+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

maiborodaМайборода Людмила Анатоліївна

науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Google Академія 

тел. роб. +380 (44) 252-71-76

mayboroda2007[at]gmail.com; elearning[at]ivet-ua.science

Ключові компетенції: професійні знання в галузі професійно-технічної освіти, навички викладацької діяльності, організаційної роботи; володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Office, Fotoshop, Corel Draw та ін.); цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, організаційно-управлінські здібності.

Коло професійних інтересів:

  • розвиток інформаційно-аналітична компетентність педагогів професійного навчання ПТНЗ;
  • формування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ;
  • інформаційно-технологічна культура майбутніх кваліфікованих робітників;
  • дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційного професійного навчання.

НДР «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО».

НДР «Інформаційно-аналітичне забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку праці» (2009-2012 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО».

 

Публікації

Автор понад 45 наукових праць, з яких:

  • 1 – монографія (колективна),
  • 2 – навчально-методичне видання (колективні),
  • 1 навчально-методичне виданя (одноосібне)
  • 22 – публікацій у фахових наукових виданнях України
  • 1 – публікація у зарубіжному виданні
  • понад 15 публікацій у наукових конференціях, в т.ч міжнародних.

 

Основні наукові праці
Монографії

1. Майборода Л.А. Методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогів професійного навчання професійно-технічних навчальних закладів / Л.А. Майборода // Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика. Монографія / В.В. Ягупов, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, А.Г. Гуралюк, Д.О. Закатнов, Л.А.Майборода, В.В. Паржницький, за. наук. ред. В.В. Ягупова: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 176 с. – С 120–129; 163-168.

Посібники

2. Майборода Л.А. Організаційно-правові засади функціонування інформаційно-аналітичної системи управління ПТО / Л.А. Майборода Л.А. // Інформаційно-аналітичне управління освітніми системами: методичний посібник / за ред. Т. В. Волкової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 176 с., С. 24-32.
3. Майборода Л.А. Теоретичні основи рейтингового оцінювання якості ПТО / Л.А. Майборода Л.А. // Інформаційно-аналітичне управління освітніми системами: методичний посібник / за ред. Т. В. Волкової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 176 с., С. 44-53.
4. Майборода Л.А. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності педагога професійного навчання (на прикладі професій галузі зв’язку): методичні рекомендації. - К. : ФО-П Поліщук О.В., 2012. – 104 с.

Статті у наукових фахових виданнях

1. Майборода Л.А. Методика використання комп’ютерних кросвордів в активізації пізнавальної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників / Л.А. Майборода Л.А. // Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі») / За заг. ред. Л.В. Нестерової. – К. : ФО-П Поліщук О.В., 2011. – Вип. 4. – 300 с., [15] електрон. опт. диск (CD-ROM), С. 171-179.
2. Майборода Л.А. Модель готовності педагога професійного навчання до розвитку інформаційно-технологічної культури майбутнього кваліфікованого робітника / Л.А. Майборода Л.А. // Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами педагогічного подіуму «Авторські методики в підготовці педагога професійного навчання» / Укладач Л.В. Нестерова. – РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. Вип. 3. – 164 с., С. 163.
3. Майборода Л.А. Рейтингове оцінювання якості ПТО в сучасних умовах / Л.А. Майборода Л.А. // Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове видання, №2, 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tmpe.gb7.ru/mag_2_2011.htm – Назва з екрана. – Мова українська.
4. Майборода Л.А. Теоретичні і практичні аспекти оцінювання ефективної діяльності ПТНЗ / Л.А. Майборода Л.А. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – Вип. 1. – 252 с. – С. 112-118.
5. Майборода Л.А. Аналіз сучасного стану змісту навчання і навчально-методичного забезпечення ПТНЗ Києва / Л.А. Майборода Л.А. // Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове видання, № 3, 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tmpe.gb7.ru/mag_3_2012.htm. – Загол. з екрана.
6. Майборода Л.А. Використання комп’ютерних навчальних кросвордів у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників / Л.А. Майборода Л.А. // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою», № 8, 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2012_8/index.htm . – Загол. з екрана.
7. Майборода Л.А. Інформаційно-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку / Л.А. Майборода Л.А. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 21 (256), 2012 р., С. 89-94
8. Майборода Л.А. Комп’ютерне тестування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку / Л.А. Майборода Л.А. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012. – Вип. 2. – 220 с., С. 67-77.
9. Майборода Л.А. Методичні аспекти використання відеоматеріалів у формуванні інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників / Л.А. Майборода Л.А. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 30 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – 522 с., С. 220-224.
10. Майборода Л.А. Побудова рейтингу ПТНЗ засобами інформаційно-аналітичної системи «Профтех» / Л.А. Майборода Л.А. // Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини : збірник науково-методичних праць. – Вип. 1. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – 234 с., С. 87-93
11. Майборода Л.А. Розвиток інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку засобами педагогічного проектування / Л.А. Майборода Л.А. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.. М.Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – 348 с., С. 192-198.
12. Майборода Л.А. Професійна підготовка кваліфікованих робітників галузі зв’язку в ПТНЗ України (1940–1970 рр.)/ Л.А. Майборода Л.А. // Професійно-технічна освіта, № 1, 2013 р., С. 51-54.
13. Майборода Л.А. Професійна підготовка кваліфікованих робітників галузі зв’язку в ПТНЗ України (1940–1970 рр.)/ Л.А. Майборода Л.А. // Професійно-технічна освіта, № 2, 2013 р., С. 32-33
14. Майборода Л.А. Детермінанти розвитку інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників за професією «Оператор поштового зв’язку»/ Л.А. Майборода Л.А. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – 219 с., С. 92-95.
15. Майборода Л.А. Використання ІКТ у навчально-виробничому процесі ПТНЗ / Л.А. Майборода Л.А. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. – Вип. 3. – К. : Педагогічна думка – 180 с., С. 129-137
16. Майборода Л.А. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогів професійного навчання ПТНЗ засобами ІКТ / Л.А. Майборода // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014. – Вип. 5. – К. : «НВП Поліграфсервіс». – 220 с. – С 176–187.
17. Майборода Л.А. Методичні підходи до розроблення електронних освітніх ресурсів педагогами професійного навчання / Л.А. Майборода // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – Вип. 6. – К. : «НВП Поліграфсервіс».– 243 с., С. 155-166.
18. Майборода Л.А. Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогів професійного навчання ПТНЗ / Л.А. Майборода // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. Львів: ЛДУ БЖД, 2-15. – 2013 с., С. 58-62.
19. Майборода Л.А. Зміст поняття "Інформаційно-технологічна культура майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв'язку"/ Л.А. Майборода // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статтей / За редакцією В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало – Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. – К.: НТУ, 2015. – 768с., С. 730-734.
20. Майборода Л. Методичні підходи до створення персональних сайтів педагогами професійного навчання ПТНЗ / Л.А. Майборода // Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини: Зб. наук.-метод. пр. – Вип. 8. / Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – 270 с., С. 15-22.
21. Майборода Л. Формування інформаційно-освітнього ресурсу ПТНЗ педагогами професійного навчання // Л. Майборода // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – Вип.7.
22. Майборода Л. Персональний сайт як засіб розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогів професійного навчання ПТНЗ / Л.А. Майборода // Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове видання, № 8, 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tmpe.profua.info/images/docs/8/16majboroda.pdf. - Назва з екрана.
23. Mayboroda L. Development of the information technology culture of future skilled workers in the field of communication / L. Mayboroda // European Applied Sciences, June, 2013, № 6 - pp. 86-87

 

Інша діяльність

Викладацька діяльність

Викладання навчальних дисциплін «Спеціальна технологія» за професією кабельник-спаювальник, електромонтер лінійних споруд електрозв’язку, операторів поштового зв’язку, операторів електрозв’язку, «Системи та мережі електрозв’язку», «Основи телефонії» (ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку» м. Киева); «Інформатика» та «Інформаційні технології» (ДНЗ Вище професійне училище № 25 м. Києва).

 

Міжнародна діяльність

Участь в україно-німецькому проекті «Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні» (2006-2008); проекті ЄС «Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні» (2008-2012).