Олександр Радкевич

старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної-освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат юридичних наук

 • Якості:

  цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість,  відповідальність, організаційно-управлінські здібності.

 • Коло професійних інтересів:

  європейські системи професійної освіти і навчання; авторське право; майнові права на авторську продукцію; захист конфіденційної інформації в мережі Інтернет; правові основи захисту персональної інформації в мережі Інтернет.

 • Публікації:

  Автор 38 наукових праць, з яких:
  • 1 методичні рекомендації.
  • 1 довідкове видання.
  • 42 – статей і тез у вітчизняних та іноземних наукових виданнях.

 • Довідкові видання

  1. Тезаурус професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу/ Пуховська Л. П.,  Леу С. О., Радкевич О. П., Шимановський М.М., за наук. ред. Пуховської Л.П., Бородієнко О.В. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2016.- 58 с. 

 • Статті

  1. Радкевич О.П. Забезпечення охорони і захисту персональної інформації у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії [Електронний ресурс] / О. П. Радкевич // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 141–152. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik09_11.pdf.
  2. Радкевич О. П. Особливості правового регулювання мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. П. Радкевич // Право та управління. – 2012.– № 1.– С. 436–443. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_1/radkev.pdf.
  3. Радкевич О. П. Конфіденційність персональної інформації в соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. П. Радкевич // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 3 (11). – С. 215–224. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/content/visnyk/visnik2012_11.pdf.
  4. Радкевич О. П. Правова компетентність педагогічних працівників у частині адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері авторських і суміжних прав / О. П. Радкевич // Теорія і методика професійної освіти. – К. – 2015. – №7  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.tmpe.profua.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=12:mut-num-7&Itemid=106
  5. Радкевич О. П. Особливості порушення немайнових прав особи в Інтернеті / О. П. Радкевич // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 1. – С. 128–131. 
  6. Радкевич О. П. Зміст поняття персональна інформація і її різновиди / О. П. Радкевич // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 3 (7). – С. 39–43.
  7. Радкевич О. П. Правове підґрунтя захисту персональної інформації / О. П. Радкевич // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 3 (7). – С. 93–95.
  8. Радкевич О. П. Охорона і захист персональної інформації в середині ХХ – на поч. ХХІ / О. П. Радкевич // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011.– № 4. – С. 311–315.
  9. Радкевич О. П. Законодавче забезпечення охорони і захисту персональної інформації в мережі Інтернет / О. П. Радкевич // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2012. – Вип. 1 (23). – С. 26–29.
  10. Радкевич О. П. Правова компетентність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів щодо неюрисдикційної форми захисту інтелектуальної власності / О. П. Радкевич // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи.– 2014. – Вип. 4. – С. 157-157
  11. Радкевич О. П. Правова компетентність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів щодо юрисдикційної форми захисту авторського права / О. П. Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2014. – Вип. 8. – С. 81 – 87
  12. Радкевич О. П. Правова компетентність педагогічних працівників професійних навчальних закладів із охорони та захисту електронних навчально–методичних матеріалів / О. П. Радкевич // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи. – 2015. – Вип. 6. – С. 184–195
  13. Радкевич О. П. Правова компетентність педагогічних працівників професійно-технічних закладів в частині цивільного судочинства / О. П. Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2014. – Вип. 9. – С. 95 – 100
  14. Радкевич О. П. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності педагогічних працівників професійно-техничних навчальних закладів / О. П. Радкевич // Професійно-технічна освіта – 2015. – №3. – С.51–54
  15. Radkevich A. P. Legal protection of privacy on the Internet / A. P. Radkevich // European applied sciences. – 2013. – № 2 (2).– P. 225–227.
  16. Радкевич А. П. Юридическая ответственность за незаконное использование персональной информации в Украине / А. П. Радкевич // Современное право : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 6. – С. 151–155.
  17. Радкевич О. П. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторського і суміжних прав педагогічних працівників професійних навчальних закладів /Олександр Петрович Радкевич// Професійне навчання на виробництві: зб. наук. праць / [Ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. - К.: Вид-во ТОВ "ІМА-прес", 2015. - Вип. 6. - С. 109-117.
  18. Радкевич О. П. Правова компетентність з охорони авторського права педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: міжнародний аспект  / Олександр Петрович Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 11 / Інст–т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. - К.: Міленіум, 2016. - С. 96 – 102.
  19. Радкевич О.П. Правова компетентність з охорони авторського права педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: міжнароднй аспект // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України; [Ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Міленіум, 2016. – С. 96-102. 
  20. Radkevych O. P. Legislative ensuring education and professional training in the Netherlands  // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 12 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : ТОВ «Міленіум», 2016. – C. 127-135
  21. Бородієнко Олександра, Пуховська Людмила, Радкевич Олександр, Леу Сніжана. Дорожня карта професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу / Олександра Бородієнко, Людмила Пуховська, Олександр Радкевич, Сніжана Леу // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 13 / Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України; [Ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – Павлоград : ТОВ «ІМА-прес»,  2017. – С. 130-139
  22. Радкевич О.П. Професійний розвиток викладачів і тренерів закладів професійної освіти в країнах Європейського Союзу / О.П. Радкевич // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України; [Ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – Вид. Євенок О.О.,  2017. – С. 133-140.
  23. Олександр РадкевичПравове забезпечення розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах західної Європи /Радкевич Олександр петрович// Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 15 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – Вид. Євенок О.О., 2017. – C. 162-168

 • Тези конференцій

  1. Радкевич О. П. До проблеми організаційно-правового забезпечення захисту персональних даних / О. П. Радкевич // Правові реформи в Україні: проблеми реалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 лют. 2011 р. ). – К. : Центр прав. наук. досліджень, 2011. – Т. 3. – С. 67.
  2. Радкевич О. П. Проблеми захисту персональної інформації в соціальних мережах / О. П. Радкевич // Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 берез. 2011 р. ) – К. : Центр прав. наук. досліджень, 2011. – Т. 2. – С. 97–98.
  3. Радкевич О. П. До розуміння персональної інформації та персональних даних / О. П. Радкевич // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. (Київ, 29 жовт. 2011 р. ). – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2011. – № 10. – С. 122–124.
  4. Радкевич О. П. Конфіденційність персональної інформації / О. П. Радкевич // Міжнародно та національно-правовий вимір забезпечення стабільності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 5 трав. 2012 р. ) – Львів : Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2012.– С. 51–52.
  5. Радкевич О. П. Деякі аспекти забезпечення конфіденційності персональної інформації в мережі Інтернет / О. П. Радкевич // Верховенство права, законність та права людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28–29 черв. 2012 р. ) – К. : Центр прав. наук. досліджень, 2012. – С. 38–40.
  6. Радкевич О. П. Запобігання виникненню правопорушень в мережі Інтернет / О. П. Радкевич // Питання сучасної науки і освіти : матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Київ, 12–14 лип. 2012 р. ) – К. :ТОВ «ТК Меганом», 2012. – Ч. 3.– С. 69–72.
  7. Радкевич О. П. Проблеми видалення персональної інформації / даних з мережі Інтернет / О. П. Радкевич // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : Ч. 2: матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 жовт. 2012 р. ). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 202–203.
  8. Радкевич О. П. Порушення права на особисте життя та його таємницю в мережі Інтернет / О. П. Радкевич // Питання сучасної науки і освіти : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Київ, 18–20 лип. 2013 р. ). – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2013. – Ч. 2. – С. 50–52.
  9. Радкевич О. П. Порушення права на таємницю кореспонденції в мережі Інтернет / О.П. Радкевич // Наука в информационном обществе : материалы междунар. конф. (Донецк, 21 июля 2013 р. ). – Донецк : Науч.-информ. центр «Знание», 2013. – Ч. 2. – С. 28–31.
  10. Радкевич О. П. До проблеми матеріального та ідейного розуміння інформації / О. П. Радкевич // Наука – ХХІ століття : зб. наук. праць (Київ, 22 черв. 2011 р. ) – К. : НАИРИ, 2011.– Ч.1 – С. 66–67.
  11. Радкевич О. П. Сучасні погляди на розуміння правової компетентності педагогічних працівників ПТНЗ / О. П. Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції за 2013 рік (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.), Т. 2, С. 116-117
  12. Радкевич О. П. Правова компетентність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з охорони і захисту електронних навчально-методичних матеріалів у професійній діяльності / О. П. Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015)  Т.2. – С. 45-48
  13. Радкевич О. П. Зміст правової компетентності педагогічних працівників ПТНЗ із захисту авторських прав  / О. П. Радкевич // Матеріали звітної науково-практичної конференції Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Психолого-педагогічне забезпечення підготовки робітничих кадрів», 4 березня 2015 р., м. Львів та науково-практичної конференції (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», 19 травня 2015 р., м. Львів. - Львів: СПОЛОМ, 2015. – С.113–115
  14. Радкевич О. П. Конфіденційність персональної інформації педагогічних працівників ПТНЗ під час інформаційно-аналітичної діяльності в мережі Інтернет / О. П. Радкевич // Інформаційно-телекомунікаційні технології у сучасній освіті: досвід проблеми перспективи  ИП 4 ч.2  Київ – Львів 2015 С. 85 – 77 (м. Львів, 21-22 жовтня 2015 р.)
  15. Радкевич О.П. Авторство і співавторство педагогічних працівників ПТНЗ на навчально-методичну продукцію /Олександр Петрович Радкевич// Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 7,19 квітня 2016 р.), Т. ІІ. /Інститут професійно-техніної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. - К.: ІПТО НАПН України, 2016. - С. 121-123
  16. Радкевич О.П. Авторство та співавторство педагогічних працівників ПТНЗ на навчально-методичну продукцію // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. ІІ. / Інститут професійно-технічної освіт НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – 149 с., С. 121-123
  17. Радкевич О.П.  Міжнародні системи охорони авторських і суміжних прав як засіб підвищення професійної компетентності педагогічних працівників // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет конференції / за заг. ред. Л.І. Шевчук. – Хмельницький: НМЦ ПТО ПК; ФОП Мельник А.А., 2016. – С. 148-153
  18. Радкевич О.П. Система освіти і професійної підготовки Нідерландів // І міжнародна науково – практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» / Інститут професійно-технічної освіт НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. :ІМА пресс, 2016.
  19. Радкевич О.П. Особливості фінансування професійної освіти в країнах Європейського Cоюзу. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 68-71

 • Проекти

  Проект ЄС програма Еразмус+ "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів закладів професійної освіти і навчання" (2016-2018 р.р.)

 • Сертифікати

  Мовний центр "Accord" Курси англійської мови "A-B level" (2009 рр.)
  American English center Lv.3 FM-15 Курси англійської мови (2015 рр.)
  TEMPUS 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES "Ecological education in Belarus, Russia and Ukraine" (EcoBru) (2015 рр.)
  Курси німецької мови "Goethe-Іnstitut Ukraine" 09.09.2016 - 25.11.2016 рр.
  Certificate. Oleksandr Radkevych which corresponds with level B2 of Common European Framework of Reference for Languages. WYZSKA  SZKOLA LINGWISTYCZNA. 23/01/2017 Rektor WSL dr Edyta Sadowska

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню