+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Ваніна Наталія Миколаївна

Ваніна Наталія Миколаївна

Старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

кандидат економіічних наук

доцент

тел. роб. +380 (44) 252-72-80

.">.

Ключові компетентності: компетентність у професійній сфері, навички викладацької 

діяльності, вільне володіння українською та російською мовами, англійською  на рівні читання 

і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних  технологій(користування 

мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, та ін.,) цілеспрямованість,  наполегливість, 

самостійність, відповідальність,  комунікативність, організованість, системність мислення, здатність до вирішення проблем, спроможність приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та ризику, бажання працювати.

Коло професійних інтересів:

  • Професійно-педагогічна етика;
  • Інформаційні технології навчання
  • компетентнісний підхід у професійній освіті

Публікації

Автор 51наукової праці, серед яких:

  • 1 монографія:
  • 15 навчально-методичних виданнь (з них 1 посібник грифом МОН України),
  • 20 публікацій у фахових наукових виданнях України.

Основні наукові праці

Монографія

Амортизационный механизм основного капитала предприятий: системный подход к формированию и совершенствованию: монографія / Н. М. Ваніна. – Издательство «Центр учебной литературы»,м. Київ, 2014. – 196 с.

Навчальні посібники, підручники

Ринок цінних паперів. Практикум: навчально – методичний посібник / Н.М. Ваніна, О.В. Грищенко. - Київ: Издательство «Центр учебной литературы» - К, 2014. –171 с. (Гриф МОН України);

Навчально-методичні, методичні посібники

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність».Опорний конспект лекцій (у схемах) для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.-Первомайськ: ППІ, 2012.- 96 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Економіка енергетики». Практикум для студентів денної та заочної форм навчання.-Первомайськ: ППІ, 2014.- 30 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Ринок цінних паперів». Курсова робота для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Первомайськ: ППІ, 2014.- 30 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Ринок цінних паперів». Опорний конспект лекцій (у схемах) для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит».- Первомайськ: ППІ, 2014.- 43 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність». Практикум для студентів   денної та заочної форм навчання напрямів 6.030504 - «Економіка підприємства» , 6.030509 - «Облік і аудит». -Первомайськ: ППІ, 2014.- 61 с.     Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Економіка енерго – та ресурсозбереження».Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму спеціальності 7.05060101 – «Теплоенергетика» . - Первомайськ: ППІ, 2014.- 70 с.    

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Економіка енерго – та ресурсозбереження». Практикум для студентів денної та заочної форм навчання напряму спеціальності 7.05060101 – «Теплоенергетика» . - Первомайськ: ППІ, 2014.- 47 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з техніко - економічного обґрунтування прийнятих рішень дипломного проекту.Для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності7.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання».-Первомайськ: ППІ, 2015.- 9 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з техніко - економічного обґрунтування прийнятих рішень дипломного проекту. Для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності7.05060101 – «Теплоенергетика» . - Первомайськ: ППІ, 2015.- 12 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали до виконання економічного розділу дипломного проекту.Для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності7.05050201 - «Технологія машинобудування» . - Первомайськ: ППІ, 2015.- 25 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка». Опорний конспект лекцій. Для студентів денної та заочної форм навчання,напрямів 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509, «Облік і аудит». - Первомайськ: ППІ, 2015.- 125 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка». Практикум для студентів денної та заочної форм навчання напрямів6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит» . - Первомайськ: ППІ, 2015.- 39 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали для самостійної роботи з навчальної дисципліни з навчальної дисципліни «Біржова діяльність». Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підприємництво, торгівля та біржова діяльність. - Первомайськ: ППІ, 2016.- 52 с.

Ваніна Н.М., Методичні матеріали з з навчальної дисципліни «Менеджмент». Практикум для студентів денної та заочної форм навчання. - Первомайськ: ППІ, 2017.- 51 с.      

Наукові статті

Ваніна Н.М. Регуляторные возможности механизма налогообложения прибыли в активизации воспроизводственных процессов в промышленности. Труды Одесского политехнического университета: сб.научн.трудов. - Одесса. - 2004. - Т.3 .- С.31-35.

Ваніна Н.М. Структура воспроизводственных процессов в промышленности / Н.М. Ваніна // Наука і освіта: Тези доповідей VII міжнар. наук.- практ. конф. Дніпропетровськ, 2004 р. - Д., 2004. – Т. 18. - С.8-10.

Ваніна Н.М. Особенности совершенствования амортизационной политики в условиях переходной экономики / Н.М. Ваніна // Наука і освіта: Тези доповідей VIII міжнар. наук. – практ. конф. Дніпропетровськ, 2005 р. - Д., 2005. – Т. 85. – С.13-15.

Ваніна Н.М. Классификация предприятий и основных фондов как базис амортизационного механизма / Н.М. Ваніна // Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальні та національні аспекти: Тези доповідей міжнар. наук.- практ. конф., Наука і освіта, Запоріжжя, 2005 р. - Д., 2005. – Т1. - С.19-21.

Ваніна Н.М. Концепция дифференцированного механизма амортизации основного капитала в условиях переходного периода/ Н.М. Ваніна // Wykszta cenie i nauka bez granic –2005: II miedzynarodowa naukowe-praktyczna konferencia. Przemysl, 19-27 grudnia 2005 r. – T 8. - С.99-101.

Ваніна Н.М. Механізм амортизації частково регламентованого обігу основного капіталу/ Н.М. Ваніна // Вісник соціально-економічних досліджень: зб.наук.праць.- Одеса.-2006. Вип. 23.- С.50-56.­

Алёхин А.Б., Харичков С.К., Ваніна Н.М. Переходный механизм амортизации основного капитала в промышленности. Вісник Хмельницького університету: зб.наук.праць.- 2006.-Т.2 Економічні науки, № 4.- С.27-31  

Ваніна Н.М. Морфологический подход к адаптации механизма амортизации основного капитала промышленных предприятий к условиям переходной экономики / Н.М. Ваніна // Економіка та держава - 2007. – № 8.- С.14-21

Ваніна Н.М. Современное состояние воспроизводственных процессов на предприятиях черной металлургии Украины / Н.М. Ваніна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. – Дніпропетровськ. ДНУ- 2007. - Вип. 225, Т.1. – С.237-249

Ваніна Н.М. Адаптация механизма амортизации основного капитала промышленных предприятий к условиям переходной экономики / Н.М. Ваніна // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону:  Тези доповідей ІІ науково-практичної конференції. — Первомайськ: ППІ НУК, 2007. – С.51-53.

Н.М.Ваніна, А.Б. Алёхин //Оценка факторов роста производства в черной металлургии Украины с использованием производственных функций.   Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. – Дніпропетровськ ДНУ. - 2009. - Вип. 257, Т.VII. – С.1696-1709.

Ваніна Н.М. Промислова політика у регіоні: проблеми і шляхи вдосконалення / Н.М. Ваніна // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: Тези доповідей науково-технічної конференції. — Первомайськ: ППІ НУК, 2009.– С.21-24.

Ваніна Н.М. Альтернативный подход к оценке инновационного уровня производства промышленных предприятий/ Н.М. Ваніна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. - Дніпропетровськ. ДНУ- 2010. - Вип. 262, Т.II. – С.366-376.

Ваніна Н.М. Исследование влияния инвестиционного лага на свойства функции Опперлендера/ Н.М. Ваніна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. - Дніпропетровськ. ДНУ- 2010. - Вип. 265,         Т. VII. – С.1829-1841.

Ваніна Н.М. Опыт построения производственных функций предприятий черной металлургии Украины/ Н.М. Ваніна // Вісник Хмельницького університету: зб.наук.праць.- 2010.-Т.3 Економічні науки, № 4.- С.10-15.

Ваніна Н.М. Учет распределенного инвестиционного лага в динамических производственных функциях (на примере металлургических предприятий) / Н.М. Ваніна // Науковий журнал «Бізнес Інформ».- 2010.- Харків: БИ № 12. - С.79-83.

Ваніна Н.М. Теоретичні питання становлення регіонівяк самостійних суб’єктів господарювання / Н.М. Ваніна // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: Тези доповідей ІV науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю НУК. — Первомайськ, 2010. – С.25-28.

Ваніна Н.М. Влияние топливно-энергетического комплекса на экономическую безопасность региона/ Н.М. Ваніна // Науковий журнал «Бізнес Інформ».- 2011.- Харків: БИ № 4. - С.17-20.

Н.М.Ваніна, А.Б. Алёхин // Применение методов системного анализа в задачах планирования деятельности по повышению конкурентоспособности предприятий. Науковий журнал «Економіка: реалії часу». – Одеса, 2011.- №1. С. 180-186.

Ваніна Н.М. Износ как источник обновления и формирования основного капитала/ Н.М. Ваніна // Науковий журнал «Бізнес Інформ».- 2012.- Харків: БИ № 2. - С.146-150.

Н.М.Ваніна, А.Б. Алёхин // Измерение жизнеспособности предприятия как задача принятия решения в условиях неопределенности (математические определенности). Вісник Хмельницького університету: зб.наук.праць.- 2012.-Т.1. Економічні науки, № 5.- С.11-18.

Ваніна Н.М.Управління витратами регіонального підприємства в ринковій економіці/ Н.М. Ваніна // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: Матеріали V науково-практичної конференції — Первомайськ: 2012. - С.68-70.

Ваніна Н.М. Процеси глобалізації в економіці України/ Н.М. Ваніна // Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції — Судак, 2012. - С.275-276.

Ваніна Н.М.Капіталізація підприємства як результат ефективного управління капіталом підприємства / Н.М. Ваніна // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки : Збірник наукових праць міжнародної конференції – Київ, 2013.- С.13-16.

Ваніна Н.М.Напрямки розвитку трансферу технологій у вищій школі України / Н.М. Ваніна // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 365-367.

Ваніна Н.М. Проблеми впровадження принципів загального менеджменту якості в українському двигунобудуванні / Н.М. Ваніна // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали V науково-технічної конференції з міжнародною участю — 22-23 травня . Первомайськ: 2013. - С.302-305.

Ваніна Н.М. Аналіз діяльності машинобудівних підприємств в кризових умовах / Н.М. Ваніна //Збірник наукових праць «Економічний аналіз ». Вип.12.Ч. 3. - 2013. Тернопіль: - С.67-71.

Ваніна Н.М. Аналіз капіталу всистемі ресурсів інноваційної економіки / Н.М. Ваніна // Збірник наукових праць «Економічний аналіз ».- 2013.- Тернопіль: Том 15. №2. С.234-240.

Н.М. Ваніна, О.В. Ванін. // Удосконалення управління розвитком машинобудівних підприємств в період економічної кризи. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв: НУК - 2014 №1 (451) – С.92-98.

Ваніна Н.М. Сравнительный анализ функционального и оптимизационного подходов к оценке экономического потенциала предприятий / Н.М. Ваніна // Вісник Хмельницького університету: зб.наук.праць. - 2014.-Т.2. Економічні науки, № 2.- С.14-20.

Ваніна Н.М. Використання муніципальних цінних паперівяк джерел фінансування місцевих бюджетів / Н.М. Ваніна // Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Первомайськ: 22-23 травня 2014. - С.18-20.

Ваніна Н.М. Модернізація української економіки в посткризовий період / Н.М. Ваніна // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія: Економічні науки. – Херсон. – 2014, Випуск 7, частина 1 – С.63-67.

Ваніна Н.М. Формування стратегії розвитку експортного потенціалу України / Н.М. Ваніна // Вісник Одеського національного університету: Серія: Економіка. – Одеса. – 2015, Випуск 5, 2015 – С.20-25.

Ваніна Н.М. Проблеми і перспективи розвитку виробничої інфраструктури промислових підприємств регіону / Н.М. Ваніна // Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект: Тези доповідей Всеукраїнської науково - технічної конференції.- Первомайськ: 2-3 червня 2016. - С.18-20

Н.М. Ваніна, Н.Б. Мігай. Воспроизводство производственного потенциала с учетом зарубежного опыта развития кластера региона //BusinessEconomics, Issue 4 (2), (October). Volume 51. “PalgraveMacmillanLtd.”, 2016. - Pages 285-689, С530-543.

Ваніна Н.М. Когнітивний компонент у структурі професійної компетенції кваліфікованого викладача машинобудівного профілю / Н. М. Ваніна // Електронне наукове фахове видання з педагогічних наук «Теорія і методика професійної освіти» «Теорія і методика професійної освіти». – 2017. – №10. – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-10pdf (0,6 др. арк.).

 

Викладацька діяльність

Викладання навчальних дисциплін «Ринок цінних паперів», «Біржова діяльність» , «Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економіка підприємства», «Організація та планування виробництва», «Економіка енергетики», «Економіка енергозбереження».