+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Колісник Надія Володимирівна

Колісник Надія Володимирівна

науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах НАПН України

кандидат педагогічних наук

ORCID 0000-0003-1743-7076

Google Академія

Сторінка автора в електронній бібліотеці НАПН України

.; .

Ключові компетенції: професійні знання в галузі теорії й методики професійної освіти, знання й практичний досвід створення методик щодо оновлення змісту професійної підготовки майбутніх менеджерів, знання специфіки й особливостей професійної підготовки фахівців аграрної сфери; навички наукового консультування, викладацької діяльності;  вільне володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; упевнений користувач сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Особистісні якості: самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, справедливість, комунікабельність, організаційно-управлінські здібності, мобільність, мотивація досягнення успіху.

Коло професійних інтересів:

 • запровадження модульно-компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери;
 • використання інноваційних та інтерактивних технологій навчання у педагогічній взаємодії.

Коротка біографічна довідка

Публікації

Автор 10 наукових праць щодо дослідження проблем формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрного сектору, удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку й формування професійних й ключових компетентностей суб’єктів педагогічної взаємодії:

авторські наукові здобутки:

 • 1 навчально-методичне видання,
 • 5 публікацій у фахових наукових виданнях України,
 • 2– зарубіжних видання,
 • 4 – статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, семінарів, круглих столів.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Колісник Н. В. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу при вивченні економічних дисциплін / Н. В. Колісник // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1 до Вип. 5. – Т. ІІ (53). – 2014. – С. 450–458.
 2. Колісник Н.В. Міжпредметна наступність у навчанні професійно-орієнтованих дисциплін / Н. В. Колісник // Вища освіта України. – Додаток 2: Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – 2013. – № 3. – С. 172–176.

Статті у наукових фахових виданнях України,

включених до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Колісник Н. В. Основні підходи до формування комунікативної компетентності на засадах принципу наступності / Н. В. Колісник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2014. – Вип. 199. – Ч. 1. – С. 155–162.
 2. Колісник Н. В. Результативність методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу при вивченні економічних дисциплін / Н. В. Колісник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2015. – Вип. 208. – Ч. 2. – С. 113–120.
 3. Колісник Н. В. Професійна компетентність менеджера як психолого педагогічна проблема / Н. В. Колісник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2015. – Вип. 220. – С. 67–74.

Статті у наукових виданнях іншої держави:

 1. N. Kolіsnik. Іnterdisciplinary communication as a means of improving professional training future managers of agroindustrial complex in teaching professionally-oriented courses / Kolіsnik N. // Nauka i studia. – – №33 (101). – Р. 40–44.
 2. N. Kolі Present situation and analysis of professional training managers in studying of economic subject / Kolіsnik N. // European humanities studies: State and Society. – 2014–2015. – № 2. – P. 115–123.

Тези наукових доповідей:

 1. Колісник Н. В. Професійна компетентність і компетенції менеджера / Н. В. Колісник // 1025 річчя історії освіти в Україні: традиції сучасність та перспективи: Міжнародна наукова конференція, 22 травня 2014 року: тези доповіді. – К., 2014. – С. 239–245.
 2. Колісник Н. В. Дослідження стану сформованості професійної компетентності в майбутніх менеджерів агропромислового комплексу / Н. В. Колісник // Актуальні проблеми наук про життя та природокористування: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 28–31 жовтня 2015 року: тези доповіді. – К., 2015. – С. 221–228.
 3. Лузан П.Г., Колісник Н.В. Стандартизація фахової перед вищої освіти: концептуальний аспект. матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (м. Хмельницький, 9-10 листопада 2017 р.), - Хмельницький 2017. – С. 55-56. (0,15)

Методичні рекомендації:

 1. Колісник Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення менеджменту: [методичні рекомендації для викладачів] / Н. В. Колісник. – Київ, 2014. – 76 с.