+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

KulalaevaКулалаєва Наталя Валеріїна

завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат хімічних наук

доцент

ORCID 0000-0002-8613-1495

Google Академія

Ключові компетенції: професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, навички викладацької діяльності, вільне володіння українською та російською мовами, французькою – на рівні спілкування та читання; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint та ін., підготовка дистанційних курсів на базі платформи Moodle); цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність.

Коло професійних інтересів:

  • формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників, студентів ВНЗ та робітників підприємств;
  • запровадження еко-орієнтованих педагогічних технологій у навчальному процесі ПТНЗ;
  • формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі проектних технологій.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Особливості професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного виробництва» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія професійного навчання на виробництві / зарубіжних систем професійної освіти і навчання.

 

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, з яких:

  • 3 монографії;
  • 1 підручник;
  • 3 навчальних посібника;
  • 2 методичних рекомендацій;
  • 47 статей у фахових та інших наукових виданнях України;
  • 18 патентів;
  • 50 тез конференцій.

 

Основні наукові праці:
Монографії:

Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва : теорія і практика [монографія] / авт. кол. : В.О. Радкевич, В.М. Аніщенко, Н.В. Кулалаєва, Г.І. Лук'яненко, А.М. Михайличенко, В.Є. Скульська ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 300 с. [Електронна бібліотека НАПН:http://lib.iitta.gov.ua/7939/].
Кулалаєва Н.В. Виховна складова педагогіки безпеки: [монографія] / Н.В. Кулалаєва, О.А. Мармазинський, В.О. Михайлюк. – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2014. – 354 с.

Навчально-методичне видання:

Методичні рекомендації щодо професійного навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва / авт. кол.: Н. В. Кулалаєва, С. О. Леу, В. Б. Байдулін, М. О. Савченко. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 164 с.

Статті у наукових фахових виданнях України:

Кулалаєва Н. В. Умови формування готовності до безпечної самореалізації вихованців закладів освіти / Н.В. Кулалаєва // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 6. – 140 с. С. 36-40.
Кулалаєва Н. В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті будівельників / Н.В. Кулалаєва // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Вип. 7. – 152 с. С. 32-36.
Кулалаєва Н. В. Професійне навчання кваліфікованих робітників на високотехнологічному виробництві: організаційно-педагогічні умови / Н. В. Кулалаєва // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 9 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – 128 с. – С. 52-58. [Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/11378/].
Кулалаєва Н. В. Формування культури безпеки професійної діяльності будівельників у ПТНЗ / Н. В. Кулалаєва // Професійно-технічна освіта. – №2 (67). – 2015. – С. 10-13. [Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/10879/]
Кулалаєва Н. В. Обґрунтування імплементації ризик-орієнтованого підходу до системи освіти як умови сталого розвитку / Н. В. Кулалаєва // Професійна освіта: проблеми і перспективи/ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – Випуск 8. – 136 с.С. 30-34. [Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/11039/]
Кулалаєва Н. В. Формування готовності майбутніх будівельників до безпечної професійної діяльності / Н. В. Кулалаєва // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 10 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С. 65–71.
Кулалаєва Н. В. Культура безпеки як умова реалізації професійної ідентичності майбутніх будівельників / Н. В. Кулалаєва // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2016. – С. 115-122.
Статті в інших наукових виданнях
Кулалаєва Н. В. Формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника з безпечним типом поведінки в умовах виробництва/ Н. В. Кулалаєва // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – Вип. 6. – К. : «НВП Поліграфсервіс».– 243 с. – С. 90-101. [Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/11035/]
Кулалаєва Н.В. Освітні інновації в опануванні дисциплін циклу «культура безпеки професійної діяльності» // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: зб. наук. праць ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 травня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. служба України з надзв. ситуацій [та ін.]. – К. : «Талком», 2014. – 320 с. С. 146-151.
Кулалаєва Н. В. Мінімізація інформаційних загроз людини засобами культури безпеки / Н. В. Кулалаєва // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією М.М.Козяра, Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 213 с. – С. 27-30.
Кулалаєва Н. В. Професійно компетентна поведінка суднового екіпажу як умова безпеки на водному транспорті / Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. - К.: Вид-во ТОВ «ІМА-прес», 2015. – Вип. 6. – 200 . – С. 84-92.

Тези конференцій:

Кулалаєва Н.В. Культура безпеки як невід’ємна складова професійного розвитку кваліфікованого робітника // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 березня 2014 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2014.
Кулалаєва Н. В. Організаційно-педагогічні умови професійного навчання на високотехнологічному виробництві [Електронний ресурс] / Н. В. Кулалаєва // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – 234 с. – С. 48-50 (0,13 друк. арк.). – Режим доступу:http://www.ipto.kiev.ua/images/files/konferenziya/2015_1/Tezy/zvitna_konferenziya_2014_t_1.pdf. – Назва з екрану.
Кулалаєва Н. В. Педагогічні засоби формування культури безпеки професійної діяльності в майбутніх кваліфікованих робітників [Електронний ресурс] / Н. В. Кулалаєва. – Матеріали семінару «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників», 19 березня 2015 року, м. Київ. – [Текст. дані]. – Режим доступу: http://educlab.profua.info/index.php?option...temid=103&lang=ua. – Назва з екрану.
Кулалаєва Н. В. Енергоефективність як пріоритетний напрям сталого розвитку / Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк // Новітні технології в електроенергетиці: Матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. / [ред. кол.: В. Ф. Харченко, В. А. Маляренко, М. К. Сухонос та ін.]; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 121 с. – С. 55-58.
Кулалаєва Н. В. Экологическое образование преподавателей профессионально-технических учебных заведений в Украине/ В. А. Радкевич, Н. В. Кулалаева, С. А. Леу // Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых» / УО «ВГТУ». – Витебск, 2015. – 300 с. – С. 143-146.
Кулалаєва Н. В. Розвиток культури безпеки професійної діяльності педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю [Електронний ресурс] / Н. В. Кулалаєва // Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників будівельної галузі», 1 жовтня 2015 р. м. Київ. – [Текст. дані]. – Режим доступу: http://educlab.profua.info...lang=ua. – Назва з екрану.
Кулалаєва Н. В. Культура екологічної безпеки у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю [Електронний ресурс] / Н. В. Кулалаєва // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2016.- 177 с. С. 97-99.
Кулалаєва Н. В. Підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників системи ПТО / Н. В. Кулалаєва // Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – 188 с. – С. 121-124.
Кулалаєва Н. В. Еко-орієнтовані педагогічні технології у підготовці майбутніх будівельників / Н. В. Кулалаєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку» (Івано-Франківськ, Україна, 10-11 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – 230 с. – С. 50-54.

 

Інша діяльність

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародному проекті 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE- TEMPUS-JPHES «EcoBRU», в рамках якого проходила стажування у м. Ризі у лютому 2016 року («Qualification development and elaboration of training courses in the area of environmental education») та є розробником дистанційних курсів з підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників системи ПТО.