Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання


Лабораторію зарубіжних систем професійної освіти і навчання було створено в 2015 році на базі лабораторії навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Метою діяльності лабораторії є здійснення порівняльно-педагогічних досліджень у галузі професійної освіти і навчання, вивчення інноваційного досвіду країн Європейського Союзу в сфері професійної освіти і навчання, виявлення адаптаційного потенціалу цього досвіду з метою імплементації у вітчизняну систему ПТО.


Завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання –Олександра Володимирівна Бородієнко, доктор педагогічних наук, доцент.

У лабораторії працюють:

  • доктор педагогічних наук, професор, академік Валентина Олександрівна Радкевич;
  • доктор педагогічних наук, професор Людмила Прокопівна Пуховська;
  • кандидат педагогічних наук Галина Іванівна Шатковська;
  • кандидат юридичних наук Олександр Петрович Радкевич;
  • кандидат педагогічних наук Наталія Валеріївна Базелюк;
  • науковий співробітник Сніжана Олексіївна Леу;
  • молодший науковий співробітник Лідія Сергіївна Гуменна.

Упродовж останніх трьох років співробітники лабораторії здійснювали роботу над фундаментальною темою НДР «Особливості професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного виробництва».

Фундаментальна тема НДР «Розвиток систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу» (реєстраційний номер 0116U004714). Термін виконання: 2016-2018 рр.

Мета дослідження полягає в здійсненні комплексного аналізу розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу та обґрунтування можливості творчого використання інноваційних ідей цих країн у модернізації професійної освіти в Україні в умовах євроінтеграції.Для досягнення мети поставлено такі завдання дослідження:

Обґрунтувати методологічний апарат дослідження та здійснити бібліографічний аналіз проблеми розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС.
Здійснити аналіз законодавчого забезпечення становлення і розвитку систем професійної освіти і навчання країн Євросоюзу.
Охарактеризувати системи професійної освіти і навчання в країнах ЄС, виявити їх типові ознаки та особливості розвитку в контексті стратегії освіти впродовж життя.
Виявити інституціональні особливості професійних навчальних закладів у країнах ЄС.
Проаналізувати сучасні європейські системи оцінювання якості професійної освіти і навчання в умовах формування єдиного європейського простору.
Розробити науково-методичні рекомендації для модернізації національної системи професійної освіти і навчання на основі творчого використання прогресивних ідей європейського досвіду в контексті досліджуваної проблеми.
Основні наукові результати виконання теми НДР «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» полягають в тому, що:

визначено особливості сучасного контексту розвитку ПТО у країнах ЄС, що характеризуються: демографічними викликами; необхідністю розбудови більш гнучких моделей надання освіти, що мають тісну прив’язку до ринку праці та до запиту роботодавців; необхідністю реалізації професійно-технічною освітою завдань працевлаштування та сталого розвитку економіки; необхідністю забезпечення якості та досконалості системи професійно-технічної освіти; необхідністю забезпечення для населення країн-членів ЄС легкодоступної, ефективної та орієнтованої на розвиток професійної кар’єри подальшої освіти; необхідністю створення гнучкої системи професійної освіти і навчання, яка базується на компетентнісному підході; необхідністю посилення престижу ПОН; необхідністю формування й розвитку нових умінь і навичок, оновлення професійних та формування надпрофесійних умінь і навичок; обґрунтування, правове врегулювання та реалізація моделей соціального партнерства задля ефективного функціонування системи ПТО;
з'ясовано, що принципами європейської політики у сфері ПТО є: відповідальність держави за професійну освіту і навчання; широке впровадження навчання на базі продуктивної діяльності як обов’язкового компоненту програм професійної освіти; централізований контроль якості за допомогою національних стандартів професійного навчання; «взаємопроникнення» професійної та загальної освіти. Ці принципи є теоретичною основою, на базі якої формуються й апробуються численні моделі організації та управління професійною освітою і навчанням, зокрема пілотні моделі визнання неформальної освіти, акредитація раніше отриманого навчання (зокрема неформального), програми професійного навчання для різних цільових груп, нові схеми фінансування, що мотивують громадян до професійної освіти тощо;
визначено, що закономірностями розвитку ПТО у країнах ЄС є: підвищення ефективності та якості професійної освіти; розширення доступу до систем професійної освіти і навчання та збільшення їх гнучкості; підняття престижу професійної освіти; європезація;
з’ясовано, що модель управління системою ПТО на макрорівні включає: постійний моніторинг поточного контексту функціонування загальноєвропейського простору та поточних викликів, визначення відповідних перспективних потреб спільного ринку, вироблення спільної європейської політики у сфері ПОН; національний рівень управління системою ПОН визначається його відповідальністю за гармонізацію до загальноєвропейських підходів, забезпечення якості, створення умов для міжнародної мобільності учнів та викладачів, стимулювання індивідуальної та інституційної участі у проектах;
визначено, що забезпечення якості ПОН в країнах Європейського Союзу базується на спільних принципах; функціонуванні спільної системи забезпечення якості; створенні так званого середовища взаємодії з метою забезпечення якості; визначені критерії оцінювання якості ПОН; національну специфіку реалізації загальноєвропейських принципів та політик у сфері забезпечення якості;з’ясовано, що модель забезпечення якості ПОН у ЄС включає наступні елементи: на наднаціональному рівні - спільна політика ЄС щодо забезпечення якості ПОН, спільні принципи, визначені вимірювані показники забезпечення якості, інфраструктура забезпечення якості; на національному рівні – мережу національних контактних пунктів із забезпечення якості, гармонізацію національних систем забезпечення якості до загальноєвропейських, включення до національного законодавства відповідних норм, які регламентують забезпечення якості ПОН, національні стандарти забезпечення якості, впровадження СМК на інституційному рівні;
здійснено аналіз поняттєво-термінологічного апарату професійної освіти і навчання у країнах ЄС, що втілилось у створенні словника “Тезаурус професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу”, який включає 75 термінів, які було згруповано за 3 стрижневими напрямами політики ЄС у сфері ПОН: поняття, пов’язані із забезпеченням якості; поняття, пов’язані із європейськими інструментами інтеграції та кооперування у сфері ПОН; терміни і поняття освіти впродовж життя, який прислужиться оновленню ПТА сфери ПОН у відповідністю із термінологією, прийнятою у країнах ЄС; гармонізації вітчизняного термінологічного поля сфери ПТО із європейським; усвідомленню еволюції понять як наслідку структурних змін у сфері ПОН на рівні ЄС; представленню напрацювань вітчизняних науковців на європейському та світових рівнях;
визначено сутнісні ознаки європейської інноваційної системи професійної освіти і навчання; спільні ознаки інноваційних навчальних закладів у сфері ПОН у країнах ЄС; визначено репрезентативні типи інноваційних навчальних закладів - Центр управління, підготовки і зайнятості молоді (Італія), Кампус професій і кваліфікацій (Франція) та Професійні центри компетентності (Латвія), симуляційні фірми (Німеччина), технологічні центри (Ізраїль).
на основі критеріїв (ступінь регулювання, структура фінансування, ступінь відкритості системи, ступінь гнучкості, ступінь імплементації європейських підходів та політик) визначено підсистеми загальноєвропейської системи ПОН: управління ПОН на національному рівні, соціальне партнерство, забезпечення якості, фінансування. Виокремлено відповідні моделі, зокрема: моделі забезпечення якості - ліберальну, регуляторну та модель соціального партнерства; моделі соціального партнерства – модель взаємодії базового підприємства з партнерським підприємством, модель «навчання на замовлення», модель «навчального консорціуму», модель «навчальної асоціації»; моделі фінансування – модель багаторівневого фінансування, модель багатоканального фінансування; моделі управління ПОН - ліберальна, модель державного втручання, неокооперативна модель. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні з них доведені до конкретних методичних розробок і рекомендацій. Зокрема, розроблено проекти особистісно-розвивальних педагогічних технологій для підготовки кваліфікованих робітників автотранспортної, будівельної, аграрної галузей: імітаційно-ігрового навчання, модульно-рейтингової, проблемно-розвивальної, проектної, коучингової, кейсової, колективної розумової діяльності, розвитку критичного мислення учнів ПТНЗ; створено та апробовано методику підготовки педагогічних працівників системи ПТО до запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій, яка забезпечує опанування процедури проектування технології навчання кваліфікованих робітників.
Практичні результати наукового пошуку втілились у:

впровадженні європейських надбань у розбудову національного законодавства: розробці рекомендацій до Закону України “Про освіту” та до проекту Закону України “Про професійну (професійно-технічну освіту)”;
розбудові процесів входження України до європейського освітньо-наукового простору (адаптація когнітивних матеріалів PISA для Програми міжнародного оцінювання студентів; адаптація Цілей сталого розвитку ООН для України (Ціль №4 - Освіта) (розроблення показників для оцінювання рівня доступу до якісної професійно-технічної освіти); інтеграція України у європейський дослідницький простір ERA;
створенні аналітичних матеріалів: Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти України (Розділ «Європейська та світова інтеграція у сфері освіти – шлях до підвищення якості освіти»); National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine (Chapter «European and global integration in the area of education — a way to increase the quality of education »); Професійно-технічна освіта: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень (Розділ «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу»);
діяльності із розповсюдження та впровадження європейського досвіду розвитку сфери ПОН (в рамках роботи міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів тощо).


Працівники лабораторії

Валентина Олександрівна Радкевич

Валентина Олександрівна Радкевич

Людмила Прокопівна Пуховська

Людмила Прокопівна Пуховська

Галина Іванівна Шатковська

Галина Іванівна Шатковська

Олександр Петрович Радкевич

Олександр Петрович Радкевич

Наталія Валеріївна Базелюк

Наталія Валеріївна Базелюк

Сніжана Олексіївна Леу

Сніжана Олексіївна Леу

Лідія Сергіївна Гуменна

Лідія Сергіївна Гуменна

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню