Прохорчук Олександр Михайлович

photo

Кандидат педагогічних наук

Науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів

ORCID: 0000-0003-3298-5185

Гугл академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WFPOFU4AAAAJ&hl=uk

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alexandr_Prokhorchuk/interest

Тел. роб. +380(044)252-72-80

.">.

Ключові компетентності:

професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, навички викладацької діяльності, тренінгової роботи вільне володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, веб-розробка SPSS та ін.,) цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, прагматичність, організованість.

Коло професійних інтересів:

теорія і методика професійної освіти;

проблеми навчання і виховання студентської та учнівської молоді компетентнісний підхід у професійній освіті;

Дослідництво у навчально-виховному процесі;

SMART- технології у освіті.

Науково-дослідні роботи

«Розробка методичної системи залучення студентів до науково-дослідницької діяльності в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-аграрників» (номер державної реєстрації 0110U003576, 2010-2012 рр.)

«Теоретичні і методичні основи застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців в аграрних вищих навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0115U003449, 2015-2017 рр.). Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (2015-2017 рр.);

«Розробка системи формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об’єднаних територіальних громад України» (2017-2020 рр.)

"Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівних галузей" (2018-2021)

Міжнародний проект "Розвиток лідерського потенціалу молодих вчених університетів" під егідою British Council, та Інституту вищої освіти НАПН України (2018-2019)

Публікації

Автор понад 25 наукових праць, серед яких:

1 монографія,

1 навчально-методичне видання

8 публікацій у фахових наукових виданнях України.

3 зарубіжні публікації

понад 10 тез конференцій

Понад 4 електронні освітні ресурси

Монографії:

Підготовка майбутніх соціальних працівників/ соціальних педагогів до професійної діяльності: колективна монографія / Л.В. Вікторова, Т.І. Ковальчук, О.Б. Кошук, С.О. Кубіцький, О.В. Лапа, П.Г. Лузан, О.В. Наконечна, О.М. Прохорчук, І.В. Сопівник, Р.В.Сопівник, Р.О. Тарасенко, Н.Т. Тверезовська, - К.: «ЦП «Копринт»», 2016.- 589 с.

Навчально-методичні, методичні посібники

Методичні рекомендації «Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки для викладачів і студентів» К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2015.-70 с.

Наукові статті

 1. Маценко .Л.М., Прохорчук О.М. До питання удосконалення методики проведення семінарських занять. Вища освіта України – Додаток 2 до №3 том IV (29), - 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» К. – 716 с. С. 350-359
 2. Прохорчук О.М. Психолого-педагогічні аспекти компетентнісної підготовки дослідництва у бакалаврів соціальної педагогіки. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – №175. – Ч.3. – С. 83–90.
 3. Каленський А.А., Прохорчук О.М. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів соціальної педагогіки. Вісник національного університету оборони України. – К., 2012. – №5 (30). – С. 106–109.
 4. Прохорчук О.М. Специфіка дослідницької діяльності соціальних педагогів. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – №192. – Ч.2. – С. 90–96.
 5. A.Kalenskiy; O.Prokhorchuk Some questions to theoretical methods of scientific researches ‑ Trendy ve vzdělávání. – Olomouc : GEVAK, 2013. – P. 478–481.
 6. Прохорчук О.М. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності у психолого-педагогічній літературі. Проблемы современного педагогического образования. – Ялта, 2014. – № 45 (5). – С. 243–249.
 7. Prokhorchuk O. The definition of «Research competence» - EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA. – Rzeszow: Rocznik naukowy Nr 5/2014/Czesc 1 – S. 439-443.
 8. Прохорчук О.М. Експериментальна перевірка дієвості моделі формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. «Серія Педагогіка, Психологія, Філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 233. - 398с.– С. 193–198.
 1. Прохорчук О.М. Сутність і структура дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки. Молодь і ринок (Щомісячний науково-педагогічний журнал). – Дрогобич, 2016. – № 4 (135).– С. 131–135.
 2. Прохорчук О.М. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. «Серія педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: Ніколаєнко С.М. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 239. - 348с.– С. 207–216.
 3. Каленський А.А., Прохорчук О.М. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки. Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення 24 червня – 4 липня 2017 року 24 червня – 4 липня 2017 року Україна- Болгарія-Польща-Канада-Грузія- 2017
 4. Kalensky A. А, Prohorchuk O. M. Level of research competence development in future bachelors of social pedagogy / Kalensky A. A, Prohorchuk O. M. International Journal of Education & Development. Volume 3. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ. : Publishing office: Accent Graphics Communications. – Hamilton, ON, 2017. – С. 43–50. (0,5 др. арк.)

Тези конференцій:

 1. Прохорчук О.М. Створення перших вищих навчальних закладів України – Острозької та Києво-могилянської академій, як результат філантропічної діяльності національних просвітителів. Професійна освіта: теорія, досвід, проблеми: Тези міжвузівської науково-практичної конференції (24-31 березня 2009 р.) [у 2-х ч.] / За заг. ред. Н.Т. Тверезовської. – К., 2009. Ч.2. – 119с. С. 96-97.
 2. Прохорчук О.М. Формування етнічної ідентичності молоді. Теоретичні та прикладні проблеми сучасної психології: тези доповідей учасників студентської науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю кафедри соціальної роботи та психології (20 травня 2010 р.). – К: СПД Сергачов, 2010. – 116 с. С. 74-75.
 3. Прохорчук О.М. Психологічне консультування конфліктних родин. Теоретичні та прикладні проблеми сучасної психології: тези доповідей учасників студентської науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю кафедри соціальної роботи та психології (20 травня 2010 р.). – К: СПД Сергачов, 2010. – 116 с. С. 75-77.
 4. Прохорчук О.М. Теоретичні та прикладні проблеми сучасної психології: тези доповідей учасників студентської науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю кафедри соціальної роботи та психології (20 травня 2010 р.). – К: СПД Сергачов, 2010. – 116 с. С. 77-79.
 5. Прохорчук О.М. Особливості виховання «правопівкульних», та «лівопівкульних» дітей. Професійна освіта: теорія, досвід, проблеми: Тези міжвузівської науково-практичної конференції (24-31 березня 2010 р.) / За заг. ред. Н.Т. Тверезовської. – К., 2010.-422с. С. 307-310
 6. Прохорчук О.М. Методика викладання дисципліни «Соціальна педагогіка» в умовах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Педагогіка : матеріали 65-ї загальноуніверситетської наукової студентської конференції (Київ, 05.04. 2011) / Гуманітарно-педагогічний ННІ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; За ред. професора П.Г. Лузана. – К. : НАКККіМ, 2011. – 142 с. С. 97-100
 7. Прохорчук О.М. Якості дослідника – невід’ємна складова компетентності соціального педагога. Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8-11 листопада 2012 року). –К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. – 158 с. С. 36-37
 8. Прохорчук О.М. Показники сформованості дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки. Збірник доповідей та тез доповідей V Міжнародної конференції «Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка» – К., 2014.– С. 170–171.
 9. Прохорчук О.М. Школа молодого дослідника – як необхідний елемент сучасного вищого навчального закладу. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» – К., 2015.– С. 222–223.
 10. Прохорчук О.М. Експериментальна перевірка дієвості моделі формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти: Теорія, Практика, Інновації» – К., 2016.– С. 313–314.

Електронні освітіні ресурси:

"Школа молодого дослідника" - URL: (http://nubipuniversity.wixsite.com/socped)

"Школа лідерства НУБіП України" - (http://liderschool.at.ua)

"ІПТО ВІКІ" - (http://iptowiki.at.ua)

"ERGOBOOK" - (https://drive.google.com/file/d/1bthmf_Ol9A8WhZOrUx0C8SdP7wX--N5Z/view)

"Професійна освіта України" (https://iptonapnu.wixsite.com/ptou)

Інша діяльність:

Майстер виробничого навчання на кафедрі геодезії та картографії НУБіП України.

Лаборант кафедри іноземної філології та перекладу НУБіП України

Голова спілки аспірантів Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України

Голова ради молодих вчених Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, заступник Голови спілки молодих вчених НУБіП України

Викладацька діяльність

Асистент кафедри Соціальної педагогіки та інформаційних технологій у освіті.

Викладання навчальних дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Педагогічний експеримент», «Дидактичне та програмне забезпечення комп'ютеризації навчання», «Інформаційні технології у навчанні», «Нові інформаційні технології», «Технічні засоби навчання», «Технічні засоби навчання та методика їх застосування», «Методика проведення соціально-педагогічного тренінгу». керівництво педагогічною практикою (НУБіП України»).

Сертифікати:

Certifica «Operatore dei service di cucina» Kiev – Marce (Italia) 2008.

Серифікат «Використання хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі» 2016.

Біографічні відомості:

Народився 10 квітня 1989 року. Освіта – вища. Навчався на гуманітарно-педагогічному факультеті НУБіП України у 2006-2011 рр. Отримав диплом за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 5 років.

У 2012 році вступив до аспірантури на спеціальність «Теорія та методика професійної освіти 13.00.04» у 2015 році її успішно закінчив, а вже у 2018 році її успішно захистив та отримав науковий ступінь PhD, кандидата педагогічних наук. 

Кандидатська дисертація «Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Каленський А.А.)

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню