Альона

Альона Борисівна Зуєва

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), молодший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Google Академія

Електронна адреса: .">.

Ключові компетенції: професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, навички викладацької діяльності; вільне володіння українською та російською мовами, англійська – читаю і перекладаю зі словником, німецька – читаю і перекладаю зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.); цілеспрямованість, аналітичне мислення, креативність, самостійність, відповідальність.

Коло професійних інтересів:

  • формування професійного мислення під час підготовки студентів, учнів ПТНЗ;
  • використання інноваційних технологій навчання, створення електронних підручників та електронного освітнього середовища.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (2015-2017 рр.).

НДР «Методичні основи створення підручника нового покоління для ПТНЗ» (2011-2014 рр.).

 

Публікації

Автор 30 наукових праць, з яких:

  • 4 навчально-методичні видання,
  • 8 публікацій у фахових наукових виданнях України.
Посібники

1. Тестові завдання з інженерної психології: навчально-методичний посібник / Свистун В.І., Зуєва А.Б., Костюк Д.А. За заг. ред. В.І. Свистун. – К.: НУБіП України, 2009. – 99 с.
2. Зуєва А. Б. Професійне мислення: навчально-методичні матеріали для майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / А. Б. Зуєва. – К. : 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. Вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows ХР/7/Vista/10. – Назва з титул. екрану.
3. Зуєва А. Б. Робочий зошит з математики : алгебра і початки аналізу, І семестр ( для техніків-механіків сільськогосподарського виробництва ) / А. Б. Зуєва – К. , Азбука, 2011. – 45 с.
4. Зуєва А. Б. Формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків у вищих аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: метод. рекомендації / А. Б. Зуєва. – К. : Азбука, 2015. – 69 с.

Статті у наукових фахових виданнях

5. Зуєва А. Б. Мета, завдання та зміст професійної підготовки майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва під час формування професійного мислення / А. Б. Зуєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 40 – С. 85–89.
6. Зуєва А. Б. Модель формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі у процесі професійної підготовки / А. Б. Зуєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / За ред. Д. Е. Кільдерова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 39 – С. 81–86.
7. Зуєва А. Б. Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва / А. Б. Зуєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 34 – С. 159–163.
8. Зуєва А. Б. Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва / А. Б. Зуєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. пр.– Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 7 (50) – С. 68–71.
9. Зуєва А. Б. Формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі за допомогою професійно спрямованих задач [Електронний ресурс] / А. Б. Зуєва // Теорія та методика управління освітою – Вип. 8. – 2012. – Режим доступу до ресурсу : http://umo.edu.ua/katalog/650-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-8-2012
10. Зуєва А.Б. Визначення кількісних характеристик та норм компонент в процесі розвитку професійного мислення у майбутніх фахівців-інженерів аграрної галузі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2009. – № 3 – С. 95 – 103.
11. Зуєва А.Б. Визначення креативності студентів за допомогою невербального тесту Е. Торренса // Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 130. – С. 190 – 197.
12. Zuyeva А. The communication of professional thinking and professional competence in the process of professional training of technician-mechanics of agro-industrial productin / А. Zuyeva, E. Lugovska // Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rocznik naukowy – Rzeszow, 2013. – Nr. 4/2013/Część 1 – Str. 180–185.

Статті в інших наукових виданнях

13. Зуєва А. Б. Визначення педагогічних умов формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків у агротехнічних коледжах / А. Б. Зуєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 березня 2013 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. – С. 43–44.
14. Зуєва А. Б. Діалогічний метод мислення як засіб соціалізації студентів / А. Б. Зуєва // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України – К. : Гнозіс, 2008. – Т. 10. – Ч. 2 – С. 205–211.
15. Зуєва А. Б. Електронний підручник у професійній підготовці агротехніків / А. Б. Зуєва // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : зб. матеріалів Звітної наук.-практ. конф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, 24-25 березня 2014 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2014. – Т. 2. – С. 114–115.
16. Зуєва А. Б. Застосування інформаційного навчального середовища у формуванні професійного мислення майбутніх фахівців / А. Б. Зуєва // зб. матеріалів Звітної наук.-практ. конф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, 21-22 березня 2011 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2011. – С. 264–266.
17. Зуєва А. Б. Критерії та показники діагностування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі / А. Б. Зуєва // Взаємодія ПТНЗ області з науково-дослідними та вищими навчальними закладами – запорука покращення якості підготовки робітничих кадрів : зб. матеріалів всеукраїнської конф., м. Дніпропетровськ, 15 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 15–17.
18. Зуєва А. Б. Методичні основи формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі в умовах інформатизації суспільства / А. Б. Зуєва // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 21-22жовтня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 205–209.
19. Зуєва А. Б. Моделювання процесу формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва/ А. Б. Зуєва // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14-16 травня 2015 р. – К. : Міленіум, 2015. – С. 95-96.
20. Зуєва А. Б. Принципи формування професійного мислення у майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва / А. Б. Зуєва // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-метод. конф., м. Камʼянець-Подільський, 26-27 березня 2014 р. – Камʼянець-Подільський, 2014. – С. 398–401.
21. Зуєва А. Б. Професійне мислення як аспект формування професійно мобільного техніка-механіка аграрної галузі / А. Б. Зуєва // Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Кривий Ріг , 2011. – С. 53–55.
22. Зуєва А. Б. Психологічна логіка в сучасному мисленні студентів / А. Б. Зуєва // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матер. П’ятих Ірпінських міжнародн. педагогічних читань, м. Ірпінь, 24-25 травня 2007 р. – м. Ірпінь, 2007. – С. 438–440.
23. Зуєва А.Б. Розвиток творчого діалогічного мислення студентів засобами психологічної логіки / А. Б. Зуєва // Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2007. – Вип. 112. – С. 316–325.
24. Зуєва А. Б. Розвиток професійного мислення в процесі підготовки фахівців-інженерів аграрної галузі / А. Б. Зуєва // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-метод. конф., м. Камʼянець-Подільський, 24-25 лютого 2009 р. – м. Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 127–130.
25. Зуєва А. Б. Роль електронного підручника у формуванні професійного мислення майбутніх агротехніків / А. Б. Зуєва // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : зб. матеріалів Звітної наук.-практ. конф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, 28 березня 2013 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Г. В. Єльникової. – К. : ІПТО НАПН України, 2013. – Т. 1. – С. 223–226.
26. Зуєва А.Б. Структура професійного мислення в контексті підготовки майбутніх фахівців-інженерів аграрної галузі/ А. Б. Зуєва // Управління в освіті : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 23-24 квітня 2009 р. – Львів : вид-во Дослідницького Центра Міністерства освіти і науки України, 2009. – С. 95–96.
27. Зуєва А.Б. Сучасні педагогічні методи розвитку професійного мислення майбутніх фахівців-інженерів аграрної галузі / А. Б. Зуєва // Наукові дослідження – теорія та експеримент : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., м. Полтава, 18 – 20 травня 2009 р. – Полтава, 2009. – С. 72–74.
28. Зуєва А. Б. Цілі формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва / А. Б. Зуєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 26-27 березня 2014 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2014. – С. 40–42.
29. Зуєва А. Б. Тестові завдання як метод оцінювання сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі на засадах міждисциплінарного підходу / А. Б. Зуєва // Компʼютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво – Луцьк, Вид. ЛНТУ, 2011. – № 5 – С. 93–99.
30. Зуєва А. Б. Професійне мислення техніків-механіків сільськогосподарського виробництва у педагогічній теорії та практиці / А. Б. Зуєва // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / редкол. : Р. С. Гуревич (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 1 (4) – С. 43–46.

 

Інша діяльність

Відповідальний секретар збірника «На допомогу керівникові професійно-технічного навчального закладу».

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню