Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Якість

усі характеристики явища, що випливають з його здатності задовольняти (відповідати) встановленим потребам (або вимогам)

Перегляди - 415
Synonyms - відповідність
Цифрова грамотність

здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Перегляди - 496
Synonyms - базові уміння в галузі ІКТ, ключові уніння/ключові компетенції
Цикл якості

повторюваний чотирьохкроковий алгоритм, який має на меті постійне покращання якості професійної освіти і навчання.

Коментар:

 • є універсальним інструментом для вирішення проблем будь-якого характеру в бізнес-середовищі (також знаний як цикл Демінга, цикл Шухарта, колесо Демінга або «плануй-реалізуй-контролюй-дій»);
 • використовується для безперервного впровадження в діяльність системи покращень;
 • включає такі елементи: планування (етап проектування), реалізацію (етап впровадження), контроль (етап контролю), діяльність (етап корекції, покращення, адаптації).
Перегляди - 281
Synonyms - система забезпечення якості
Функції мови
  комунікативна (спілкування); пізнавальна (засіб відображення й пізнання дійсності, засіб знань); мислетворча й мислеоформлююча (засіб мислення й форма думки); номінативна (називання предметів, істот);експресивна (вираження емоцій і волі);естетична (здатна викликати естетичне задоволення, вид мистецтва);
Перегляди - 275
Формування образу „Я”
процес життєтворчості, який найбільш повно втілюється в індивідуальному життєвому проектуванні, передбачає, знання самого себе: „Хто Я?”, „Що Я?”, „Які особистісні якості Я маю?”, „У чому сенс мого життя?”, „Які мої життєві орієнтири, цінності та пріоритети?”, „Які мої недоліки, а можливо, й вади, яких я хотів би передовсім позбутися?; „Які потенційні та актуальні здібності я маю?” та ін. „Потрібно, – вчив Платон – розглянути, які якості дозволяють людині якнайкраще прожити”. Для розуміння самого себе та формування „Я – концепції” є три шляхи. Перший полягає в тому, щоб через практичні дії виявити й довести самому собі власні здібності, виявити свої особистісні якості. Другий – це соціальне порівняння індивідом себе з іншими людьми, яких індивід вважає порівняними із собою (І.С. Кон). І третій шлях – саморефлексія, роздуми над таємницею свого „Я”, аналіз своїх думок, бажань, вчинків.
Перегляди - 228
Формальне навчання

): проводиться в структурованому й організованому середовищі (у навчальному закладі/центрі навчання або на робочому місці), і чітко визначається як навчання (з точки зору завдань, тривалості або ресурсів). Для того, хто навчається, формальне навчання має усвідомлений й наперед обдуманий характер. Зазвичай, формальне навчання завершується сертифікацією.

Перегляди - 272
Synonyms - інформальне навчання, неформальне навчання
Фасилітатор навчання

особа, яка сприяє засвоєнню знань і вмінь шляхом створення сприятливого навчального середовища, включаючи функції навчання, викладання, профорієнтації або контролю. Фасилітатор допомагає тому, хто навчається, формувати знання та вміння, здійснюючи керівництво, зворотній зв’язок і консультування впродовж усього процесу навчання.

Перегляди - 313
Synonyms - інструктор, викладач системи професійної освіти і навчання
Учнівство

систематичне довготермінове навчання, в рамках якого чергуються періоди навчання в навчальному закладі і на робочому місці; учень укладає контракт з роботодавцем й отримує грошову винагороду (заробітну плату або грошову допомогу). Роботодавець бере на себе відповідальність за організацію навчання, забезпечує освоєння конкретної професії.

Коментар: у французькій мові термін «apprentissage» застосовується як до назви програми, так і до процесу навчання; в німецькомовних країнах учнівство є елементом дуальної системи професійної освіти і навчання.

Перегляди - 337
Synonyms - альтернативне навчання
Управління якістю

усі види діяльності в сфері управління, які мають на меті розбудову політики в сфері якості; цілі та рівні відповідальності; упровадження політики за допомогою плану впровадження якості, контролю якості, оцінювання якості в рамках системи управління якістю.

Коментар: управління якістю в сфері професійної освіти і навчання включає:

 • аналіз ключових результатів навчання;
 • аналіз відповідності вимогам ключових стейкхолдерів;
 • аналіз якості навчального процесу;
 • аналіз якості управління навчальним закладом та навчальним процесом;
 • аналіз потенціалу щодо покращення якості професійної освіти і навчання.
Перегляди - 283
Synonyms - система забезпечення якості
Уміння

здатність виконувати завдання та вирішувати проблеми; здатність використовувати отримані знання і набуті навички в процесі виконання завдань та вирішення проблем.

Перегляди - 693
Synonyms - знання, компетенції
Туринський процес

Туринський процес стартував у 2010 році з метою збору актуальної інформації щодо розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах-партнерах та сприяння формуванню сучасної національної політики у сфері професійної освіти і навчання в країнах-партнерах ЄС. Аналітичні матеріали країн-партнерів подаються один раз на два роки.

Коментар: Туринський процес є інструментом для:

 • розвитку спільного бачення пріоритерів та стратегії професійної освіти і навчання в середньостроковій перспективі;
 • розбудови та оцінки ефективності національної політики в сфері професійної освіти і навчання;
 • аналізу досягнень у сфері професійної освіти і навчання на регулярній основі;
 • забезпечення можливостей розвитку потенціалу взаємодії між країнами-партнерами та країнами-членами ЄС;
 • координації найбільш ефективного використання донорських коштів у відповідності з національними пріоритетами розвитку сфери професійної освіти і навчання.
Перегляди - 578
Тренер

особа, яка виконує одну чи більше навчальних функцій (теоретичного або практичного характеру) в навчальному закладі чи на виробництві.

Коментар: виділяють дві категорії тренерів: професійні тренери, які пройшли спеціальну підготовку та здійснюють тренерську діяльність у професійному навчальному закладі; фахівці різних галузей господарства, які, поряд із виконанням безпосередніх обов’язків, залучаються до тренерської діяльності в компаніях (як наставники і тьютори новопризначеного виробничого персоналу і учнів) або на ринку праці;

Тренери за допомогою порад, інструкцій, зворотного зв’язку можуть виконувати різні завдання: створювати сценарії тренінгів, проводити тренінги, допомагати учням у розвитку їхніх умінь.

Перегляди - 463
Synonyms - учитель професійної освіти, інструктор, фасилітатор навчання, педагог, педагогічний персонал
Траєкторія навчання

набір споріднених програм навчання, які можуть надаватися різними навчальними закладами – школами, тренінговими центрами, вищими навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами, та полегшують професійний розвиток індивідууму в рамках однієї чи різних галузей.

Перегляди - 277
Технологія успіху

це наука про майстерність успішного життєтворення особистості.

Перегляди - 263
Технологія ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких задач)
є технологією колективних ігор і занять з детальними методичними рекомендаціями. Вона має на меті не замінити основну програму, за якою працює педагог, а максимально підвищити її ефективність. Основу технології становлять ігри-заняття, під час яких діти знайомляться з навколишнім світом, вчаться виявляти суперечливі властивості предметів, явищ і розв’язувати ці суперечності, і які передбачають самостійний вибір дитиною теми, матеріалу та виду діяльності.
Перегляди - 233
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню