Kravets Sveta

Кравець Світлана Григорівна

Старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

.">.

ORCID 0000-0001-6259-0067

Google Академія

sveta.kindz[at]mail.ru; elearning[at]ivet-ua.science

Ключові компетенції: професійні знання в галузі теорії й методики професійної освіти, знання й практичний досвід створення методик щодо оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників, розроблення ДСПТО нового покоління, організації дистанційного навчання кваліфікованих робітників; знання специфіки й особливостей професійної підготовки фахівців сфери послуг (ресторанний сервіс); навички наукового консультування, викладацької діяльності, наукової експертизи наукових педагогічних досліджень; знання основ психології, досвід застосування положень психопедагогіки у процесі професійної підготовки учнів; вільне володіння українською та російською мовами, англійською, німецькою – на рівні читання і перекладу зі словником; упевнений користувач сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Особистісні якості: самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, справедливість, комунікабельність, організаційно-управлінські здібності, мобільність, мотивація досягнення успіху.

Коло професійних інтересів:

 • запровадження модульно-компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • організація професійної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • використання інноваційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційного професійного навчання.

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Проектування змісту професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія змісту професійної освіти і навчання.

НДР «Теоретико-методологічні засади розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління» (2009-2012 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія змісту професійної освіти і навчання.

 

Публікації

Автор понад 50 наукових праць щодо дослідження проблем професійної (професійно-технічної) освіти, дистанційної професійної освіти, удосконалення освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, розвитку й формування професійних й ключових компетентностей суб’єктів педагогічної взаємодії.

 • 2 – монографії (у співавторстві);
 • 4 – посібники, (навчально-методичні посібники, навчальні програми);
 • 2 – методичні рекомендації,
 • 1 – Державний стандарт професійно-технічної освіти;
 • 23 – публікації у фахових наукових виданнях (у тому числі статті, які входять до наукометричних баз, статті у зарубіжних виданнях);
 • 26 – статей і тез у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, семінарів, круглих столів.
 • 1 – електронний ресурс.

Список підготовлених наукових праць (за видами)

Монографії

 1. Стандартизація професійної освіти: теорія і практика; монографія / А.А. Каленський, П. Г. Лузан, Н. М. Ваніна, Т. М. Пащенко, С. Г. Кравець, Т. В. Пятничук. – За  наук. ред. А. А. Каленського. – Житомир: «Полісся», 2018.– 256 с.
 2. Кравець С. Г. Розвиток проектної культури педагогів професійного навчання: основні вектори дослідження в контексті управління якістю освіти / С. Г. Кравець // кол. монографія «Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія» / за заг. редакцією Л. Л. Сушенцевої, Л.М. Петренко, Н.В. Житник –  Павлоград: ІМА- прес, 2018. – С. 86-109.

 

Посібники, підручники, навчальні програми

 1. Кравець С. Г. Ключові компетентності у професійному становленні фахівців ресторанного сервісу : навчально-методичний комплекс / С. Г. Кравець. – К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2013. – 112 с.
 2. Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями: посібник / С. Г. Кравець, Ю. І. Кравець, Н. П. Дерев’янко, О. Г. Оліферчук. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. –152 с.
 3. Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства) : навч. посіб. / С. Г. Кравець, Н. П. Камінська, О. Г. Оліферчук, за наук. ред. С. Г. Кравець – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – 202 с.
 4. Кравець С. Г. Навчальна програма «Психологія» / C. Г. Кравець, Л. М. Романкова [відп. за вип. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К. : 2018. – 61 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Кіндзерська С. Г. Методичні рекомендації: Розробка професійних стандартів, основаних на компетенціях, на прикладі професії «Офіціант» / С. Г. Кіндзерська, В. І. Кузнецова // Педагогічний експеримент всеукраїнського рівня у закладах проф.-тех. освіти. Науково-методичні матеріали за результатами роботи у 2009 році. Частина 5. Упорядник Т. Г.Націокс – К : ІІТіЗО МОН України, 2010. – С. 15-50. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: https://proftekhosvita.org.ua/static/files/eksp_maidan_2009_5.pdf
 2. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до дистанційного навчання кваліфікованих робітників / [О. В. Базелюк, А. А. Каленський, С. Г. Кравець та ін.]. – Київ : ІПТО НАПН України, 2017. – 76 с.

Державні стандарти професійно-технічної освіти

 1. Державний стандарт професійно-технічної освіти «Майстер ресторанного обслуговування» / авт. кол. : В. В. Супрун, В. О. Радкевич, В. В. Паржницький, С. Г. Кравець, Ю. І. Кравець та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // ipto.kiev.ua /. – Загол. з екрану.

 

Статті у наукових виданнях України

 1. Кіндзерська С. Г. Організаційно-методичні засади формування ключових компетенцій фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах / С. Г. Кіндзерська // Вища освіта України – додаток 4, том V (23), – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» –  С. 430-436.
 2. Кіндзерська С. Г. Формування ключових компетенцій фахівців ресторанного сервісу: орієнтація на європейські вимоги / С. Г. Кіндзерська //
  Проф.-тех. освіта. – 2011. – № 1. – С. 16-19.
 3. Кіндзерська С. Г. Професійна майстерність педагогічних працівників як умова формування компетентності фахівців / С. Г. Кіндзерська // Проф.-тех. освіта. –  2011. – № 3. – С. 10-13.
 4. Кіндзерська С. Г. Формування ключових компетентностей фахівців у вищих професійних училищах / С. Г. Кіндзерська // Проф.-тех. освіта. – 2012. – № 2. – С. 16-18.
 5. Киндзерская С. Г. Методика формирования содержания учебных модулей ГСПТО нового поколения / С. Г. Киндзерская // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2012. – № 2 (5). –  С. 137-142.
 6. Кравець С. Г. Педагогічне проектування змісту ключових компетентностей кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 38 : зб. наук. праць / за ред. Д. Е. Кільдерова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 87-91.
 7. Кравець С. Г. Авторська методика щодо формування ключових компетентностей фахівців ресторанного сервісу / С. Г. Кравець // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 39 : збірник наукових праць / за ред. Д. Е. Кільдерова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 114-119 .
 8. Кравець C. Г. Ключові компетентності в оновленні змісту професійної підготовки фахівців ресторанного сервісу / С. Г. Кравець // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 6 / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2013. – С. 40-46.
 9. Кравець С. Г. Формування ключових компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного сервісу: результати педагогічного експерименту / С. Г. Кравець // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К. :  ІПТО НАПН України, 2014. – С. 105-110.
 10. Кравець С. Г. До проблеми впровадження основних положень психопедагогіки у процес підготовки кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // Теорія і методика професійної освіти : [Електронний ресурс] – 2015. – Випуск 6. Режим доступу до журн. : http://www.tmpe.profua.info/images/docs/6/15kravetz.pdf – Назва з екрана.
 11. Кравець С. Г. Методика формування ключових компетентностей майбутніх фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах / С. Г. Кравець // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. [Електронний ресурс] – 2015. – Випуск 6. Режим доступу до журн. : http://media.wix.com/ugd/c6c37c_ ee885105b28c43ef8899ec6c26f6a0e8.pdf – Назва з екрана.
 12. Кравець С. Г. Удосконалення професійної майстерності педагога у контексті психопедагогіки / С. Г. Кравець // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету»: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГІ, 2015. – Випуск 33.– С. 93-97.
 13. Кравець С. Г. Психолого-педагогічні основи проектної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 11 / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 44-54.
 14. Кравець С. Г. Функціональне забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників засобами дистанційного навчання / С. Г. Кравець // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. – 2016. – Випуск 8.  – С. 100-108.
 15. Кравець С. Г. Суть і компоненти готовності педагогів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 12 / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 78-90.
 16. Кравець С. Г. Інтегрована професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема / С. Г. Кравець // Теорія і методика професійної освіти : [Електронний ресурс] – 2016. – Випуск 11. Режим доступу до журн. : http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol.11/Kravets11.pdf – Назва з екрана.
 17. Кравець С. Г. Компетентнісний підхід до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах / С. Г. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка: Вип. 2. – Т. : Вид-тво: Тнпу ім. В. Гнатюка, 2017. – С. 129-138.
 18. Радкевич В. О., Лузан П. Г., Кравець С. Г. Стандартизація професійної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / Радкевич В. О., Лузан П. Г., Кравець С. Г. // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 259-267.
 19. Кравець С. Г. Актуальність розвитку проектної культури педагогів професійного навчання в умовах інноваційного поступу суспільства / С. Г. Кравець // Освітній простір України. Науковий журнал – Випуск 10, 2017. – Івано-Франківськ. – С. 59-64.
 20. Кравець С. Г. Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації / С. Г. Кравець // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. – №1 (156) січень, 2018. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С. 61-67.
 21. Кравец С. Г. Проектная культура педагога в контексте развития дистанционного профессионального образования / С. Г. Кравец // Профессиональное образование. 2018. № 2 (32)– С. 52-56.
 22. Кравець С. Г. Прогностична модель дистанційного професійного навчання / С. Г. Кравець // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 15 / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2018. – С. 88-97.
 23. Кравець С. Г. Вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання / С. Г. Кравець // // Освітній простір України. Науковий журнал – Випуск 13, 2018. – Івано-Франківськ. – С.154-160.

Тези конференцій

 1. Кіндзерська С. Г. Формування ключових компетенцій фахівців ресторанного сервісу / С. Г. Кіндзерська // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: зб. тез доповідей за матеріалами звітної науково-практичної конф. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Київ, 29 –30 берез. 2010 р.). – К., 2010. – С. 85-87.
 2. Кіндзерська С. Г. Формування ключових компетенцій учнів у системі діяльності Малої академії наук України / С. Г. Кіндзерська // Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2010 р.) / упоряд. : О. В.Биковська, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. Л. Макаренко // М-во освіти і науки України. – Вип. 2 – К. : Інформаційні системи, 2010. – С. 122-125.
 3. Кіндзерська С. Г. Модульно-компетентнісний підхід у формуванні навчальних планів та навчальних програм / С. Г. Кіндзерська //  Розроблення Державних стандартів ПТО нового покоління: проблеми та перспективи. Матеріали круглого столу  в рамках виставки «Інноватика в освіті України», ІПТО НАПН України. – К., 2010. – С. 18-22.
 4. Кіндзерська С. Г. Методологічні засади розроблення державних стандартів нового покоління / С. Г. Кіндзерська // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (Київ, 18 – 19 квіт. 2011 р.). / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; за заг. ред. В. О.Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2011. – С. 71-73.
 5. Кіндзерська С. Г. Формування ключових компетентностей фахівців сфери послуг – вимога сучасної ресторанної індустрії / С. Г. Кіндзерська // П’яті Міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка С. Я.Батишева : матеріали V Міжнар. наук. конф.: [том II: Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах] / за ред. Н. Г. Ничкало, В. Д. Будака, М. Б. Яковлевої (Київ, 7 – 8 верес. 2011 р.) – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – С. 63-69.
 6. Кіндзерська С. Г. Компетентнісний підхід у забезпеченні якості навчання фахівців ресторанного сервісу у ВПУ / С. Г. Кіндзерська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника» (Кривий Ріг, 23 – 24 лист. 2011 р.) / Інститут ПТО НАПН України ; за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої. – Кривий Ріг, 2011. – С. 79-81.
 7. Кіндзерська С. Г. Методика розроблення типових програм  з навчальних предметів державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління / С. Г. Кіндзерська // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 берез. 2012 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – С. 26-29.
 8. Кіндзерська С. Г. Формування ключових компетентностей фахівців ресторанного сервісу за модульними технологіями / С. Г. Кіндзерська // Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару (м. Київ, 17 травня 2012 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. Свистун.  – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – С. 43-46.
 9. Кравець С. Г. Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників як умова формування компетентності фахівців / С. Г. Кравець // Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: материалы I-ой Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 24 – 26 окт. 2012 г.). – Днепропетровск: ГУЗ «МВПУ ПИТ», 2012. – С. 192-194.
 10. Кравець С. Г. Відображення ключових компетентностей у державних стандартах професійно-технічної освіти нового покоління / С. Г. Кравець // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 берез. 2013 р.). Т. 2. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич, Г.В. Єльникової. – К. : ІПТО НАПН України, 2013. – С. 48-52.
 11. Кравець С. Г. Соціальне партнерство в оновленні змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець //  Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти» (Кривий Ріг, 11–12 квіт. 2013 р.) / за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої ; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Кривий Ріг: вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 87-89.
 12. Кравець С. Г. Реалізація компетентнісного підходу в професійно-технічній освіті / С. Г. Кравець // матеріали Звітної наук.-практ. конф. [«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»], (Київ, 24-25 берез. 2014 р.). Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2014. – С. 46-49. – Режим доступу : http: // ipto.kiev.ua /. – Загол. з екрану.
 13. Кравець С. Г. Компетентнісний підхід як інструмент інтеграції  професійної підготовки у світовий освітній простір / С. Г. Кравець // матеріали методол. семінару [«Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації»], (Київ, 3 квітн. 2014 р.). Ч. 1. / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст.голови), О. І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – С.161-164. – Режим доступу : http: //biblos.iod.gov.ua/docview.php?doc_id=2486/. – Назва з екрана.
 14. Кравець С. Г. Технологія розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти / С. Г. Кравець // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2015 р.). Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2013. – С. 87-90.
 15. Кравець С. Г. Моделювання змісту підготовки кваліфікованих робітників з конкретних професій на основі компетентнісного підходу / С. Г. Кравець // матеріали всеукр. звітн. наук.-практ. конф. [«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»], (Київ, 7,19 квіт. 2016 р.). Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016.
 16. Кравець С. Г. Функції дистанційного навчання у системі професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // матеріали науково-практичного семінару [«Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу»], (26 квіт. 2016 р.). – С. 21-24. (0,2 д. а.). Режим доступу: http://ivet-ua.science/images/Journals_IPTO/Arhive/Seminar-20160426-proceedings.pdf
 17. Кравець С. Г. Проблеми професійної підготовки робітничих кадрів в умовах соціокультурного контексту / С. Г. Кравець // International Science-Practical Conference «Actual questions and problems of social science» Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – P. 155-159.
 18. Кравець С. Г. Розвиток технологічної готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів засобами дистанційної освіти / С. Г. Кравець // матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. [«Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»], (Київ, 1 груд. 2016 р.).
 19. Кравець С. Г. Розвиток готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // матеріали I Всеукраїнської веб-конференції [«Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті»], (м. Київ, 28 лют. 2017 р.) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – С. 57-59.
 20. Кравець С.Г. Розвиток готовності педагогів до реалізації функцій дистанційного навчання / С. Г. Кравець // матеріали всеукр. звітн. наук.-практ. конф. [«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України] (м. Київ, 29 березня-13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 222-225.
 21. Кравець С. Г. Проектна культура педагогів у реалізації сучасних стратегій стандартизації професійної освіти / С. Г. Кравець // матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 25-річчю НАПН України [«Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, проблеми, перспективи»], (м. Київ-Ірпінь, 27 квітня 2017 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко; Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; Ірпінський державний коледж економіки та права. – Павлоград: ІМА-прес, 2017. – С. 54-57.
 22. Кравець С. Г. Дослідницька компетентність в основі розвитку проектної культури педагога професійного навчання / С. Г. Кравець // матеріали ІІІ Всеукраїнського наук.-практичн. веб-семінару, присвяченому 25-річчю НАПН України / За заг. ред. кол В.О. Радкевич; Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України  – К. : ТОВ «ІМА-прес». 2017. – С. 35-38.
 23. Кравець С. Г. Проблема розвитку проектної культури педагогів професійного навчання у контексті наукового осмислення / С. Г. Кравець // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: зб. тез доповідей IX міжнародної наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 9-10 листоп. 2017 р.) / ред. кол: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 143-145.
 24. Кравець С. Г. Нормативно-правове забезпечення дистанційного професійного навчання / С. Г. Кравець // матеріали II Всеукраїнської веб-конф. [«Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті»], (м. Київ, 28 лют. 2018 р.) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – С. 53-58.
 25. Кравець С.Г. Організаційно-педагогічні умови забезпечення дистанційного професійного навчання  / С. Г. Кравець // матеріали Всеукр. звітн. наук.-практ. конф. [«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 236-238.
 26. Кравець С. Г. Проектна культура педагогів у контексті модернізації системи професійної освіти / С. Г. Кравець // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2018 р., Київ / Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. – К., 2018. – С. 370-373 с.

Електронні ресурси:

 1. Кравець С. Г. Впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників. Теоретичні аспекти (мікро-модуль) / С. Г. Кравець. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://e-learning.org.ua/course/view.php?id=60 – Загол. з екрану.

 

 

Інша діяльність

Педагогічний експеримент всеукраїнського рівня у закладах професійно-технічної освіти з розробки державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій з напряму «Ресторанний сервіс» (2008-2010 рр.).

Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (2010).

Проект ЄС-МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» в Україні (2012).

Міжнародний проект Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»

Координатор освітньої підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту професійно-технічної освіти

 

Розроблення ДСПТО

Робота щодо створення професійних стандартів (професія «Офіціант», «Бармен», «Буфетник») (2008–2010 рр.).

Розроблення ДСПТО на основі компетентнісного підходу:

 • науковий консультант у розробленні ДСПТО з професії «Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг», затверджений наказом МОН України № 859 від 27.06.2013 р.,
 • науковий консультант у розробленні проекту ДСПТО з професії «Монтажник будівельний» на основі компетентнісного підходу;
 • співавтор ДСПТО з професії «Майстер ресторанного обслуговування», затверджений наказом МОН України № 1494 від 28.10.2013 р.,
 • співавтор проекту ДСПТО з професії «Підручний сталевара конвертерного виробництва (конвертера)» на основі модульно-компетентнісного підходу.

 

Викладацька діяльність
 • викладання навчальних дисциплін на кафедрі загальної психології філософського факультету, керівництво курсовими роботами (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника),
 • викладання предмету «Професійна етика та психологія» (Івано-Франківське ВПУ готельного сервісу і туризму),
 • науковий керівник науково-дослідницьких робіт учнів-членів Івано-Франківського обласного відділення МАН України.
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Please publish modules in offcanvas position.