Лабораторія професійної кар`єри


Лабораторія професійної кар’єри (до 1 січня 2015 р. – лабораторія професійної орієнтації і виховання) функціонує в структурі Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України з 1 червня 2008 року.

Метою діяльності лабораторії є теоретичне й методичне забезпечення процесу кар’єрного розвитку учнівської молоді.


Завідувач лабораторії професійної кар'єри – Дмитро Олексійович Закатнов, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

У лабораторії працюють:

  • доктор педагогічних наук, професор Валерій Федорович Орлов;
  • доктор педагогічних наук, доцент Людмила Михайлівна Єршова;
  • доктор педагогічних наук, доцент Людмила Олександрівна Базиль;
  • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Світлана Володимирівна Алєксєєва;
  • кандидат педагогічних наук, доцент Інна Антонівна Гриценок;
  • науковий співробітник Валерій Борисович Байдулін.

З 2009 р. співробітники лабораторії здійснювали науково-дослідну роботу над трьома фундаментальними темами.

У 2012 році завершено дослідження за темою «Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації молоді на робітничі професії», що тривало 3 роки. За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 177 наукових праць, в тому числі: монографія «Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення», посібник «Методи психодіагностики у професійному самовизначенні молоді», 104 статті, з яких 8 – у зарубіжних виданнях.

Підготовлено до друку та розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України монографію «Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці», методичні посібники: «Професійне виховання майбутніх кваліфікованих робітників» і «Позитивне мислення як чинник професійного самовизначення молоді в умовах ПТНЗ».

Основні результати НДР упроваджено в практику роботи 13 обласних науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, 31 професійно-технічного навчального закладу, 23 вищих навчальних закладів, 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

У 2015 році завершено дослідження за темою «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри», що тривало 3 роки. За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 92 наукові праці, в тому числі: монографія «Підготовка учнів ПТНЗ до планування й реалізації професійної кар’єри: теорія і практика», 54 статті, з яких 29 у фахових і 2 у зарубіжних виданнях.

Підготовлено до друку та розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України монографію «Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах», 3 методичних посібника («Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації професійної кар’єри», «Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри», «Професійне удосконалення педагога професійно-технічного навчального закладу»), 2 методичних рекомендацій («Формування соціально-психологічної компетентності в учнів ПТНЗ», «Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності в процесі допрофесійної та професійної підготовки»).

Загальна кількість об’єктів упровадження результатів НДР за темою «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри» – 271, серед яких 247 навчальних закладів (7 загальноосвітніх, 222 професійно-технічних, 18 вищих) та 14 обласних навчально(науково)-методичних центрів професійно-технічної освіти.

Праці, опубліковані за результатами виконання НДР за темою «Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації молоді на робітничі професії» і «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри», розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України. Електронні варіанти наукових праць співробітників лабораторії завантажено із сайту Електронної бібліотеки НАПН України понад 30 тисяч разів.

У 2016 року лабораторія розпочала дослідження за темою «Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів». Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. У процесі виконання НДР передбачається теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити систему консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів, підготувати практичні рекомендації щодо створення та функціонування центрів консультування з професійної кар’єри у професійних навчальних закладах. Експериментальна робота здійснюється у закладах професійної освіти м. Києва, Вінницької, Волинської, Київської, Сумської та Хмельницької областей.

Наукові співробітники лабораторії професійної кар’єри здійснюють наукове керівництво 4 експериментальними проектами всеукраїнського рівня.

Значну увагу співробітники лабораторії приділяють підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Упродовж останніх п’яти років під науковим керівництвом співробітників лаюораторії підготовлено і захищено 6 дисертації з проблем професійної підготовки майбутніх фахівців у різних галузях діяльності за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Працівники лабораторії

Валерій Федорович Орлов

Валерій Федорович Орлов

Людмила Михайлівна Єршова

Людмила Михайлівна Єршова

Людмила Олександрівна Базил

Людмила Олександрівна Базил

Світлана Володимирівна Алєксєєва

Світлана Володимирівна Алєксєєва

Інна Антонівна Гриценок

Інна Антонівна Гриценок

Валерій Борисович Байдулін

Валерій Борисович Байдулін

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню