Новини з експериментальних майданчиків

Новини з експериментальних майданчиків (29)

Організаційно-предметне середовище консультування з професійної кар’єри у закладах професійної освіти може реалізовуватися у формі Центрів професійної кар’єри.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2017р. №806 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня на базі Колківського ВПУ» проводиться експеримент за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар’єри у професійно-технічному навчальному закладі».

Експеримент має на меті теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар’єри учнівської молоді у професійно-технічному навчальному закладі. Робота розрахована на 3 роки: з 2017 по 2019 р.р.

1 лютого 2018р. директор училища Л.Г.Панасюк прозвітувала про виконання завдань І (констатувального) етапу експерименту.

Експеримент здійснювався на основі поданої заявки, розробленої програми.

Наказом директора Колківського ВПУ №68 від 15.06.2017 р. було затверджено склад творчої групи для проведення експерименту. На засіданні творчої групи був розроблений план діяльності щодо вирішення завдань експерименту, де для кожного члена були конкретизовані завдання.

Розроблено навчально-методичний супровід експериментальної діяльності – Положення про експериментальну діяльність Колківського вищого професійного училища.

Було проаналізовано досвід зі створення Центрів професійної кар’єри у системі професійно-технічної освіти, зокрема, у системі ПТО Волинської області.

На констатувальному етапі дослідження визначався рівень сформованості кар’єрної компетентності учнів ПТНЗ, фактори, що впливають на вибір професійної кар’єри та освітньо-професійні плани учнів ПТНЗ.

В опитуванні взяли участь 222 учнів І-ІІІ курсів Колківського вищого професійного училища. Опитування здійснювалися впродовж вересня-жовтня 2017 року.

Для опитування використовувалася розроблена співробітниками лабораторії професійної кар’єри анкета, запитання якої, крім спрямованих на виявлення показників розвитку окремих компонентів кар’єрної компетентності, також дають змогу діагностувати особливості кар’єрного розвитку та освітньо-кар’єрних перспектив учнів ПТНЗ.

В опитуванні з’ясовувалися фактори впливу на вибір професії учнями ПТНЗ. Із усіх факторів впливу на вибір майбутньої професії чільні місця посідають такі: власне бажання; поради батьків, поради друзів та родичів, а на вибір закладу професійної освіти мають вплив прості умови вступу та висока репутація, престиж навчального закладу.

Аналіз мотивації вступу до ПТНЗ свідчить про те, що більшість респондентів обрали навчання у закладі професійно-технічної освіти тому, що бажають отримати професію і піти працювати, а лише деякі сподіваються спростити таким чином вступ до вищого навчального закладу, Отже, більше учнів налаштовані на професійну діяльність одразу по закінченню ПТНЗ.

Аналіз очікувань учнів дозволив з’ясувати, що більшість опитаних збирається отримати в закладі практичні навички, які по його закінченню нададуть можливість приступити до фахової діяльності.

Опитування засвідчило, що 40% учнів ПТНЗ або володіє знаннями стосовно особистісних якостей, потрібних для досягнення успіху в обраній професії, а 27% усвідомлюють їх впливовість, але не може їх назвати.

Результати опитування свідчать про те, що учні потребують допомоги консультанта з професійної кар’єри, довіряють також Інтернет-джерелам та бажають відвідувати тренінги з розвитку та саморозвитку.

Отже, учні зацікавлені у особистісному та професійному саморозвитку, але потребують при цьому як додаткової релевантної інформації, так і сторонньої допомоги.

Дослідження поінформованості учнів ПТНЗ щодо майбутньої професійної діяльності свідчить про те, що вона зростає роками навчання і її, з урахуванням професійних планів на перспективу, можна розглядати як задовільну.

Одержані результати свідчать, насамперед, про визначеність учнями власної найближчої освітньо-професійної перспективи. Але при цьому більшість опитаних планують працювати за професією, набутою в ПТНЗ, але є такі, що планують її змінити, або продовжити навчання у ВНЗ.

Переважна більшість респондентів (90,5% від загальної кількості) вважає, що потребує психолого-педагогічної допомоги у формі консультування з професійної кар’єри.

Результати опитування дають змогу стверджувати, що в учнів ПТНЗ сформованість компонентів кар’єрної компетентності є недостатньою, а переважна більшість респондентів вказує на необхідність здійснення у закладах професійної освіти консультування з професійної кар’єри.

У зв’язку з проведенням експерименту укладено угоду про співпрацю з Волинським обласним центром зайнятості та соціальними партнерами, що здійснюватимуть супровід експерименту.

Під час І етапу експериментальної роботи було організовано участь педагогів творчої групи в заходах з досліджуваної проблематики:

 • у тренінгу з підвищення якості роботи для співробітників Центрів кар’єри ПТНЗ області в рамках проекту Європейського Союзу «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону»;

 • у всеукраїнському вебінарі «Створення та діяльність центрів кар’єри на базі ПТНЗ»(01.11. 2017р.);

 • у консультаціях НМЦ ПТО у Волинській області «Інформаційно-методичний супровід створення та діяльності центрів професійної кар’єри на базі ПТНЗ»;

 • у спільному з Лабораторією професійної кар’єри Інституту ПТО НАПН України круглому столі «Розвиток можливостей учнів професійно-технічного навчального закладу в працевлаштуванні».

Постійно оновлюється інформація на сторінці «Експериментальні навчальні заклади» на сайті Інституту ПТО НАПН, що містить новини про хід проведення експериментальної роботи.

Висвітлюється інформація про проведення експерименту на сайтах Колківського ВПУ, НМЦ ПТО у Волинській області та районній газеті «Нова доба».

Аналіз і узагальнення результатів реалізації І (констатувального) етапу дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу було здійснено на засіданні творчої групи, де було встановлено, що проведена на констатувальному етапі робота дає змогу стверджувати про виконання його завдань і досягнення поставленої мети.

Одним завдань дослідження було визначення сформованості кар’єрної компетентності в учнів училища, яку ми розглядаємо як один з показників ефективності діяльності Центру і яку розглядаємо як інтегративну якість особистості, що включає знання, вміння,  навички, мотивацію, ставлення та особистисні якості, що визначають її здатність, прагнення і готовність цілеспрямовано визначати та успішно реалізовувати освітньо-професійну траєкторію.

Аналіз результатів емпіричних результатів констатувального етапу педагогічного експерименту дозволяє прийти до висновку щодо недостатнього рівня розвитку кар’єрної компетентності в учнів закладів професійно-технічної освіти.

Таким чином, емпіричні матеріали, одержані за результатами констатувального етапу педагогічного експерименту, дозволяють стверджувати, що сформованість в учнів ПТНЗ як окремих компонентів кар’єрної компетентності, так і цієї педагогічної категорії в цілому не є достатніми.

Створення і системне функціонування центрів консультування з професійної кар’єри учнів ПТНЗ буде сприяти:

 • підвищенню конкурентоспроможності та мобільності випускників ПТНЗ на ринку праці;

 • формуванню договірних відносин з установами різних правових форм власності з метою розширення меж соціального партнерства;

 • підвищенню ділової активності учнів і випускників ПТНЗ;

 • створенню банку вакансій і пропозицій для забезпечення працевлаштування випускників ПТНЗ;

 • координації навчально-виховної діяльності педагогічних працівників щодо системної роботи з учнями у напрямі формування знань і умінь із побудови професійної кар’єри;

 • впровадженню, використанню і поширенню інноваційних підходів в організацію діяльності учнів із планування власної кар’єри;

 • проведенню обласних методичних, освітніх, науково-практичних заходів із розвитку професійної кар’єри;

 • організації співпраці з роботодавцями, підприємствами та установами;

 • розповсюдженню матеріалів із побудови та розвитку професійної кар’єри.

На IІ (формувальному) етапі дослідно-експериментального дослідження планується реалізація наступних завдань:

 • розроблення положення про Центр професійної кар’єри;

 • розроблення сторінки Центру професійної кар’єри на веб-сайті училища;

 • розроблення методичних рекомендацій для педагогічних працівників щодо здійснення консультування з професійної кар’єри;

 • проведення семінарів спільно з Центрами зайнятості для педагогічних працівників щодо здійснення консультування з професійної кар’єри;

- проведення профінформаційних семінарів для учнів на теми: «Сучасні технології пошуку роботи», «Впевненість в собі та створення позитивного іміджу», «Перші кроки до працевлаштування», «Як пройти співбесіду у роботодавця», «Успішна самопрезентація», «Сучасні технології пошуку роботи», «Запрограмуй свій успіх», «Закони життєвого успіху»;

- проведення тренінгів для учнів на теми: «Мій шанс», «Моє професійне становлення», «Як сподобатись роботодавцю», «Розвиток можливостей молоді в працевлаштуванні», «Крок за кроком до успіху», «Творчість – запорука фахового росту», «Моє професійне становлення»;

- визначення рівня сформованості кар’єрної компетентності учнів ПТНЗ.

Отже, у результаті здійснення І етапу експерименту було започатковано

створення умов для формування в учнів кар'єрної компетентності, необхідної для успішного розвитку професійної кар'єри в умовах динамічного ринку праці, забезпечення професійної мобільності та конкурентоспроможності випускника ПТНЗ.

Одержані результати засвідчили, що експериментальна робота сприяє створенню організаційно-педагогічних умов функціонування центрів професійної кар’єри.

Центр професійної кар’єри Колківського ВПУ почав залучати до професійно спрямованих заходів учнів молодших та середніх класів навколишніх сіл. Проводяться майстер-класи, екскурсії для учнів шкіл. Для молодших школярів пошили спецодяг – фартухи й ковпаки.

31 січня 2018р. в училище завітали учні 3 класу Колківської школи-ліцею. Для дівчаток і хлопчиків були підготовлені робочі місця, майстрами виробничого навчання було проведено майстер-клас з випікання печива. Школярі самостійно виготовляли з тіста печиво різної форми.

Демонструвались презентації, мультфільми, епізоди з казок про кулінарію. Проводились різні конкурси. Учні відгадували загадки про продукти харчування. Після дегустації школярі дякували педагогам училища за цікавий захід.

Без сумніву, серед них будуть майбутні учні Колківського ВПУ.

 

1 лютого 2018 року відбулося щорічне засідання науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України під головуванням академіка Неллі Ничкало.

У його роботі взяли участь: Кремінь В. Г. - президент НАПН України;

Ничкало Н. Г., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України;

Мірошніченко К. Б., заступник директора Департаменту професійно-технічної освіти МОН України;

Радкевич В. О., директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України;

Пятничук Т. В., начальник Відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Інституту модернізації освіти МОН України, а також члени науково-методичної комісії.

Директор Роменського вищого професійного училища Павло Помаран прозвітував про завершення ІІ-го етапу експериментальної роботи всеукраїнського рівня з теми «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі». Також він звернувся до Департаменту професійно-технічної освіти та членів науково-методичної комісії із пропозицією щодо удосконалення нормативно-правової бази для покращення відкритого професійного навчання на модульно-компетентнісній основі.

Рукопис "Методичні рекомендації із розробки індивідуальних навчальних програм на основі компетентнісного підходу (з модульною побудовою навчального процесу) для осіб, які приймаються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на відкрите професійне навчання з перепідготовки або підвищення кваліфікації", підготовлений у ході дослідно-експериментальної роботи, було передано до ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" для науково-методичної експертизи з метою надання відповідного грифу МОН України.

 

На фото: під час виступу Президента НАПН України Креміня В.Г.
 
На фото: звіт директора ДПТНЗ "Роменське ВПУ" Помарана П.І. про завершення ІІ-го етапу експериментальної роботи всеукраїнського рівня
 
На фото: учасники засідання науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України
 

24-25 січня члени методичної комісії відвідали Ужгородський центр професійно-технічної освіти, де за «круглим столом» обговорили діяльність галузевих навчально-практичних центрів та взяли участь у засіданні «круглого столу» з теми «Сучасні тенденції розвитку системи підготовки робітничих кадрів для художніх промислів та готельного бізнесу», ознайомилися з навчально-виробничим процесом Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування.

На фото: «круглий стіл» членів методичної комісії в Ужгородському центрі професійно-технічної освіти

Згідно річного плану роботи навчального закладу  із 09.01. по 11.01.2018 року  у Роменському ВПУ пройшли заходи  методичного тижня.

09.01.2018 року відбувся методичний всеобуч «Педагогічна скарбничка» з теми: « Технологія  та етапи реалізації проекту. Презентація екологічного проекту «Проблема утилізації відходів СТО».

 

Своїми напрацюваннями із викладачами та майстрами виробничого навчання ділилася  Сененко Алла Анатоліївна – викладач хімії та екології. Розкриваючи сутність поняття «метод проектів», коротко повідала історію виникнення проектної технології, ознайомила із прийнятою класифікацією.

Алла Анатоліївна розповіла про  практичне застосування даного методу в навчальному процесі. Вона проілюструвала вище викладене прикладом, коли учні групи АСЕ-3 працювали над проектом «Проблема утилізації відходів СТО».

Присутнім  було представлено  презентацію екологічного проекту, в ході роботи над яким учні зібрали великий матеріал роботи СТО у м. Ромни, проаналізували основний обсяг відходів, які залишаються після ремонту та обслуговування автомобілів. Вказали на основні проблеми, які виникають внаслідок їх накопичення; чітко визначили, як це все впливає на навколишнє середовище та запропонували шляхи виходу із даної ситуації.

 Алла Анатоліївна  разом із учнями стала переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращий екологічний проект «Збережемо  Землю для наступних поколінь» в номінації «Найкращий екологічний проект серед учнів/студентів закладів професійної освіти автотранспортної галузі» виборовши ІІІ місце.

10.01.2018 року в Роменському ВПУ було проведено методичний фестиваль на тему:  «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрових  компетентностей  учасників освітнього процесу».

 

Подоляка О. В.- голова методичної комісії викладачів та майстрів комп`ютерних технологій,  розповіла присутнім про інноваційні форми, методи і технології навчання. Зазначила, що сьогодні  разом із інтерактивними технологіями використовуються й  інноваційні методики навчання, до яких відносяться:

 • e-learning;
 • m-learning;
 • u-learning;
 • f-learning;
 • blended-learning,

в яких використовуються комп`ютерні технології навчання.

Про електронне навчання, як систему навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій, на прикладі SMART-комплексу з предмета “Обладнання для роботи в офісі” розповіла викладач Рибкіна В. В.

Е – learning – (скорочення від Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, он-лайн навчання,  навчання з використанням комп`ютера, мережне навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій.

Вказала на цілі використання електронного навчання, яке поклало початок Smart-навчанню. SMART-комплекс –  дидактична система, в якій із метою створення умов для педагогічної активності, інформаційної взаємодії між викладачами та учнями інтегруються прикладні програмні продукти, бази даних, а також інші дидактичні засоби й методичні матеріали, що забезпечують та підтримують навчальний процес.

Викладачі Мартинішина Ю. Ю. та Дівенко І. О.  розповіли про мобільне он-лайн навчання за допомогою комп`ютерних технологій         та завдання  для навчальних груп  в LearnningApps.rg із предмета інформатика.

Майстри виробничого навчання Іщенко Ю. І. та Галенко М. М. на конкретних прикладах ділилися досвідом  використання перевернутого навчання у професійній освіті.

11.01.2018 року у навчальному закладі відбувся методичний діалог «Мій педагогічний досвід».

Пугач Т. М., викладач спеціальних дисциплін, донесла до присутніх інформацію про професійну компетентність педагога як запоруку ефективної підготовки кваліфікованого робітника.

 

Для ефективної підготовки кваліфікованих робітників Тамара Миколаївна розробила робочий зошит із предмета «Охорона праці», головною метою використання якого є оптимізація та підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах навчального процесу. Він є  помічником у створенні орієнтовної основи дій учнів при виконані завдань різного рівня, контролера засвоєння навчального матеріалу, організатора самостійної роботи учнів.

Про впровадження освітніх інновацій у практику роботи педагогічного працівника як шляху до розвитку його професійної компетентності та основний вектор роботи з талановитою й обдарованою молоддю  розповіла майстер виробничого навчання  з професії « кухар», «кондитер» Конопленко І. В.

Ірина Василівна зазначила, що постійно використовує в навчальному процесі    інноваційні  технології, які    дають  можливість виводити ілюстративний   матеріал на  екран,  демонструвати технологічні  схеми, технологічні  картки  приготування   страв,  таблиці  недоліків, вимоги  до  якості.

Присутнім було продемонстровано відеоматеріал   вступного  інструктажу   проведення   уроку  з  використанням  мультимедійного  проектора  та  веб—камери   з  теми  «Приготування  щів  боярських».

Наступним етапом було проведення Конопленко І. В. майстер-класу з приготування прикрас із шоколаду, на якому було досидь докладно розказано про методику темперування шоколаду та виготовлення із нього прикрас для тортів.

Завданням сучасного викладача та майстра виробничого навчання  є навчити учнів, при цьому  необхідно у своїй роботі використовувати  можливості соціальних освітніх мереж для підвищення якості навчання та розвитку інформаційної компетентності. 

Сьогодні електронне навчання поєднує в собі традиційні та он-лайн методи навчання з можливостями інформаційних технологій, дозволяє значно зменшити витрати на навчання, підвищити ефективність навчального процесу. Але ж не слід забувати, що електронне навчання – це не єдиний спосіб одержання знань у межах глобального навчального процесу, це лише одна з його складових.

Комп`ютерна підтримка уроків теоретичного та виробничого навчання має позитивні наслідки, тому що реалізується особистісно-зорієнтований підхід до навчання; формуються уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, виокремлювати головне; розвиваються навички комп`ютерної грамотності.

Маємо  надію, що представлений матеріал допоможе педагогам професійно-технічних навчальних закладів не тільки познайомитися з теоретичними засадами інноваційних технологій,  а й стане поштовхом для їх практичного використання у власній педагогічній діяльності.

 

Відділення дизайну одягу Запорізького вищого професійного училища моди і стилю тривалий час співпрацює з творчими колективами, розробляючи театральні костюми від фор-ескізу до останнього стібка. Серед замовників був навіть Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара.

Традиції виготовлення сценічних костюмів продовжує відкритий на базі училища Навчально-практичний центр інноваційних швейних технологій. Дитяча хореографічна студія замовляє вже поспіль шосту колекцію одягу: багатошарові сукні із атласу та фотину, костюми із складного в обробці шовку та шифону. Під керівництвом майстрів учні-кравці освоюють процес моделювання на індивідуальну фігуру, вчаться декорувати тканину відповідно до обраного стилю. Учні пишаються результатами своєї роботи та із задоволенням відвідують музично-танцювальні вистави.

ДНЗ «Запорізьке вище професійне

училище моди і стилю»

IMG a242db1b5e386732f868789aa0a243bc V 1

Учениці ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стиля прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» та ввійшли в десятку найкращих. Сімушина Елізабет представляла навчальний заклад в компетенції «Перукарське мистецтво», конкурсні комплексні завдання дозволяли продемонструвати навички розроблення технологічних карт, виконання сучасної стрижки на довгому волоссі на молодіжної вечірньої зачіски. В компетенції «Технологія моди» учасники конкурсу виконували технічні малюнки, розкроювали та прошивали блузи із шифонової тканини, виготовляли складне декорування. Окремим завданням було макетування одягу методом наколювання, саме цей вид роботи учениця групи кравців Шай Наталія виконала бездоганно. Як зазначили представники журі, виготовлений Наталією виріб увійшов до п’ятірки найкращих макетів. Конкурс  «WORLDSKILLS UKRAINE» сприяє підвищенню престижу робітничих професій і дозволяє молоді реалізувати свій творчий потенціал. 

15 грудня 2017 року в конференц-залі Національної академії педагогічних наук України відбулася презентація книги «Національна академія педагогічних наук України - 25 років», виданої за підтримки Міністерства освіти і науки України ТОВ «Видавництво «Альфа-Віта». В книзі коротко висвітлено діяльність Національної академії педагогічних наук України.

На фото: книга «Національна академія педагогічних наук України - 25 років»
На фото: сторінка книги «Національна академія педагогічних наук України - 25 років», яка висвітлює співпрацю ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з НАПН України

Із щирими привітаннями до присутніх звернувся Президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України, академік НАН України і НАПН України, доктор філософських наук, професор В. Г. Кремінь виступом: «25 років діяльності Національної академії педагогічних наук України: здобутки і перспективи».

На фото: під час презентації книги «Національна академія педагогічних наук України - 25 років»

Василь Кремень у доповіді коротко окреслив історію становлення Академії, її досягнення за 25 років діяльності і перспективні завдання. Саме 17–18 листопада 1992р., коли на зборах академіків-засновників та на загальних зборах тоді Академії педагогічних наук України обрано перших дійсних членів та членів-кореспондентів, сформовано керівні органи на чолі з президентом Академії Миколою Дмитровичем Ярмаченком. Цьому передував далекоглядний Указ Президента України Леоніда Кравчука від 4 березня того ж року «Про заснування Академії педагогічних наук України». Цим актом, виходячи з необхідності поліпшення розвитку педагогічної науки, теорії і методики освіти в Україні, розроблення науково-методичних засад відродження національної школи, Академія засновувалася як вища галузева наукова установа.

На фото: Президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України, академік НАН України і НАПН України, доктор філософських наук, професор В. Г. Кремінь

Василь Кремень наголосив на тому, що уся чвертьстолітня історія Академії щільно пов’язана із становленням суверенної Української держави, створенням національної системи освіти, утвердженням нових демократичних відносин в суспільстві, формуванням інноваційної та патріотично налаштованої людини – громадянина, творця і захисника України.

Науковці нині працюють над методологічними та науково-методичним забезпеченням розвитку освіти, розробляють її законодавчу і нормативну базу, створюють концепції розвитку освіти. Успішні наукові пошуки вчених академії не можна уявити без участі в них колективів експериментальних майданчиків. Він побажав науковцям і практикам подальшої творчої праці й успіхів на шляху інновацій, незаперечних досягнень у благородній справі підготовки до життя молодого покоління українців - покоління, яке нині виховується талантом і творчим пошуком кращих педагогів, а завтра – розбудовуватиме успішну, духовно й інтелектуально багату Україну.

З вітальними словами виступили багато відомих особистостей, серед яких і депутати і відомі науковці. З інформацією про затвердження пріоритетних напрямів досліджень НАПН України на виступив перший віце-президент, в. о. вченого секретаря НАПН України Володимир Луговий. Про Статут НАПН України в новій редакції йшлося у виступі віце-президента НАПН України Олега Топузова.

Всі вони зичили колегам і друзям великого щастя, добробуту, міцного здоров’я, родинного благополуччя, нових звершень та людської поваги, творчої наснаги і невичерпної енергії у всіх Ваших добрих справах на благо українського народу.

Серед запрошених були і представники ДПТНЗ «Роменське ВПУ», яке понад 15 років співпрацює з Національною академією педагогічних наук України. За час спільної роботи творчими групами педагогічних працівників навчального закладу було розроблено три державних стандарти професійно-технічної освіти та за наукового супроводу Інституту професійно-технічної освіти проведено експерименти з удосконалення управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.

На фото: вручення книги «Національна академія педагогічних наук України - 25 років»

Педагогічні працівники Роменського ВПУ спільно з науковцями інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України продовжують дослідно-експериментальну роботу з упровадження відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі, спрямовану на підвищення якості підготовки робітничих кадрів, створення сприятливих умов для розвитку особистості протягом життя.

Навчальний заклад було нагороджено дипломом «За творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес та з нагоди 25-річчя НАПН України».

На фото: диплом за творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес та з нагоди 25-річчя НАПН України

   З метою налагодження тісної співпраці з підприємствами-замовниками кадрів, популяризації робітничих професій, відродження національних традицій української кухні 5 грудня 2017 року на базі ДНЗ «Сумський центр ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» відбулась регіональна нарада «Розвиток партнерства між роботодавцями і закладами професійно-технічної освіти – головна умова підготовки робітничих кадрів для галузі громадського харчування» за участю заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи Подопригори, роботодавців підприємств сфери харчових технологій та ресторанного сервісу, директорів закладів професійно-технічної освіти області.

   Для майбутніх фахівців кулінарного, кондитерського мистецтва та ресторанного сервісу дуже важливо правильно презентувати потенційним роботодавцям свої професійні знання, вміння та креативність. Із цією метою 23 учні професійно-технічної освіти Сумщини продемонстрували учасникам галузевої наради новітні тенденції приготування та оформлення основних кулінарних страв, кондитерських виробів, десертів та напоїв.

   Від ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у нараді брав участь директор училища Помаран П.І. та директор кафе «Парус» торговельно-ресторанного комплексу «Наташа» м. Ромни Штанько В. В. У ході наради обговорювались питання розвитку харчової галузі та туризму Сумської області, тісної взаємодії зацікавлених сторін, реальної співпраці всіх соціальних партнерів, вирішення головного завдання - забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами. Штанько В.В. у своєму виступі поділилася досвідом щодо впровадження сучасних українських та зарубіжних технологій, про тісну співпрацю підприємства з ДПТНЗ «Роменське ВПУ» щодо підготовки робітників за професіями «Кухар», «Кондитер», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» та подальшого працевлаштування випускників.

   У лабораторіях Сумського центру професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу учні училищ області виготовляли та презентували кулінарні страви та кондитерські вироби. Проведено майстер-класи з приготування японського хлопкового чізкейку, фуршетної нарізки, показу техніки карвінгу, приготування сучасного декору. Клименко Ірина, учениця групи КК-4 ДПТНЗ «Роменське ВПУ», під керівництвом майстра виробничого навчання Пархоменко І. І. демонструвала приготування десерту «Шоколадна фантазія». Під час дегустації присутні відзначили високий рівень виготовлення десерту, якість та креативність презентації виробу.

  Важливим підсумком діалогу стали домовленості про укладання довготривалих договорів щодо співпраці в різних напрямах роботи між роботодавцями та навчальними закладами.

 

5

Важливою подією в училищі став «круглий стіл» на тему «Розвиток можливостей учнів професійно-технічного навчального закладу в працевлаштуванні». Він був організований як результат співпраці науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з педагогами Колківського ВПУ. Адже ще з 8 червня 2017 року на базі Колківського ВПУ проводиться  експеримент всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар’єри учнівської молоді», метою якого є перевірка результативності моделі формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, створення організаційно-предметного середовища консультування з професійної кар’єри у закладах професійної освіти, зокрема у формі Центрів професійної кар’єри.

Під час «круглого столу» про співпрацю Волинського обласного центру зайнятості з Центром професійної кар’єри Колківського ВПУ розповів його директор Р.В.Романюк. Методист НМЦ ПТО Волині О.Ф.Добровольська поділилась досвідом створення центрів професійної кар’єри у системі ПТО Волині.

1

Про організаційно-педагогічні проблеми створення і функціонування Центрів професійної кар’єри повідомила вчений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент, Базиль Людмила Олександрівна.

Завідувач лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Закатнов Дмитро Олексійович розповів про організацію та проведення педагогічного експерименту, який проводиться на базі Колківського ВПУ.

2

З системою розвитку кар'єрних орієнтацій учнівської молоді учасники «круглого столу» ознайомилися через виступ В.Ф.Орлова, головного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора.

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник розповіла про систему онлайн-консультування з розвитку професійної кар’єри у професійно-технічних навчальних закладах.

Учасники «круглого столу» ознайомилися з Центром професійної кар’єри училища, вивчили його роботу та відвідали тренінгові заняття «Самопрезентація. Вміння досягти успіху», яке провела Г.К.Кучмик, профконсультант Колківського ВПУ.

8

В ході засідання відбулось обговорення актуальних проблемних питань професійної (професійно-технічної) освіти, професійної орієнтації учнів, кар’єрного консультування та розвитку кар’єрної компетенції майбутніх фахівців.

За результатами обговорення учасники засідання схвалили рекомендації, що будуть спрямовані на підвищення ефективності впровадження методики формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців у закладах професійної освіти.

Сторінка 1 із 3
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню