Гуменний Олександр Дмитрович

1Gumenn

Старший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Кандидат педагогічних наук

ORSID: 0000-0001-6596-3551

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/scholar?scilib=1&hl=uk&as_sdt=0,5

Електронна адреса: .">gumenniy7@gmail.com

Cл. тел. +380 (44) 252-72-80

Моб. тел. +380963558524

Ключові компетенції: професійні знання в галузі вищої освіти; володіння інформаційними технологіями; підготовка дистанційних курсів на базі Moodle; програмування з використанням мов програмування: foxbase, foxpro, Ci, Ci++,

Delphi.

Коло професійних інтересів:

  • Запровадження «хмарних технологій» для підвищення ефективності навчання у вищих навчальних закладах
  • Проектування Інформаційних освітніх середовищ професійно-технічних навчальних закладів
  • Методика проектування навчальних SMART-комплексів для ПТО

Науково-дослідні роботи:

НДР «Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період»

НДР «Розвиток інформаційної культури учнів професійно-технічних навчальних закладів»

НДР  «Розвиток інформаційної культури керівників вищих навчальних закладів»

НДР «Професійна карєра студентів вищих навчальних закладів»

Публікації

Основні наукові праці

Монографії

Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників вищих навчальних закладів : монографія / О. Д. Гуменний. – К.: Міленіум, 2015. – 233 с.

Гуменний О. Д. Становлення професійної кар’єри майбутніх фахівців як запорука гідної праці : монографія / О. Д.Гуменний. – К.: Міленіум, 2016. – 250 с.

Посібники

Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : навч. метод. посібник /  О. Д. Гуменний. – К.: Ін-т ПТО НАПН України, 2013. – 85 с.

Гуменний О. Д. Розвиток інформаційфної культури педагогічних працівників професійфно-технічних навчальних закладів : метод. посібник / О. Д. Гуменний, С. В. Алексєєва, В. В. Паржницький. – К.: Ін-т ПТО НАПН України, 2015. – 188 с.

Статті у наукових фахових та інших виданнях

1. Гуменний О. Д. Інформаційна культура директора ПТНЗ як потенціал розвитку професійно-технічного навчального закладу [текст] / О. Д. Гуменний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць.– Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2012. – Вип. 30. – 522 с. [С. 204–209].

2. Гуменний О. Д. Інформаційна культура керівників ПТНЗ у психолого- педагогічних дослідженнях [текст] / О. Д. Гуменний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць.– Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2013. – Вип. 35. – 544 с. [С. 84–89].

3. Гуменний О. Д. Критерии сформованности информационной культуры директора ПТУЗ [текст] / О. Д. Гуменный, В. В. Ягупов // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ-Вінниця : ФОП «Корзун Д. Ю.», 2012. – Вип. №71. – 296 с. [с. 275 – 280].

 4. Гуменний О. Д. Моделювання інформаційної структури сайту закладу ПТО як ефективного інструмента взаємодії у ВЕБ-середовищі [текст] / О. Д. Гуменнй // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Випуск СІ: Педагогіка. Історія. – 283 с. [С. 113–124].

 5. Гуменний О. Д. Реалізація комунікаційно-кібернетичного гомеостазу директором ПТНЗ [текст] / О. Д. Гуменний // Вісник Луганського у- ту ім. Т. Шевченка.– Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2012. – Вип. № 21. – 197 с. [С. 49–57].

6. Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : поняття, сутність, зміст [текст] / О. Д. Гуменний // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць [Наукові записки Рівненського ДГУ].– Рівне : Рівненський ДГУ, 2013. – Вип. 7 (50). – 219 с. [С. 59–62].

7. Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників ПТНЗ засобами Public relations [текст] / О. Д. Гуменний // Вісник Луганського у-ту імені. Т. Шевченка.– Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2012. – Вип. № 22. – 323 с. [С. 144–152].

8. Гуменный А. Д. Повышенне уровня информационной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений как педагогическая проблема / А. Д. Гуменный // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – Вип. 9. [2012] / – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/9/15.pdf.

9. Гуменный А. Д. Развитие информационной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений как проблема педагогической науки / А. Д. Гуменный, В. В. Ягупов // [Електронний ресурс] / 17 Вестник Удмуртского университета. Серия 3: Философия. Социология. Психология. Педагогика: Электронный научный журнал: Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». – 2013. – Вып. 3. – С. 72-77 / – Режим доступу: http://vestnik.udsu.ru/2013/2013-033/vuu_13_033_11.pdf

10. Гуменный А. Д. Развитие уровня информационной культуры руководителей ПТУЗ в открытом информационно-образовательном пространстве ПТО [текст] / А. Д. Гуменный // Вектор науки Тольяттинского Гос. у-та. Серия: педагогика, психология. – 2014. – № 1 (16). – С. 52-55.

11. Humenny Aleksandr. Розвиток рівня інформаційної культури директорів професійно-технічних навчальних закладів у відкритому освітньо- інформаційному просторі [текст] / Aleksandr Humenny // Edukacja a rynek pracy [Kompetencje spoleczno-zawodowe determinantem gotowosci czlowieka do efektywnej adaptacji zawodowej]. – Plock. : Agencja Reklamowa TOP, 2013. – P. 258-267. Опубліковані праці апробаційного характеру

12. Гуменний О. Д. Значення рівня інформаційної культури керівників ПТНЗ для адаптації навчального закладу в структуру кластера [текст] / О. Д. Гуменний // Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти : матеріали Другої всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Кривий Ріг, 11–12 квітня 2013 / за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої : Ін-т ПТО НАПН України. – Кривий Ріг : вид-во Р. А. Козлов, 2013. – 195 с. [С. 48 – 49].

 13. Гуменний О. Д. Інформаційна культура керівника професійно- технічного навчального закладу [текст] / О. Д. Гуменний // Вісник професійно- технічної освіти Вінниччини : зб. наук.-метод. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2012. – Вип. 2. – 252 с. [С.33–39].

14. Гуменний О. Д. Ознаки сформованості інформаційної культури директора професійно-технічного навчального закладу [текст] / О.Д. Гуменний // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 2. – 581 с. [С. 548–554].

15. Гуменний О. Д. Оцінка ефективності управлінської діяльності директора ПТНЗ [текст] / О. Д. Гуменний // Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини : зб. наук.-метод. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2012. – Вип. 1. – 233 с. [С.73–77].

16. Гуменний О. Д. Підвищення рівня інформаційної культури керівників ПТНЗ в інформаційному просторі професійно-технічної освіти [текст] / О. Д. Гуменний // Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини : зб. наук.-метод. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2013. – Вип. 3. – 459 с. [С.55– 61].

17. Гуменний О. Д. Підвищення рівня інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів в інформаційному 18 просторі професійно-технічної освіти [текст] / О. Д. Гуменний // Модернізація професійної освіти і навчання : Перспективи. Проблеми. Пошуки : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка , 2013. – Вип. 3. – 180 с. [C. 115–129].

 18. Гуменний О. Д. Проблеми підвищення маркетингової мобільності на ринку освітніх послуг засобами сайту [текст] / О. Д. Гуменний. // Модернізація професійної освіти і навчання : Перспективи. Проблеми. Пошуки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т ПТО НАПН України, 2012. – Вип.2. – 220 с. [C. 141– 150].

19. Гуменний О. Д. Формування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ засобами блогів [текст] / О. Д. Гуменний // Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры : материалы І-й Международной научн.-практ. конференции (г. Днепропетровск, 24–26 окт. 2012 г.). – Днепропетровск : ГУЗ «МВПУ ПИТ», 2012. – 246 с. [С. 62–65].

20. Гуменний О. Д. Функціональна залежність розвитку ПТНЗ від рівня інформаційної культури його директора [текст] / О. Д. Гуменний // Теоретичні та методичні аспекти дослідження проблем підготовки робітничих кадрів з професій, що користуються сталим попитом на ринку праці : зб. матеріалів звітної наук.-пр. конференції (м. Львів, 21 березн. 2012 р.). – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2012. – 100 с. [С. 60–62].

21. Гуменний О. Д. Хмарні технології у побудові інформаційного простору керівниками ПТНЗ [текст] / О. Д. Гуменний // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали VII Всеукраїнської наук.-пр. конференції (м. Рівне, 11 кв. 2013 р.). – Рівне : РВВ РДГУ, 2013. – 134 с. [C. 17–18].

 22. Гуменный А. Д. Развитие уровня информационной культуры руководителей ПТУЗ в открытом информационно-образовательном пространстве в условиях глобализации [текст] / А. Д. Гуменный // Педагогічна компаративістика – 2013 : трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 черв. 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 202 с. [С. 177–181].

23. Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : [навч.-метод. посібник] / О. Д. Гуменний. – К. : Ін-т ПТО НАПН України, 2013. – 85 с.

24. Гуменний О. Д. Прецедент-технологія розвитку інформаційної культури керівників ПТНЗ [Текст] / О. Д. Гуменний. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – 164 с.

25. Гуменний О. Д. «Хмарні» технології в органгізації навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. Д. Гуменний. – Модернізація професійної освіти і навчання : Перспективи. Проблеми. Пошуки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т ПТО НАПН України, 2014. – Вип.5. – 220 с.

26. Гуменний О. Д. Дорожная карта развития информационной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений  [Електронний ресурс] / О. Д. Гуменний.– Вестник Удмуртского университета. Серия 3: Философия. Социология. Психология. Педагогика: Электронный научный журнал: Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». – 2014. – Вып. 4. – Режим доступу: http://vestnik.udsu.ru/originsl_articles/vuu_14_034_10.pdf

27. Гуменний О. Д. Використання таксономії Блума для самооцінки рівня розвитку інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. Д. Гуменний. – Професійна освіта: проблеми і перспективи. – К.: ІПТО НАПН  України, 2015. Вип.8. – 136 с.

28. Гуменний О. Д. Науково-методичне забезпечення розвитку інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. Д. Гуменний. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи [зб. наук. праць] – К. :  «НВП Поліграфсервіс», 2015. – Вип. 6. – 243 с. [С. 67 – 80].

29. Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників ПТНЗ засобами мультимедіа [Електронний ресурс] / О. Д. Гуменний. // Дистанційний круглий стіл Інституту ПТО НАПН України: Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів". Режим доступу: http://iptolab.wix.com/index#!-/c13n7

30. Гуменний О. Д. Оптимізація створення тестів для електронних навчальних курсів у Moodle [Текст] / О. Д. Гуменний. // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. [зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.- практ. конф., Киїів, 25 – 26 лютого 2016 р.] . – К. : Міленіум, 2016. – 358 с. [С.256 – 258].

31. Гуменний О. Д. Рівень парнерського спілкування як критерій оцінювання інформаційної культури керівників навчальних закладів [Текст] / О. Д. Гуменний. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 233. – 398 с. [С.82 – 87].

32. Гуменний О. Д. Використання «хмарних сервісів» для створення освітнього середовища [Електронний ресурс] / О. Д. Гуменний, І. Падій. // Теорія і методика професійної освіти, 9(1), 2016. Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/gumennuy.pdf

33. Гуменний О. Д. Smart-комплекси навчальних дисциплін для професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. Д. Гуменний, В. О. Радкевич. // Теорія і методика професійної освіти, 10(2), 2016.

34. Гуменний О. Д. Модернізація педагогічного процесу професійно-технічного навчального закладу на основі  інформаційно-освітнього середовища [Текст] / О. Д. Гуменний, П. Г. Лузан. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України (друковане видання), 2017.

Інша діяльність

Наукові періодичні видання

Заступник редактора електронного наукового фахового видання з педагогічних наук «Теорія і методика професійної освіти»

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню