foto LM 2Петренко Лариса Михайлівна

Провідний науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: 0000-0002-7604-7273

Народилася 30 березня 1951 року. Освіта – вища. Закінчила Криворізький державний педагогічний інституту та отримала диплом учителя біології з додатковою спеціальністю хімія (1975 р.).

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 48 років. Працювала директором загальноосвітніх шкіл (м. Кривий Ріг), заступником директора Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України, старшим викладачем Криворізького державного педагогічного університету, старшим викладачем, доцентом Національного університету державної податкової служби України.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Система експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пікельна В. С.).

З 2006 р. працюю в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України:

2006-2007 рр. – старший науковий співробітник лабораторії змісту професійної освіти і навчання;

2008-2010 рр. – старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою;

2010-2013 рр. – навчання в докторантурі;

2013 (листопад) – 2017 (травень) рр. – учений секретар, старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Свистун В. І.);

З червня 2017 р. – до тепер – провідний науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційної професійної освіти.

НДР «Управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки» (2013-2015 рр.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія управління професійно-технічною освітою.

НДР «Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою» (2009-2012 рр.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія управління професійно-технічною освітою.

НДР «Теоретичні засади обґрунтування змісту і методик навчання предмета «Матеріалознавство» в ПТНЗ машинобудівного профілю» (2006-2008 рр.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія управління професійно-технічною освітою.

 

Публікації

Автор 156 наукових праць, з яких:

7 монографій, в т.ч. 1 – одноосібна,

12 навчально-методичних видань (навчальні, навчально-методичні посібники),

48 публікації у фахових виданнях,

11 публікацій в зарубіжних виданнях.

Основні наукові праці

Монографії

 1. Петренко Л. Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: монографія / Лариса Петренко / Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. – 456 с.
 2. Петренко Л. М. Децентралізація управління професійно-технічними навчальними закладами – імператив державної регіональної політики
  / Л. М. Петренко // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів : монографія. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. – С. 390–407.
 3. Теоретичні і методичні засади децентралізації управління професійно-технічним навчальним закладом // Децентралізація управління професійно-технічною освітою : монографія / авт. кол.: В. І. Свистун, Д. Д. Айстраханов, Г. В. Єльникова [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 250–278.
 4. Петренко Л. М. Теоретичні засади управління маркетингом професійної освіти як умова забезпечення якості підготовки фахівців / Управління якістю освіти: досвід та інновації: матеріали педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Валерії Семенівни Пікельної (Кривий Ріг, 23 січня 2015 р.) / за заг. ред. Л.Л. Сушенцевої; Криворізький пед. ін.-т ДВНЗ «Криворізький національний університет», Міністерство освіти і науки України. – Кривий Ріг, 2015. – С. 12–14.
 5. Петренко Л. М. Теоретичні основи управління маркетингом системи професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки / Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком професійно-технічної освіти: монографія / авт. кол. В. І. Свистун, Г. В. Єльникова, Л.М. Петренко та ін.., за наук. ред. В. І. Свистун. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 184 с. (С.126–146).
 6. Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти (рукопис): колективна монографія. К., 2016 р.
 7. Проблеми формування і розвитку економіки знань та інформаційного суспільства: колективна монографія. (рукопис). Варна, 2017 р.

Посібники

 

 1. Петренко Л. М. Педагогічна експертиза результатів навчання учнів: навчальний посібник / Л. М. Петренко / Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 164 с.
 2. Петренко Л. М. Педагогічна експертиза: технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів: навчально-методичний посібник/ Л. М. Петренко / Х.: Вид. група «Основа». – 2007. – 176 с.
 3. Петренко Л. М. Організація самостійної навчальної діяльності студентів: Курс лекцій / Л. М. Петренко / Ірпінь: Національний університет ДПС України, – 140 с.
 4. Петренко Л. М. Педагогіка і психологія вищої школи: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. М. Петренко / Ірпінь: Національний університет ДПС України, – 78 с.
 5. Петренко Л. М. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з курсу «Організація самостійної навчальної діяльності студентів»: методичні вказівки / Л.М. Петренко / Ірпінь: Національний університет ДПС України, – 23 с.
 6. Петренко Л. М. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з курсу «Психологія управління»: методичні вказівки/ Л. М. Петренко / Ірпінь: Національний університет ДПС України, – 42 с.
 7. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритми ефективної діяльності / Л. М. Петренко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. – 252 с.
 8. Петренко Л. М. Професійна освіта і навчання в Україні: сучасні технології управління. Методичний посібник / Л.М. Петренко, А.Р. Козак, С.П. Коваленко / Професійна освіта і навчання в Україні: сучасні технології управління / за заг. ред. Петренко Л.М. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – 152 с.
 9. Петренко Л. М. Інноваційні методи підготовки управлінських рішень у професійно-технічному навчальному закладі / Л. М. Петренко / Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів. – К.: Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 2015 (рукопис).
 10. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична культура керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко / Розвиток управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. – К.: Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 2015 (рукопис).
 11. «Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах» (рукопис). К, 2017;
 12. «Технології дистанційного професійного навчання» (рукопис). К, 2017.

Статті у наукових фахових виданнях:

 

 1. Петренко Л. М. Експертна оцінка діяльності школи: ефективність навчально-виховного процесу / Л. М. Петренко // Рідна школа. – 2001. – №8. – С. 19 –21.
 2. Петренко Л. М. Вплив регіонального оточення на якість навчально-виховного процесу / Л. М. Петренко // Рідна школа. – 2001. – №12. – С. 27–29.
 3. Петренко Л. М. Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі / Л. М. Петренко // Рідні школа. – 2002. – №6. – С. 44–46.
 4. Петренко Л. М. Виховна функція оцінки / Л. М. Петренко // Рідна школа. – 2002. – №11. – С. 25–17.
 5. Петренко Л. М. Якість знань учнів як один із основних критеріїв в оцінюванні ефективності навчально-виховного процесу / Л. М. Петренко / Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.праць. – Київ – Запоріжжя, 2002. – № 23. – С. 104–107.
 6. Петренко Л. М. Форми оцінювання знань учнів загальноосвітніх шкіл у зарубіжному досвіді / Л. М. Петренко / Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.праць. – Київ – Запоріжжя, 2002. – № 24. – С. 256–260.
 7. Петренко Л. М. Технологія підготовки педагогічного колективу до експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів / Л. М. Петренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2005. – № 6. – С. 171 – 174.
 8. Петренко Л. М. Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів / Л. М. Петренко // Освіта і управління. – 2006. – Т.9. - № 2. – С. 83 – 90.
 9. Петренко Л. М. Організаційні основи застосування педагогічної експертизи у системі управління вищим навчальним закладом / Л. М. Петренко // Вища освіта України – Додаток 3, том IV (11) – 2008 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 446 – 454.
 10. Петренко Л. М. Модернізація управління професійною освітою у зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / Л. М. Петренко // Вісник Черкаського університету. – 2009. – Вип. 146. – С. 30–35.
 11. Петренко Л. Чинники впливу на організацію професійної освіти в Україні в умовах глобалізації / Л. Петренко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2009. – № 17. – С. 119–123.
 12. Петренко Л. М. Децентралізація управління в теорії менеджменту / Л. М. Петренко // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // tme.umo.edu.ua
 13. Петренко Л. М. Державно-громадське управління професійно-технічними навчальними закладами: теоретичні основи / Л. М. Петренко // Нові технології навчання. – 2010. – № 66, ч. 2. – С. 147–154.
 14. Петренко Л. М. Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу / Л. М. Петренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2011. – № – С. 35–41 (Сер. «Педагогіка»).
 15. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична діяльність – невід’ємна складова професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2011. – Вип. 33, ч. 1. – С. 194–200. (Сер. «Педагогіка і психологія»).
 16. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична діяльність керівників у системі управління професійно-технічним навчальним закладом / Л. М. Петренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 159, ч. 2. – С. 234–241. (Сер. «Педагогіка. Психологія. Філософія»).
 17. Петренко Л. Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема / Л. Петренко / Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С.180–187.
 18. Петренко Л. М. Концепція розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів
  / Л. М. Петренко // Професійно-технічна освіта. – 2012. – № 3. – 34–36.
 19. Петренко Л. М. Особистісний аспект моделі розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу / Л. М. Петренко // Вища освіта України. – Додаток 3 до № 1. – 2012. – С. 343–349 (Тематичний вип. «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання»).
 20. Петренко Л. М. Системний підхід до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Наукові праці. – 2012. – Вип. 176. – Т. 188. – С. 16–21. (Сер. «Педагогіка»).
 21. Петренко Л. М. Сучасні наукові підходи до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)». – 2012. – № 20 (255). – С. 43–55.
 22. Петренко Л. Структура інформаційно-аналітичної компетентності фахівців у теорії педагогіки / Л. Петренко // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 1, ч. ІІ. – С.129–132.
 23. Петренко Л. Cучасні тенденції модифікацій педагогічних технологій в освіті дорослих / Л. Петренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. – Полтава, 2013. – Вип. 11. – С. 256–261.
 24. Петренко Л. Діагностика педагогічної рефлексії керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. Петренко // Молодь і ринок. – 2013. – № 11 (106). – С. 42–
 25. Петренко Л. Емпіричне дослідження розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. Петренко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 2. – С. 51–57.
 26. Петренко Л. М. Аналіз результатів діагностики мотивації досягнень керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5. – С. 129–133.
 27. Петренко Л. М. Експертна оцінка морфології та змісту інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу / Л. М. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – № 7 (50). – С. 123–126.
 28. Петренко Л. М. Підготовка керівника професійно-технічного навчального закладу до аналітичної діяльності: інноваційний підхід / Л. М. Петренко // Наука і освіта. – 2013. – № 3. – С. 124–128.
 29. Петренко Л. М. Реалізація дослідницької функції управління керівником професійно-технічного навчального закладу / Л. М. Петренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2013. – Вип. 34. – С. 150–154.
 30. Петренко Л. М. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу / Л. М. Петренко // Професійно-технічна освіта. – 2013. – № 3. – С. 50–53.
 31. Петренко Л. М. Філософські основи проектування технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2013. – Вип. 4. – С. 30–35.
 32. Петренко Л. Педагогічні умови розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу / Л. Петренко // Нова педагогічна думка. – № 1. – 2013. – С. 94–98.
 33. Петренко Л. М. Использование э-портфолио в развитии информационно-аналитической компетентности руководителя учебного заведения / Л.М. Петренко // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 3. – С. 104–
 34. Петренко Л. М. Принципы отбора информации или: проверьте факты и сообщения / Л. М. Петренко // Образовательные технологии. – 2013. – № 2. – С.90–95.
 35. Петренко Л. М. Развитие информационно-аналитической компетентности руководителя / Л. М. Петренко // Профессиональное образование. – 2013. – № 1. – С. 33–37.
 36. Петренко Л. М. Метод анализа иерархий в определении приоритетности организационно-педагогических условий развития информационно-аналитической компетентности руководителей учебных заведений / Л.М. Петренко, А. В. Мамонова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2014. – № 1. – С. 165–169 (Серия: педагогика, психология).
 37. Петренко Л. Содержание информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведении / Л.Петренко // Открытое и дистанционное образование. – 2014. – № 1 (53). – С. 88–
 38. Петренко Л. М. Інформаційне забезпечення управління маркетингом професійно-технічної освіти в регіоні / Л. М. Петренко // Інформаційне забезпечення управління маркетингом професійно-технічної освіти в регіоні // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2015. – № 8. – С. 84–89.
 39. Петренко Л. М. Електронний портфоліо: від технології професійного навчання до технології самореклами на ринку праці / Л. М. Петренко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. Праць : Вип. 11 / Інст-т проф..-тех. освіти НАПН України ; [Ред. Кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін. ]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 63–71.
 40. Петренко Л. М. Концептуальні засади підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників / Л.М. Петренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 44 / редкол.– Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 190-194.
 41. Петренко Л. Розвиток базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти / Л. М. Петренко // Вісник Національної академії Державної Прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид.: [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadped_2016_6_11. – Хмельницький. Серія: Педагогіка. ‒ 2016. ‒ Вип. 6.
 42. Петренко Л. Контекстний підхід до розвитку базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти / Л. М. Петренко // Національної академії Державної Прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. ‒ 2016. – № 5(7). – С. 215 – 225.
 43. Петренко Л.М. Формування базових компетентностей майбутніх фахівців у політехнічних коледжах / Л. М. Петренко // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г. В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – № 2 – С. 95-101.
 44. Петренко Л. М. Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти / Л.М. Петренко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін. ]. – Вид. Євенок О. О, 2017. – С. 30-36.

Статті в інших виданнях:

 1. Петренко Л. Cтан розробленості проблеми інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: порівняльно-історичний аналіз / Л. Петренко // Теорія та методика професійної освіти. – 2011. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://www.tmpe. profua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=120
 2. Петренко Л. М. Система соціальної інформації в управлінні професійно-технічним навчальним закладом / Л. М. Петренко / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2011. – № 4. – С. 151–155.
 3. Петренко Л. М. Акмеологічний підхід до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко / Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. пр. – Вип. ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2012. – С. 256–266.
 4. Петренко Л. М. Аналіз концепцій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко / Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2012. – Вип. 3. – С. 21–26.
 5. Петренко Л. М. Експлікація поняття «інформаційно-аналітична компетентність» / Л. М. Петренко / Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – 2012. – Вип. 3. – C. 69–78.
 6. Петренко Л. М. Розвиток інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу: нормативно-правове поле / Л. М. Петренко // Теорія та методика професійної освіти. – № 3. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // tmpe.gbru
 7. Петренко Л. Теоретичні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. Петренко / Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи : зб. наук. пр. [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Ін-т ПТО НАПН України, 2012. – Вип. 2. – С. 24–33.
 8. Петренко Л. М. Підготовка керівника професійно-технічного навчального закладу до прийняття управлінського рішення: дослідницький підхід / Л. М. Петренко / Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини. – 2012. – Вип. 2. – С. 48–52.
 9. Петренко Л. Морфологія інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (емпіричні дані) / Л. Петренко / Зб. наук. пр. за матеріалами VI міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища», (Київ, 22–23 листоп. 2011 р.) / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – К. : Академперіодика НАН України, 2011. – С. 449–455.
 10. Петренко Л. М. Методичні аспекти розвитку професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко / Метод. посіб. «Педагог професійної школи» за матеріалами ІІІ всеукр. семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [за заг. ред. Л. В. Нестерової]. – К. : ФО-П Поліщук О. В., 2011. – Вип. 4. – 300 с.
 11. Петренко Л. М. Педагогічний аналіз як складова процесу забезпечення якості освіти в професійно-технічному навчальному закладі / Л. М. Петренко / Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. круг. столу «Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» (Павлоград, 15 квітня 2011 р.). – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – С. 13–16.
 12. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична компетентність – невід’ємна складова керівника професійно-технічного навчального закладу / Л. М. Петренко / Управління в освіті : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 14–16 квіт. 2011 р.) / відп. Л. Д. Кизименко. – Львів : Львівська політехніки, 2011. – С. 246–247.
 13. Петренко Л. М. Підготовка до інформаційно-аналітичної діяльності керівників навчальних закладів у системі неперервної освіти / Л. М. Петренко
  / Сучасні проблеми підготовки фахівців до соціальної та культурної діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 14квіт. 2011 р.) / [за заг. ред. Л. М. Степаненко]. – К. : КІСКЗ. – 2011. – С. 251–253.
 14. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична діяльність як атрибут професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів
  / Л. М. Петренко // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Ялта, 22–24 верес. 2011 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 2. – C. 123–126.
 15. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична діяльність керівника – основа формування інформаційної системи в ПТНЗ / Л. М. Петренко / Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 14–17 верес. 2011 р.). – К. : Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, 2011. – С. 61–62.
 16. Петренко Л. М. Аналіз соціальної інформації як складова педагогічного проектування / Л. М. Петренко / Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка. – 2011. – С. 86–87.
 17. Петренко Л. М. Стан роботи з інформацією в сучасному професійно-технічному навчальному закладі / Л. М. Петренко / Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : матеріали наук.-практ. семінару, (Київ, 19жовт. 2011 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України / за заг. ред.: В. О. Радкевич, В І. Свистун. – К. : ІПТО НАПН України, 2011. – С. 77–78.
 18. Петренко Л. М. Чинники сталого розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Система роботи ПТНЗ з формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Кривий Ріг, 23–24 листоп. 2011 р.) / Інститут ПТО НАПН України ; [за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої]. – Кривий Ріг, 2011. – С. 103–104.
 19. Петренко Л. М. Mетодологічні основи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Зб. наук. пр. за матеріалами VIII міжнар. конф. «Стратегія якості у промисловості і освіті», (Болгарія, Варна, 8–15 черв. 2012 р.) : матеріали : у 3-х т. – Т. 3 / [упоряд.: Хохлова Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О.]. – Дніпропетровськ-Варна, 2012. – С. 302–305.
 20. Петренко Л. М. Педагогічне моделювання інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ) : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 14–16 берез. 2012 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 225–226.
 21. Петренко Л. М. Інваріантне моделювання – пріоритетний науковий підхід до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали звітної наук.-практ. конф., (Київ, 29 берез. 2012 р.) / [за заг. ред. В. О. Радкевич]. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – С. 207–210.
 22. Петренко Л. Модель інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. Петренко // Матеріали наук.-практ. семінару «Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика», (Київ, 17 трав. 2012 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України ; [за заг. ред. В. І. Свистун]. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – С. 63–67.
 23. Петренко Л. М. Системне моделювання розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі», (Севастополь, Крим, 6–10 черв. 2012 р.). – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Т. 4. – С. 36–38.
 24. Петренко Л. М. Cамообразование руководителей профессионально-технических учебных заведений и условия его активизации / Л. М. Петренко // Матеріали I-ої междунар. науч.-практ. конф. «Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры», (Дніпропетровськ, 24–26 жовт. 2012 р.). – Днепропетровск : ГУЗ «МВПУ ПИТ», 2012. – С. 173–176.
 25. Петренко Л. М. Особенности управления самообразовательной деятельностью руководителей профессионально-технических учебных заведений в условиях развития киберпространства / Л. М. Петренко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Кіберагресія: психолого-педагогічні та кібернетичні проблеми безпеки», (Луганськ, 12–14 листоп. 2012 р.) / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 81–91.
 26. Петренко Л. Система розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. Петренко // Матеріали звітної наук.-практ. конф. «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», (Київ, 29 берез. 2013 р.) / Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2013. – С. 60–62.
 27. Петренко Л. М. Варіативність технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Матеріали міжнар. практ. конф. «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченої 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка, (Полтава, 12–14 берез. 2013 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 138–139.
 28. Петренко Л. М. Принципи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті медіаосвіти / Л. М. Петренко // Зб. статей методол. семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив», (Київ, 3 квіт. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/files/1369216397.pdf. – С. 584–595.
 29. Петренко Л. Конкурентоспроможність професійно-технічного навчального закладу та шляхи її досягнення / Л. Петренко // Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : зб. наук. ст. методолог. семінару, (Київ,17 берез. 2010 р. ): у 2 ч. / [за ред.: В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало]. – К. : Пед. думка, 2010. – Ч. 1. – С. 134–140.
 30. Петренко Л. Формування базових компетенцій у майбутніх кваліфікованих робітників / Л. Петренко / Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи : зб. наук. пр. / [ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – Вип. 1. – С. 152–164.
 31. Петренко Л. Система розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. Петренко // Матеріали звітної наук.-практ. конф. «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», (Київ, 29 берез. 2013 р.) / Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2013. – С. 60–62.
 32. Петренко Л. М. Варіативність технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Матеріали міжнар. практ. конф. «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченої 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка, (Полтава, 12–14 берез. 2013 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 138–139.
 33. Петренко Л. М. Принципи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті медіаосвіти / Л. М. Петренко // Зб. статей методол. семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив», (Київ, 3 квіт. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/files/1369216397.pdf. – С. 584–595.
 34. Петренко Л. М. Управління маркетингом системи професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки / Л. М. Петренко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м.Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 2 / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – С.12–14.
 35. Петренко Л. М. Теоретичні засади управління маркетингом професійної освіти як умова забезпечення якості підготовки фахівців/ Л. М. Петренко // Управління якістю освіти: досвід та інновації: матеріали педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Валерії Семенівни Пікельної (Кривий Ріг, 23 січня 2015 р.) / за заг. ред. Л.Л.Сушенцевої; Криворізький пед. ін.-т ДВНЗ «Криворізький національний університет», Міністерство освіти і науки України. – Кривий Ріг, 2015. – С. 12–14.
 36. Петренко Л. М. Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців: технологічний аспект / Л. М. Петренко / Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців: матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару (Київ, 27 січня 2015 р. / за заг. ред. В.О. Радкевич; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – С. 11–18.
 37. Петренко Л. М. Е-портфоліо: суть, функції, перспективи використання в навчанні і на ринку праці / Л. М. Петренко // Нові інформаційні технології в освіті для всіх ІТЕА-2015 / зб. наук. пр. Х Міжнар. конф. (27 листопада, м. Київ). –Ч.2. – С. 96–100. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/2_itea_2014_ua/1?e=0.
 38. Петренко Л. М. Інформаційний підхід до визначення змісту підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів/ Л. М. Петренко // Професійне навчання на виробництві // зб. наук. праць. – 2015. – Вип. VI. – С. 34–41.
 39. Петренко Л. М. Сучасне поле дослідження проблеми розвитку дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС / Л. М. Петренко / Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовкиPh.D в ЄС / Л.М. Петренко / Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (Київ, 30 січня 2016 р.) [за заг.ред В.О. Радкевич, Л. М. Петренко; Ін-т проф.-техн. Освіти НАПН України]. – 2016. – С.17–22.
 40. Петренко Л. М. Практико-орієнтований підхід до формування змісту підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною формою / Л.М. Петренко / Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції / за заг. ред. Л.І. Шевчук. – Хмельницький: НМЦ ПТО ПК; ФОП МельникА. А.  – С. 465–469.
 41. Петренко Л. М. Професійна культура для майбутніх фахівців та кваліфікованих робітників / Л. М. Петренко // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 3. – С. 55.
 42. Петренко Л .М. Проблема підготовки педагогів до впровадження дистанційного професійного навчання в науковій літературі / Л. М. Петренко // Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу [Електронний ресурс]: матеріали наук. - практ. семінару (м. Київ, 26 квітня 2016 р. ) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. – С. 36-37.
 43. Петренко Л .М. Підготовка керівників ПТНЗ до впровадження інноваційних методів управління / Л. М. Петренко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – С. 52–53.
 44. Петренко Л .М. Професійна культура для майбутніх фахівців та кваліфікованих робітників / Л. М. Петренко // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 3. – С. 55.
 45. Петренко Л .М. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання: методичний аспект / Л. М. Петренко // Професійна освіта в умовах сталого розвитку / зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1грудня 2016 р.) /за заг. ред. В.О. Радкевич, Г.М. Романової; Ін-т проф.-техн. Освіти НАПН України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – С. 221-223.
 46. Петренко Л .М. Організація підготовки педагогів до провадження дистанційного навчання на основі діагностування / Л. М. Петренко // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція (звітна), присвячена 25-річчю НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р). – С. 236-238.
 47. Петренко Л. М. Інформаційна культура керівника ПТНЗ / Л. М. Петренко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1(74). – С. – 15-18.
 48. Петренко Л .М. Теоретичні основи моделювання технологій дистанційного професійного навчання / Л. М. Петренко // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017року) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України / [ред.кол.: Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 103-108.

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Petrenko L. Analysis of theterm «Information and Analytical competency» / L. Petrenko / Edukacja – technika – informatyka. Rocznik naukowy. – Nr – Czẹść 2. – 2011. – P. 56–59.
 2. Петренко Л. М. Использование э-портфолио в развитии информационно-аналитической компетентности руководителя учебного заведения / Л.М. Петренко // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 3. – С. 104–
 3. Петренко Л. М. Принципы отбора информации или: проверьте факты и сообщения / Л. М. Петренко // Образовательные технологии. – 2013. – № 2. – С. 90–95.
 4. Петренко Л. М. Развитие информационно-аналитической компетентности руководителя / Л. М. Петренко // Профессиональное образование. – 2013. – № 1. – С. 33–37.
 5. Петренко Л. М. Метод анализа иерархий в определении приоритетности организационно-педагогических условий развития информационно-аналитической компетентности руководителей учебных заведений / Л.М. Петренко, А. В. Мамонова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2014. – № 1. – С. 165–169 (Серия: педагогика, психология).
 6. Петренко Л. Содержание информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведении / Л.Петренко // Открытое и дистанционное образование. – 2014. – № 1 (53). – С. 88–
 7. Петренко Л. М. Компетентностный подход к развитию профессионализма руководителей профессионально-технических учебных заведений / Л. М. Петренко // Сб. науч. трудов по материалам II междунар. науч. конф. «Инновация, качество, образование и развитие», (Баку, Азербайджан, 7–9 июня 2012 г.) [под общ. ред. А.Д. Заманова]. – С. 206–209 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bpkiyi.edu.az/yeni/2012/10/29/1452/
 8. Петренко Л. М. Mетодологічні основи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л. М. Петренко // Зб. наук. пр. за матеріалами VIII міжнар. конф. «Стратегія якості у промисловості і освіті», (Болгарія, Варна, 8–15 черв. 2012 р.) : матеріали : у 3-х т. – Т. 3 / [упоряд.: Хохлова Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О.]. – Дніпропетровськ-Варна, 2012. – С. 302–305.
 9. Петренко Л. М. Соціально-реконструкціоністський підхід до професійної підготовки фахівців / Л. М. Петренко // Edukacja zavodova i ustawiczna. Polsko-ukrainski rocznik naukowy. – 2016. – № – S. 349-359.
 10. Petrenko L. Prospects of introduction of technologies of remote training in vocational schools / L .Petrenko // Formation of Knowlendge Economy as the Basis for Information Society [Collected Works] / by M/ V/ Yermoschenko, S. V. Onyshko, A. A. Oleshko, I. Y. Shtuler ets. – Athens-Kiev: International Academy of Internation Science. – 2017. – P. 114-118.
 11. Петренко Л. М. Стан організаційно-педагогічного забезпечення дистанційного професійного навчання в професійно-технічних навчальних закладах / Л. М. Петренко // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. ХІІ Междунар. науч. конф., 17-24 сент. 2017г., г. Нетания (Ізраїль). – Хмельницкий : ХНУ, 2017. – С. 139-136 (укр., рус., анг.).

 

 

Інша діяльність

Інша діяльність

 

Викладач в аспірантурі

 

Спеціалізовані вчені ради

 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України.

Наукові періодичні видання

Заступник головного редактора збірника наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи», який входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та Бібліометрики Української науки.

Заступник головного редактора збірника наукових праць «Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка».

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Професійне навчання на виробництві».

 

Підготовка наукових кадрів

 

кандидати наук:

 

Варава Ірина Павлівна. Тема: «Формування готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самовдосконалення».

Гермак Ольга Леонідівна. Тема: «Педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці електромонтерів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Романов Леонід Анатолійович. Тема: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій».

Пілевич Оксана Анатоліївна. Тема: «Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих навчальних закладах».

Кононенко Андрій Геннадійович. Тема: «Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (закінчив аспірантуру 31 серпня 2017 р.).

Масліч Світлана Володимирівна. Тема: «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (закінчила аспірантуру 31 серпня 2017 р.).

Паржницький Олександр Вікторович. Тема: «Формування професійної компетентності майбутніх токарів у професійно-орієнтованому освітньому середовищі», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захистив дисертацію 4 жовтня 2017 р.).

Докторанти:

Смирнова Ірина Михайлівна. Тема: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів» (відрахована з докторантури 30 квітня 2017 р.).

Гириловська Ірина Вікторівна. Тема: «Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників».

 

Викладацька діяльність

 

Викладання навчальних дисциплін «Психологія та педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Організація самостійної навчальної діяльності студентів»

Проведення тренінгів на курсах підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін (Інституту післядипломної освіти Академії фінансового управління Міністерства фінансів України) «Навчання дорослих: особливості, методи, технології», «Сучасні модифікації педагогічних технологій в системі вищої освіти».

Проведення майстер-класів для керівників професійно-технічних навчальних закладів: «Інформаційно-аналітична діяльність керівника: алгоритми ефективного управління», «Якісно-змістове оброблення інформації».

Проведення семінарів для аспірантів: «Використання засобів інформаційних технологій в наукових дослідженнях»; «Робота з науковою інформацією», «Методи аналітичного оброблення наукової інформації»; тренінгів: «Використання методів аналізу емпіричних даних у педагогічному експерименті», «Методи експертного оцінювання результатів дослідження на констатувальному та формувальному етапах педагогічного експерименту».

Викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в педагогічних дослідженнях» в аспірантурі ІПТО НАПН України.

Участь у проекті «Підвищення рівня педагогічної освіти для прикладного навчання в галузі професійної освіти» в рамках програми Еразмус +(2016-2018 рр.).

 

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Please publish modules in offcanvas position.