+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Лузан Петро Григорович

Лузан Петро Григорович  1Luzan

головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

доктор педагогічних наук

професор

Кавалер Ордена "За заслуги" ІІІ ступеня (нагороджений у 2017 році)

ORCID: 0000-0002-9605-7161

ResearcherID: D-5362-2016

тел. роб. +380 (44) 252-72-80

.

Ключові компетентності:професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, навички викладацької діяльності, тренінгової роботи; вільне володіння українською та російською мовами, англійськоюна рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння компютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.,) цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, прагматичність, організованість.

Коло професійних інтересів:

  • теорія і методика професійної освіти;
  • проблеми навчання і виховання студентської та учнівської молоді
  • компетентнісний підхід у професійній освіті

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

Науково-дослідні роботи

НДР «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті»(2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

Публікації

Автор 203 наукових праць, серед яких:

  • 9 монографій,
  • 20 навчально-методичне виданнь (з них 2 підручники грифом МОН України),
  • 70 публікацій у фахових наукових виданнях України.

Основні наукові праці

Монографії

 

ІльЇн В.В., Лузан П.Г., Рудик Я.М. Методика тестового контролю успішності навчання студентів: Монографія. – К.: НАККіМ, 2010. – 224 с.

Лузан П.Г. Активізація навчання студентів: Монографія / За ред. Дьоміна А.І. К.: Редакційно – видавничий відділ Наукметодцентру агрооосвіти, 1999.  216 с.

Лузан П.Г. Активізація навчання у сільськогосподарському вузі: Монографія.  К.: ІАЕ УААН, 1996. –  188 с.

Лузан П.Г., Дьомін А.І., Рябець В.І. Формування активності студентів у навчанні: Монографія. - К.: Вища школа, 1998. –  С. 1-58.

Лузан П.Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів: Монографія. – К.: Національний аграрний університет, 2004. – 272 с.

Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції: колективна монографія / автори Л. Нестерова, П. Лузан, В. Манько та ін. За заг. ред.. Л. Нестерової. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників: монографія /
[Лузан П. Г., Манько В. М., Нестерова Л. В, Романова Г. М.]; за заг.
ред. Г. М. Романової. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 216 с.

Лузан П.Г. Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі: Монографія / П.Г. Лузан. – К.: Міленіум, 2015. – 330 с.

Коротун О.О. Педагогічні умови навчання україномовного спілкування іноземних студентів: Монографія / О.О. Коротун, Л.В. Вікторова, П.Г. Лузан. – К.: Міленіум, 2016. – 320 с.

Навчальні посібники, підручники

 

Лузан П.Г., Виговська С.В., Сопівник І.В. Основи науково-педагогічних досліджень: підручник.  – К.: НАКККіМ, 2014. – 360 с.

Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Методологія та організація науково-педагогічних досліджень: Підручник. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 491 с.

Зміст і процес підготовки фахівців з механізації сільського господарства: Навчальний посібник / Г.І. Подпрятов, В.М. Манько, П.Г. Лузан. – К.: Національний аграрний університет, 2003. – 408 с.

Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі: Навч. посіб. –  К.: Аграрна освіта, 2003. – 224 с.

Лузан П.Г., Васюк О.В. Історія педагогіки та освіти в Україні / П.Г. Лузан, О.В. Васюк: Навч. посіб. – К. : НАКККіМ, 2010. – 296 с.

Лузан П.Г., Васюк О.В., Бернова О.М. Історія педагогіки та освіти в Україні: Навч. посіб.К.: Національний аграрний університет, 2006.–301 с.

Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 248 с.

Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. – 2-е вид, доповнене. – К.: ДАКККіМ, 2010. – 272 с.

Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. – 3-е вид, доповнене. – К.: НАКККіМ, 2011. – 314 с.

Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. – 194 с.

Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник. – К.: НАККіМ, 2010. – 244 с.

Лузан П.Г., Каленський А.А. Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі: навчальний посібник. – К.: Логос, 2014. -  280 с.

Навчально-методичні, методичні посібники

Буцик І.М., Дьомін А.І., Лузан П.Г., Іщенко Т.Д. Методика продуктивного навчання з курсу “Сільськогосподарські машини”: Метод. посіб. для науково-педагогічних працівників та викладачів аграрних вищих навчальних закладів. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 50 с.

Дидактичне обґрунтування методик навчання спеціальним дисциплінам у ПТНЗ аграрного профілю (механізація і рослинництво): навчально-методичний посібник для викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання / [П.Г. Лузан, В.М. Манько, Л.В. Нестерова, О.О. Єжова]; за ред. Л.В. Нестерової. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – 156 с.

Історія соціальної роботи : Навчально-методичний посібник / Лузан П. Г., Васюк О. В., Сатановська Л. А., Бернова О. М., Жалдак Л. М., Буцик І. М., Кручек В. А., Теслюк В. М., Виговська С. В. – К. : НАУ, 2007. – 122 с.

Лузан П.Г., Манько В.М. Технологія оцінювання складності навчальних дій // Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського науково-методичного семінару “Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі” /За заг. ред. Л.В. Нестерова. – К.: ІПТО НАПН України, 2011. – Вип. 2. – С. 183-201.

Лузан П.Г. Методика тестування рівня професійної компетентності майбутніх фахівців-аграрникяв: методичний посібник для науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2008. – 136 с.

Лузан П.Г., Ільїн В.В., Іщенко Т.Д., Пастушенко М.М. Засоби навчання в аграрних вищих навчальних закладах: Метод. посіб. для науково-педагогічних працівників та викладачів аграрних вищих навчальних закладів. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 88 с.

Лузан П.Г., Решетник П.М., Журавська Н.С. та ін. Теорія професійної підготовки (загальна методика): Методичний посібник. К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 134 с.

Педагогічні технології : Методичний посібник для підготовки фахівців за магістерською програмою спеціальності 8.000005 "Педагогіка вищої школи" // Лузан П. Г., Буцик І. М., Виговська С. В., Заболотній О. А. – К. : НАУ, 2008. – 66 с.

Словники

Лузан П.Г., Сатановська Л.А. Соціальна педагогіка та соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник-довідник. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 269 с.

Лузан П.Г., Сопівник І.В. Педагогічний словник викладача-аграрника: словник-довідник. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 234 с.

Словник-довідник для викладачів та науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ / Укл. Лисенко В.П., Копілевич В.А., Лузан П.Г., Сопівник І.В., Сопівник Р.В. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 296 с.

Наукові статті

Буцик І.М., Лузан П.Г. Місце продуктивних методів навчання в професійній підготовці спеціалістів-аграріїв // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. - К.: Наук, метод, центр вищої освіти, 2000.  Вип. 25. С. 166-169.

Буцик І.М., Лузан П.Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки інженерів-механіків сільського господарства // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 33. – К.: Вид. НАУ, 2000. – С.214-218.

Вікторова Л.В., Лузан П.Г. Розуміння термінів як елемент системи формування професійної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини // Науковий вісник національного аграрного університету / Редкол. Д.О. Мельничук (відп. Ред.) та ін. – К., 2007. – Вип.. 105. – С. 324-331.

Вощевська О.В., Лузан П.Г. Педагогічна діяльність викладачів-аграрників в системі вищої освіти США та України // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2006. – С. 56-66.

Дьомін  А.І., Лузан П.Г., Дьомін О.А. Теоретичні і методичні основи формування вмінь та навичок професійної термінології // Педагогіка і психологія професійної освіти.  1999.  № 3.  С. 51 - 62.

Дьомін А.І., Дьомін О.А., Лузан П.Г. Суперечлива дія “закону ефекту” і формування витривалості в активній навчальній діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Вип.1(5). – 2002.  С. 32 - 40.

Дьомін А.І., Лузан П.Г. Гуманістичний підхід до формування активності студентів на лекції // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 9. –  К.: Вид. центр КДЛУ, 2000.  С. 70-73.

 Дячук І. А. Особливості успішної адаптації учнів при переході в середню ланку загальноосвітньої школи / І.А. Дячук, П.Г. Лузан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип.   253. – Ч. 2. – С. 180-190.

Ісаєв Д.В., Лузан П.Г. Науково-організаційні засади самостійної роботи студентів вищого аграрного навчального закладу// Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. Праць. Випуск 27. – К.: НУОУ, 2010. – С. 277-284.

Ковтун Т.І., Лузан П.Г. Теоретичні аспекти розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців // Збірник Наукових праць Військового інституту Національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 32. – К., 2011. – С. 243-252.

Лузан  П.Г., Полозенко О.М. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих аграрних закладів освіти // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. К.: Логос, 2000.  Випуск 2.  С. 144 - 155.

Лузан П.Г. Вплив змісту навчального матеріалу на поетапне формування активності студентів// Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 19.  К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. С.23-25

Лузан П.Г. Гуманістичні тенденції вдосконалення навчання студентів // Нові технології навчання: Науково - методичний збірник.  К.: Наук. метод. центр вищої освіти, 2000.  Вип. 25. –  С. 67-72.

Лузан П.Г. Експериментальне дослідження формування навчально-пізнавальної активності студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 59.  К.: Вид. НАУ, 2002 . С. 180-189.

Лузан П.Г. Історико-педагогічний аналіз систем професійної підготовки кваліфікованих робітників / П.Г. Лузан // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць.Вип. 6 (43). – К.: НУОУ, 2014. – С. 84-91.

Лузан П.Г. К вопросу о развитии коллектива студенческой группы // Проблемы высшей школы. Вопросы педагогики высшей школы. Республиканский научно-методический сборник. Выпуск 52. – К.: Вища школа, 1984. – С. 76-81.

Лузан П.Г. Концептуальні положення та перспективи впровадження педагогічних технологій // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 33.  К.: Вид. НАУ, 2000.      С. 207-213.

Лузан П.Г. Методи контролю в системі активізації навчання студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 67.  К.: Вид. НАУ, 2003. – С. 157-169.

Лузан П.Г. Методика формування навчально-пізнавальної активності студентів на прикладі занять з аналізу виробничих ситуацій // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 18. - К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. –  С. 28-31.

Лузан П.Г. Методичні аспекти формування пізнавальних здібностей студентів // Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук. метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип.. 35. – С. 6-20.

Лузан П.Г. Методичні аспекти формування пізнавальної активності студентів на лекції // Проблеми освіти: Науково - методичний збірник.  К.: Наук, метод, центр вищої освіти, 2000. –  Вип. 22. - С. 202-209.

Лузан П.Г. О коллективе студенческой группы //Проблемы профессиональной підготовки инженеров-педагогов: Межвузовский сборник. – Ростов н/Д: Институт сельхозмашиностроения, 1984. – С. 59-63.

Лузан П.Г. Організаційно-технологічні засади підготовки та проведення тестового контролю  / П.Г. Лузан // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. III. – 2012. – С. 192-200.

Лузан П.Г. Особливості активізації навчання студентів засобами усного викладу викладача // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.   208. – Ч. 2. – С. 184-195.

Лузан П.Г. Особливості активізації навчання студентів-аграрників // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 64.  К.: Вид. НАУ, 2003. – С. 288-295.

Лузан П.Г. Проблемність як засіб формування активності студентів у навчанні // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 15. –  К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. –  С. 12-16.

Лузан П.Г. Просторова модель методів навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 68.  К.: Вид. НАУ, 2003. – С. 143-153.

Лузан П.Г. Професійна компетентність викладача вищого аграрного навчального закладу та її оцінювання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць Української інженерно-педагогічної академії. – 2007. – Вип.. 14-15. – С. 226-233.   

Лузан П.Г. Реалізація компетентнісного підходу в професійній   освіті: технологічний аспект / П.Г. Лузан // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 4 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Вид-во ІПТО НАПН України, 2012. – С. 5-11.

Лузан П.Г. Ретроспективний аспект проблеми пізнавальної активності // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 17. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. –  С. 149-155.

Лузан П.Г. Системний підхід до формування навчально-пізнавальної активності студентів вищих аграрних закладів освіти // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 13.  К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. –  С. 83-87.

Лузан П.Г. Системність активізації навчання студентів // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 12.  К.: Вид. Центр КДЛУ, 2000.  С. 27-ЗО.

Лузан П.Г. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 12. –  К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. –  С. 27 - 30.

 Лузан П.Г. Суть та дефініція поняття «Педагогічна технологія» / П.Г. Лузан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.   220. – Ч. 2. – С. 100-109.

Лузан П.Г. Теоретико-методичні засади визначення складності навчальних завдань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія ”Педагогіка. Психологія. Філософія” / Ред. кол.: Д.О. Мельничук (відп. Ред.) та ін. – К., 2010. –  Вип.. 155. – ч. 1. – С. 44-55.

Лузан П.Г. Технологія оцінювання складності індивідуальних завдань зі спеціальних дисциплін для майбутніх землевпорядників / П.Г. Лузан, Л.Ю. Кочеригін // Науковий вісник НУБіП України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / ред.. кол..: Ніколаєнко С.М. та ін. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – Вип. 199. – Ч.2. – С. 172-181.

Лузан П.Г. Технологія тестового контролю успішності майбутніх робітників-аграрників / П.Г. Лузан // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць: в 5 т. – Т. 4. –  Професійна освіта і освіта дорослих. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 201-217.

Лузан П.Г. Формування навчально-пізнавальної активності студентів // Наука і сучасність. Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. К.: Логос, 2000. Випуск 1.  4.2. –  С. 129-139.

Лузан П.Г. Формування навчально-пізнавальної активності студентів // Нова педагогічна думка. Науково-метод, журнал. –  Рівне, 2000. –  № 1. –                  С. 73-77. 

Лузан П.Г. Цілеспрямоване формування навчально-пізнавальної активності студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 1.  К.: Вид. НАУ, 1997.  С. 210-216.

Лузан П.Г., Арістова Н.О. Перспективи нових технологій навчання у вищій школі // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць.  Випуск 8.  К.: 2000.  С. 84-93.

Лузан П.Г., Білецька С.Л. Міжособистістні взаємини як фактор формування пізнавальної активності студентів // Нова педагогічна думка. Науково – метод. журнал. –  Рівне, 1999. –  № 2. –  С. 52-56.

Лузан П.Г., Білецька С.Л. Перспективи виховних впливів колективу академічної групи на формування майбутнього спеціаліста - аграрія // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал.  Рівне, 2000.  № 2.  С. 98-103.

Лузан П.Г., Білецька С.Л. Фактор активізації навчання студентів // Нова педагогічна думка. Науково-метод. журнал.  Рівне, 1999.  № 3.  С. 45-49.

Лузан П.Г., Вертецька Л.А., Панасюк Н.В. Методичні аспекти підготовки та проведення академічної лекції // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 88.  К.: Вид. НАУ, 2005 . С. 87-102.

Лузан П.Г., Єжова О.О. Валеологізація предметів як елемент продуктивного навчання у професійно-технічних закладах освіти // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. - Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 5. – С.87-93.

Лузан П.Г., Жалдак Л.М. Студентська група дієздатна тільки тоді, коли вона згуртована і безконфліктна. Про оптимізацію між особистісних взаємин в ній // Педагогіка толерантності. – 1999. – № 2. – С. 53-56.

Лузан П.Г., Зайцева І.В. Академічна група в контексті проблем виховання студентської молоді // Освіта і управління. – Т.5.  № 1. – 2002. – С. 151-156.

Лузан П.Г., Зайцева І.В. Психолого-педагогічна підготовка студентів як шлях гуманізації навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 24.  К.: Вид. НАУ, 2000 . С. 316-321.

Лузан П.Г., Зайцева І.В. Щоб у кожного студента була мотивація до навчання. Про шляхи її формування // Педагогіка толерантності. - К.: Вид. центр "Полікультурний світ", 2000. –  № 1. –  С. 100-105.

Лузан П.Г., Костенко Т.В. Фактори формування творчого потенціалу майбутніх техніків-механіків в агротехнічному коледжі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін.. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.   230. – С. 79-87.

Лузан П.Г., Кручек В.А. Провідні детермінанти формування культури педагогічної взаємодії // Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. Праць. – К.: НУОУ, 2010. – С. 70-75.

Лузан П.Г., Манько В.М., Шевцов М.Г.   Інформаційні технології у процесі підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва // Освітянські обрії: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / Н.Т. Тверезовська (голова) та ін. – К.: ІПТО, 2007. - № 2. – С. 228-232.

Лузан П.Г. Мося΄І.А.  Теорія і методика визначення складності навчальних завдань  / П.Г. Лузан, І.А. Мося΄ // Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. 2012. – Вип. 72. – С. 142-151.

Лузан П.Г., Печковська І.М. Суть та дефініція поняття «Педагогічна технологія» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін.. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.   220. – С. 100-108.

Лузан П.Г., Шакалова С.П. Педагогічні аспекти формування пізнавальних здібностей студентів // Освіта на Луганщині. Науково-метод, журнал. Луганськ, 2000.  № 1 (12).  С.  82-85.

Манько В.М., Лузан П.Г. Обґрунтування змісту професійної підготовки з механізації тваринництва для ступеневої освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 67.  К.: Вид. НАУ, 2003 . С. 169-179. 

Манько В.М., Лузан П.Г. Обґрунтування концепції ступеневого навчання фахівців з механізації сільського господарства // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 88.  К.: Вид. НАУ, 2005 . С. 132-140.

Манько В.М., Лузан П.Г. Ступенева підготовка фахівців з механізації сільського господарства // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 59.  К.: Вид. НАУ, 2002 . С. 205-210.

Манько В.М., Лузан П.Г.,  Шевцов М.Г. Застосування комп’ютерних технологій у процесі підготовки фахівців з механізації сільського господарства // Освітянські обрії: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / Н.Т. Тверезовська (голова) та ін. – К.: ІПТО, 2008. - № 2. – С. 235-239.

Мар’янська М.Д., Лузан П.Г. Педагогічне стимулювання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Спецвипуск № 58. Частина 1. – Київ-Вінниця, 2009. – С. 216-223.

Подпрятов Г.І., Слюсаренко В.Г.,Манько В.М.,  Лузан П.Г. Шляхи підвищення ефективності навчання у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 59. – К.: Вид. НАУ, 2002. С. 11-19.

Полуянов О.О., Лузан П.Г. Індивідуальний стиль навчальної діяльності сучасного студента: теоретико-методичний аспект// Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. Праць. Випуск 28. – К.: НУОУ, 2010. – С. 103-108.

Польова В.О. Технології соціально-педагогічної роботи із юними матерями / В.О. Польова, П.Г. Лузан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип.   253. – Ч. 2. – С. 205-213.

Слюсаренко В.Г., Дьомін А.І., Лузан П.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 30. – К.: Вид. НАУ, 2000. С. 8-14.

Слюсаренко В.Г., Лузан П.Г., Манько В.М., Іщенко Т.Д. Основні напрями модернізації навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 88. – К.: Вид. НАУ, 2005. –  С. 215-226.

Стахневич В.І., Лузан П.Г., Лашкова Л.Л. До питання періодизації вищої аграрної освіти // Нові технології навчання: Науково-метод. збірник. - К.: Наук, метод, центр вищої освіти, 2000. –  Вип. 27. –  С. 32-37.

Тарасюк В.А., Лузан П.Г. Технологічний підхід до підготовки фахівців-аграрників: теоретико-методологічний аспект// Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. Праць. Випуск 26. – К.: НУОУ, 2010. – С. 103-108.

Ткаченко О.М., Гончаренко І.А., Мінчановський А.І., Мовчун О.О., Лузан П.Г. Методичні аспекти контролю навчальних досягнень майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина II). – 317 с.

Фенчак Л.М., Лузан П.Г. Аспекти формування екологічної культури студентів аграрних вузів // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 59.  К.: Вид. НАУ, 2002 . –  С. 299-305.

Хоменко М.П., Лузан П.Г. Фактори і умови розвитку професійної спрямованості майбутніх аграрників// Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Випуск 88.  К.: Вид. НАУ, 2005 . С. 290-299.

Шевцов М.Г., Лузан П.Г., Манько В.М. Теоретичні аспекти компютериризації навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів // Освітянські обрії: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / Н.Т. Тверезовська (голова) та ін. – К.: ІПТО, 2008. - № 2. – С. 253-257.

Шостак А.В., Лузан П.Г. Студентська група і підготовка спеціалістів // Механізація сільського господарства: Науково-виробничий журнал.  К.: Урожай, 1988. №8.  С. 26-27.

Шостак А.В., Лузан П.Г., Мярковський Б.Є. Готувати кваліфікованих інженерів-механіків // Механізація сільського господарства: Науково-виробничий журнал. –  К.: Урожай, 1988. –  №12. –  С. 28-29.

Інша діяльність

Спеціалізовані вчені ради

Член спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 в  Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженко

Наукові періодичні видання

Участь у роботі редакційних колегій збірників наукових праць «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка», «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Підготовка наукових кадрів

кандидати наук

Шовкун Людмила Миколаївна «Організаційно-педагогічні умови розвитку професійнї компетентності викладачів вищих аграрних навчальних закладів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Мося Ірина Анатоліївна «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі загальноосвітньої підготовки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Буцик Ігор Михайлович «Методичні засади продуктивного навчання з курсу «Сільськогосподарські машини» у вищих аграрних навчальних закладах». спеціальність 13. 00. 02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)

Полозенко Оксана Василівна «Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 Вощевська Ольга Володимирівна «Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі вищої освіти США» спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

доктори наук

Кручек Вікторія Аркадіївна «Теоретичні і методичні основи формування культури педагогічної взаємодії субєктів навчально-виховного процессу вищих аграрних навчальних закладів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Викладацька діяльність

Викладання навчальних дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Педагогічний експеримент», керівництво магістерськими роботами та педагогічною практикою (НУБіП України»).

Проведення занять на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників різних категорій (НУБіП України).