+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Каленський Андрій Анатолійович

Каленський Андрій Анатолійович

KalenskiyЗавідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

доктор педагогічних наук

доцент

ORCID 0000-0001-9034-5042

Google Академія     

тел. роб. +380 (44) 252-72-80

KalenskyAndrii[at]gmail.com

Ключові компетентності: професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, професійно-педагогічна етика, навички викладацької діяльності,  вільне володіння українською та російською мовами, англійською на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.,) цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, прагматичність, організованість.

Коло професійних інтересів:

  • професійно-педагогічна етика;
  • інформаційні технології навчання;
  • компетентнісний підхід у професійній освіті.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

Науково-дослідні роботи

- НДР «Зірка-3» 2007-2009 рр. (назва закрита) – виконавець;

- НДР «Спрут» 2009-2010 рр. (назва закрита) – керівник;

- «Розробити теоретичні і методичні засади соціально-педагогічної діяльності з сільською молоддю» (0110U002849) – керівник;

- «Формування гармонійно розвиненої особистості фахівців природоохоронної та агропромислової галузей засобами культурно-просвітницької діяльності» (0113U003580) – виконавець;

- «Теоретико-практичні засади реалізації різних підходів в освіті» (№ 0114U003973) – виконавець;

- «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах» (№0115U003561) – виконавець.

 

Публікації

Автор 130 наукових праць, серед яких:

  • 5 монографій,
  • 16 навчально-методичне видань (з них 2 підручники грифом МОН і МОУ України),
  • 70 публікацій у фахових наукових виданнях України.

Основні наукові праці

Монографії

 

Застосування педагогічних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи : монографія / А. А. Каленський. – К.: НАКККіМ, 2011. – 268 с.

Соціально-педагогічна робота з молоддю у сільській місцевості : монографія / А. А. Каленський, Л.А.Сатановська, С.В. Виговська, О.В. Лапа. – К.: ЦП «Компринт»,2012. – 622 с.

Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості: монографія : монографія / А. А. Каленський, Л.А. Сатановська, С.В. Виговська. – К.: ЦП «Компринт», 2013. Ч І – 432 с.

Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін: [монографія] / Андрій Анатолійович Каленський. – К. : ЦП «Компринт», 2014. – 354 с.

Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін: [монографія] / Андрій Анатолійович Каленський. – Вид. 2-ге вид, випр.. і доп. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 424 с.

 

Навчальні посібники, підручники

 

Тактика: підручник / С.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А. А. Каленський, Є.Б. Смірнов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 675 с. (Гриф МОУ);

Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / І.В. Зайченко, В.М.Теслюк, А.А. Каленський. - Київ: Видавництво Ліра-К, 2016.- 484 с.

Основи управління у військовій справі / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап’юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 140 с.

Основи прийняття рішень та управлінської діяльності у військовій справі / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап’юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський, Д.В. Вергуненко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 115 с.

Курс лекцій з дисципліни «Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час» / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап’юк, Д.В. Вергуненко, А.А. Каленський, М.Г. Мазуренко, В.К. Шваб. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 194 с.

Тактична підготовка солдата, механізованого відділення, взводу / С.В. Мірошніков, А. А. Каленський, С.А. Шворов, А.Б. Сморчков, В.А. Присяжнюк. – К. : «Обрії», 2008. – 128 с. (Гриф МОУ)

Етика викладача вищої школи : навчальний посібник / І. В. Зайченко, А. А. Каленський, Т. Ф. Мельничук; за ред. проф. І. В. Зайченка. – К. : ЦП «Компринт», 2013. – 320 с. (Гриф МОН України).

Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі: навчальний посібник / П. Г. Лузан, А.А. Каленський. – К. : Логос, 2014. – 280 с. (Гриф МОН України).

Навчально-методичні, методичні посібники

Каленський А.А. Методика застосування інформаційних технологій навчання (управлінські і тактичні дисципліни): навчально-методичний посібник /А. А. Каленський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 81 с.

Каленський А. А. Методичні матеріали із навчальної дисципліни «Етика викладача вищої школи» (для студентів напряму 1801 "Спеціальні категорії" зі спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи") / А. А. Каленський. – К. : НАКККіМ, 2011. – 88 с.

Каленський А. А. «Основи наукових досліджень у педагогіці» Методичні рекомендації для навчального забезпечення дисципліни (8.18010021 «Педагогіка вищої школи») / А. А. Каленський, Р.В. Сопівник. – К. : НАКККіМ, 2011. – 102 с.

Каленський А. А. Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи з молоддю у сільській місцевості / А. А. Каленський, Л.А.Сатановська, С.В. Виговська. – К.: НАКККіМ , 2012. – 160 с.

Каленський А. А. Методичні матеріали із навчальної дисципліни "Етика викладача вищої школи" / А. А. Каленський. –  К. : НАКККіМ , 2013. - 120 с.

Каленський А. А. Методичні матеріали для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Етика викладача вищої школи" / А. А. Каленський. – К. : НАКККіМ , 2014. - 134 с.

Каленський А. А. Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни  "Педагогічні техології" / А. А. Каленський. – К. : НАКККіМ , 2014. - 137 с.

Каленський А. А. Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни  "Основи наукових досліджень в педагогіці" / А. А. Каленський. – К. : НАКККіМ , 2014. - 132 с.

 

Наукові статті

 

Каленський А.А. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі / А. А. Каленський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наук. пр. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – С. 431–435.

Каленський А.А. Проблеми і перспективи застосування інформаційних технологій навчання у процесі підготовки офіцерських кадрів / А. А. Каленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія: Військово-спеціальні науки. – К., 2003. – Ювілейний випуск. – С. 263–270.

Каленський А.А. Комп’ютерні тренажери та віртуальні робочі місця в системі підготовки військових спеціалістів /А. А. Каленський // Військова освіта: Зб. наук. пр. – К., 2004. – № 1 (13). – С. 110–118.

Каленський А.А. Дидактична модель застосування сучасних інформаційних технологій навчання в процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін / А. А. Каленський // Військова освіта: Зб. наук. пр. – К., 2004. – № 2 (14). – С. 116–126.

Каленський А. А. Застосування інформаційних технологій навчання у процесі вивчення тактичних (тактико-спеціальних) дисциплін у ВНЗ /О.Ю. Казанцев, А. А. Каленський // Вісник ВІКНУ. – К., 2005. – № 8. С. 65–69.

Каленський А.А. Патріотичне виховання школярів в умовах свободи вибору при подальшій інформатизації сучасного суспільства / А. А. Каленський // Зб. наук. пр. Полтавського держ. пед. у-ту ім. В.Г. Короленка: Серія: «Педагогічні науки». – Полтава, 2005. – Вип. 6 (45). – С. 160–165.

Каленський А.А. Питання автоматизації контролю знань в кредитно-модульній системі організації навчального процесу ВВНЗ / А. А. Каленський // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. у-ту ім. Григорія Сковороди: Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 108–118.

Каленський А.А. Новітні технології навчання як засіб інтеграції військової освіти у болонський процес /А. А. Каленський, О.Ю. Казанцев, Ю.Г. Бондаренко, В.Е. Лукін, А. А. Каленський // Матеріали VII міжн. науково-методичної конф. «Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті болонського процесу» НТУУ «КПІ». – К., 2005. – С. 62.

Каленський А.А. Експериментальне дослідження методики застосування сучасних інформаційних технологій навчання в процесі вивчення військових дисциплін / О.О. Безносюк, А. А. Каленський, Ю.Г. Бондаренко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького держ. пед. у-ту ім. Григорія Сковороди» : Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006 С. 37–44.

Каленський А.А. Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій навчання в процесі вивчення військових дисциплін / О.Ю. Казанцев, А. А. Каленський, Ю.Г. Бондаренко // 7-ма міжн. науково-практична конф.я «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вінниця., 2006. – Т.3. – С. 81–88.

Каленський А.А. Оцінювання ефективності застосування «Віртуальних робочих місць РЛС, КЗА» в навчальному процесі / О.Ю Казанцев, А. А. Каленський //Військова освіта: Зб. наук. пр. – К., 2006. – № 6 (16). – С. 110–117.

Каленський А.А. Методи побудови тренажерів інтенсивної підготовки обслуг обробки потоків інформації (диспетчерів повітряного руху, обслуг КП Повітряних Сил) / А. А. Каленський, С.А. Шворов // Зб. наук. пр. за матеріалами конференції – К. : ВІКНУ, 2006. – С. 118.

Каленський А.А. Методичні основи організації функціонування тренажно-моделюючих систем інтенсивної підготовки фахівців органів управління ПС / А. А. Каленський, С.А. Шворов, В.В. Чепуренко. // Зб. наук. пр. – Вип. 4. – К. : ВІКНУ, 2006. – С. 145–153.

Каленський А.А. Педагогічні аспекти інтенсивної підготовки обслуг радіоелектронної техніки і КП засобами інформаційних технологій навчання / А. А. Каленський, С.А. Шворов, В.В. Чепуренко. // Зб. наук. пр.  – Вип. 5. – К. : ВІКНУ,  2006. – С. 152–156.

Каленський А.А. Теоретичні основи створення тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки бойових обслуг КП Повітряних сил / А. А. Каленський, С.А. Шворов, В.В. Чепуренко. // Зб. пост. діючого наук.-практ. сем.: «Актуальні проблеми будівництва ЗС, їх застосування та всебічне забезпечення». – К.: ЦНДІ ЗСУ. – К., 2006. – Вип. № 1(1). – С. 223–225.

Каленський А.А. Індивідуалізація самостійної роботи студентів військових вузів з використанням мультимедійного програмного забезпечення / А. А. Каленський, О.С. Автушенко, Ю.Г. Бондаренко, В.К. Шваб// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького держ. пед. у-ту ім. Григорія Сковороди» : Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 9–13.

Каленський А.А. Концептуальні засади створення автоматизованих систем інтенсивної підготовки військових фахівців / А. А. Каленський, С.А. Шворов, Ю.Г. Бондаренко, В.Е. Лукін // Зб. наук. пр. Кременецького ОГПІ ім. Тараса Шевченка: Серія: Педагогічні науки. – Кременець, 2007. – Вип. 2 – С. 307-320.

Каленський А.А. Воєнні ігри як форма контролю творчого застосування знань, умінь та навичок у навчальному процесі ВВНЗ / А. А. Каленський, О.С. Корняков // Наукові записки. Серія: Псих.-пед. науки. (Ніжинський держ. у-т ім. М. Гоголя). – Ніжин : Вид. НДУ імені М. Гоголя, 2007. – Вип. №3. – С. 121–125.

Каленський А.А. Основні напрями розвитку автоматизованих систем навчання з тактичної підготовки студентів ВВНЗ / А. А. Каленський, С.А. Шворов, В.А. Присяжнюк // Тези доповідей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Військова освіта: сьогодення та майбутнє». – К. : ВІКНУ, 2007. – С. 83–84.

Каленський А.А. Засоби інтенсивної підготовки військових фахівців органів управління / А. А. Каленський, С.А. Шворов, В.В. Чепуренко. // Наук.-прак. конф. ”Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвіністичного забезпечення підрозділів та частин ЗСУ”. – К. : ВІКНУ, 2008. – С. 38–39.

Каленський А.А. Методичні засади проведення воєнних ігор тактичних дисциплін / А. А. Каленський, С.А. Шворов, С.В. Мірошніков // Тези доп. IV Міжн. наук.-практ. конф. «Військова освіта: сьогодення та майбутнє». –  Наук. вид., К.: Вид. ВІКНУ, 2008. – Т. 1. – С. 113–115.

Каленський А.А. Індивідуалізація самостійної роботи студентів військових вузів з використанням мультимедійного програмного забезпечення / А. А. Каленський, О.С. Автушенко, Ю.Г. Бондаренко, О.С. Корняков // Зб. наук. пр. Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського. – Київ-Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2008. – Вип. 19 – С. 342–346.

Каленський А.А. Методика визначення доцільної кількості бойових одиниць в складі артилерійських (реактивно-артилерійських) підрозділів / А. А. Каленський, С.А. Шворов, С.В. Вішняков // Зб.наук.пр. ВІКНУ імені Тараса Шевченка. – ВІКНУ. – К. : 2009. – Вип. №21. – С.192–196.

Каленський А.А. Принципи та методи підготовки миротворчих контингентів і миротворчого персоналу / А. А. Каленський // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2010. – Вип. №1(14). – С. 34–38.

Каленський А.А. Педагогічні аспекти інтенсивної підготовки обслуг командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання / А. А. Каленський, О.С. Автушенко, Ю.Г. Бондаренко, В.К. Шваб// К. : Зб.наук.пр. ВІКНУ імені Тараса Шевченка. – ВІКНУ, 2010. – Вип. №26. – С.210–215.

Каленський А.А. Взаємозв’язок та взаємозалежність понять «дистанційна освіта» та «дистанційна навчання» / А. А. Каленський, С.В. Вішняков, В.Е. Лукін // Наук.-метод. зб. Інст. іннов. тех. і зм. осв. МОН України. – К. : 2010. – Вип. №61. – С.35–38.

Каленський А.А. Розробка методики професійно-психологічного відбору військовослужбовців до різних миротворчих місій / А. А. Каленський, В.Е. Лукін // Зб. наук. пр. Нац. акад. прик. військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – Вип. №55. – С. 46–50.

Каленський А.А. Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій навчання в процесі вивчення військових дисциплін / А. А. Каленський, О.С. Автушенко, Ю.Г. Бондаренко // Зб. наук. пр. Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського. – Київ-Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2010. – Вип. 26 – С. 278–286.

Каленський А.А. Економічний підхід до вирішення проблеми підготовки фахівців для проходження служби за контрактом / А. А. Каленський, А.Б. Сморчков // Тези доп. VI Міжн. наук.-практ. конф. «Військова освіта: сьогодення та майбутнє». –  Наук. вид., К. : Вид. ВІКНУ, 2010. – С. 146–147.

Каленський А.А. Інформаційні технології навчання в системі підготовки військових фахівців / А. А. Каленський, А.Б. Сморчков // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. пр. Вип. №22 / Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв – К.: КНУКіМ, 2010. – С.60–68. – Серія «Педагогіка».

Каленський А.А. Диференціація та інтенсифікація самостійної роботи студентів засобами інформаційних технологій / А. А. Каленський // Cб. матер. V междунар. науч.-практ. конф. : «Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции». – Брест: БрГУ, 2011. Ч. 1. – С. 115–119.

Каленський А.А. Індивідуалізація самостійної роботи студентів аграрних вузів з використанням мультимедійного програмного забезпечення / А. А. Каленський // Міжн. науково-техн. журнал «Вимірювальна та обчислювана техніка в технологічних процесах». Хмельницький нац. ун-т – Хмельницький, 2011. – №1(37). – С. 197–200.

Каленський А.А. Інженерна підготовка майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі / А. А. Каленський, В.В. Чепуренко. // Зб.наук.пр. ВІКНУ імені Тараса Шевченка. – К., ВІКНУ, 2011. – Вип. №32. – С.238–243.

Каленський А.А. Концептуальні засади створення автоматизованих систем інтенсивної підготовки військових фахівців / А. А. Каленський, В.Е. Лукін // Зб.наук.пр. Нац. акад. прик. військ України ім. Богдана Хмель-ницького. – Хмельницький, 2011. – Вип. №58. – С. 30–36.

Каленський А.А. Застосування платформи moodle для індивідуалізації самостійної роботи студентів в Національному університеті біоресурсів і природокористування України / Андрій Каленський, Віталій Вовк // Вісник Прикарпатського університету. Серія Педагогіка –  Івано-Франківськ, 2011. – Вип. №XL. Ч.3. – С. 89–92.

Каленський А. А. Системний підхід до проведення контрольних заходів в навчальному процесі / А. Каленський, С. Клімішин // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2011. – Вип. №159. Ч.4.– С. 120–126.

Каленський А. А. Перевірка ефективності застосування інформаційних технологій навчання в процесі вивчення тактичних дисциплін / А. А. Каленський // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2011. – Вип. №6(25). – С. 60–66.

Каленський А. А. Застосування педагогічних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи : монографія / А. А. Каленський. – К.: НАКККіМ, 2011. – 268 с.

Каленський А. А. Методика роботи з текстовим редактором / А. А. Каленський, М.Ф. Янковський // Тези доп. VIІ Міжн. наук.-практ. конф. «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. редакц. В.В. Балабіна –  Наук. вид., К. : ВІКНУ, 2011. – С. 296–297.

Каленський А. А. Підготовка та викладання майбутнього педагога вищої освіти з дисципліни «Деревознавство» / А. Каленський, В. Корицький // Вісник інституту розвитку дитини (додаток): методичні та практичні матеріали. – Вип. 3. – К., 2012. – С. 144-147.

Каленський А. А. Застосування інформаційних технологій під час вивчення дисципліни «Ландшафтний дизайн»/ А. Каленський, А. Рубель // Вісник інституту розвитку дитини (додаток): методичні та практичні матеріали. – Вип. 3. – К., 2012. – С. 147–150.

Каленський А. А. Оцінка результатів при здійсненні тестового контролю / А. А. Каленський, І.Ю. Стегура, О.І. Кравченко // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2012. – Вип. №38. – С.287–291.

Каленський А. А. Основні переваги та недоліки використання тестової перевірки знань / А. А. Каленський // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №1(26). – С. 26–30.

Каленський А. А. Формування технічних здібностей студентів агро-інженерних спеціальностей: діагностичний аспект / А. А. Каленський, О.Б. Кошук // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №2(27). – С. 36–40.

Каленський А. А. Інформаційні технології в заочній (дистанційній) формі навчання / А. А. Каленський, Б.А. Ільницький // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №3(28). – С. 66–69.

Каленський А. А Педагогічні принципи та умови підготовки та застосування тестів успішності в процесі навчання студентів / А. А. Каленський, О.Ю. Ямковий // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №3(28). – С. 142–147.

Каленський А. А Застосування інформаційних технологій при вивченні дисципліни «ландшафтний дизайн» / А. А. Каленський, О.О. Плохенко // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №3(28). – С. 80–84.

Каленський А. А. Формування основ інформаційної культури під час викладання дисципліни «Ландшафтна архітектура» / А.А. Каленський, А. Л. Рубель // Зб.наук.пр. Нац. акад. Прик. військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – Вип. №63. – С. 114–116.

Каленський А. А. Застосування проектних технологій при підготовці майбутніх техніків-землевпорядників / А.А. Каленський, І.П. Прокопенко // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 175. – Ч.3. – С. 179–185.

Каленський А. А. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / А. А. Каленський, О.М. Прохорчук // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №5(30). – С. 106–110.

Каленський А. А. Активізація пізнавальної діяльності студентів ігровими методами при вивчення економічних дисциплін / А.А. Каленський, І.О. Мараховський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 175. – Ч.3. – С. 63–68.

Каленський А. А. Якість дослідника невід’ємна складова компетентності соціального педагога / А. А. Каленський, О.М. Прохорчук // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика професійної освіти». – К., 2012. – С.36–37.

Каленський А. А. Контроль навчальних досягнень курсантів (студентів) / А. А. Каленський // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення і майбутнє» / за заг. редакц. В.В. Балабіна. – К. : ВІКНУ 2012 – C. 207

Каленський А. А. Вивчення дисципліни «Трактори та автомобілі» фахівцями не інженерних спеціальностей / А.А. Каленський, І.О. Мараховський // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика професійної освіти». – К., 2012. – С. 37–38.

Каленський А. А. Вивчення та аналіз практики здійснення тестового контролю дисципліни «Трактори та автомобілі» / А.А. Каленський, І.О. Мараховський // Вісник Національного оборони університету України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2012. – Вип. №6(31). – С. 81–85.

Каленський А. А. Соціально-педагогічна робота з молоддю у сільській місцевості : монографія / А. А. Каленський, Л.А.Сатановська, С.В. Виговська, О.В. Лапа. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2012. – 622с.

Каленський А. А. Застосування інформаційних технологій при вивченні дисципліни «Деталі машин» / А.А. Каленський, М.М. Матвійчук // Вісник Національного оборони університету України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. №3(34). – С. 36–40.

Каленський А. А. Використання нових інформаційно-телекомунікаційних технологій в процесі вивчення економічних дисциплін / А.А. Каленський, О.С. Нікольська // Вісник Національного оборони університету України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. № 4 (35). – С. 101–104.

Каленський А. А. Застосування інформаційних технологій при вивченні дисципліни «Ландшафтна архітектура» на прикладі Боярського коледжу екології і природних ресурсів / А.А. Каленський, М.М. Ткач // Вісник Національного оборони університету України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. № 4 (35). – С. 151–154.

Kalensky A. Some questions to theoretical methods of scientific researches in higher school / Andrii Kalensky, Oleksandr Prokhorchuk // Trendy ve vzdělávání. – Olomouc: GEVAK, 2013. – С. 478–481.

Каленський А. А. Етика і мораль в діяльності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів / А. А. Каленський // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. № 5 (36). – С. 38–43.

Каленський А. А. Етико-педагогічні ідеї в античні часи / А. А. Каленський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Д. О. Мельничук (від. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, ч. 1 – С. 199–206.

Каленський А. А. Етика спілкування в навчально-виховному процесі вищої школи / А. А. Каленський // «Військова освіта та наука» : сьогодення і майбутнє: Тези доповідей IX Міжнар. наук.-практ. конф. Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за заг. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2013. – C. 114.

Каленський А. А. Функції професійно-педагогічної етики у викладачів спеціальних дисциплін / А. А. Каленський // Реалії сьогодення та перспективи розвитку. Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Мат. міжвуз. наук.-практ. конф., 19 грудня 2013 року, м. Прилуки. – Прилуки-Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013 – С. 152–154.

Каленський А. А. Методичні матеріали із навчальної дисципліни «Етика викладача вищої школи» / А. А. Каленський. – К. : НАКККіМ, 2013. – 120 с.

Каленський А. А. Наставник студентської групи – студент: етичний аспект / А. А. Каленський, І. В Пампуха // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2014. – Вип. № 45. – С. 195–200.

Каленський А. А. Професійно-педагогічна етика майбутніх викладачів в зарубіжних дослідженнях / А. А. Каленський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип. 199. – С. 128–135.

Kalenskyi A. Model of the system of development of professionally pedagogic ethics for future instructors of the special disciplines of higher educational establishments of nature protection and agrarian sectors / A. Kalenskyi // Ricznik naukowy «EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA». – Rzeszow, 2014. – Nr 5, czesc 1. – S. 395–400.

Kalenskyi A. Specific principles of development of professional-pedagogical ethics of future teachers of special disciplines in higher educational institutions of agricultural and environmental sectors / A. Kalenskyi // Trendy ve vzdělávání. – Olomouc: GEVAK, 2014. – P. 337–340.

Каленський А. А. Педагогічні концепції економічно розвинутих країн світу: етичний аспект / А. А. Каленський // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка // гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – Вип. 117. – С. 326–328.

Каленський А. А. Професійна етика в університетській освіті США / А. А. Каленський // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» – Додаток 4 до : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2014. – Вип. 31, том IV (12). – С. 83–88.

Каленський А. А. Критерії, показники та рівні розвитку професійно-педагогічної етики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін / А. А. Каленський // Проблемы современного педагогического образования. Сер: Педагогика и психология. – Сб. ст. – Ялта : РИО КГУ, 2014. – Вып. 45, ч. 5. – С. 125–131.

Каленський А. А. Педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної етики у студентів вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей / А. А. Каленський // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Додаток 5 до Вип. 31, Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К. : Гнозис, 2014. – С. 214–219.

Каленський А. А. Розвиток умінь професійно-педагогічної етики в процесі педагогічної взаємодії / А. А. Каленський // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2014. – Вип. №47. – С. 205–210.

Каленський А. А. Теоретичні методи дослідження розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін / А. А. Каленський // Вісник Нац. ун-ту оборони України: зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. № 6 (43). – С. 63–67.

Каленський А. А. Концептуальні основи розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів / А.А. Каленський // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка , Ін-т пед. НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. № 17 (2-2014). – С. 53–57.

Каленський А. А. Теоретико-методичні основи педагогічного дослідження системи розвитку професійно-педагогічної етики / А. А. Каленський // Наук. часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 49. – С. 78–83.

Каленський А. А. Вибір методів емпіричного дослідження розвитку професійно-педагогічної етики / А. А. Каленський // Наукові праці Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили: науково-методичний журнал. – Вип. 239. – Т. 251. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 19–22.

Kalensky A. Contents peculiarities of special subjects in system of development of professional and pedagogical ethics in higher education students the agrarian and environmental branch / Andrii Kalensky // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo – 2014-2015. – № 2. – S. 96–104.

 Каленський А. А. Емпіричні методи дослідження системи розвитку професійно-педагогічної етики / А. А. Каленський // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 11. – С. 20–26.

Каленський А. А. Обґрунтування спеціальних принципів розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін / А. А. Каленський // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Сб. ст. – Ялта : РИО КГУ, 2015. – Вып. 47, ч. 4. – С. 64–70.

Каленський А. А. Етика професійно-педагогічної взаємодії / А. А. Каленський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 208, Ч. 1. – С. 75–82.

Каленський А. А. Концепція розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів природоохоронної та аграрної галузей / А. А. Каленський // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки / гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧДПУ, 2015. – Вип. 124. – С. 27–31.

Каленський А. А. Перевірка ефективності системи розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін / А. А. Каленський // Молодь і ринок: наук.-пед. журн. / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 3 (122). – С. 98–102.

Каленський А. А. Розвиток умінь професійно-педагогічної етики в умовах проходження наскрізної практики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін / А. А. Каленський // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – № 2 (80). – C. 37–40.

Каленський А. А. Розвиток особистості майбутніх викладачів спеціальних дисциплін в моральній діяльності / А. А. Каленський // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. № 25 (35). – С. 96–100.

Каленський А. А. Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з дисципліни "Етика викладача вищої школи" неімітаційними методами / А. А. Каленський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 220. – С. 32–37.

Kalenskyi A. The development of professional and pedagogical ethics of the future special discipline teachers / A. Kalenskyi // Oxford Journal of Scientific Research, 2015. – № 1. (9) (January-June).– «Oxford University Press», 2015. – Volume IV. – P. 433–438.

Каленський А. А. Суть та дефініція поняття «професійно-педагогічна етика» / А.А. Каленський // Молодь і ринок: наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1 (132). – С. 62–65.

Каленський А. А. Компоненти професійно-педагогічної етики / А. А. Каленський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 233. – С. 106–112.

Каленський А.А. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки / А. А. Каленський., О.М. Прохорчук // Вісник Черкаського у-ту. Серія "Педагогічні науки". – Черкаси: Бізнес-інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 3. –  С. 48–55.

Каленський А.А. Використання проектного навчання для розвитку професійно-етичних умінь студентів (курсантів) // А. А. Каленський, ОВ Мірошніченко // Зб. наук. праць Військового ін-ту Київського нац. у-ту імені Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 55. – С. 202–207.

Каленський А.А. Готовність педагога до стандартизації підготовки молодших спеціалістів / А. А. Каленський // Електронне наукове фахове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2017. – №10. – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-10pdf (0,5 др. арк.).

Каленський А.А. Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів / А. А. Каленський // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. : Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – (0,5 др. арк.) подано до друку (наукометричні бази: РІНЦ; Academic Resourse Index; Research Bib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Jifactor, Ulrichs web).

Kalensky A. А. Level of research competence development in future bachelors of social pedagogy / Kalensky A. A, Prohorchuk O. M. International Journal of Education & Development. Volume 3. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ. : Publishing office: Accent Graphics Communications. – Hamilton, ON, 2017. – С. 43–50. (0,5 др. арк.)

Каленський А.А. Використання проектного навчання для розвитку професійно-етичних умінь студентів (курсантів) / А. А. Каленський, О.В. Мірошніченко // Зб. наук. праць Військового ін-ту Київського нац. у-ту імені Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 55. – С. 202–207. (0,5 др. арк.)

Тези доповідей на конференціях:

 

Каленський А.А. Дослідницька компетентність молодих науковців : етичний аспект / А. А. Каленський // Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації системи освіти Ph.D. в ЄС / Матеріали ІІІ Всеукраїнського наук.-практичн. веб-семінару, присвяченому 25-річчю НАПН України / За заг. ред. кол В.О. Радкевич; Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України – К. : ТОВ «ІМА-прес». 2017. – С. 30–32. (0,2 др. арк.)

Каленський А. А. Педагогічна взаємодія під час дистанційного навчання / А. А. Каленський // матеріали всеукр. звітн. наук.-практ. конф. [«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України] (м. Київ, 29 березня-13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 218-220 (0,2 др. арк.)).

Каленський А.А. Стандарти освіти – інструмент забезпечення якості фахової перед вищої освіти / А. А. Каленський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : Тези доп. ІХ міжнар. наук.-прак. Конференції / Ред. кол. : Н.Г. Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ. 2017. – С. 234–235. (0,2 др. арк.)

Каленський А.А. Етика комунікацій при організації курсів дистанційного професійного навчання / А. А. Каленський // Зб. наук. матеріалів І Всеукраїнської веб-конф. / Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України (Ред. кол. : Петренко Л.М. та ін.) – К. : ТОВ «СК ГРУП УКРАЇНА». 2017. – С. 99–102 (0,2 др. арк.)

Каленський А.А. Принципи розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу/ А. А. Каленський // Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення: Зб-к наук. праць / за заг. ред. С.П. Архипової – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 117–120. (0,2 др. арк.)

Каленський А.А. Освітні стандарти – основа для розробки освітніх програм підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі / А. А. Каленський // Зб. наук. матеріалів VIIІ міжн. наук.-практ. конфер. «Професійне навчання персоналу – європейський вибір» до 25-ти річчя Національної академії педагогічних наук України – подано до друку. (0,2 др. арк.)

 

Спеціалізовані вчені ради

Член докторської спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

 

Підготовка наукових кадрів

кандидати наук

Кошук Олександр Богданович «Методика формування технічних здібностей майбутніх інженерів-аграрників у процесі вивчення курсу сільськогосподарських машин», спеціальність 13. 00. 02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни).

Ямковий Олександр Юрійович «Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів», спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

Ковтун Таміла Іванівна «Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки». спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Прохорчук Олександр Михайлович «Формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Викладацька діяльність

Викладання навчальних дисциплін «Етика викладача вищої школи», «Основи наукових досліджень в педагогіці», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Педагогічні технології», керівництво магістерськими роботами та педагогічною практикою (НУБіП України»).

Проведення занять на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників різних категорій (НУБіП України).