Пригодій Микола Анатолійович

завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України   

prigodiy 21

доктор педагогічних наук

професор

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5351-0002

ResearcherID:

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QxP4_mcAAAAJ&hl=ru

Ключові компетентності: продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної освіти та дослідницько-інноваційної діяльності, методології наукової та педагогічної діяльності, має знання й практичний досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів вищих навчальних закладів, знання специфіки й особливостей їх професійної підготовки; навики викладацької та керівної діяльності у вищих навчальних закладах.

Коло професійних інтересів:

– теорія і методика професійної освіти;

– методика викладання інформатики;

– психологія професійного навчання.

Науково-дослідна робота:

«Теоретико-практичні засади реалізації різних підходів в освіті» (№ 0114U003973) – керівник теми з 2015-2017 рр.

Публікації

Автор 127 наукових праць, з яких:

10 монографій (2 одноосібні),

12 навчально-методичних видань (2 навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів),

77 статей – у фахових наукових виданнях України,

7 статей – у зарубіжних виданнях.

Основні наукові праці

Монографії

 1. Пригодій М.А. Проблеми профільного навчання з електротехніки в загальноосвітніх навчальних закладах: [монографія]. Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2009. 236 с.
 2. Пригодій А.В., Пригодій М.А. Підготовка майбутніх учителів технологій до розвитку творчих здібностей учнів у процесі гурткової роботи: [монографія]. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2010. 332 с.
 3. Процко Х.В., Пригодій М.А. Підготовка майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах: [монографія]. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. 280 с.
 4. Пригодій М.А. Сучасні аспекти підготовки вчителів технологій: [монографія]. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. 384 с.
 5. Пригодій М.А. Моделювання педагогічної системи підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів // Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі: [монографія] / [В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко та ін.]; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового. К.: Педагогічна думка, 2011. С. 194–203.
 6. Коляда А.М., Люлька В.С., Пригодій М.А. Теорія і методика підготовки учнівської молоді до фермерської діяльності: [монографія]. К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2013. 282 с.
 7. Пригодій М.А. Методика формування електротехнічних знань учнів старшої школи // Актуальні питання трудової підготовки учнів у сучасній школі / [В. Гетта, С. Горчинський, О. Шульга, та ін.]; за наук. ред. В.Г. Гетти. К.: КОМПРИНТ, 2014. С. 282–317.
 8. Клак І.Є., Пригодій М.А. Теорія і методика формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів філологів: [монографія]. К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2016. 403 с.
 9. Павлюк Л.В., Пригодій М.А. Теоретико-практичні аспекти формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва: [монографія]. К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2016. 275 с.
 10. Криворот Т.Г., Пригодій М.А. Теорія і практика підготовки викладачів ВНЗ до використання засобів математичної статистики у педагогічних дослідженнях: [монографія]. К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2017. 361 с.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Пригодій М.А. Самоменеджмент викладача вищого навчального закладу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 97. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 466–468.
 2. Сініговець В.І., Сіроштан В.М., Маслов В.М., Пригодій М.А. Педагогічні проблеми формування рухової координації в хореографічній підготовці студентів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 98. Т. ІV Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 175–177.
 3. Пригодій М.А. Аналіз проблем ступеневої підготовки фахівців технологічної освіти // Трудова підготовка в сучасній школі. 2012. № 2-3. С. 41–46.
 4. Пригодій М.А. Методика викладання технічних дисциплін із застосуванням технологій дистанційного навчання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 100. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 330–332.
 5. Пригодій М.А. Застосування рефлексивного підходу при підготовці майбутніх інженерів-педагогів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 101. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 265–267.
 6. Пригодій М.А. Зміст та організація педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 102. Т. ІІ. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 414–417.
 7. Пригодій М.А. Розроблення критеріїв та рівні оцінювання готовності майбутніх учителів до профільного навчання учнів // Педагогіка вищої та середньої школи [зб. наук. праць]. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. Вип. 36. С. 194–198.
 8. Пригодій М.А. Освітні технології в системі вищої професійної освіти // Збірник наукових праць Національна академія державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Серія: Педагогічні та психологічні науки; [гол. ред. Потапчук Є.М.]. Хмельницький: НАДПСУ, 2012. Вип. 63. С. 106–109.
 9. Пригодій М.А. Зміст і структура підготовки майбутніх учителів технологій до здійснення профільного навчання учнів // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницкий держ. пед. ун-тет імені Григорія Сковороди": зб. наук. праць. Переяслав-Хмельниць­кий: ДВНЗ ДПУ імені Г. Сковороди, 2012. Вип. 24. С. 283–287.
 10. Пригодій М.А. Методика використання міждисциплінарних зв’язків при підготовці майбутніх учителів технологій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 107. Т. 3. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 19-22.
 11. Пригодій М.А. Аналіз факторів, що впливають на спеціалізацію підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LXI. Слов’янськ: ДДПУ, 2013. С. 47–55.
 12. Пригодій М.А. Актуальні питання запровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 108. Т. 2. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 6–9.
 13. Пригодій М.А. Обґрунтування критеріїв та показників оцінювання готовності учителів технологій до профільного навчання учнів // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 38: збірник наукових праць / за ред. Д.Е. Кильдерова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. С. 172-178.
 14. Жосан К.В., Пригодій М.А. Насильство в сім’ї як соціальна проблема // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. К.: НУОУ, 2013. Вип. 6 (37). С. 126-130.
 15. Пригодій М.А. Визначення теоретичних аспектів змісту комунікаційної компетентності сучасного фахівця // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 117. Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 183-185.
 16. Ткач М.М., Пригодій М.А. Роль професійної творчості в системі підготовки майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Педагогіка, психологія, філософія" / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред. та ін.). К., 2014. Вип. 199. Ч. 1. С. 391–396.
 17. Пригодій М.А. Запровадження рефлексивно-контекстного навчання як способу удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у НУБІП України // Вища школа. 2014. № 8 (121). С. 47–53.
 18. Пригодій М.А. Використання компаративного аналізу в дослідженнях з порівняльної педагогіки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 124. Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 292-294.
 19. Пригодій М.А. Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Педагогіка, психологія, філософія" / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред. та ін.). К., 2016. Вип. 253. С. 237–243.
 20. Пригодій М.А. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Вип. 8: зб. наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 80-85.
 21. Пригодій М.А. Професійна підготовка майбутніх учителів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. С. 159-161.
 22. Пригодій М. А. Підготовка майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб.наук.пр. / [За заг.ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. № 3 (83). Слов’янськ : ДДПУ, 2017. С. 53-64.
 23. Пригодій М. А. Особливості використання ІКТ у системі післядипломної педагогічної освіти: зарубіжний досвід // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2018. №7. С. 120-124.

Публікації апробаційного характеру

 1. Пригодій М.А. Теоретичні аспекти рефлексивно-контекстного навчання // Актуальні питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: досвід, проб¬леми, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 35-й річниці утворення навчального закладу, (Чернігів, 7-8 червня 2013 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. С. 251-253.
 2. Пригодій М.А. Принципи та підходи в професійній освіті // Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку: Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., 19 грудня 2013 року, м.Прилуки. Прилуки-Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. С. 84-85.
 3. Пригодій М.А. Роль та місце суб’єктивності в навчальному процесі вищого навчального закладу // Теорія та методика професійної освіти: Збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції (Київ 26-27 лютого 2014 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. К., 2014. С. 167-168.
 4. Пригодій М.А. Етапи проведення компаративного аналізу в педагогічних дослідженнях // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 127-129.
 5. Пригодій М.А. Специфічні принципи підготовки майбутніх викладачів // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. К.: Міленіум, 2017. С. 110-111.
 6. Пригодій М.А. Сучасна система підготовки молоді до зайнятості // Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. К.: Міленіум, 2017. С. 151-152.
 7. Пригодій М.А. Підготовка викладачів до запровадження нових дисциплін та спецкурсів // Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність (до 60-річчя кафедри філософії НУБіП України): зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-19 травня 2017 р. К.: Міленіум, 2017. С. 180-181.
 8. Пригодій М.А. Переваги, недоліки, міфи та реалії дистанційного навчання // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: зб. матер. І Всеукраїнської веб-конф. (м. Київ, 28 лютого 2017 р.) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол.: Петренко Л.М. та ін.]. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. С. 163-165.
 9. Костенко М.П., Пригодій М.А. Формування рефлективності майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема // Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації системи підготовки Ph.D. в ЄС. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. веб-семінару, присвяченого 25-річчюНАПН України (Київ, 15 травня 2017 р.) / за заг. ред. В.О. Радкевич; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. К., 2017. С. 32-34.

Інша діяльність

Підготовка наукових кадрів

Виступає рецензентом та опонентом дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук. Керує аспірантами. Підготував 11 кандидатів педагогічних наук (Васюченко П.В.; Ребенок В.М.; Говоров Є.М.; Левицька-Сосімович І.О.; Рем О.М.; Ярощук К.І.; Клак І.Є.; Павлюк Л.В.; Бивалькевич Л.М.; Пермінова В.А.; Криворот Т.Г.) та 1 доктор педагогічних наук (Каленський А.А.).

Викладацька діяльність

Викладав навчальні курси: «Теорія і методика професійного навчання», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи інформатики», «Шкільний курс інформатики», «Використання комп’ютерів у навчальному процесі», «Методика проведення соціально-педагогічного тренінгу» та ін.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню