Липська Лариса Василівна

старший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

Google Академія

larisalipska[at]gmail.com

Ключові компетенції: професійні знання в галузі вищої освіти, навички викладацької діяльності, вільне володіння українською та російською мовами, англійською та польською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, та ін.); цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, організаційно-управлінські здібності.

Коло професійних інтересів:

  • запровадження інноваційного підходу до професійної підготовки студентів;
  • використання інформаційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.

Коротка біографічна довідка

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (2015-2017 рр.)Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

НДР «Теоретичні та методологічні засади комп’ютерної підтримки професійної підготовки майбутніх фахівців із впровадження інтерактивних технологій у віртуальному середовищі», Київський національний лінгвістичний університет.

 

Публікації

Навчальні посібники

1. Липська Л.В. Практикум з циклу дисциплін "Інформаційні технології в менеджменті (Офісна техніка)": Навчальний посібник для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" / Бойченко О.А., Коваль Т.І. // К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. 130 с.
2. Інформаційні технології в перекладі: Навч. посібник / авторський колектив: Т.І.Коваль, П.Г.Асоянц. Л.М.Артемчук, С.І.Гундоров, Л.В.Липська, О.І.Вадімова, Т.І.Шеремет:/ Заг. Ред. Т.І.Коваль.-К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 261 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № 1/11-9814 від 22.10.2010р.)

Навчальні програми

3. Карташова Л. А., Липська Л. В. Типова програма з дисципліни "Інформаційні технології у правознавчій діяльності" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство"/ Укл. Л. А. Карташова, Л. В. Липська – К.: КНЛУ, 2013. – 40 с.

Статті в наукових фахових виданнях

4. Липська Л.В. Використання текстових редакторів для підготовки ділових документів/ Липська Л.В., Коваль Т.І //Збірник наукових праць "Теоретичні питання освіти та виховання" / КНЛУ, 2001. C.119-123
5. Липська Л.В. Навчання основ інформатики та обчислювальної техніки студентів юридичних спеціальностей лінгвістичних ВНЗ / Карташова Л.А. Липська Л.В. //НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: 36. наукових праць / Педрада. -К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - №1(8). С.156-161.
6. Липська Л.В. Реалізація розвивального навчання фізики іноземним студентам на підготовчому відділенні/ Липська Л.В. // Нові технології навчання: Наук.-метод.зб. Спец.випуск / Кол.авт.-К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006, – 152 с., С. 52-53.
7. Липська Л.В. Проблеми навчання інформаційних технологій майбутніх юристів у лінгвістичному університеті /Липська Л.В. // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – Вип.7. – 256с. С.151-154.
8. Липська Л.В. Соціально-педагогічні засади навчання інформаційних технологій в процесі професійної підготовки правознавців у вищих навчальних закладах /Липська Л.В. // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Теоретичний та науково-методичний часопис 3(38)’2010, Рівне 2010, С. 152- 157.
9. Липська Л.В. Поняття готовності майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності/ Липська Л.В. //Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 3, 2012, С. 144-150.

10. Липська Л.В. Підготовка майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності: : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лариса Василівна Липська. – К., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014. –22 с.

11. Липська Л.В. Структура інформаційно-освітнього середовища професійно технічних навчальних закладів / А.Б. Зуєва / Теорія і методика професійної освіти, електронне наукове фахове видання, Випуск 11, 2016, режим доступу http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol.11/LypskaZuieva11.pdf.

12. Липська Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної оcвіти з використанням інформаційно-освітнього середовища / Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 12 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : ТОВ «Міленіум», 2016. – 142 с. – Біб-ліогр. в кінці ст. с. 97-101

Статті у наукових збірниках і періодичних виданнях

13. Липська Л.В. Використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики студентів-іноземців на підготовчому відділенні / Липська Л.В. // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 3, 2006, С. 183-189.
14. Липська Л.В. Пропедевтична підготовка майбутніх фахівців із зарубіжних країн на підготовчому факультеті / Липська Л.В.// Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 36 / За заг. редакцією академіка АПН Євтуха М.Б., укладач – О.В Михайліченко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – 264с. С. 116-119.
15. Липська Л.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізики на підготовчому факультеті з використанням комп’ютерних програм /Липська Л.В. // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 4, 2008, С. 165-172.
16. Липська Л.В. Сучасні інформаційні технології в навчанні майбутнього юриста /Липська Л.В. // Щомісячний науково-педагогічний журнал Молодь і ринок № 6(53), червень 2009, С 94 – 96.
17. Липська Л.В. Впровадження нових інформаційних технологій у професійну підготовку правознавців у вищих навчальних закладах/ Липська Л.В.// Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 42/ За заг. редакцією проф. Матвієнко О.В., укладач – доц. Кудіна В.В. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 228с. – С.209-214.
18. Липська Л.В. Поняття готовності майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 3, 2012, С. 144-150.
19. Липська Л.В. Організаційно-педагогічні передумови використання правознавцями інформаційних технологій у професійній діяльності/ Липська Л.В.// Вища освіта України: теорем. Та наук.-метод. Часопис. -- 2013р. -№3(50). – Додаток 1: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Т.2. –286с., С. 213-216
20. Lypska L.V. Theoretical principles of forming the model of training law students in using information technologies in professional occupation/ Lypska L.V./ Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7, 202 p., P.95-99.
21. Липська Л.В Модель підготовки майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності / Липська Л.В. // Збірник Черкаського університету серія Педагогічні науки №21 (274), Черкаси, -2013, 152 с., С. 83-86.
22. Липська Л.В. Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх маркетологів// Л.В.Липська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету, серія Психологія та педагогіка, випуск 24. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015 ¬– 232 с. – С. 221 – 225.

Статті та тези в збірниках наукових конференцій

23. Липська Л.В. Модульно-рейтинговий контроль в процесі навчання ”основ інформатики” студентів юридичних спеціальностей в лінгвістичному університеті /Липська Л.В. // Збірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-18 листопада 2004 року.), Київ-Луганськ, 2004.
24. Липська Л.В. Модульно-рейтинговий контроль в процесі навчання ”Основ інформатики” студентів юридичних спеціальностей в лінгвістичному університеті / Липська Л.В. //Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-18 листопада 2004 року.) Київ – Луганськ, 2004.
25. Липська Л.В. Застосування модульно-рейтингової системи оцінювання в навчально-виховному процесі./ Липська Л.В. Карташова Л.А., Бабак І.О.// Нові інформаційні технології в навчальному процесі: П'ята міжнародна науково-практична конференція. – Одеса: Астропринт, 2005, С. 111-114.
26. Липська Л.В. Застосування комп’ютерних навчальних засобів в процесі навчання фізики студентів іноземців на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів / Липська Л.В. // Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ — Переяслав-Хмельницький 22 - 25 травня 2006 року). – Київ-Переяслав-Хмельницький, 2006, С. 161-163.
27. Липська Л.В. Викладання фізики на підготовчому факультеті для іноземних громадян з використанням інформаційних технологій /Липська Л.В. // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: Тези доповідей наукової конференції ЮНЕСКО КНЛУ, 12 грудня 2007р. / - К,: Вид. центр КНЛУ, 2007. – 307с, С.68-70.
28. Липська Л.В. Особливості підготовки майбутніх правознавців у процесі навчання інформаційним технологіям /Липська Л.В. // Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов ІV Междунар. научн. Конф., 11-18 сент. 2010г., г. Будва (Чорногория). – Хмельницкий : ХНУ, 2010. –323 с. (укр., рус., англ.), С. 17-20.
29. Липська Л.В. Розвиток творчих навичок майбутніх правознавців у процесі навчання інформаційних технологій /Липська Л.В. // Міжнародна науково-практична конференція “Гуцульський феномен: мистецтво жити і творити”, м. Косів, 27 – 29 серпня 2010 р. с.126-132
30. Липська Л.В. Застосування нових інформаційних технологій в процесі професійної підготовки правознавців у вищих навчальних закладах// Науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі",[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.knlu.kiev.ua/?AC=360].
31. Липська Л.В. Застосування інформаційних технологій у навчанні майбутніх правознавців / Липська Л.В. //Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 371с, С.307-309.
32. Липська Л.В. Проблеми наступності та підготовка до її реалізації у навчанні майбутніх правознавців// Липська Л.В., Капустян М. В., Кравцов І.В. // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012 ¬– 769 с. – С. 650 – 652.
33. Липська Л.В. Організаційно-педагогічні передумови використання правознавцями інформаційних технологій у професійній діяльності / Липська Л.В. // Zbiór raportów naukowych “Teoria i praktyka – znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 – 31.07.2013) – Lublin: Wydawca: Sp.z.o.o “Diamond trading tour”, 2013.-100 str., S60-64.
34. Липська Л.В. Інформаційні технології в роботі правознавця// Липська Л.В., // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013 ¬– 671 с. – С. 630 – 632.
35. Липська Л.В. Ґенеза термінологічного апарату проблеми підготовки майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // материалы Международной научно-практической конференция "ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ", Симферополь: Издательство "Оджак" 2013. – 272с. С.216-217.
36. Lypska L. Theoretical principles of forming the model of training law students in using information technologies in professional occupation// L. Lypska//Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7., 202 p., P.95-99
37. Липська Л.В. Методика підготовки майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності// Л.В. Липська// Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodwej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Artuale naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, prakyka” (Gdańsk 29.06.2015 – 30.06.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o “Diamond trading tour”, 2015.-118 str., S26-30.
38. Липська Л.В. Особливості навчання інформаційних технологій майбутніх маркетологів у лінгвістичному університеті.// Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 213 с., с. 39-42.

39. Липська Л.В. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес як запорука фахової компетентності майбутніх маркетологів// Л.В.Липська // Proceedings of IInd International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23-24, 2015, Abu-Dhabi, UAE)” International Scientific and Practical Conference, Multidisciplinary Scientific Edition, №1(5), Vol.3, January 2016, p. 37-38.

40. Липська Л.В. Інформаційно-освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Проблеми підготовки для професійної освіти: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 25 листопада 2016 року) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Департамент освіти і науки Львівської обласної адміністрації; за заг. Ред. Ю.М. Козловського, Л.Л.Сушенцевої. – Львів: ПП «Ощипок М.М.», 2016 р.  – 259 с., С. 92-93

41. Липська Л.В. Формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу/ Професійна освіта в умовах сталого розвитку /збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р. /за заг. ред. В. О. Радкевич, Г. М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. - Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 284 с., с. 200-202.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню