мовами, німецькою – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.; цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, організаційно-управлінські здібності.

Коло професійних інтересів:

 • науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання;
 • ринкові засади професійного розвитку персоналу підприємств;
 • стандартизація професійної освіти на компетентнісний основі;
 • професійно-художня освіта; інноваційні і виробничі технології;
 • професійна культура педагогічних працівників професійних навчальних закладів;
 • зарубіжні системи розвитку професійної освіти і навчання та ін.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Науково-методичне забезпечення реалізації державних стандартів профтехосвіти» (РК № 0199U000396);

НДР «Дидактичні засади професійного навчання в умовах неперервної освіти» (РК № 0101U000398);

НДР «Теорія і методика проектування професійного навчання кваліфікованих робітників» (РК № 0104U009941);

НДР «Теорія і практика професійного навчання дорослого населення у ПТНЗ і на виробництві» (РК № 0107U11776);

НДР «Дидактичне обґрунтування змісту регіонального компонента у професійній підготовці робітників за професіями «Художник розпису по дереву», «Виконавець художньо-оформлювальних робіт», «Виробник художніх виробів із кераміки» (РК № 0106U005978);

НДР «Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві» (РК № 0109U001190);

НДР «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» (РК № 0116U004714).

 

Публікації

Автор 218 наукових праць, з яких: 

 • 6 монографій,
 • 7 посібників,
 • 2 підручника,
 • 18 навчально-методичних видань,
 • понад 180 статей, з них 75 – у фахових наукових виданнях України та 29 – у зарубіжних.

 

Основні наукові праці
Монографії

Радкевич В. О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю: монографія/ Ничкало Н. Г., Зязюн І. А., Гончаренко С. У., Лук’янова Л. Б. та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ: УкрІНТЕІ, 2010. 424 с.

Радкевич В. О. Дидактичні засади підвищення якості навчально-виховного процесу в професійних художніх навчальних закладах. Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти: кол. монографія/ за ред. Н. Г. Ничкало. Київ; Хмельницький: ХНУ, 2010. С. 255-289.

Радкевич В. О. Методичні засади професійно-педагогічного вдосконалення викладачів і майстрів виробничого навчання професійно-художньої школи. Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ: кол. монографія / Ничкало Н. Г., Лук’янова Л. Б., Аніщенко В. М., Радкевич В. О. та ін. Київ: Пед. думка, 2010. С.112-128.

Радкевич В. О. Ринкові засади управління професійним розвитком персоналу вітчизняних підприємств. Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва: теорія і практика: кол. монографія/ В. О. Радкевич, В. М. Аніщенко, Н. В. Кулалаєва, Г. І. Лук’яненко, А. М.Михайличенко, В. Є. Скульська; за наук. ред. В. О.Радкевич. Київ: Поліграфсервіс, 2014. С. 8-53.

Радкевич В. О. Сучасні тенденції розвитку професійного навчання кваліфікованих робітників в умовах виробництва. Педагогічні засади організації професійного  навчання на виробництві: кол. монографія/ Аніщенко  В. М., Герганов Л. Д.,  Байдулін В. Б., Радкевич В. О. та ін. Київ: Пед. думка,  2012. С. 195-224.

Радкевич В. О. Теоретико-методологічні засади курсового професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади: кол. монографія/ Ничкало Н. Г.,  Радкевич В. О.,  Щербак О. І., Дорошенко Н. І. та ін. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. С. 78-129.

 Посібники

Радкевич В.А. Практикум по методике профессионального обучения : учеб. пособ. / В.А. Радкевич, М.И. Мыхнюк. – К. ; Симферополь : «Оджань», 2008. – 150 с.

Радкевич В.О. Програмно-методичні матеріали для рівневої підготовки вишивальниць : навч. посіб. для проф. навч. виховних закл. / Валентина Радкевич. – К. : Вища шк., 1995. – 128 с.

Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва : навч. посіб. / Валентина Радкевич. – К. : Вища школа, 1995. – 96 с. (Лабораторно-практичні роботи).

Радкевич В.О. Науково-методичні засади НДР Інституту професійно-технічної освіти НАПН України / Валентина Радкевич //  Педагог професійної школи : метод. посіб. (за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників» / За заг. ред. Л.О. Стременко ; Наук. ред. Л.В. Нестерової. – К. : ІПТО НАПН України, 2010. – Вип. 2.  – С. 6–15.

Радкевич В.О. Гуманізація професійно-художньої освіти / Валентина Радкевич // Педагогічні умови підготовки робітників за професіями «Художник розпису по дереву», «Виконавець художньо-оформлювальних робіт», «Виробник художніх виробів із кераміки» : методичний посібник / [В.О. Радкевич, Є.А. Антонович, В.С. Болгаріна, Н.В. Кудикіна] ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – C. 10–64.

Радкевич, В.О. Формування енергоефективної культури діяльності виробничого персоналу (на прикладі галузей, суміжних з будівельною) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. (2015)  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710072/

Радкевич, В.О., Кулалаєва, Наталя Валеріївна and Леу, Сніжана Олексіївна (2016) Концептуальні засади проектування дистанційних курсів підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів України In: "Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні": дайджест курсів підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників, учнів і студентів ТОВ "ІМА-прес", м. Павлоград, Україна, стор. 21-24. ISBN 978-966-331-579-9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710066/

 Підручники

Радкевич В.О. Технологія вишивки : підручник для учнів ПТНЗ / В.О. Радкевич, Г.М. Пащенко. – К. : Вища шк., 1997. – 360 с.

Радкевич В.О. Моделювання одягу : підручник для учнів ПТНЗ / Валентина  Радкевич. – К. : Вища шк., 2000. – 483 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях України

Радкевич В.О. Професійно-художній освіті – посилена увага держави / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 1998. – № 2. – С. 15–21.

Радкевич В.О. Інтеграція загальнохудожньої та професійної підготовки фахівців художнього профілю / Валентина  Радкевич // Педагогіка і психологія професійної освіти : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – № 1. – С. 68–72.

Радкевич В.О. Концепція професійно-художньої освіти / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2000. – № 2. – С. 43–47.

Радкевич В.О. Роль інноваційних процесів у підготовці майбутніх фахівців / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. І.А. Зязюн, Р.С. Гуревич, Н.Г. Ничкало та ін.]. – К. ; Вінниця, 2000. – С. 196–200.

Радкевич В.О. Деякі аспекти неперервної професійно-художньої освіти в Україні / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник. – Вип. ІІ. – К. ; Ченстохова, 2000. – С. 463–474.

Радкевич В.О. Плідна зустріч / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2001. – № 1. – С. 53–55.

Радкевич В.О. Особистісно орієнтований підхід до підготовки майбутніх фахівців у професійній школі / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Ч.1. – К. ; Вінниця, 2002. – С. 63–70.

Радкевич В.О. Принципи відбору та структурування змісту ступеневої професійно-художньої освіти / Валентина Радкевич // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. – К. ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – Вип. 1. – С. 108–115.

Радкевич В.О. Сучасні тенденції розвитку професійно-художньої освіти в Україні / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2003. – № 1. – С. 31–34.

Радкевич В.О. Особливості професійно-художньої підготовки фахівців в умовах мануфактурного виробництва (ХVІІ – ХІХ ст.) / Валентина Радкевич // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. – Вип. ІІ. – К. ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2003.– С. 73–86.

Радкевич В.О. Проблеми формування методологічної культури педагогів професійної школи / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. І.А. Зязюн, Р.С. Гуревич, Н.Г. Ничкало та ін.]. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2003. – С. 30–35.

Радкевич В.О. ПТО в умовах ринку праці / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2003. – № 3. – С. 52–54.

Радкевич В.О. Інноваційні процеси у професійно-художній освіті / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник. – Вип. V. – 2003. – С. 267–276.

Радкевич В.О. Інноваційна діяльність педагогів професійної школи у підготовці кваліфікованих робітників / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – С. 87–94.

Радкевич В.О. Соціальне партнерство як чинник розвитку ПТНЗ в регіоні / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2004. – № 2. – С. 12–13.

Радкевич В.О. Педагогічні умови формування технологічної культури у педагогів професійно-художньої школи / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник : зб. наук. пр. – К. ; Ченстохова, 2004. – Вип. VІ. – С. 81–91.

Радкевич В.О. Інноваційні процеси у сучасній професійній школі / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2005. – № 1. – С. 9–12.

Радкевич В.О. На експериментальному майданчику / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2005. – № 2. – С. 10–11.

Радкевич В.О. Наукове забезпечення експерименту у ПТНЗ / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2005. – № 3. – С. 22–23.

Радкевич В.О. Принципи народного мистецтва у виробничому навчанні майбутніх фахівців художнього профілю / Валентина Радкевич // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України . – К. ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 50–59.

Радкевич В.О. Інноваційний педагогічний досвід підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ України / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2005. – № 4. – С. 22–25.

Радкевич В.О. Принципи виробничого навчання з художніх професій / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник : зб. наук. пр. – Вип. VІІ. – 2005. – С. 277–287.

Радкевич В.О. Технологічна грамотність як важливий чинник професіоналізму педагога ПТНЗ / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. І.А. Зязюн, Р.С. Гуревич, Н.Г. Ничкало та ін.]. – К. ; Вінниця, 2006. – Вип. 9. – С. 78–83.

Радкевич В.О. Дослідницькі засади діяльності педагога професійної школи / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2006. – № 4. – С. 5–7.

Радкевич В.О. Професійно-художня освіта дорослих у ПТНЗ / Валентина Радкевич // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. / Благод. Фонд ім. А.С. Макаренка. – К., 2006. – Вип. 4.– С. 191–200.

Радкевич В.О. Художня культура у системі формування творчої особистості фахівця / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – 2006. – Вип. VІІІ. – С. 219–229.

Радкевич В.О. Дидактичні вимоги до навчально-виробничого процесу в ПТНЗ художнього профілю / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2007. – № 2. – С. 21–24.

Радкевич В.О. Сучасні підходи до організації професійного навчання фахівців художніх промислів і ремесел / Валентина Радкевич // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / [редкол. В.М. Мадзігон (головн. редактор) та інші]. – Вип. ІІ. – К. : ТОВ "ТОНАР", 2007. – С. 130–137.

Радкевич В.О. Декоративно-прикладне мистецтво у змісті професійно-художнього навчання / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – [Вип.] ІХ. – 2007. – С. 219–229.

Радкевич В.О. Гуманістичні засади професійного навчання у ПТНЗ / Валентина  Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 1. – С. 18–21.

Радкевич В.О. Системний підхід до підручникотворення для ПТО / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 2. – С. 9–10.

Радкевич В.О. Фундаменталізація професійної підготовки виробничого персоналу в умовах ринку праці / Валентина  Радкевич // Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : тези звітної наук.-практ. конф. – Ч.1. – 2008. – С. 3–6.

Радкевич В.О. Концептуальні засади розвитку професійно-художньої освіти в Україні / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika I psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник : зб. наук. пр. – К. ; Ченстохова, 2008. – [Вип.] Х. – С. 127–132.

Радкевич В.О. Інститут професійно-технічної освіти : перспективи розвитку / Валентина  Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 3. – С. 10–13.

Радкевич В.О. Організація досліджень проблем теорії та практики професійної освіти наукової спадщини С.Я. Батишева / Валентина  Радкевич // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2008. – Спецвипуск 51. – С. 24–32.

Радкевич В.О. Інноваційна модель професійного навчання фахівців художніх промислів і ремесел / Валентина  Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 4. – С. 9–11.

Радкевич В.О. Гуманізація професійно-художньої освіти / Валентина  Радкевич // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / [редкол. : І.А. Зязюн, В.О. Радкевич та ін.]. – К. ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2008. – С. 14–22.

Радкевич В.О. Впровадження індикаторів ефективної діяльності ПТНЗ / Валентина  Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2009. – № 2. – С.14–17.

Радкевич В.О. Престиж робітничої професії / Валентина  Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2009. – № 3. – С. 4–6.

Радкевич В.О. Освітні цілі професійного навчання майбутніх фахівців художніх промислів і ремесел / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, Н. Ничкало, І. Вільш. – Ченстохова ; К., 2009. – [Вип.] ХІ. – С. 113–119.

Радкевич В.О. Обґрунтування інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців художнього профілю / Валентина  Радкевич // Нові технології навчання : зб. наук. пр. : Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах // Спец. Випуск № 60. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ; Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – К. ; Вінниця, 2009. – С. 152–158.

Радкевич В.О. Національна система кваліфікацій професійної освіти і навчання  /  Валентина Радкевич, Віолета Скульська // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2010. – № 1. – С. 14–17.

Радкевич В.О. Національна рамка кваліфікацій у системі професійної освіти і навчання  / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. – 2010. – № 2. – С. 9–11.

Радкевич В.О. Розвиток методологічної культури педагогів професійно-технічних навчальних закладів / Валентина Радкевич // Професійна освіта  : проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / ІПТО НАПН України ; РВНЗ «КІПУ». – К. ; Сімферополь : КРП «Кримнавчпеддерж-видав», 2010. – Випуск 1. – С. 133–138.

Радкевич В.О. Наукові ідеї академіка С.Я. Батишева у дослідженнях з професійної педагогіки / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2010. – № 4. – С. 20–23.

Радкевич В.О. Формування особистості майбутнього фахівця художнього профілю на основі духовно-моральних цінностей / Валентина Радкевич // Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ; Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – К. ; Вінниця, 2010. – Вип. 6. – Ч.1. : Духовно-моральне виховання і професіоналізація : виклики ХХІ століття. – С. 145–152.

Радкевич В.О. Дидактичні підходи до відбору і структурування змісту професійно-технічної освіти / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця, 2010. – С. 71–77.

Радкевич В.О. Впровадження питань енергоефективності у підготовці майбутніх фахівців / Валентина Радкевич //  Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – Вип. 64. – С. 37–43.

Радкевич В.О. Сучасні проблеми підготовки педагога професійно-художньої школи / Валентина Радкевич // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. Серія 13 : Зб. наук. пр. / Г.Є. Гребенюк, В.К. Сидоренко (заступник голови) та ін. – Київ ; Ялта : 2010. – С. 110–121.

Радкевич В.О. Розвиток енергоефективної компетентності  і виробничого персоналу підприємств / Валентина Радкевич // Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, Н. Ничкало, І. Вільш. – Ченстохова ; К., 2010. – Вип. ХІІ. – С. 243–251.

Радкевич В.О. Про впровадження у навчальний процес ПТНЗ предмета «Основи енергоефективності»/ Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2011 . – № 1. – С. 42–43.

Радкевич В.О. Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти і навчання: результати і перспективи / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2011 . – № 2. – С. 9–12.

Радкевич В.О. Принципи модернізації професійно-технічної освіти / В.О. Радкевич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С (гол. ред) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Вип. 3. – С. 331–337.

Радкевич В.О. Сучасні підходи до визначення цілей професійного навчання майбутніх фахівців художнього профілю / Валентина Радкевич // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол. : І.А. Зязюн (голова), В.О. Радкевич, Г.Е. Гребенюк (заступник голови) та ін. – Київ, Ялта, 2011. – С. 113–123.

Радкевич В.О. Інноваційні підходи до управління якістю професійно-технічної освіти / В.О. Радкевич // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО АПН України ; РВНЗ «КІПУ». – К. ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 4–9.

Радкевич В.О. Розвиток ідей С. Батишева у професійній підготовці робітників широкої кваліфікації / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2011 . – № 4. – С. 11–14.

Радкевич В.О. Науково-методичні основи модернізації змісту професійної освіти і навчання / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць / Ін-т проф.-техн. освіти  НАПН України ; [Ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – Вип. 1. – К., 2011. – С. 57–68.

Радкевич В.О. Сучасні фактори професійного розвитку персоналу підприємств / Валентина Радкевич // Професійна освіта : проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України ; РВНЗ «КІПУ». – К. ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2012. – Вип. 3. – С. 26–31.

Радкевич В.О. Компетентнісний підхід до розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2012. – № 3 (56). – С. 8–10.

Радкевич В.О. Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 3 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Вид-во ІПТО НАПН України, 2012. – С. 5–10.

Радкевич В.О. Економічна ефективність професійної підготовки кваліфікованих робітників: проблеми, пошуки, перспективи / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 4 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Вид-во ІПТО НАПН України, 2012. – С. 19–27.

Радкевич В.О. Дистанційна професійна підготовка / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2012. – № 1 (54). – С. 29–31.

Радкевич В.О. Про діяльність Інституту професійно-технічної освіти у 2008–2012 рр. / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2013. – № 2 (59). – С. 38–41.

Радкевич В.А. Концептуальные основы подготовки квалифицированных рабочих в условиях формирования национальной инновационной системы / Валентина Радкевич //  Человек и образование – Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых Российской академии образования, 2013. – № 2 (35). – С. 34–39.

Радкевич В.О. Професійна освіта і навчання в Данії / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2013. – № 4 (61). – С. 58–59.

Радкевич В.О. Ринок інноваційної праці і трудового потенціалу в Україні / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 7 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – С. 5–13.

Радкевич В.О. Ретроспективний аналіз історичного досвіду художньої освіти / В.О. Радкевич // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Ред. кол. : В.Ф. Орлов (голова). – Вип. 9. – К. : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2014. – С. 7–30.

Radkevych Valentyna. Modernising the Ukrainian VET System in line with the European. Policy of lifelong learning // Internationale Kooperationen. – Zeitschrije des bundesinstituts fur bezufsbildung franz steiner verlag 4.3 Jihrgang. – 2014. – С. 40–41.

Радкевич В.А. Научно-методическое обеспечение качества профтехобразования на Украине / В.А. Радкевич // Профессиональное образование : производственно-практический, научно-методический журнал. – «Издательство «Адукацыя i Выхаванне», 2014. – № 1. – С. 51–56.

Radkevych Valentyna. Management of the personnel’s professional development at innovatively active enterprises / Валентина  Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 9 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С. 5–12.

Радкевич В.О. Професійна освіта і навчання – для сталого розвитку суспільства / Валентина Радкевич // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Ч. 1. / За ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 16–21.

Радкевич В.О. Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : «Міленіум», 2016. – С. 5–22.

Радкевич В.О. Від наукових досліджень – до кращих освітніх практик: євроінтеграційний аспект / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта, 2016. – № 2 (71). – С. 31–36.

Радкевич В.О. Вітчизняна професійна освіта і навчання в Європі майбутнього: відповіді на виклики / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця : Планет, 2016. – Вип. 44. – С. 52–60.

Радкевич В.О. Екологічна складова професійної освіти / Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта. – 2016. – №4. – С. 39–42.

Радкевич В.О. Вітчизняна професійна освіта і навчання в Європі майбутнього: відповіді на виклики / Валентина Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця : Планет, 2016. – Вип. 44. – С. 52–60

Радкевич В.О. Від наукових досліджень – до кращих освітніх практик: євроінтеграційний аспект / Валентина Радкевич // Проф.-техн. освіта, 2016. – № 2 (71). – С. 31–36

Радкевич В.О. Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : «Міленіум», 2016. – С. 5–22 

Радкевич В.О. Інноваційні засади управління персоналом підприємств / Валентина Радкевич // Educacja zawodowa i ustawiczna: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji;[ redakcja naukowa Nella Nyczkało; Adam Solak]. – 2016. – C. 259-268

Радкевич Валентина. SMART – комплекси навчальних дисциплін для професійно‒технічних навчальних закладів / Валентина Радкевич, Олександр Гуменний // Професійно‒технічна освіта, 2017. ‒ №2 (75). – С. 8-13

Радкевич Валентина. Наукові засади підвищення престижності вітчизняної професійної освіти / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно‒технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 13 / Інст – т проф-тех. освіти НАПН України; [ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – Павлоград: ТОВ «ІМА – прес», 2017, С.5-15

Радкевич Валентина. Професійна освіта і навчання: європейський контекст розвитку / Валентина Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – Вид.: Євенюк О.О., Житомир 2017. ‒ С. 5 – 15

Radkevych V.O. Energy efficient competence as a component of professional training of skillful workers for the machine building industry / Radkevych V.O., Gluschenko O.V. // International journal of Education Development. Volume 3. Psychology. – Co – pube.: Publisching office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2017. – C. 5 – 16.

Радкевич, В.О. (2016) Еко-стажування у Німеччині Професійно-технічна освіта, 1 (70). ст. 62. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://lib.iitta.gov.ua/710062/

 

Статті в інших наукових виданнях

Радкевич В.О. Науково-методичне забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів і спеціалістів з народних промислів / Валентина Радкевич // Професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / НМЦ ПТО. – Хмельницький, 1995. – С. 21–22.

Радкевич В.О. Особливості формування професіоналізму майстрів народних ремесел у ВПУ художнього профілю / Валентина Радкевич // Школа і підготовка учнівської молоді до життя та діяльності в умовах ринку : навч. метод. посіб. / [редкол. :  І.Ф. Прокопенко, Н.Г. Ничкало, Н.А. Побірченко та ін.]. – Х., 1996. – С. 130–132.

Радкевич В.О. Особливості підготовки майстрів художньої вишивки у вищому художньому професійному училищі / Валентина Радкевич // Професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / Харків. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1996. – № 1/2 (3/4). – С. 33–36.

Радкевич В.О. Деякі проблеми професійно-художньої освіти в ПТУ / Валентина Радкевич // Професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / Харків. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1997. – № 1/2. – С. 21–25.

Радкевич В.А. Некоторые аспекты подготовки кадров по художественным профессиям в заведениях ПТО Украины / Валентина Радкевич // Проблемы постсекундарного профессионального образования : сб. науч. трудов / Клуб профессионального образования стран Центральной и Восточной Европы. – К., 1998. – С. 219–225.

Радкевич В.О. Науковий відбір змісту професійно-художньої освіти у закладах професійно-технічної освіти України / Валентина Радкевич // Професійна освіта : наук.-метод. вісник / НМЦ ПТО. – Хмельницький, 1999. – С. 33–40.

Радкевич В.О. Концептуальні підходи до розвитку професійної освіти в Україні / Валентина Радкевич // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. – Донецьк, 2001. – С. 129–133.

Радкевич В.О. Відбір змісту професійно-художньої освіти в закладах профтехосвіти України / Валентина Радкевич // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол. : Ничкало Н.Г. (голова), Зязюн І.А., Щербак О.І. та ін.]. – К., 2001. – Вип. І. – С. 111–117.

Радкевич В.О. Дидактичні вимоги до організації процесу професійного навчання фахівців художнього профілю / Валентина Радкевич // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. : [у 2-х ч.] / за ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало. – К., 2001. – Ч. 2. – С.15–19.

Радкевич В.О. Ступенева професійно-художня освіта в Україні як педагогічна система / Валентина Радкевич // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – К., 2001. – Вип. ІІІ. – С.121–130.

Радкевич В.О. Психолого-педагогічне обґрунтування вимог до розробки стандарту професійного навчання з художніх професій / Валентина Радкевич // Державні стандарти професійної освіти : теорія і методика : монографія / за ред. Н.Г. Ничкало. – Хмельницький, 2002. – С. 217–234.

Радкевич В.О. Становлення і розвиток професійно-художньої освіти України в ХХ столітті / Валентина Радкевич // Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні 1992–2002 до 10-річчя АПН України : [у 2-х ч.] / АПН України : зб. наук. пр. – Х., 2002. – Ч. 2. – С. 277–291.

Радкевич В.О. Проблеми підготовки педагога професійної школи до інноваційної діяльності / Валентина Радкевич // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова), І.А. Зязюн, О.І. Щербак та ін.]. – К., 2002. – Вип. ІІІ. – С. 24–32.

Радкевич В.О. Комплексне використання засобів навчання у вченні С.Я. Батишева / Валентина Радкевич // Первые Междунар. науч. чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева : сб. науч. трудов. – Николаев, 2003. – С. 195–204.

Радкевич В.О. Проблеми професійного навчання на виробництві / Валентина Радкевич // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін.]. – К., 2003. – Вип. І. – С. 36–45.

Радкевич В.О. Обґрунтування моделей професійного навчання фахівців художнього профілю в закладах професійно-технічної освіти України / Валентина Радкевич // Педагогіка і психологія професійної освіти : результати досліджень і перспективи : зб. наук. пр. / за ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 177–188.

Радкевич В.О. Підготовка педагога професійної школи до розробки засобів науково-методичного забезпечення / Валентина Радкевич // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова), І.А. Зязюн, О.І. Щербак та ін.]. – К., 2003. – Вип. V. – С. 250–260.

Радкевич В.О. Проблеми формування навичок самостійної діяльності учнів ПТНЗ художнього профілю / Валентина Радкевич // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол.: С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та ін.]. – Хмельницький, 2004. – Вип. І – С. 117–125.

Радкевич В.О. Дидактичні принципи виробничого навчання майбутніх фахівців художнього профілю / Валентина Радкевич // Дидактика професійної школи: зб. наук. пр. / [редкол.: С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський та ін.]. – Хмельницький, 2005 – Вип. ІІ. – С.15–26.

Радкевич В.О. Педагогічні умови формування дослідницької культури педагога професійної школи / Валентина Радкевич // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол.: С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський та ін.]. – Хмельницький, 2005 – Вип. ІІІ. – С. 66–70.

Радкевич В.О. Дидактичні основи діяльності педагога професійної школи / Валентина Радкевич // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти [та ін.]; [редкол.: Козяр М.М., Зязюн І.А., Ничкало Н.Г. та ін.]. – Л., 2006. – С. 592–596.

Радкевич В.О. Концептуальні засади діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю / Валентина Радкевич // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол. : С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та ін.]. – Хмельницький, 2006. – Вип. IV. – С. 50–55.

Радкевич В.О. Концептуальні ідеї С.Я. Батишева у професійній підготовці висококваліфікованих робітників / Валентина Радкевич // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / [редкол. : Н.Г. Ничкало (голова) та ін.]. – К., 2006. – Вип. ІІ. – С. 216–222.

Радкевич В.О. Інноваційна діяльність професійно-художніх навчальних закладів / Валентина Радкевич // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол. : Н.Г. Ничкало (голова), І.А. Зязюн, О.І. Щербак та ін.]. – К., 2006. – Вип. VII. – С. 229–237.

Радкевич В.О. Виховні й розвивальні цілі професійно-художнього навчання фахівців художніх промислів і ремесел / Валентина Радкевич // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти : педагогічна майстерність, творчість, технології : зб. наук. пр. / АПН України, Ком. пед. наук Польської АН [та ін.]; за заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Х., 2007. – С. 317–328.

Радкевич В.О. Гуманістичні аспекти професійного навчання фахівців художнього профілю / Валентина Радкевич // Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін.] – К. ; Вінниця, 2008. – С. 231–238.

Радкевич В.О. Виробниче навчання / Валентина Радкевич // Енциклопедія освіти  / АПН України, голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. голов. ред. О.Я. Савченко, В.П. Андрущенко; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 85–86.

Радкевич В.О. Професійно-технічні навчальні заклади / Валентина Радкевич  // Енциклопедія освіти / АПН України, голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. голов. ред. О.Я. Савченко, В.П. Андрущенко; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 737–738.

Радкевич В.О. Ремесло / Валентина Радкевич // Енциклопедія освіти / АПН України, голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. голов. ред. О.Я. Савченко, В.П. Андрущенко; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 770–771.

Радкевич В.О. Обґрунтування моделі професійного навчання в системі «Педагогічна майстерня майстра художнього ремесла» / Валентина Радкевич // Педагогічна освіта і освіта дорослих : європейський вимір : [зб. наук. пр.] / за ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К. ; Хмельницький, 2008. – С. 435–445.

Радкевич В.О. Педагогічна конкретизація освітніх цілей професійного навчання кваліфікованих робітників / Валентина Радкевич // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / [редкол. : Н.Г. Ничкало (голова) та ін.]. – К., 2009. – Вип. ІІІ. – С. 13–22.

Радкевич В.О. Дидактичні основи формування змісту професійно-художньої освіти / Валентина Радкевич // Професійна освіта : ціннісні орієнтири сучасності : зб. наук. пр. / за заг. ред. І.А. Зязюна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К. ; Харків, 2009. – С. 363–371.

Радкевич В.О. Педагогічні умови розвитку професійної культури педагогів професійних художніх навчальних закладів / Валентина Радкевич // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностний : [зб. матеріалів VІ мист.-пед. читань пам’яті проф. О.П. Рудницької] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Чернівці, 2010. – С. 39–42.

Walentina Radkewicz. Humanistyczne aspekty kształcenia artystycznego / Walentina Radkewicz // Filosofia mistrzostwa pedagogicznego. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2009. – T. 230. – S. 211–218.

Walentina Radkewicz. Kulturologiczne zasady kształcenia zawodowego we współczesnej szkole zawodowej / Walentina Radkewicz // Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości / pod redakcją Tadeusza Lewowickiego i Franciszka Szloska. – Warszawa – Radom, 2009. – S. 234–238.

Walentina Radkewich. Organizacja przygotowania wykwalifikowanych pracowników artystycznego profile w zawodowych edukacyjnych zakładach Ukrainy / Walentina Radkewich / Pedagogika. – Тom 8 : Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee "Język – komunikacja – etyczność – twórczość". – Cześć : Z problemów kstałcenia nauczycieli / pod redakcją Jacka Piekarskiego, Maarii Szymańskiej, Liliany Tomaszewskej. – Płock : Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, 2009. – S. 191–198.

Радкевич В.О. Педагогічні умови розвитку професійної культури педагогів професійних художніх навчальних закладів / Валентина Радкевич // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностний : [зб. матеріалів VІ мист.-пед. читань пам’яті проф. О.П. Рудницької] ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Чернівці : Зелена Буковина, 2010. – С. 39–42.

Радкевич В.О. Енергоефективність у професійній підготовці майбутніх фахівців будівельного профілю / В.О. Радкевич // Новітні комп’ютерні технології : матеріали VІІІ Міжнародної наук.-техн. конф.  Київ-Сімферополь, 14–17 вересня 2010 р. – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – 208 с. – С. 58–61.

Радкевич В.А. Научное сопровождение развития профессионально-технического образования  Украины / В.А. Радкевич // Особенности профессионального обучения в условиях мирового экономического кризиса / Труды четвертых международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батишева. Россия, г. Москва. – 18–20 октября 2010 г. / Под ред. академика РАО А.М. Новикова. – М. : Издательство ЭГВЕС, 2010. –С. 175–181.

Радкевич В.О. Гуманізація неперервної  професійно-художньої освіти / В.О. Радкевич // Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід,  прогноз : зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р. : у 2 ч. / [за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало]. – Ч.1. – Київ : Педагогічна думка, 2010. –  С. 148–155.

Радкевич В.О. Інноваційна спрямованість змісту і технологій освіти / В.О. Радкевич // Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко,В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Інформ. система, 2010. – С. 32–38.

Радкевич В.О. Професійна освіта і освіта дорослих / Валентина Радкевич // Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко,              В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Інформ. система, 2010. – С. 188–228.

Радкевич В.О. Концептуальні основи діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки / В.О. Радкевич // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття : зб. наук. пр. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 114–119.

Радкевич В.О. Сучасні чинники розвитку професійного навчання в умовах виробництва / В.О. Радкевич // Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. / редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін. – К. : ІПТО НАПН України, 2011 – Вип. 4. – С. 18–28.

Радкевич В.О. Розвиток філософсько-прогностичних ідей С.Я. Батишева українськими дослідниками педагогіки професійної освіти / Валентина Радкевич // П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева : матеріали V міжнарод. наук. конф. : у 2-х т. – Т. 1 : Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільств / за ред. Н.Г. Ничкало, В.Д. Будака, М.Б. Яковлевої. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського 2011. – С. 92–102.

Радкевич В.О. Професійна компетентність – складова професійної культури / Валентина Радкевич // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. : в 5 т. – Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 63–74.

Радкевич В.А. Профессиональное обучение персонала предприятий в условиях развития инновационной системы Украины / Валентина Радкевич // Труды IV международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батишева, г. Москва. – 16–18 октября 2012 г. / Под науч. ред. Т.Ю. Ломакиной ; ФГНУ ИТИП РАО, 2012. – С. 164–171.

Радкевич В.О. Педагогічні умови професійного навчання учнів ПТНЗ художнього профілю на засадах народного мистецтва / Валентина Радкевич // Становлення і розвиток етнодизайну : український та європейський досвід. Кн. 1 : зб. наук. пр. / редкол. : гол. ред. М.І. Степаненко, упор. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – С. 29–34.

Radkiewicz Walentyna. Problem efektywności pracy w kształceniu zawodowym / Walentyna Radkiewicz // Aktywność edukacyjna – aktywność w zawodzie / Red. J. Piekarskiego, L. Tomaszewskiej, M. Szymańskiej, M. Kamińskiej. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2012. – S. 122–127.

Radkiewicz Walentyna. Zacady kompetencyjne zabezpieczenia jakości edukacji zawodowej oraz szkoleń personelu zakładόw unijnych / Walentyna Radkiewicz // Edukacja a rynek pracy : Od procesόw do efektόw kształcenia / Praca zbiorowa pod redakcją E. Wiśniewskiej, M. Jagodzińskiej, K. przybyszewskiej, 2012. – S. 265–273.

Radkiewicz Walentyna. Podejście kompetencyjne do kształcenia zawodowego personelu przedsiębiorstw / Walentyna Radkiewicz // Kształcenie zawodowe : pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. щорічник / за ред.. Т. Левовицького, І. Зязюна, Н. Ничкало, І. Вільш. – Ченстохова ; Ки, 2012. – Вип. ХІV. – С. 277–287.

Радкевич В.О. Професійно-педагогічна майстерність педагогів сучасної професійної школи / Валентина Радкевич // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. / редкол. : Н.Г. Ничкало (голова), та ін. ; упоряд. : Н.Г. Ничкало, О.М. Боровик ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Богданова А.М., 2013. – С. 252–258.

Radkiewicz Walentyna. Jakość kształcenia zawodowego w warunkach rozwoju gospodarki narodowej: interdyscuplinarne podejście / Walentyna Radkiewicz // Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod redakcją Zofii Szatory i Franciszka Szloska, 2013. – S. 316–322.

Радкевич В.О. Ринок праці і професійна освіта в умовах модернізації національної економіки / Валентина Радкевич // Інноваційність у науці і освіті : наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека / [В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковскі (заст. голови), Н. Ничкало (заст. голови)] ; упор. : Н. Ничкало, І. Савченко : Хмельницький національний університет. – К. : Богданова А.М., 2013. – С. 440–446.

Радкевич В.О. Професійна освіта і навчання як інструмент конкурентоспроможності національної економіки // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. /  [редкол: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Вид-во Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. – Вип.5. – С. 3–10.

Radkiewicz Valentyna. Problems of vocational education and mraining development in present day conditions// Edukacja a rynek pracy: ksztalkenie a kariera zawodowa/ Praca zbiorova pod redakcja Ewy Wisniewskiej, Nlatgo rzaty Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Zawodowej w Ptocku. – С. 241–251.

Радкевич В.О. Науково-методичне забезпечення якості професійної освіти і навчання / Валентина  Радкевич // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи : зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Вип. 6. – К. : «НВП Поліграфсервіс», 2015. –  С. 5–20.

Радкевич В.О. Сучасні тенденції професійного розвитку персоналу вітчизняних інноваційно активних підприємств / Валентина Радкевич // Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesności : зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща–Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; редкол. : В.Г. Кремень (голова), В.П. Андрущенко, Н.Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови) ; Л. Лук’янова, Л. Макаренко, О. Падалка [та ін.] (члени редколегії). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Т. 1. – С. 326–333.

Радкевич В.О. Професійна освіта і навчання – для сталого розвитку суспільства / Валентина Радкевич // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Ч. 1. / За ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. –
С. 16–21.

Радкевич В.О. Професійний розвиток персоналу вітчизняних підприємств / Валентина Радкевич // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало – Уклад. : М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. – К. : НТУ, 2015. – С. 212–224.

Радкевич В.А. Экологическое образование преподавателей профессионально-технических учебных заведений в Украине / В.А. Радкевич, Н.В. Кулалаева, С.А. Леу // Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых» / УО «ВГТУ». – Витебск, 2015. – С. 143–146.

Радкевич В.О. Концептуальні засади розвитку професійної освіти і навчання в сучасних умовах / Валентина  Радкевич // Дидактичні засади організації навчального процесу в професійних навчальних закладах України : зб. наук. статей / [наук. ред. : Х.Ш. Бахтіярова, І.В. Богачевська]. – К. : НТУ, 2015. –  С. 5–10.

Радкевич В.О. Еко-стажування у Німеччині / В. Радкевич, С. Леу // Проф.-техн. освіта, 2016. – № 1 (70). – С. 62.

Радкевич В.О. Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти і навчання: здобутки і перспективи / Валентина Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. [7, 19 квітня 2016 р., м. Київ] / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [за заг. ред. В. О. Радкевич]. – К., 2016. Т. 1. – С. 20–29.

Радкевич В.А. Имплементация элементов экологического дизайна в профессиональную подготовку будущих строителей / В. А. Радкевич, Н. В. Кулалаева // Сахаровские чтения 2016 года: экологические проблемы ХХІ века : материалы 16-й междунар. науч. конф., 19–20 мая 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С. А. Маскевича, С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. – Минск : МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 2016 – С. 55–56. 

Радкевич В.О. Культурологічні засади професійного навчання майбутніх фахівців художніх промислів і ремесел / Валентина Радкевич // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 1 : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М.І. Степаненко, упор. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 110–117.

Радкевич В.О. Інноваційні засади управління персоналом підприємств / Валентина Радкевич // Educacja zawodowa i ustawiczna: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji;[ redakcja naukowa Nella Nyczkało; Adam Solak]. – 2016. – C. 259-268.

Радкевич В.О. Ринкові засади професійного розвитку персоналу підприємств / Валентина Радкевич // Професійне навчання на виробництві: зб. наук. праць / [ред. кол.: В.О. Радкевич (голова та ін.)]. – Павлоград: вид-во ТОВ «ІМА – прес», 2015. – Вип. 6. – С. 3-9.

Valentyna Radkiewicz. Проблеми розвитку професійної освіти і навчання в сучасних умовах / Valentyna Radkiewicz // Edukacja a rynek pracy: kształcenie a kariera zawodowa/ Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Wiśniewskiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. – С. 241–251.

Радкевич В.О. Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти і навчання: здобутки і перспективи / Валентина Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. [7, 19 квітня 2016 р., м. Київ] / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [за заг. ред. В. О. Радкевич]. – К., 2016. Т. 1. – С. 20–29.

Радкевич В.О. Сучасні концепти розвитку професійно-художньої освіти в Україні / Валентина Олександрівна Радкевич // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України; редкол.: В.Ф. Орлов (голова) - Київ: Вид-во ТОВ "ТОНАР", 2016. - Вип. 11 - С. 5 - 21.

Радкевич Валентина. Модернізація професійної освіти і навчання в контексті євроінтеграції: науковий супровід / Валентина Радкевич // Науково‒методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів XI Всеукраїнської науково‒практичної конференції (звітної), присвяченої 25 – річчя НАПН України (м. Київ, 29 березня – 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно‒технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 27 – 32

Радкевич Валентина. Market fundamentals of vocational education reforming in Ukraine // Educacja dla przysztosci w perspektywie orientacji na rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; [redakcja naukowa Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec]. – 2017. – C. 144 – 155

Radkiewicz Walentyna. Modernizacja edukscji zawodowej na Ukrainie: wezwania globalizacyjne: Akademia Pedagogiki SpecjalneMarii Grzegorzewskiej w Warszawie. – 2017. – C. 155 – 165.

Радкевич Валентина. Забезпечення якості професійної освіти: європейський контекст змін / Валентина Радкевич // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей ІХ міжнародної науково – практичної конференції (м. Хмельницький, 9 – 10 листопада 2017 р.) (ред. кол. : Н.Г. Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 26 – 29

Радкевич В.О. Стандартизація професійної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / В.О. Радкевич, П.Г. Лузан, С.Г. Кравець // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25‒річчя НАПН України). Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім «Сам», 2017. ‒ С. 259 – 267

Радкевич В.О. Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу / О.В. Бородієнко, В.О. Радкевич, Л.П. Пуховська, О.П. Радкевич, С.О. Леу // Професійно-технічна освіта : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень / за наук. ред. В.О. Радкевич, М.В. Артюшиної. – Київ: ІПТО НАПН України, 2017. – С. 100-126

Валентина Радкевич Науково-методичний супровід модернізації вітчизняної системи професійної та фахової передвищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів / Радкевич Валентина Олександрывна // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 15 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – Вид. Євенок О.О., 2017. – С. 5-15

 

Інша діяльність

Спеціалізовані вчені ради

З 2011 р. є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Упродовж 2014–2016 рр. була членом спеціалізованої вченої ради в Інституті вищої освіти НАПН України.

З 2014 р. є членом спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.08 – теорія і методика професійної освіти «Республиканского Института профессионального образования» (Республіка Білорусь).

 

Наукові періодичні видання

Головний редактор чотирьох збірників наукових праць: «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»; «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи»; «Професійне навчання на виробництві».

Заступник головного редактора науково-методичного журналу «Професійно-технічна освіта».

Член редакційної колегії збірників наукових праць: «EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH» (Польща); «Педагогіка і психологія» (Національна академія педагогічних наук України).

 

Підготовка наукових кадрів

Фурса О.О. Організаційно-педагогічні засади навчально-виховного процесу у мистецькому коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Оксана Олександрівна Фурса. – Київ, 2005. – 21 с.

Скульська В.Є. Організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Віолета Євгенівна Скульська. – Київ, 2005. – 22 с.

Паржницький В.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у професійному ліцеї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Віктор Валентинович Паржницький. – Київ, 2006. – 21 с.

Михнюк М.І. Організація модульного курсового професійно-технічного навчання і підвищення кваліфікації робітників будівельного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Марія Іванівна Михнюк. – Київ, 2006. – 21 с.

Гриценок І.А. Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Інна Антонівна Гриценок. – Київ, 2007. – 23 с.

Алєксєєва С.В. Організація дослідницької діяльності учнів з дизайну у професійних навчальних закладах художнього профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Світлана Володимирівна Алєксєєва. – Київ, 2010. – 20 с.

Корницька Л.А. Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Лариса Анатоліївна Корницька. – Київ, 2010. – 21 с.

Висоцька Л.Є. Формування професійної культури майбутніх фахівців кулінарного профілю у вищих професійних училищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Людмила Євгенівна Висоцька. – Київ, 2011. – 21 с.

Короткова Л.І. Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ліна Ігорівна Короткова. – Київ, 2012. – 19 с.

Чернова Т.Ю. Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Тетяна Юріївна Чернова. – Київ, 2012. – 20 с.

Омельченко Г.Л. Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін у професійному навчанні кваліфікованих робітників швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Галина Леонідівна Омельченко. – Київ, 2012. – 20 с.

Комісарова Л.О. Розвиток технологічної культури майстрів виробничого навчання ПТНЗ швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Людмила Олексіївна Комісарова. – Київ, 2012. – 20 с.

Марковська О.Є. Педагогічні умови організації виробничого навчання і практики майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Оксана Євгенівна Марковська. – Київ, 2014. – 20 с.

Пʼятничук Т.В. Формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Тетяна Володимирівна Пʼятничук. – Київ, 2015. – 20 с.

Розіна Н. В. Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Розіна Надія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2016. - 21 с.

Михнюк М. І. Теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Михнюк Марія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2016. - 36 с. 

Глущенко О.В. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Глущенко Олена Вадимівна; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2017. - 21 с.

 

Викладацька діяльність

Викладала навчальні дисципліни: «Естетика», «Виробнича психологія», «Психологія і педагогіка». Проводила заняття на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ.

 

Проекти

Брала участь в міжнародних проектах:

- ТАСIС «Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні»;

- «TWINING» – «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя»;

- EU/ICCO/AVEP «Розширення доступу до сучасного та інноваційного професійного навчання для кращої занятості та підвищення прибутку сільських жителів в республіці Киргизстан»;

- ТЕМПУС «Екологічна освіта в Білорусі, Росії й Україні» (Еко БРУ);

- Проекти за підтримки Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ) в Україні:

 • «Профілактика ВІЛ/СНІД у Східній Європі;
 • «Реформа професійної освіти з урахуванням енергоефективності»;
 • «Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні»;

- Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчальним закладом» та ін.

Експерт Проекту ЄС програма Еразмус+ "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів закладів професійної освіти і навчання" (2016-2018 р.р.)

 

Сертифікати

Is an individual member in good standing for the period 2008 with the INTERNATIONAL EDUCATION AND TRAINING ASSOCIATION;

Is an individual member in good standing for the period 2009 with the INTERNATIONAL EDUCATION AND TRAINING ASSOCIATION;

EU funded Project «Strengthening Regional VET Management in Ukraine (2009);

Навчальний семінар «Забезпечення якості у системі професійної освіти і навчання» (2014 р);

Seminar and training «Methods and didactics of distance learning» within the framework of the international project TEMPUS 543707-TEMPUS-1-2013-1DE-TEMPUS-JPHES (2015);

Про стажування в університетах Падерборна і Бремена (Німеччина) на тему «Дидактичні аспекти розроблення та впровадження дистанційних курсів» (2016 р.).

Курси німецької мови "Goethe-Іnstitut Ukraine" 09.09.2016 - 25.11.2016 рр.

Certificate. Pani Radkevych Valentyna Uczestniczyl\A W VI miedzynarodoweji i multidyscyplinarnej konferencji dylematy wspolczesnej edukacji "Kulturowy kontekst niepelnosprawnosci i uzdolnien a edukacja" WYZSKA  SZKOLA LINGWISTYCZNA. 17/01/2018 Rektor WSL dr Edyta Sadowska

Certificate. Ms. Radkevych Valentyna has participated successfully in the seminar "Motivation in the field of vocational education and trainig". 574124-RPP-1-2016-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Kyiv, Kyiv National Economic University  named after Vadym Hetman 30-31 May 2017

Certyfikat Sz.P. prof. sw. dr hab Валеньина Радкевич uczestniczyl(a) w VII NAUKOWYM FORUM POLSKO-UKRAINSKIM / UKRAINSKO-POLSKIM na temat "EDUKACJA DLA PRZYSLOSCI" ktore odbylo sie w dniach 19-21 wrzesnia 2017 r. w Bydgoszczy

Сертифікат учасника ІХ Міжнародної науково=практичної конференції "Професійне ставнолення особистості: проблеми і перспективи" (м. Хмельничький, 9-10 листопада 2017) виданий Радкевич Валентині Олександрівні

Certificate. Radkevych Valentyna has participated successfully in the seminar "Different model of vocational teacher education and issues of learning in teacher education". Ivano-Frankivsk. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 29-30 May 2018. ITE-VET 2016-2018 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2_CBHE-JP

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Please publish modules in offcanvas position.