+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

N.Bazeliuk 02

Базелюк Наталія Валеріївна

старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

ORCID iD: 0000-0001-6156-1897

ResearcherID: B-2547-2016

Google Академія

nbazeliuk[at]gmail.com

Коротка біографічна довідка

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» (2016–2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання.

 

Публікації

Національні доповіді

National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. – 336 p. – URL: http://lib.iitta.gov.ua/706242/.

Глосарії

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І.  Бабин, Я. Я.  Болюбаш, А. А.  Гармаш й ін.; за ред. Д. В.  Табачника і В. Г.  Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с. – Режим доступу: https://goo.gl/uST3j3.

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях

Базелюк  Н. В. Дослідницько-орієнтована підготовка вчителів в університетах Фінляндії / Н. В.  Базелюк // Наук. часоп. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 5. Пед. науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / за ред. проф. М. С. Корця, проф. П. В. Дмитренка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 13. – С. 13–20.

Базелюк  Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті Фінляндії / Н. В.  Базелюк // Наук. зап. Сер. Психолого-пед. науки / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 3. – С. 298–302.

Базелюк Н. В. Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вищій освіті Фінляндії / Н.В. Базелюк // Вища освіта України. – 2012. – Додат. 3 до № 1, т. ІІ, темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 281–286.

Базелюк Н.В. Науково-дослідницька робота в структурі курикулумів магістерської підготовки вчителів у Фінляндії / Н.В. Базелюк // Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2012. – Додат. 1 до вип. 27, т. VII (40), темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С.38–48.

Базелюк  Н. В. Розвиток системи педагогічної освіти у Фінляндії в історичній перспективі / Н. В.  Базелюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. – Х.: Укр інженерно-пед. акад. (УІПА), 2012. – Вип. 37. – С. 300–306.

Базелюк Н. Дослідницько-базована професійна підготовка майбутніх вчителів в університетах Фінляндії / Наталія Базелюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 1. – С. 229–235.

Базелюк  Н. В. Дослідницька професійна підготовка вчителів у теорії педагогічної освіти Фінляндії / Н. В.  Базелюк // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України ; РВНЗ «КІПУ». – К. ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2013. – Випуск 5. – С. 49–54.

Базелюк  Н. В. Освітня складова в докторських програмах у галузі освіти Гарвардського університету / І. Ю.  Регейло, Н. В.  Базелюк // Вища освіта України. – 2015. – Додат. 2 до № 3, темат. вип. «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – С. 41–48.

Базелюк  Н. В. Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії / І. Ю.  Регейло, Н. В.  Базелюк // Український педагогічний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2015. – № 4. – С. 214–227.

Базелюк  Н. В. Стенфордська вища школа освіти: підготовка нового покоління фахівців ступеня PhD // І. Ю.  Регейло, Н. В.  Базелюк // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). – 2016. – Випуск №3–4 (48–49). – С. 90–98. – Режим доступу: https://goo.gl/cT87p4.

Тези доповідей

Bazeliuk  N. Constructing the Training Process Model for the European Dimension Implementation into the In-Service Teacher Training in Ukraine [Electronic resource] / Nataliia Bazeliuk, Svetlana Tezikova, Lyudmyla Pukhovska, Yuliya Muzichenko // Programme of the European Conference on Educational Research 2010 «Education and Cultural Change». – Helsinki, Finland. – 25–27 August 2010. – URL: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/3/contribution/4604/.

Базелюк  Н. В. Науково-дослідницька робота в магістерських програмах підготовки вчителів в університетах Фінляндії / Н. В.  Базелюк // Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – С. 3–4.

Базелюк  Н. Науково-дослідницька робота магістрів – майбутніх педагогів в університетах Фінляндії / Наталія Базелюк // Педагогічна компаративістика – 2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 черв. 2011 р.) / за ред. О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. ІІ. – С. 92–99.

Базелюк  Н. Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вищій освіті Фінляндії / Наталія Базелюк // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст): матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 черв. 2012 р.) / за заг. ред. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 85–87.

Базелюк  Н. В. Міжнародна видимість вченого як важлива складова його проектної діяльності / Н. В.  Базелюк // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Проектна діяльність як інструмент дослідження, навчання та інновацій». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 7–9.

Базелюк  Н. В. Розвиток професійної освіти і навчання у Фінляндії / Н. В.  Базелюк // Професійна освіта в умовах сталого розвитку / збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич, Г. М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – С. 11–14.

 

Міжнародна діяльність

Учасник Європейської конференції дослідників освіти «Освіта і культурні зміни» – ECER 2010 «Education and Cultural Change» (Фінляндія, 2010).

 

Інша діяльність

Член підкомісії 303 Академічна доброчесність Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Член Української асоціації дослідників освіти – Ukrainian Education Research Association (з 2017 р.).