+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Kravets Sveta

Кравець Світлана Григорівна

науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID 0000-0001-6259-0067

Google Академія

sveta.kindz[at]mail.ru; elearning[at]ivet-ua.science

Ключові компетенції: професійні знання в галузі теорії й методики професійної освіти, знання й практичний досвід створення методик щодо оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників, розроблення ДСПТО нового покоління; знання специфіки й особливостей професійної підготовки фахівців сфери послуг (ресторанний сервіс); навички наукового консультування, викладацької діяльності; знання основ психології, досвід застосування положень психопедагогіки у процесі професійної підготовки учнів; вільне володіння українською та російською мовами, англійською, німецькою – на рівні читання і перекладу зі словником; упевнений користувач сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Особистісні якості: самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, справедливість, комунікабельність, організаційно-управлінські здібності, мобільність, мотивація досягнення успіху.

Коло професійних інтересів:

 • запровадження модульно-компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників ПТНЗ;
 • організація професійної підготовки у ПТНЗ;
 • використання інноваційних технологій навчання у педагогічній взаємодії.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційного професійного навчання.

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Проектування змісту професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія змісту професійної освіти і навчання.

НДР «Теоретико-методологічні засади розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління» (2009-2012 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія змісту професійної освіти і навчання.

 

Публікації

Автор понад 50 наукових праць щодо дослідження проблем професійно-технічної освіти, дистанційної професійної освіти, удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку й формування професійних й ключових компетентностей суб’єктів педагогічної взаємодії.

 • 1 – посібник,
 • 1 – навчальний посібник,
 • 4 – методичні рекомендації,
 • 3 – Державні стандарти професійно-технічної освіти;
 • 1 – навчально-методичне видання,
 • 17 – публікацій у фахових наукових виданнях України,
 • 25 – статей і тез у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, семінарів, круглих столів.
 • 1 – електронний ресурс.

Список підготовлених наукових праць (за видами доповнити)

Методичні рекомендації:

 1. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до дистанційного навчання кваліфікованих робітників / [О. В. Базелюк, А. А. Каленський, С. Г. Кравець та ін.]. – Київ : ІПТО НАПН України, 2017. – 76 с.

 

Електронні ресурси (веб-сайти, портали, електронні підручники, посібники, електронні бібліотеки, електронні бази даних).

 1. Кравець С. Г. Впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників. Теоретичні аспекти (мікро-модуль) / С. Г. Кравець. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://e-learning.org.ua/course/view.php?id=60 – Загол. з екрану.

 

Статті у наукових виданнях України

 1. Кравець С. Г. Удосконалення професійної майстерності педагога у контексті психопедагогіки / С. Г. Кравець // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету»: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГІ, 2015. – Випуск 33.– С. 93-97 (0,5 д. а.).

5 . Кравець С. Г. Функціональне забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників засобами дистанційного навчання / С. Г. Кравець // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. – 2016. – Випуск 8. – С. 100-108.

 1. Кравець С. Г. Суть і компоненти готовності педагогів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 12 / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 88-97 (0,75 д. а.)
 2. Кравець С. Г. Інтегрована професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема / С. Г. Кравець // Теорія і методика професійної освіти : [Електронний ресурс] – 2016. – Випуск 11. Режим доступу до журн. : http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol.11/Kravets11.pdf – Назва з екрана. (0,5 д.а)
 3. Кравець С. Г. Компетентнісний підхід до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах / С. Г. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка: Вип. 2. – Т. : Вид-тво: Тнпу ім. В. Гнатюка, 2017. – С. 129-138.

Тези конференцій.

 1. Кравець С. Г. Функції дистанційного навчання у системі професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // матеріали науково-практичного семінару [«Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу»], (26 квіт. 2016 р.) (0,2 д. а.).
 2. Кравець С. Г. Проблеми професійної підготовки робітничих кадрів в умовах соціокультурного контексту / С. Г. Кравець // International Science-Practical Conference «Actual questions and problems of social science» Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. P. 155-159 (0,25 др.арк).
 3. Кравець С. Г. Розвиток технологічної готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів засобами дистанційної освіти / С.  Г. Кравець // матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. [«Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»], (Київ, 1 груд.  2016 р.).(0,15 д.а.)
 4. Кравець С. Г. Розвиток готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // матеріали I Всеукраїнської веб-конференції [«Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті»], (м. Київ, 28 лют. 2017 р.) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – С. 57-59 (0,2 д. а.).
 5. Кравець С.Г. Розвиток готовності педагогів до реалізації функцій дистанційного навчання / С. Г. Кравець // матеріали всеукр. звітн. наук.-практ. конф. [«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України] (м. Київ, 29 березня-13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 222-225 – (0,15).
 6. Кравець С. Г. Проектна культура педагогів у реалізації сучасних стратегій стандартизації професійної освіти / С. Г. Кравець // матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 25-річчю НАПН України [«Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, проблеми, перспективи»], (м. Київ-Ірпінь, 27 квітня 2017 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко; Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; Ірпінський державний коледж економіки та права. – Павлоград: ІМА-прес, 2017. – С. 54-57 (0,2)
 7. Кравець С. Г. Дослідницька компетентність в основі розвитку проектної культури педагога професійного навчання / С. Г. Кравець // матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС», присвяченого 25-річчю НАПН України (Київ, 15 травня, 2017 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич; ІПТО. – Київ. – с. 35-38.
 8. Кравець С. Г. Проблема розвитку проектної культури педагогів професійного навчання у контексті наукового осмислення / С. Г. равець // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: зб. тез доповідей IX міжнародної наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 9-10 листоп. 2017 р.) / ред. кол: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 143-145.

 

 

Інша діяльність

Педагогічний експеримент всеукраїнського рівня у закладах професійно-технічної освіти з розробки державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій з напряму «Ресторанний сервіс» (2008-2010 рр.).

Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (2010).

Проект ЄС-МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» в Україні (2012).

Міжнародний проект Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»

Координатор освітньої підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту професійно-технічної освіти

 

Розроблення ДСПТО

Робота щодо створення професійних стандартів (професія «Офіціант», «Бармен», «Буфетник») (2008–2010 рр.).

Розроблення ДСПТО на основі компетентнісного підходу:

 • науковий консультант у розробленні ДСПТО з професії «Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг», затверджений наказом МОН України № 859 від 27.06.2013 р.,
 • науковий консультант у розробленні проекту ДСПТО з професії «Монтажник будівельний» на основі компетентнісного підходу;
 • співавтор ДСПТО з професії «Майстер ресторанного обслуговування», затверджений наказом МОН України № 1494 від 28.10.2013 р.,
 • співавтор проекту ДСПТО з професії «Підручний сталевара конвертерного виробництва (конвертера)» на основі модульно-компетентнісного підходу.

 

Викладацька діяльність
 • викладання навчальних дисциплін на кафедрі загальної психології філософського факультету, керівництво курсовими роботами (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника),
 • викладання предмету «Професійна етика та психологія» (Івано-Франківське ВПУ готельного сервісу і туризму),
 • науковий керівник науково-дослідницьких робіт учнів-членів Івано-Франківського обласного відділення МАН України.